Search result for

*ขบวน*

(279 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขบวน,-ขบวน-, *ขบวน*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวน    [N] procession, See also: line, caravan, train, convoy, row, Syn. แถว, แนว, กระบวน, Example: ขบวนของนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย , Count unit: ขบวน, Thai definition: พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนรถ    [N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ขบวนการ    [N] process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ขบวนการ    [N] movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขบวนแห่    [N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
แปรขบวน [V] deploy, See also: variate the row, Syn. แปรแถว, จัดแถว, กระจายแถว, Example: นักเรียนที่ร่วมขบวนเดินพาเหรดต่างแปรขบวนได้อย่างดงาม, Thai definition: กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่างๆ
ขบวนรถไฟ    [N] train, Example: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน, Thai definition: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
เดินขบวน [V] march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
เขบ็จขบวน    [N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ขบวนขันหมาก    [N] procession of the groom's parents, Example: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว, Count unit: ขบวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขบวน(ขะ-) น. กระบวน, พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนทางขี้ผึ้งในการหล่อรูป.
ขบวนการน. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.
เขบ็จขบวน(ขะเบ็ดขะบวน) น. ท่าทาง, ระเบียบ, ชั้นเชิง, ท่วงที.
เดินขบวนก. ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น.
แปรขบวน(-ขะบวน) ก. กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ.
ไม้ขบวนน. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นตรง แล้วดัดวนเวียนอย่างใดก็ได้ แต่เมื่อวนถึงยอดแล้ว ยอดต้องชี้ตรงกับลำต้นพอดี.
กฐิน, กฐิน-คำ กฐิน นี้ ใช้ประกอบกับคำอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้ เรียกว่า ผ้ากฐิน ในฤดูกาลเรียกว่า กฐินกาล [กะถินนะกาน] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลานี้เรียกเป็นสามัญว่าเทศกาลกฐิน [เทดสะกานกะถิน] ฤดูกฐิน หรือ หน้ากฐิน ก็มี ก่อนจะถึงกฐินกาลผู้ประสงค์จะถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์วัดใดจะต้องไปแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการล่วงหน้า การแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ เรียกว่า จองกฐิน การทำพิธีถวายผ้ากฐิน เรียกว่า ทอดกฐิน พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย เรียกว่า ผู้กรานกฐิน ผู้ครองกฐิน หรือ องค์ครองกฐิน เฉพาะผ้ากฐิน บางทีก็เรียกว่า องค์กฐิน ถ้าพร้อมกับของอื่นอันเป็นบริวารสำหรับถวายภิกษุสงฆ์ เรียกว่า เครื่องกฐิน หรือ บริวารกฐิน [บอริวานกะถิน] เมื่อนำผ้ากฐินไปทอดโดยมีขบวนแห่ เรียกว่า แห่กฐิน ถ้ามีพิธีฉลอง เรียกว่า ฉลองกฐิน การที่ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตามพระวินัย หรือการที่บุคคลแสดงความยินดีในการที่เขาทอดกฐิน เรียกว่า อนุโมทนากฐิน [อะนุโมทะนากะถิน] ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็น ผู้กรานกฐิน ด้วย ผลของการทอดกฐิน เรียกว่า อานิสงส์กฐิน , ในทางวินัยสิทธิพิเศษ ๕ ประการซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่า อานิสงส์กฐิน เช่นกัน. (ดู กรานกฐิน และ จุลกฐิน).
กระตั้วแทงเสือน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของชาวบ้าน ประกอบขบวนแห่ทั่วไป, บางทีเรียก บ้องตันแทงเสือ.
กระบองกลึงน. ไม้กลึงเป็นรูปกระบองอย่างยาว สำหรับถือเข้าขบวนแห่ช้างสำคัญ.
กลองมริกันน. ชื่อกลองฝรั่งชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่ ขึ้นหนัง ๒ หน้า และตีทั้ง ๒ หน้า ให้เสียงสอดสลับกัน ใช้ไม้ตีข้างละอัน การบรรเลงอาจใช้แขวนหรือวางในแนวตั้ง หรือคล้องคอตีในการบรรเลงในขบวนก็ได้.
กั้นประตูก. เอาของมีค่าอย่างสายสร้อย เข็มขัดทอง เป็นต้น กั้นขบวนขันหมากที่บ้านเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวต้องจ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าเปิดทาง.
ครึกครื้นเอิกเกริก เช่น งานครึกครื้น ขบวนแห่ครึกครื้น.
คาราวานน. หมู่คนหรือยานพาหนะเป็นต้นซึ่งเดินทางไกลร่วมกันเป็นขบวนยาว.
เคลื่อน(เคฺลื่อน) ก. ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อย ๆ เคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป.
จินตนิยมน. ขบวนการในประวัติศาสตร์ของปรัชญาและศิลปะที่เน้นการเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และระเบียบการที่ยึดถือกันมา นักปรัชญาและศิลปินของขบวนการนี้ถือว่าอารมณ์ ความรู้สึกสำคัญกว่าเหตุผล
ชักยันต์ขี่ม้าแปรขบวนเป็นรูปคล้ายยันต์.
ดนุ, ดนูส. ฉัน, ข้าพเจ้า, เช่น ดนุถามก็เจ้าไซร้ บมิตอบณคำถาม วนิดาพยายาม กะละเล่นสำนวนหวล ก็และเจ้ามิเต็มจิต จะสดับดนูชวน (มัทนะ), เปนสังวาลย์วรรเวจเขบจขบวน คือคำนวณในดนูดูงามกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง ทศพร).
ต้นเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับหัวขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ปลายเชือก.
ติด ๑ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
ใต้ดินว. ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกกฎหมาย, เช่น ขบวนการใต้ดิน กองทัพใต้ดิน.
นำก. ไปข้างหน้า เช่น นำขบวน นำเสด็จ, ออกหน้า เช่น วิ่งนำ, เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทำตาม เช่น นำสวด นำวิ่ง, พา เช่น นำเที่ยว นำไป นำมา.
น้ำนอง ๑น. ชื่อปลวกหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ในอันดับ Isoptera ลำตัวสีดำหรือนํ้าตาลแก่ อาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อมีนํ้านองเกิดตะไคร่ขึ้น พอนํ้าลดจะเดินเป็นขบวนเพื่อมากินตะไคร่และคาบไปเลี้ยงตัวอ่อน จึงเห็นตัวเฉพาะในเวลานํ้านอง เช่น ชนิด Hospitalitermes medioflavusHolmgren, H. asahinaiMorimoto, H. birmanicus Snyder ในวงศ์ Termitidae.
บังแทรก(-แซก) น. เครื่องสูงอย่างหนึ่งสำหรับใช้ในริ้วขบวนพิธีแห่, คู่กับ บังสูรย์ อยู่ระหว่างฉัตร, โบราณเรียก ทานตะวัน หรือ ทอนตะวัน ก็มี.
บังสูรย์น. เครื่องสูงอย่างหนึ่งสำหรับใช้ในริ้วขบวนพิธีแห่ คู่กับ บังแทรก.
ปลายเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับท้ายขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ต้นเชือก.
ฝูงบินน. ขบวนบิน โดยปรกติมีเครื่องบิน ๖ เครื่องขึ้นไป.
พระที่นั่งน. อาคารที่ประทับของพระมหากษัตริย์ซึ่งตามปรกติอยู่ในพระราชวัง เช่น พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งอัมพรสถาน, อาคารที่เสด็จออกมหาสมาคม เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวโรภาษพิมาน, ที่ประทับซ้อนบนพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร เช่น พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์, ยานที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนแห่ทางบก เช่น พระที่นั่งพุดตานทอง พระที่นั่งราเชนทรยาน
พลอย ๒(พฺลอย) ว. ร่วมด้วย, ประสมด้วย, ตามไปด้วย, ในลักษณะเช่นเห็นเขาเดินขบวนกันแล้วเดินตามเขาไป เห็นคนอื่นเขาทำกันแล้วก็ร่วมกับเขาด้วย.
แพ้วโดยปริยายหมายความว่า อยู่ตรากตรำ ตากแดดตากฝน เป็นต้น เช่น ไปยืนแพ้วคอยดูขบวนแห่.
มหากฐินน. ชื่อพระชฎาเครื่องต้น เรียกว่า พระชฎามหากฐิน, ชื่อพระแสงหอกที่เชิญลงในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรียกว่า พระแสงหอกมหากฐิน.
ยาวเหยียดว. ทอดตรงออกไปเต็มเหยียด เช่น นอนยาวเหยียด, ยาวเป็นแถวเป็นแนวไปไกล เช่น ขบวนยาวเหยียด, ยาวมากเกินไป เช่น พรรณนาสรรพคุณเสียยาวเหยียด.
รถจักรน. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, หัวรถจักร ก็เรียก.
รถพระที่นั่งรองน. รถยนต์ที่สำรองไว้ใช้แทนรถพระที่นั่งในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน.
รถไฟน. รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก.
รถไฟฟ้าน. รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แล่นไปตามราง.
รายตีนตองน. พระแสงสำคัญที่เจ้าพนักงานเชิญไปในเรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยเชิญเป็นคู่อยู่หน้าและหลังเจ้าพนักงานเชิญพระแสงหอก เรียกพระแสงสำคัญองค์ต่าง ๆ เหล่านี้ ว่า พระแสงรายตีนตอง ปัจจุบันใช้ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคด้วย
ริ้วน. เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทาง ๆ เป็นแถวหรือเป็นแนวยาวไป เช่น ผ้าขาดเป็นริ้ว ริ้วขบวน ริ้วปลาแห้ง, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เรียกปลาแห้งที่ผ่าเป็น ๕ ริ้ว ว่า ปลา ๕ ริ้ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ปลาห้า.
ลักว. เว้นข้ามไปทำให้เสียระเบียบ เช่น รถไฟลักหลีก ทำให้รถ ๒ ขบวนชนกัน.
วิจิตรตระการตา(-จิดตฺระ-) ว. งามน่าตื่นตา เช่น ขบวนแห่รถบุปผชาติประดับประดาได้วิจิตรตระการตา.
สัตว์หิมพานต์(-หิมมะ-) น. สัตว์ในวรรณคดีที่เชื่อกันว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ เช่น คชสีห์ กินนร นรสิงห์, รูปหุ่นที่ผูกเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี ใช้บรรทุกผ้าไตรแห่เข้าขบวนพระบรมศพในสมัยโบราณ.
เสรีไทยน. ขบวนการของชาวไทยที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ มีความมุ่งหมายที่จะช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการยึดครองของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘).
หวานเย็นว. ที่แล่นไปช้า ๆ อย่างไม่รีบร้อน (มักใช้แก่รถไฟ รถประจำทาง) เช่น รถไฟขบวนหวานเย็น.
หัวรถจักรน. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, รถจักร ก็เรียก.
แห่น. ขบวนที่ไปพร้อมกันด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีการตกแต่งหรือมีดนตรีประกอบเป็นต้น เช่น แห่นาค แห่ขันหมาก แห่ศพ.
แห่แหน(-แหนฺ) ก. ห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวน เช่น ประชาชนแห่แหนพระพุทธสิหิงค์ไปตามถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power train; drive trainขบวนส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour movementขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
social movementขบวนการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive train; power trainขบวนส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear trainขบวนเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Zionismขบวนการไซออนิสต์ (ขบวนการคืนสู่มาตุภูมิของชนชาติยิว) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valve trainขบวนเปิดปิดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphics array (VGA)ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ (วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VGA (video graphics array)วีจีเอ (ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
new social movementขบวนการสังคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บังแทรกเครื่องสูงอย่างหนึ่งมีด้ามถือรูปคล้ายบังสูรย์แต่เล็กกว่า ใช้ในขบวนแห่ของหลวงสำหรับบังแดด [ศัพท์พระราชพิธี]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Women in the labor movement สตรีในขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Labor movementขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Paradesขบวนพาเหรด [TU Subject Heading]
Peace movementsขบวนการสันติภาพ [TU Subject Heading]
Processions ขบวนแห่ [TU Subject Heading]
Processions, Religiousขบวนแห่ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Protest movementsขบวนการประท้วง [TU Subject Heading]
Social movementsขบวนการสังคม [TU Subject Heading]
Student movementsขบวนการนักศึกษา [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)ขบวนการอาเจห์เสรี " เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 มี นาย Hasan Tiro เป็นหัวหน้า " [การทูต]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Acetylationขบวนการอะเซทิเลชั่น, ขบวนการอะซิทิเลชั่น, อะเซทิเลชั่น [การแพทย์]
Activation Processขบวนการกระตุ้น [การแพทย์]
Active Transport Processขบวนการขนส่งแบบกัมมันต์ [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Biosynthesisการสังเคราะห์,ชีวสังเคราะห์,ขบวนการชีวะสังเคราะห์ [การแพทย์]
Biotransformationขบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ,รูปที่ยังมีฤทธิ์ยา,การแปรรูปทางชีวภาพ,ขบวนการชีวเปลี่ยนแปลงยา,การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกาย,การเปลี่ยนแปลงเชิงชีวะ [การแพทย์]
Branching Processขบวนการแตกแขนง [การแพทย์]
Carbohydrate Metabolismเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท,เมตาบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต,ขบวนการครองธาตุของคาร์โบฮัยเดรท [การแพทย์]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Cellular Processesขบวนการที่เกิดในเซลล์ [การแพทย์]
Communicable Disease Processขบวนการเกิดโรคติดต่อ [การแพทย์]
Compensatory Processขบวนการทดแทน [การแพทย์]
Debranching Processขบวนการทำลายแขนง [การแพทย์]
Decalcificationการเสื่อมสลายของกระดูก,มีการละลายของแคลเซี่ยมมาก,ขบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน [การแพทย์]
Decarboxylationดีคาร์บอกซิเลชั่น,กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์,ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชั่น,ขบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น,ปฏิกิริยาผันกลับ,ปฏิกิริยาแบบดีคาร์บอกซิเลชั่น [การแพทย์]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Diffraction Processขบวนการกระจายแสง [การแพทย์]
Disease Processขบวนการโรค [การแพทย์]
Distillation, Fractionalการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นตามลำดับส่วน,ขบวนการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นแบบแยกส่วน [การแพทย์]
Dynamicsขบวนการพลวัต,ความเคลื่อนไหว,พลวัต,การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Eating Processขบวนการกิน [การแพทย์]
Educational Processกระบวนการทางการศึกษา,กระบวนการศึกษา,ขบวนการศึกษา [การแพทย์]
Electrode Processขบวนการที่เกิดขึ้นที่อีเลคโตรด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]
ขบวนแห่เทียน[n. exp.] (khabūanhaē thīen) EN: candle procession   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān Sērī Thai) EN: Free Thai Movement   
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan khanmāk) EN: procession of the groom's parents   
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
ขบวนรถไฟ[n. exp.] (khabūan rotfai) EN: train   FR: convoi [m]
ขบวนเสื้อแดง [n. exp.] (khabūan seūa daēng) EN: Red-shirt procession   FR: convoi des chemises rouges [m]
รถขบวน[n. exp.] (rot khabūan) FR: convoi [m]
รถขบวนพิเศษ[n. exp.] (rot khabūan phisēt) EN: special train   FR: convoi spécial [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animationภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ,
Conductor Rail System (jargon ) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buffer [N] แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
cavalcade [N] ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี
coach [N] ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ
column [N] แนวขบวนทหาร, See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว, Syn. platoon, company, file
cortege [N] ขบวนแห่ศพ
demonstrate against [PHRV] เดินขบวนประท้วง, See also: ประท้วง, คัดค้าน
draw away [PHRV] เคลื่อนขบวนออกไป (ฝูงชน)
demonstration [N] การประท้วง, See also: การเดินขบวน
demonstrator [N] ผู้เดินขบวน, See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
drum major [N] ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่, See also: ดรัมเมเยอร์, Syn. bandleader, conductor, maestro
fining [N] ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation [N] ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
float [N] ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
flock [N] ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
march past [PHRV] เดินขบวนผ่าน, See also: เดินแถวผ่าน
manifestation [N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
march [VI] เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
march [N] การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade
march [N] ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
motorcade [N] ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ, Syn. autocade
movement [N] คณะบุคคล, See also: องค์การ, ขบวนการ, Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
parade [N] ขบวนแห่, Syn. series, chain, catana
parade [N] การเดินแถว, See also: การเดินแถวเพื่อรับการตรวจพล, การเดินขบวน, Syn. procession, march, spectacle
parade [VT] เดินขบวน, See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
procession [N] การดำเนินการ, See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป, Syn. method, procedure
processional [ADJ] เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ
rank [N] แถว, See also: ขบวน, Syn. column, line, row
rank [VI] จัดแถว, See also: จัดขบวน, Syn. classify, evaluate
switchyard [N] ลานจัดขบวนรถไฟ, See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ, Syn. railroad yard
train [N] ขบวนรถ
troop [VI] เดินขบวน, See also: เดินออ
vacuum brake [N] เครื่องห้ามล้อขบวนรถไฟซึ่งใช้ลมดูด
van [N] รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ), See also: รถบรรทุกสัมภาระ, Syn. box car, carriage
van [N] ขบวนรถยนต์, See also: ขบวนนักเดินทาง, ขบวนพาหนะ
wagon train [N] ขบวนคาราวานซึ่งใช้ในการเดินทางช่วงศตวรรษที่ 19, Syn. caravan
waggon-lit [N] ตู้นอนในขบวนรถไฟของยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
autocade(ออ'โทเคด) n. ขบวนรถยนต์
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ,ภาวะอัตโนมัติ,อัตโนมัติ,ลักษณะอัตโน
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
autoxidation(ออทอคซิเค'เชิน) n. ขบวนการ oxidation ของสารประกอบโดยการถูกกับอากาศ
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
battle ordern. การจัดขบวนรบ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
cavalcade(แคฟวะเคด') n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนคนขี่ม้า, Syn. parade
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนแห่ศพ,ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์,ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality,talent,art
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
downtrainn. ขบวนรถไฟล่องใต้
drummajorหัวหน้าวงดนตรีทหาร,ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่
drummajoretteหญิงถือไม้นำวงดนตรีในขบวนแห่
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
autocade(n) ขบวนรถยนต์
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
defile(vi) เดินเรียงแถว,เดินเป็นขบวน
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
fleet(n) ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
pageantry(n) ขบวนแห่,การแสดงหรูหรา
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่,สวนสนาม,เดินแถว,เดินขบวน
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน
progression(n) ความเจริญ,การดำเนิน,อันดับ,ขบวน,ทิวแถว
rank(n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น
rank(vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戦隊[せんたい, sentai] (n ) ขบวนการ,กลุ่มปฏิบัติการ,กลุ่มก่อการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一行[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน

Are you satisfied with the result?

Go to Top