Search result for

*ขอเดชะ*

(9 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขอเดชะ, -ขอเดชะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอเดชะ[UNK] May it please Your Majesty, Example: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท, Thai definition: คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ซึ่งใช้นำหน้าคำกราบบังคมทูลแล้วลง ขอเดชะ ข้างท้ายอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเดชะน. คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
โตเล่นหางน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง สัมผัสสระคำที่ ๕ กับคำที่ ๖ ในแต่ละวรรค เช่น ขอเดชะพระ องค์จงโปรดเศียร ให้สมเพียรโย ธาข้าบาทสนอง (ศิริวิบุลกิติ์), ในศิริวิบุลกิติ์ เรียก สิงห์โตเล่นหาง
ภาษาแบบแผนน. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต้องใช้เป็นแบบเดียวกันในโอกาสอย่างเดียวกัน เช่น คำกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม...” และลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...”, ภาษาที่ใช้เป็นทางการในโอกาสสำคัญ หรือใช้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลสำคัญเป็นผู้ใช้ เช่น คำประกาศเกียรติคุณในการประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีในวันขึ้นปีใหม่, ภาษาระดับพิธีการ ก็เรียก.
สรวมชีพก. ขอชีวิต, ขอจงให้ชีวิตหรือปกป้องชีวิต, ใช้ขึ้นต้นคำกราบบังคมทูลอย่างขอเดชะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Your Majesty--The yellow sash.- ขอเดชะฯ - ขอถุงเหลือง The Man in the Iron Mask (1998)
Majesty.ขอเดชะฯ The Man in the Iron Mask (1998)
Your Majesty... every day of your life...ขอเดชะฯ ทุกวันในชีวิตของพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Apologies, Your Majesty. Too long my fate has not been in me own hands.ขอเดชะ องค์ราชินี ข้าไม่ได้กุมชะตาตัวเองนานเกินไปแล้ว Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top