ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กำไร*

   
387 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำไร, -กำไร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
ทำกำไร[V] make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
กินกำไร[V] seek additional profits, See also: charge an excessive price, gain petty advantage, Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง, Example: พ่อค้าคนนี้กินกำไรค่อนข้างสูงจากการขายของแต่ละชิ้น
เอากำไร[V] take the profits, Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร, Example: พ่อค้ากันข้าวไว้มากมายเพื่อขายเอากำไรมากๆ
เก็งกำไร[V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
กำไรสุทธิ[N] net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
การเก็งกำไร[N] speculation, See also: approximation, estimation, Example: การเก็งกำไรสินค้าของพ่อค้าทำให้เขาถูกต่อว่ามากมาย
ค้ากำไรเกินควร[V] set an exorbitant price, See also: gain too much profit, Example: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร, Thai definition: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
ค้ากำไรเกินควร[V] set an exorbitant price, See also: gain too much profit, Example: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร, Thai definition: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำไรน. ผลที่ได้เกินต้นทุน.
กำไรว. ยิ่ง, เกิน, เช่น ทรงบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัป.
กินกำไรก. กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง.
เก็งกำไรก. หวังหากำไรด้วยการเสี่ยง.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.
กักตุนก. เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า, ตุน ก็ว่า.
การฌาปนกิจสงเคราะห์น. กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน.
กินนอกกินในก. เอากำไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กำหนด.
กินแบ่งน. เรียกสลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายหักส่วนลดเป็นกำไร ว่า สลากกินแบ่ง.
กินเศษกินเลยก. กินกำไร, ยักเอาเพียงบางส่วนที่มีจำนวนเล็กน้อยไว้, ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตน, เอาเพียงบางส่วนไว้เป็นของตน.
ควักเนื้อก. ขาดทุน เช่น ขายของงวดนี้นอกจากไม่มีกำไรแล้ว ยังต้องควักเนื้ออีกด้วย, เอาเงินของตัวเองจ่ายแทนไป เช่น เพื่อนฝากซื้อของแต่ให้เงินมาไม่พอ เลยต้องควักเนื้อ.
งบดุลน. รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยมีบัญชีกำไรและขาดทุนประกอบด้วย.
งามดี, มาก, มีลักษณะที่เป็นไปตามต้องการ, เช่น กำไรงาม ธนาคารนี้จ่ายดอกเบี้ยงาม.
เงินปันผลน. ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น.
ดอกผลนิตินัยน. ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า เงินปันผล.
ดีดลูกคิดก. คำนวณผลได้ผลเสียหรือกำไรขาดทุนอย่างละเอียดแล้วจึงตัดสินใจลงมือกระทำ
ดีดลูกคิดรางแก้วก. คำนวณอย่างรอบคอบแล้วเห็นแต่ทางได้ถ่ายเดียว เช่น ดีดลูกคิดรางแก้วแล้ว โครงการนี้มีแต่กำไรไม่มีทางขาดทุน.
ตุนก. เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า เช่น ตุนสินค้า
ทำไปทำมาก. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, เช่น ทำไปทำมากลับได้กำไร ทำไปทำมาจวนติดตะราง.
ทุนสำรองน. เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท.
เท่าทุนว. เสมอตัว, ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน.
ธนาคมน. การมาแห่งกำไร, กำไร.
ธุรกิจการประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหากำไร.
เนื้อเต่ายำเต่าก. นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนต่อไปอีกโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม.
บริษัทรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจเพื่อหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน มีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทมี ๒ ประเภท คือ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.
ปิดบัญชีก. บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร.
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก. ทำอย่างเดียวได้ผล ๒ อย่าง, ลงทุนครั้งเดียวได้ผลกำไร ๒ ทาง.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน
เล่นหุ้นก. ลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกำไร.
สมาคมนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน. (ป., ส.).
สมาคมการค้าน. สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน.
สำคัญก. เข้าใจ เช่น สำคัญตนผิด สำคัญว่าเชือกเป็นงู, คะเน, คาดว่า, เช่น ลงทุนไปแล้วก็สำคัญว่าจะได้กำไรมาก.
สูญเปล่าว. หมดสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ เช่น ลงทุนครั้งนี้สูญเปล่าจริง ๆ นอกจากไม่ได้กำไรแล้วยังขาดทุนอีกด้วย.
เสมอตัวว. ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน, เช่น เขาลงทุนครั้งนี้มีแต่เสมอตัว ไม่มีหวังได้กำไร.
เสือนอนกินน. คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง.
หดก. สั้นเข้า, ย่นเข้า, เช่น เสื้อหด, น้อยลง เช่น ทุนหายกำไรหด
หอการค้าน. สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน.
ห้างหุ้นส่วนน. กิจการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเข้ากระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แก่กิจการที่ทำ.
หุ้นบุริมสิทธิ(-บุริมมะสิด) น. หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ.
เหนาะ ๆว. อาการที่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอย่างสะดวกหรือคล่อง เช่น ได้กำไรมาเหนาะ ๆ.
ออกดอกออกผลก. ทำให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไรเพิ่มพูนขึ้น.
เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพงก. ลงทุนน้อยหวังผลกำไรมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucrativeที่มีกำไรมาก, ที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapsation profitกำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharing, profitการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharing, profitการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculative riskการเสี่ยงภัยเก็งกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
super profit commissionค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalisation of issue (E.); capitalization of issue (A.)การออกหุ้นโดยโอนกำไรเข้าเป็นทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalization of issue (A.); capitalisation of issue (E.)การออกหุ้นโดยโอนกำไรเข้าเป็นทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital gainsกำไรส่วนทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gain๑. ผลกำไร (ก. พาณิชย์)๒. รายรับ, รายได้ (ก. ภาษีอากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess profit taxภาษีกำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest profitกำไรจากดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, excess profitภาษีกำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket speculatorผู้ค้าตั๋วเก็งกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, war profitsภาษีกำไรยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, war profitsภาษีกำไรยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, capital gainsภาษีกำไรส่วนทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-profit associationสมาคมที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriting profitกำไรจากการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war profits taxภาษีกำไรยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war profits taxภาษีกำไรยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with profits policyกรมธรรม์ร่วมกำไร มีความหมายเหมือนกับ participating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
with profits policyกรมธรรม์ร่วมกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without profits policyกรมธรรม์ไม่ได้ร่วมกำไร มีความหมายเหมือนกับ non-participating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
without profits policyกรมธรรม์ไม่ร่วมกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน
การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Refining Marginsกำไรเบื้องต้น
ผลต่างของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการกลั่นกับราคาน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น ซึ่ง Refining margins นี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นแต่ละโรงและขึ้นอยู่กับราคาและชนิดของน้ำมันดิบด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Capital gainกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Speculationการเก็งกำไร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Arbitrageการค้ากำไร [ธุรกิจ]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Capital gainกำไรจากการขายหลักทรัพย์
ผลกำไรที่เกิดจากการขายหุ้นได้ในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Earning per shareกำไรต่อหุ้น
ส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้ กำไรต่อหุ้น =$ \frac{กำไรสุทธิของบริษัท}{จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท} $ [ตลาดทุน]
Price/earnings ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น
อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญกับกำไรสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญนั้น
ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ P/E =$ \frac{ราคาตลาดต่อหุ้น}{กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำงวด 12 เดือนของหุ้น}$

การคำนวณอัตราส่วนตัวนี้อาจจะใช้ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นประจำงวด 12 เดือนล่าสุดในการคำนวณ ซึ่งค่าอัตราส่วน ราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้นที่ได้จะเป็น Trailing P/E (P/E จากกำไรที่ผ่านมา) หากใช้กำไรสุทธิต่อหุ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้าในการคำนวณ ค่าอัตราส่วนที่ได้จะเป็น Forward P/E (P/E จากกำไรในภายหน้า) หุ้นที่มีค่า P/E ระดับสูง แสดงว่าผู้ลงทุนในตลาดยินดีจะจ่ายเงินลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาสูง เนื่องจากคาด หมายว่าผลกำไรของบริษัทผู้ออกหุ้นดังกล่าวจะขยายตัวในอัตราที่สูง ในขณะเดียวกันค่า P/E สูง ก็แสดงถึงการมีความเสี่ยงที่ สูงด้วย หุ้นที่มีค่า P/E สูงมักเป็นหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงสำหรับหุ้นที่มีค่า P/E ต่ำ อาจจะเป็นหุ้นของกิจการที่อยู่ใน ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวต่ำและเติบโตเต็มที่แล้ว หรืออาจจะอยู่ในธุรกิจที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว หรืออาจจะอยู่ใน กลุ่มที่เป็น Blue Chip ก็ได้
[ตลาดทุน]
Bank profitsกำไรของธนาคาร [TU Subject Heading]
Corporate profitsกำไรขององค์การ [TU Subject Heading]
Earnings managementการตกแต่งกำไร [TU Subject Heading]
Nonprofit organizationsองค์การไม่หวังผลกำไร [TU Subject Heading]
Price-earning ratioอัตราส่วนของราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ [TU Subject Heading]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Speculationการเก็งกำไร [TU Subject Heading]
World Economic Forumการประชุม "เวทีเศรษฐกิจโลก" นาย Klaus Schwab ได้ริเริ่มให้มีการประชุมครั้งแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2514 นาย Schwab ได้จัดตั้งเป็น European Management Forum ในลักษณะขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และเปิดให้นักธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งนักการเมืองระดับสูงเป็นสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น World Economic Forum และเปิดรับสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กิจกรรมสำคัญประจำปี ได้แก่ การประชุมประจำปีที่เมืองดาวอส (มกราคม หรือ กุมภาพันธ์) การจัดพิมพ์ World Competitiveness Report และการจัดประชุมเพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศต่าง ๆ [การทูต]
Arbitrageกลยุทธ์ในการทำกำไรจากผลต่างของราคา ใน 2 ตลาดของสินค้าชนิดเดียวกัน
การที่จะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตลาด เช่น การขายสินค้าในตลาดปกติที่มีการส่งมอบกันทันทีไปพร้อมๆกับการซื้อสินค้าในตลาดล่วงหน้า เป็นต้น [การเงิน-การลงทุน]
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation of net incomeการจัดสรรกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Capital gainกำไรส่วนทุน [การบัญชี]
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
Cost volume profit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวนกำไร [การบัญชี]
Current operating performanceงบกำไรขาดทุน, วิธีแสดงผลการดำเนินงาน [การบัญชี]
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Earnings Before Interest After Taxกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี [การบัญชี]
Earnings Before Per Shareกำไรสุทธิต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings per shareกำไรต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Financial statementงบการเงินคือ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, รายงานทางการเงิน [การบัญชี]
Financial accountingงบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Gainsกำไร [การบัญชี]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Multiple step income statementงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น [การบัญชี]
Net profitกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Primary earnings per shareกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน [การบัญชี]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Realized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว [การบัญชี]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earnings statementงบกำไรสะสม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
I know about that stuff. I been exploited all my life.ผมรู้เกี่ยวกับพวกนั้น มีคนหากำไรจากผมตลอดชีวิต The Blues Brothers (1980)
Trading in human flesh! Mercenary trash!หากำไรจากเลือดเนื้อคน The Road Warrior (1981)
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
5 down, 7 up, 98.6...ขาดทุน 5, กำไร 7, 98.6... An American Tail (1986)
We don't have the margin.เราไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้น The Russia House (1990)
Fair would be a percentage in the company....ขอปันผลกำไรด้วย Schindler's List (1993)
Things are good.กำไรดี... Schindler's List (1993)
Six hundred. More.คุณทำอย่างผม ได้กำไรด้วย Schindler's List (1993)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
He's the tent pole to this company.เขาทำกำไรให้บริษัทอย่างมหาศาล In the Mouth of Madness (1994)
Trust me. I'm making no profit.เชื่อผม ผมไม่ได้กำไรเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Makes 40% on top of the 100%.ในราคา 60% ของมูลค่า ได้กำไรเหนาะ ๆ 40% Heat (1995)
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง Contact (1997)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense.เหมือนอสุรกายที่พยายาม สวาปามกำไรให้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้าง The Corporation (2003)
Of course they make a profit and it's a good thing.แน่นอน มันหากำไร และนั่นเป็นสิ่งที่ดี The Corporation (2003)
The problem comes in the profit motivation here because these people there's no such thing as enough.ปัญหามันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงแรงจูงใจที่จะหากำไรนั่นแหละ เพราะบรรษัทเหล่านี้ ไม่รู้จักคำว่าพอ The Corporation (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
They soon find that they cant do any more in that country because the wages are too high now.ไม่นานบรรษัทก็พบว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นในประเทศนั้นไม่ได้แล้ว เพราะค่าจ้างสูงขึ้น The Corporation (2003)
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร The Corporation (2003)
But quite clearly profits are so much higher in their mindsแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคำนึงถึงกำไรมากกว่า The Corporation (2003)
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี... The Corporation (2003)
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม The Corporation (2003)
They're not out for profit.ไม่แสวงหากำไร The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
The goal for the corporations is to maximize profit and market share.เป้าหมายของบรรษัทคือทำกำไรสูงสุด (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด The Corporation (2003)
so you can increase your profit potential.เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างกำไร The Corporation (2003)
their profits coming in to Coca Cola.กอบโกยกำไรให้โคคา-โคลา ได้อย่างต่อเนื่อง The Corporation (2003)
And they were printed exclusively by IBM and the profits were recovered just after the warขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้กำไรกลับมาหลังสงคราม The Corporation (2003)
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน The Corporation (2003)
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร The Corporation (2003)
Made enough last month to go on a singles cruise to Fijiเดือนที่แล้วกำไรเยอะ ล่องเรือไปฟิจิยังได้ Saving Face (2004)
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น Primer (2004)
I know there's a lot of other stocks out there... that do a lot more than double, but this is my first day.รู้แค่ว่ามีหุ้นตัวอื่นๆ อีกมาก ที่ทำกำไรมากกว่าเท่าตัวด้วยซ้ำ แต่ฉันเองก็เพิ่งย้อนเวลาครั้งแรก Primer (2004)
There's no money in it!มันทำกำไรไม่ได้น่ะสิ! Robots (2005)
Profit, schmofit. Now, get out.กำรงกำไรอะไร ออกไปได้แล้ว Robots (2005)
This company's never been more profitable.บริษัทนี้ไม่เคยมีกำไรมากขนากนี้มาก่อนเลยนะครับ Robots (2005)
Look. Chocolate.แล้วก็อุทิศเงินกำไร King Kong (2005)
Ann! Ann!แล้วก็อุทิศเงินกำไรที่ได้ ให้กับลูกกับเมียเขา King Kong (2005)
Billions and billions of dollars are waiting to be earned.กำไรเป็นพันๆล้านดอลล่าร์กำลังรออยู่ The Constant Gardener (2005)
Which has enjoyed record profits this quarter...บริษัทที่ได้กำไรสูงสุด เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้ The Constant Gardener (2005)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)
You know, I'm giving you a chance here.ผมยื่นโอกาสให้คุณอยู่นะเนี่ย อยากได้กำไรสุดๆ Imagine Me & You (2005)
The profit on the land is John Bell's.กำไรจากที่ดิน เป็นของจอห์น เบล An American Haunting (2005)
Selling for 100 won... can earn a lot.100 วอนฉันก็จะมีกำไรมากเลย My Girl (2005)
If I place them in a can, how much will I earn?ถ้าเอามันใส่กระป๋อง,จะได้กำไรเท่าไหร่นะ? My Girl (2005)
To prevent from those world profiters of profiting large amount of money... to become the worldwide's currency.อุปสรรคในการหากำไรของเงินจำนวนมหาศาล Super Rookie (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit   FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ให้กำไร[v. exp.] (hai kamrai) EN: yield profit   
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūangton) EN: profit margin   
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[n. exp.] (kamrai jāk kān khāi sapsin) EN: capital gain   
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรและขาดทุน[n. exp.] (kamrai lae khātthun) EN: profit and loss ; profit & loss   
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang hak phāsī) EN: earnings after tax   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suankoēn) EN: excess profit   
กำไรส่วนเกินทุน[n. exp.] (kamrai suankoēn thun) EN: capital gain   
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutthi) EN: net profit   FR: bénéfice net [m]
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī prākot tām banchī) EN: book profit   
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø hun) EN: earnings per share   
การแบ่งผลกำไร[n. exp.] (kān baeng phon kamrai) EN: profit sharing   
การแบ่งส่วนกำไร[n. exp.] (kān baengsuan kamrai) EN: profit sharing   
การเก็งกำไร[n.] (kān kengkamrai) EN: speculation   
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การเล็งกำไร[n. exp.] (kān leng kamrai) EN: speculation   
การลดลงของกำไร[n. exp.] (kān lotlong khøng kamrai) EN: profit drop   
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phon kamrai) EN: increase in profit   
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
การแสวงหากำไร[n. exp.] (kān sawaēnghā kamrai) EN: realization of profits   
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham kamrai) EN: realization of profits   
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
ความสามารถในการทำกำไร[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān tham kamrai) EN: profitability   FR: profitabilité [f]
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
ไม่มีกำไร[X] (mai mī kamrai) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless   FR: non rentable ; non profitable
ไม่มุ่งหาผลกำไร[adj.] (mai mung hā phonkamrai) EN: charitable ; non-profit   
นักเก็งกำไร[n. exp.] (nak kengkamrai) EN: speculator   
เงินกำไร[n. exp.] (ngoen kamrai) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit   FR: profit [m] ; gain [m]
เงินกำไรส่วนเกิน[n. exp.] (ngoen kamrai suankoēn) EN: excess profit   
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[n. exp.] (ngoen longthun pheūa kān kengkamrai) EN: hedge fund   
งบกำไรขาดทุน[n. exp.] (ngop kamrai khātthun) EN: profit and loss statement   
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
ภาษีกำไรเกินควร[n. exp.] (phāsī kamrai koēn khūan) EN: excess profit tax   
ภาษีกำไรยามสงคราม[n. exp.] (phāsī kamrai yām songkhrām) EN: war profits tax   
ผลกำไร[n.] (phon kamrai) EN: gain ; profit ; earnings   FR: gain [m] ; profit [m]
ผู้เก็งกำไร[n. exp.] (phū kengkamrai) EN: speculator   FR: spéculateur [m]
ทำกำไร[v. exp.] (tham kamrai) EN: make a profit ; earn profit   

English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulation[N] การเพิ่มของผลกำไร
active[ADJ] ซึ่งทำกำไร
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
adventure[N] การเก็งกำไร
bear[N] ผู้เก็งกำไรหุ้น
bonus[N] สินน้ำใจ, See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส, Syn. dividend
bring in[PHRV] ให้รายได้, See also: ให้ผลกำไร, Syn. come in, knock down, pull in, take in
cash cow[N] ธุรกิจที่ทำกำไร, Syn. moneymaker, money-spinner
commercial[ADJ] ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร, See also: เป็นการค้า, Syn. economic, monetary, pecuniary, mercenary, materialistic, marketable, salable, profitable
commercialise[VT] ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialize
commercialize[VT] ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialise
cash in[PHRV] ได้เปรียบ, See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
fetch in[PHRV] ทำผลกำไร, See also: ดึงดูด
dividend[N] เงินปันผล, See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร, Syn. profit, interest, bonus
earn[VT] ได้กำไร
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage
gain[VT] ได้รับ, See also: สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา, Syn. earn, obtain, procure, receive, Ant. lose
gain[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
gainer[N] ผู้ได้กำไร, See also: ผู้ได้เปรียบ, ผู้ได้ชัยชนะ
gainful[ADJ] มีประโยชน์, See also: มีกำไร, Syn. moneymaking, rewarding
gold mine[N] แหล่งทำเงิน, See also: แหล่งสร้างรายได้, แหล่งทำกำไร, Syn. bonanza, windfall
invest[VT] ลงทุน, See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, Syn. spend
lucrative[ADJ] ที่มีกำไรงาม, Syn. profitable
lucre[N] ผลกำไรเป็นเงิน, See also: เงิน
make on[PHRV] ทำกำไร, See also: สร้างกำไร, ได้กำไรจาก, Syn. lose on
make[VT] ทำกำไร, See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้
mark up[PHRV] เพิ่มราคา, See also: ตั้งราคาขายเพื่อให้มีกำไร, Syn. overcharge, put up prices
millions[N] จำนวนมาก, See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก, Syn. profits
nonprofit[ADJ] ซึ่งไม่มีผลกำไร, See also: ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร, Syn. non-profit-making
non-profit-making[ADJ] ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร, Syn. nonprofit
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit and lost[N] กำไรและขาดทุน
profitability[N] ความได้เปรียบ, See also: การได้กำไร, การได้ผลประโยชน์, Syn. efficiency
profiteer[VI] ค้ากำไรเกินควร
profiteer[N] พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profiteering[N] การค้ากำไรเกินควร
profitless[ADJ] ซึ่งไร้ผลกำไร
profit-making[N] การสร้างผลกำไร
profit-sharing[N] ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
rate of return[N] ผลกำไร
realise[VT] ได้กำไร, See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
realize[VT] ได้กำไร, See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
return[N] ผลกำไร, Syn. gain, income, profit
rig[VT] ใช้อุบายเก็งกำไร, See also: ใช้แผนหลอกลวง, Syn. trick
make a killing[SL] ทำกำไรมหาศาล
scalper[N] ผู้ค้ากำไร, Syn. dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก,อุดมสมบูรณ์,มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gainer(เก'เนอะ) n. ผู้ได้รับ,ผู้มีกำไร,ผู้ได้เปรียบ,ผู้มีชัย
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative,profitable
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.
gravy trainอาชีพหรืองานที่เบา,โอกาสได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรอย่างมากโดยไม่ต้องลำบาก
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม,ให้ผลกำไร,ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
lucre(ลู'เคอะ) n. ผลกำไรเป็นเงิน,เงิน
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
money(มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน, See also: moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
moneymaking(มัน'นีเมคิง) adj. กำไร,ซึ่งทำเงินได้,ซึ่งให้กำไรเป็นเงิน. n. การทำเงิน
net(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร.
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
payout(เพ'โลด) n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม,เงินรางวัล,เงินกำไรที่เป็นเศษเลย,สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
lucre(n) กำไร,เงิน
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
perquisite(n) ของตอบแทน,รางวัล,กำไร,เศษเลย
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
remunerative(adj) มีกำไรมาก,เป็นประโยชน์,เป็นสินน้ำใจ
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ
scalp(vt) ซื้อขายโดยหวังกำไร,ถลกหนังหัว
share(vt) แบ่งสรร,แบ่ง,แบ่งกำไร,แบ่งส่วน
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร
speculator(n) ผู้หมุนเงิน,ผู้คิด,คนเสี่ยงโชค,ผู้เก็งกำไร
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์
velvet(n) กำมะหยี่,ความนิ่ม,ลาภลอย,กำไรสุทธิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
respondent (n ) (กฎหมาย) จำเลย.ผู้ถูกกล่าวโทษ,ผู้แก้ต่าง (ในคดี เช่น การฟ้องหย่า, การทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ การนำกำไรลูกค้าเข้าตัวเอง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
黒字[くろじ, kuroji] (n) กำไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
損益計算書[そんえきけいさんしょ, son'ekikeisansho] งบกำไรขาดทุน
利益率[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top