ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ข้อเท็จจริง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อเท็จจริง, -ข้อเท็จจริง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามโน[อย่า-มะ-โน] (ประโยคคำสั่ง) ไม่จินตนาการ หรือคิดเอง โดยปราศจากข้อเท็จจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเท็จจริง(n) fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเท็จจริงน. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
ข้อเท็จจริงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือที่เป็นไป.
กฎหมายปิดปากน. หลักกฎหมายที่ไม่ยอมให้อ้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามพฤติการณ์ ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม.
กระทู้ถามน. คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็นหนังสือ.
ข้อกฎหมายน. เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ความหมายของบทบัญญัติของกฎหมาย ผลบังคับของกฎหมาย หรือการปรับใช้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย.
ข้อมูลน. ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ.
ข้อมูลข่าวสารน. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ.
ข้อมูลเครดิตน. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการได้รับอนุมัติสินเชื่อและการชำระสินเชื่อ.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตระลาการ(ตฺระ-) น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ศาล มีหน้าที่ชำระชี้ขาดข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น ให้ผู้เปนตระลาการไต่สวนผู้เปนสักขิญานรู้เหน (สามดวง), กระลาการ ก็เรียก.
ตามเนื้อผ้าว. ตามที่ปรากฏ เช่น เทศน์ตามเนื้อผ้า, ตามข้อเท็จจริง เช่น ว่าไปตามเนื้อผ้า.
ไต่สวนก. สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่.
แถลงการณ์น. รูปแบบของการแจ้ง หรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่ทางราชการประสงค์จะให้ประชาชนได้ทราบเป็นการทั่วไป.
แถลงปิดคดีก. การที่โจทย์และจำเลยแถลงด้วยปากหรือหนังสือ หรือทั้ง ๒ อย่างเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว เพื่อสรุปประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.
นำสืบก. นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง.
นิติวิทยาศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
นิติเวชศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
บทเฉพาะกาลน. บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้บังคับกฎหมายใหม่ที่มีต่อกรณีที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ใช้บังคับ หรือวิธีดำเนินการกับกรณีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันใช้บังคับกฎหมายใหม่ หรือที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้ว.
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
บิดเบือนก. ทำให้ผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง.
ใบสำคัญน. เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ.
ปฏิบัติการว. ที่ทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝึกงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นต้น เช่น ห้องปฏิบัติการ.
ปฏิเสธก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, เช่น ปฏิเสธการเชิญ, ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
ปากแข็งว. พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง.
ปิดสำนวนก. ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี.
เปิดคดีก. การที่โจทก์หรือจำเลยแถลงต่อศาลถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะอ้างอิงก่อนที่จะนำพยานเข้าสืบ.
ผู้ตรวจการแผ่นดินน. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
พฤตินัยน. ความหมายตามข้อเท็จจริง (ล. de facto), ต่างกับ นิตินัย คือ ความหมายตามกฎหมาย (ล. de jure).
มูลกรณีน. เหตุแห่งเรื่อง, ข้อเท็จจริงแห่งเรื่อง.
มูลคดีข้อเท็จจริงแห่งคดี.
ยันกันก. พิสูจน์ต่อหน้าให้รู้ข้อเท็จจริง เช่น เอาพยานมายันกัน, สอบข้อมูลหรือรายการให้ตรงกัน เช่น เอาบัญชีมายันกัน.
เรื่องน. ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ
ลูกขุน ณ ศาลหลวง, ลูกขุนศาลหลวงน. คณะผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดี โดยชี้ขาดข้อกฎหมาย หลังจากที่ตระลาการพิจารณาคดีชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้ว, บางทีเขียนเป็น ลูกขุน ณ สานหลวง หรือ ลูกขุน ณ สารหลวง ก็มี.
สงสัยก. ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง เช่น สงสัยว่าทำดีจะได้ดีจริงหรือ, ลังเล เช่น เมื่อเดินไปถึงทาง ๒ แพร่ง สงสัยว่าจะไปทางไหนจึงจะถูก
สอบ ๑ก. ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพื่อหาข้อเท็จจริง หรือวัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน เช่น สอบตาชั่งให้ได้มาตรฐาน สอบราคาสินค้า สอบปากคำผู้ต้องหา สอบพิมพ์ดีด.
สอบพยานก. ซักถามพยานเพื่อหาข้อเท็จจริง.
สอบสวนก. รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการอย่างอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ.
สืบ ๒ก. เสาะหา, แสวงหา, เช่น สืบความลับ สืบข้อเท็จจริง สืบข่าว.
สืบสวนก. แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด.
สืบเสาะและพินิจน. การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น.
หน้าที่นำสืบน. หน้าที่ของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้าง.
เหตุในลักษณะคดีน. ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งมิใช่เหตุส่วนตัวเฉพาะผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเหตุที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะบาดแผลที่ถูกทำร้ายเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัสหรือไม่สาหัส.
เหตุส่วนตัวน. ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดเฉพาะคนนั้น เช่น เหตุที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้เยาว์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post facto (L.)ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary factข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ ดู reverse a judgment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ ดู evidential fact ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor factข้อเท็จจริงแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collusive actionคดีที่สมมุติข้อเท็จจริง (เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusion of factการสรุปตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral factข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fact in issueข้อเท็จจริงในประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum (L.)๑. ข้อเท็จจริง๒. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum probandum (L.)ข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum probansข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐาน (เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal varianceความแตกต่างในข้อเท็จจริงที่สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated factข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact questionปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, primaryข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, relevant; fact, evidentialข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finderผู้สืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex post factoภายหลังเหตุการณ์, ภายหลังข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ ดู relevant fact ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error in factความผิดพลาดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial factsข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of factประเด็นข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferenceการอนุมาน (จากข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง [เศรษฐศาสตร์]
Law and factกฎหมายกับข้อเท็จจริง [TU Subject Heading]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Factsเหตุการณ์ที่แท้จริง, ข้อเท็จจริง, เหตุการณ์ที่แท้จริง [การแพทย์]
Facts, Assembling theการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ [การแพทย์]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
statistical dataข้อมูลสถิติ, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ready referenceคำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที, Example: คำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที (Ready Reference) หมายถึง <br>1) เป็นคำถามที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้รวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 นาที คำถามเหล่านี้เป็นคำถามง่าย ๆ ที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ ทันที เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น ซึ่งบรรณารักษ์อาจใช้หนังสืออ้างอิงเพียง 1-2 เล่ม เท่านั้นในการค้นหาคำตอบ ได้แก่ สมพัตสร (Almanac) หนังสือรายปี คู่มือ และนามานุกรม (Directories) <br>2) หนังสืออ้างอิงที่ทำขึ้นสำหรับตอบปัญหาสั้น ๆ ใช้ง่าย เปิดหาคำตอบได้สะดวก มีคำตอบพร้อมที่จะใช้ได้ทันที เช่น พจนานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะบริการตอบคำถามมากกว่าอยู่ในชั้นหนังสืออ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่? 12 Angry Men (1957)
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง 12 Angry Men (1957)
- Good. Let's take the facts one at a time.- ดี ลองมาข้อเท็จจริงในเวลาหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
He's twisting the facts.เขาบิดข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
The kid is guilty. Why don't you listen to the facts?เด็กมีความผิดจริง ทำไมคุณไม่ฟังข้อเท็จจริงหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
You want to see this boy die because you want it, not because of the facts.คุณต้องการที่จะเห็นเด็กคนนี้ตายเพราะคุณต้องการมันไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
- Facts determine the case.- ข้อเท็จจริงตรวจสอบกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
"I am aware of these facts.ฉันรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The fact that she turned up right under our noses says as much, I think.ข้อเท็จจริงก็คือเธอมีสิทธิภายใต้ คำพูดของพวกเรา, ฉันคิดนะ Akira (1988)
Don't give us hunches. Give us facts.ไม่ให้เราลางสังหรณ์ ให้เราข้อเท็จจริง The Russia House (1990)
Now, here are the facts of this case:ตอนนี้ที่นี่เป็นข้อเท็จจริง ของกรณีนี้ In the Name of the Father (1993)
I'd encourage you not to inflame this situation beyond the facts.ฉันขอแนะนำให้คุณ ไม่ให้ลุกเป็นไฟสถานการณ์เช่นนี้ เกินกว่าข้อเท็จจริง Contact (1997)
Let us deal with this on the facts.ขอให้เราจัดการกับเรื่อง นี้กับข้อเท็จจริง Contact (1997)
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด Dante's Peak (1997)
You seek facts where you should be seeking the truth.จงค้นหาสัจจะ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง The Man in the Iron Mask (1998)
Careful investigation of the facts tell us, therefore that the Scordia woman committed no other crime than that of being iII-fated, alone and beautiful.จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเราทราบว่า... แม่หม้ายสกอร์เดียไม่เคยทำผิดอะไร นอกจากโชคร้ายตัวคนเดียว... Malèna (2000)
I want the truth. I don't care what it takes. Make him remember.ฉันไม่ต้องการและไม่สนใจข้อเท็จจริง ว่ามันคืออะไร แค่ทำให้เขาจำได้ก็พอ The Matrix Revolutions (2003)
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง The Corporation (2003)
Yes. But all truths are born from facts.ใช่ แต่เรื่องจริงต้องมาจากข้อเท็จจริง Around the World in 80 Days (2004)
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้ Around the World in 80 Days (2004)
It's at a magazine. They're looking for a fact checker.เป็นงานเกี่ยวกับนิตยสาร พวกเขาต้องการผู้ตรวจสองข้อเท็จจริง Mr. Monk Gets Fired (2004)
But the fact of the matter is, this could shape up as an epic day.แต่ข้อเท็จจริงคือ นี่อาจเป็นวันอันยิ่งใหญ่ The Longest Yard (2005)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
- What was true in that cell is true now.- ข้อเท็จจริงที่เกิดในห้องขังนั่น เป็นเรื่องจริงทั้งหมด V for Vendetta (2005)
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว. V for Vendetta (2005)
But it won't change the fact thatแต่มันก็ไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงเรื่องนั้น English, Fitz or Percy (2005)
I think that there are some truth in the CIA words.ผมคิดว่านั้นเป็นข้อเท็จจริงบางส่วนในสำนวนของ CIA Sweet Spy (2005)
The truth is..ข้อเท็จจริงคือ... Sweet Spy (2005)
Fact: For many Christians, Jesus was mortal one day and divine the next.ข้อเท็จจริงของชาวคริสต์มากมายองค์เยซูทรงเป็นมนุษย์ในวันนี้แล้วก็เป็นเทพ ในวันรุ่งขึ้น The Da Vinci Code (2006)
This is all very well, Your Excellency, but what about the reports of mass killings?อยากทราบข้อเท็จจริงที่ว่ามีการสังหารหมู่น่ะครับ The Last King of Scotland (2006)
The fact of the matter is, Doug, if you advertise on my rocket it's gonna raise your sales.ข้อเท็จจริงที่สำคัญเลย ดั๊ก ถ้าคุณโฆษณาบนจรวดของผม... ...มันจะช่วยเพิ่มยอดขายคุณ The Astronaut Farmer (2006)
Keep that in mind when you look at this fact.จำมันไว้ให้ดีเมื่อมองดูข้อเท็จจริงนี้ An Inconvenient Truth (2006)
There's not a single fact or date or number that's been used to make this up that's in any controversy.ไม่ได้มีเพียงข้อเท็จจริงข้อเดียว วันที่เดียวหรือตัวเลขเดียว ที่ใช้ในการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ต้องมาโต้แย้งในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation.เหตุผลหนึ่งสำหรับเรื่องนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า ภาวะโลกร้อนไม่เพียงเพิ่มปริมาณน้ำฝนไปทั่วโลก แต่มันยังเปลี่ยนพื้นที่ที่ฝนจะตกด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Their objective is to reposition global warming as theory rather than fact.เป้าหมายของกลุ่มคือการจัดให้ภาวะโลกร้อน เป็นเพียงทฤษฎีแทนที่จะเป็นข้อเท็จจริง An Inconvenient Truth (2006)
And that's what I'd Iike to finish with.นั่นคือสิ่งที่ผมอยากใช้เป็นตอนจบ ข้อเท็จจริงที่เราได้ทราบกันไปแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
This is a fact that Kira is fighting against evilนี่เป็นข้อเท็จจริงว่าคิระต่อสู้กับคนเลว Death Note: The Last Name (2006)
Ah, not again.มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า มันไม่เหมาะกับคนในครอบครัวสุโอ Ouran High School Host Club (2006)
The police investigate the exact cause of the accident, ตำรวจกำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุ Apt. (2006)
And that's just facts.นี่คือข้อเท็จจริง In My Time of Dying (2006)
Sometimes, truth is different from stories!บางครั้ง, ข้อเท็จจริงจากข่าวก็มีความไม่ปกติอยู่ Om Shanti Om (2007)
hi. i needed to check some facts with your, uh... with your secretary about a fire that occurred on november 24, 2006, in lawrence, kansas.หวัดดีครับ ผมอยากจะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงบางอย่างกับ.. เอ่อ.. กับเลขาของคุณน่ะครับ The Kids Are Alright (2007)
He did give me the coroner's report.เขาบอกฉันเรื่องข้อเท็จจริงในรายงานชันสูตร Bedtime Stories (2007)
I think I was overcompensating with the dry and factual.ฉันว่าฉันพยายามชดเชยมากเกินไปกับความน่าเบื่อและข้อเท็จจริงน่ะ Fever (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยข้อเท็จจริง[dōi khøthetjing] (adv) EN: actually
ข้อเท็จจริง[khøthetjing] (n) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[khøthetjing an pen thī yømrap] (n, exp) EN: accepted fact
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi] (n, exp) EN: indisputable fact
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[phon kān winitchai khøthetjing] (n, exp) EN: finding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument(n) ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
enquiry(n) การไต่สวน, See also: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง, Syn. analysis, investigation, probe
fact(n) ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
fact-finding(adj) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง, See also: การหาข้อเท็จจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
illuminating(adj) ซึ่งให้ความกระจ่าง, See also: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. exemplary, illustrative
investigation(n) การตรวจสอบหาความจริง, See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง, Syn. examination, exploration, scrutiny
lowdown(n) ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
material(n) ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact(n) ข้อเท็จจริง
matter-of-factly(adv) ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness(n) การเป็นข้อเท็จจริง
matters of fact(n) ข้อเท็จจริง
right(adj) ถูกต้อง, See also: ตรงตามข้อเท็จจริง, Syn. correct, exact, true
bedrock(sl) ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
lowdown(sl) ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง
truth(n) ข้อเท็จจริง
undeceive(vt) ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง, See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. disabuse, purge, undelude, Ant. deceive, betray
whitewash(n) สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash(vt) ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up
whitewasher(n) ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest, affirm, swear
bottom(บอท'เทิม) { bottomed, bottoming, bottoms } n., adj. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ, ตอนท้ายสุด, ปลาย, ท้องเรือ, ปลายตรอก vt., vi. ใส่พื้นให้แก่, พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น, สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์, บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย, ศพ, รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์, รวมวรรณกรรม, อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย -Phr. corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน, การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation, proof
datum(เด'ทัม, ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข, ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง, ฐาน, Syn. fact -pl. data
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง, ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, มีอิทธิพลต่อ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์, หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate, persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์, การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง, การพิสูจน์, การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม, อย่างซื่อสัตย์, โดยความเป็นธรรม, ตามข้อเท็จจริง, แม่นยำ, แน่ชัด, Syn. honestly, fairly
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ, ส่วนประกอบ, วัสดุ, ปัจจัย, เนื้อหา, เนอความ, สาระ, กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล, สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ, ทางกาย, เป็นปัจจัยสำคัญ, เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย, ข้อเท็จจริงภายนอก, ความเป็นรูปธรรม
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน, การเป็นผู้แทน, เครื่องหมายแสดงออก, ตัวอย่าง, ตัวแทน, ผู้แทน, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, การแสดงออก, รูป, ภาพ, รูปปั้น, การแสดงละคร, ข้อเท็จจริง, เครื่องแสดง, การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
sooth(ซูธ) n. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม, อ่อนหวาน, ปลอบโยน, จริง, แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact, datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ, อาศัยสถิติ, อาศัยข้อมูล, อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ, สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
subsequence(ซับ'ซะเควินซฺ) n. เหตุการณ์ภายหลัง, เหตุการณ์ที่ตามมา, สิ่งที่ตามมา, ข้อเท็จจริงที่ตามมา, Syn. sequel
tumble(ทัม'เบิล) vi., vt. (ทำให้) ล้ม, ล้มลง, ตกลง, หกคะเมน, ตีลังกา, ถลา, พังลง, กลิ้งไปมา, พลิกไปมา, ทำให้ยุ่งเหยิง, รีบเร่ง, กระทำอย่างรีบร้อน, เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง, การตกลง, การพังลง, การแสดงกายกรรม, การหมดอำนาจ, ความสนใจ, ความยุ่งเหยิง, กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง, ความสับสน
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง, ทำให้ลืม. vi. ลืม, ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว, สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง, การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding, cover-up

English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, เป็นความจริง
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง), ทำให้สับสน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, สิ่งที่ประทับใจ, ข้อเท็จจริง, ความประหลาด
right(n) ความยุติธรรม, สิทธิ, ความถูกต้อง, ข้อเท็จจริง, ฝ่ายขวา
sooth(n) ข้อเท็จจริง, ความจริง, ความเป็นจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
set out(vt) แถลง, กล่าวหา, อ้าง, บรรยายข้อเท็จจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
統計[とうけい, toukei] (n) สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, S. numerical fact, datum

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sachlich { adj }(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top