ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กำหนด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำหนด, -กำหนด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
preterm infant(n) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์
Terms of Reference(n, phrase) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trade terms[เทรด เทอมส] (n) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า
ปวิธ[ปะ-วิด] (uniq) ผู้สร้าง, ผู้กำหนด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำหนด(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
กำหนด(v) decide, See also: determine, assign, fix, set, settle, Syn. หมายไว้, ตราไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา, Example: พรรคประชากรไทยกำหนดตัวบุคคลที่จะลงสมัครเรียบร้อยแล้ว
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
กำหนดใจ(v) intend, See also: concentrate, contemplate, determine, Syn. ตั้งใจ, Thai Definition: มุ่งหมายในใจ
กำหนดการ(n) schedule, See also: agenda, program, itinerary, Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ, Example: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย, Thai Definition: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ
ข้อกำหนด(n) regulation, See also: rule, condition, principle, Syn. กฎเกณฑ์, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำวิจัย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ครบกำหนด(v) expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
ตัวกำหนด(n) determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai Definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด(n) determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai Definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตามกำหนด(adv) on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้
ถึงกำหนด(v) due, See also: reach deadline, scheduled, Syn. ถึงเวลา, Ant. ยังไม่ถึงกำหนด, Example: ถึงกำหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว
พ้นกำหนด(v) expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai Definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
เลยกำหนด(v) be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยเวลา, ช้า, Example: งานที่มีความยืดหยุ่น สามารถทำต่อได้ ถึงแม้ว่าจะเลยกำหนดมาแล้ว, Thai Definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
ก่อนกำหนด(adv) ahead of schedule, See also: ahead of time, prematurely, Syn. ก่อน, Ant. หลัง, Example: เด็กคนนี้คลอดก่อนกำหนด, Thai Definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
พระราชกำหนด(n) royal act, See also: royal enactment, Example: พระราชกำหนดเครื่องแบบข้าราชการประกาศใช้มานานแล้ว, Count Unit: ฉบับ, มาตรา, Thai Definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร, Notes: (กฎหมาย)
กำหนดกฎเกณฑ์(n) regulation, See also: decree, rule, law, Syn. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, Example: การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
กำหนดกฎเกณฑ์(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้
หมายกำหนดการ(n) program, See also: schedule, timetable, Syn. กำหนดการ, แผนการ, Example: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ, Notes: (ราชา)
เกิดก่อนกำหนด(v) preborn, See also: premature, Syn. คลอดก่อนกำหนด, Example: ลูกสาวคนแรกเกิดก่อนกำหนด 2 เดือนแต่ก็แข็งแรงดี, Thai Definition: กำเนิดขึ้นมาก่อนถึงระยะเวลาที่หมายไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนด(-หฺนด) ก. หมายไว้, ตราไว้.
กำหนด(-หฺนด) น. การหมายไว้, การตราไว้
กำหนดบทบริหารบัญญัติคล้ายพระราช-กฤษฎีกา โดยมากเป็นบัญญัติที่เกี่ยวกับบุคคลหรือข้าราชการบางจำพวก เช่น พระราชกำหนดเครื่องแบบแต่งกายข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน.
กำหนดการน. ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ.
ข้อกำหนดน. ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
ข้อกำหนดพินัยกรรมน. ข้อความที่ระบุไว้ในพินัยกรรมในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์มรดก หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว เช่น สิทธิในการรับมรดก การจัดการทรัพย์มรดก การโอนทรัพย์มรดก.
บทกำหนดโทษน. บทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดโทษทางอาญาหรือทางปกครอง สำหรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.
หมายกำหนดการน. เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีซึ่งต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า” เสมอไป.
ห้ามเข้าเขตกำหนดน. วิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่ศาลใช้ห้ามผู้ถูกลงโทษและพ้นโทษแล้วเข้าในเขตที่กำหนดได้ไม่เกิน ๕ ปี.
กงฉากน. เครื่องมือทางช่างชนิดหนึ่ง สำหรับหามฉากในการปักผังหรือกำหนดผังเสา โดยใช้ไม้แบนที่มีความยาวพอสมควรมาประกอบให้เป็นมุม ๙๐ องศา แล้วยึดปลายทั้ง ๒ ข้างด้วยไม้อีกชิ้นหนึ่ง.
กฎข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
กฎข้อกำหนดในเรื่องธรรมชาติตามที่ค้นคว้าได้.
กฎกระทรวงน. ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ออกกฎกระทรวง, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี ถ้าเป็นข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีออก เรียกว่า กฎสำนักนายกรัฐมนตรี.
กฎเกณฑ์น. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.
กฎข้อบังคับน. ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหรือระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย.
กฎทบวงน. ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการทบวงออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ออกกฎทบวง.
กฎบัตรน. ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ.
กฎหมายน. กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้.
กฎหมายก. จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ไว้ (พงศ. อยุธยา), ทำหนังสือเป็นหลักฐาน เช่น อนึ่ง มีผู้ทำหนังสือร้องเรียนกฎหมายว่า…(พระราชกำหนดเก่า)
กฎหมายออกหมายกำหนด เช่น ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมายมิทั่ว จะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ (พระราชกำหนดเก่า)
กฎหมายกำหนดขีดขั้น เช่น ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลชัย ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย (พากย์).
กฎหมายรัฐธรรมนูญน. กฎหมายที่วางระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง โดยกำหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้อำนาจอธิปไตย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย.
กฎหมายอาญาน. กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้น.
กฐิน, กฐิน-คำ <b><i>กฐิน </i></b> นี้ ใช้ประกอบกับคำอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้ เรียกว่า <b><i>ผ้ากฐิน </i></b> ในฤดูกาลเรียกว่า <b><i>กฐินกาล </i></b> [ กะถินนะกาน ] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลานี้เรียกเป็นสามัญว่า<b><i>เทศกาลกฐิน </i></b>[ เทดสะกานกะถิน ] <b><i>ฤดูกฐิน </i></b> หรือ <b><i>หน้ากฐิน </i></b> ก็มี ก่อนจะถึงกฐินกาลผู้ประสงค์จะถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์วัดใดจะต้องไปแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการล่วงหน้า การแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ เรียกว่า <b><i>จองกฐิน </i></b> การทำพิธีถวายผ้ากฐิน เรียกว่า <b><i>ทอดกฐิน </i></b>พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย เรียกว่า <b><i>ผู้กรานกฐิน ผู้ครองกฐิน </i></b> หรือ <b><i>องค์ครองกฐิน </i></b>เฉพาะผ้ากฐิน บางทีก็เรียกว่า <b><i>องค์กฐิน </i></b>ถ้าพร้อมกับของอื่นอันเป็นบริวารสำหรับถวายภิกษุสงฆ์ เรียกว่า <b><i>เครื่องกฐิน </i></b>หรือ <b><i>บริวารกฐิน </i></b>[ บอริวานกะถิน ] เมื่อนำผ้ากฐินไปทอดโดยมีขบวนแห่ เรียกว่า <b><i>แห่กฐิน </i></b>ถ้ามีพิธีฉลอง เรียกว่า <b><i>ฉลองกฐิน </i></b> การที่ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตามพระวินัย หรือการที่บุคคลแสดงความยินดีในการที่เขาทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อนุโมทนากฐิน </i></b>[ อะนุโมทะนากะถิน ] ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็น <b><i>ผู้กรานกฐิน </i></b> ด้วย ผลของการทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>, ในทางวินัยสิทธิพิเศษ ๕ ประการซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>เช่นกัน. <i> (ดู กรานกฐิน และ จุลกฐิน)</i>.
กติกา(กะ-) น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล
กมล-, กมลา(กะมะละ-, กะมะ-) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติ กำหนดด้วย ๔ คณะสลับกัน คือ ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ (ตามแบบว่า กมลาติ เณยฺยา สยเสหิ โย เจ) ตัวอย่างว่า จะวิสัชนาสาร พิสดารก็หลายเลบง เรียกว่า กมลฉันท์ หรือ กมลาฉันท์.
กรด ๑มีความหมายหลายอย่าง สุดแล้วแต่ทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักกำหนด คือ เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และเมื่อสารนี้ละลายนํ้าเป็นสารละลายแล้ว ไฮโดรเจนที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องแปรสภาพออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออน (H+) สารละลายที่ได้มีรสเปรี้ยวเปลี่ยนสีลิตมัสสีนํ้าเงินเป็นสีแดงได้
กรมศักดิ์(กฺรมมะสัก) น. ชื่อกฎหมายลักษณะหนึ่ง ซึ่งกำหนดระวางโทษปรับตามศักดินา อายุของฝ่ายที่ชนะคดีหรือฝ่ายที่แพ้คดี และความร้ายแรงหนักเบาของความผิดที่กระทำ. (สามดวง), พรมศักดิ หรือ พรหมศักดิ ก็ว่า.
กรมการ(กฺรมมะ-) น. ตำแหน่งพนักงานปกครองที่มีมาแต่สมัยโบราณ และได้กำหนดไว้ในข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖ เรียกว่า กรมการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ กรมการในทำเนียบ และกรมการนอกทำเนียบ.
กรมธรรม์(กฺรมมะทัน) น. เอกสารสัญญาซึ่งทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เอกสารที่ทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน สัญญาขายฝากที่ไร่ที่สวน, คำนี้เรียกเต็มว่า สารกรมธรรม์ หรือย่อว่า สารกรม, บางทีเรียกเพียงคำเดียวว่า กรม ก็มี เช่น กู้หนี้ถือสีนกันเข้าชื่อในกรมหลายคน (สามดวง).
กรอบ ๑(กฺรอบ) น. สิ่งที่ประกอบตามริมวัตถุมีรูปภาพเป็นต้น, โดยปริยายหมายความว่า ขอบเขตกำหนด เช่น ทำงานอยู่ในกรอบ.
กระทำ ๑ทำการใด ๆ ที่เกิดผลในทางกฎหมาย แต่การงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ ก็ถือว่าเป็นการกระทำด้วย เช่น บิดามารดามีหน้าที่ดูแลบุตรซึ่งยังเล็กอยู่ การที่บิดามารดาอยู่เฉยไม่หาอาหารให้ ก็อาจถือว่าเป็นการกระทำได้.
กราฟเซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามที่กำหนดขึ้นด้วยสมการหรืออสมการ.
กฤษฎีกา(กฺริดสะ-) น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ก็รับพระกฤษฎีกากำหนดแห่งพระดาบสว่าสาธุแล (ม. คำหลวง วนปเวสน์)
กลฉ้อฉล(กน-) น. การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริงเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดจนเข้าทำนิติกรรม หรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันเป็นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ.
กลียุค(กะลี-) น. ชื่อยุคที่ ๔ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน เมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค และอายุของมนุษย์ก็สั้นลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน <i> (ดู จตุรยุค)</i>, ช่วงเวลาที่มีแต่ความรุนแรงเลวร้ายเกิดขึ้น<i> </i>.
กสิณ(กะสิน) น. สมถกรรมฐานหมวดหนึ่งที่กำหนดอารมณ์โดยอาศัยธาตุ ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (นํ้า) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม), วรรณะ (สี) ๔ คือ นีล (สีเขียวคราม) ปีต (สีเหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาต (สีขาว), อากาศ (ที่ว่าง) และ อาโลก (แสงสว่าง) รวมเป็น ๑๐ อย่าง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการกำหนดอารมณ์ให้เหมาะกับจริตของผู้ที่จะเจริญกรรมฐาน.
กองหนุนน. ทหารที่ปลดออกจากประจำการหรือที่ปลดจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด, ทหารที่จัดไว้เพื่อเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนแนวหน้า.
ก้อนน. คำบอกลักษณะของเล็ก ๆ ที่เกาะหรือติดรวมกันแน่น ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม เช่น ข้าวเกาะกันเป็นก้อน, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ก้อนข้าว
ก้อนสิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ก้อนดิน
กอล์ฟน. กีฬาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ตีลูกกลมผ่านพื้นที่ขวางกั้นที่เตรียมไว้ให้มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เป็นหลุมทราย บ่อนํ้า ให้ไปลงหลุมที่กำหนด.
กะ ๑ก. กำหนด, หมาย, คะเน, ประมาณ.
กะเกณฑ์ก. บังคับ, กำหนดเป็นเชิงบังคับ.
กะรัต ๒(-หฺรัด) น. ปริมาณทองคำแท้ที่ประสมอยู่กับธาตุอื่น โดยกำหนดทองคำและโลหะที่ประสมกันนั้นรวมเป็น ๒๔ ส่วน เช่น ทองคำ ๑๔ กะรัต หมายความว่า มีเนื้อทองคำ ๑๔ ส่วน นอกนั้นอีก ๑๐ ส่วนเป็นธาตุอื่นประสม.
กักก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, เช่น กักตัว, กักกัน ก็ว่า
กักกันก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, กัก ก็ว่า.
กักกันน. เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ใช้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝึกหัดอาชีพ.
กักขังน. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อันมิใช่เรือนจำ มิใช่สถานีตำรวจ และมิใช่สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน.
กักบริเวณก. บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
period policyกรมธรรม์แบบกำหนดเวลา มีความหมายเหมือนกับ time policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmature labour; labour, postponedการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmaturity๑. การเจริญเกินวัย [ มีความหมายเหมือนกับ overdevelopment ]๒. ภาวะแก่เกินกำหนดครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmingการวางกำหนดการ, การวางแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmingกำหนดการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
price ceilingการกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
price fixing๑. การรวมหัวกันกำหนดราคา๒. การกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pair and set clauseข้อกำหนดคู่และชุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, prolongedการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent lawกฎหมายที่ใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision๑. บทบัญญัติ, ข้อกำหนด๒. การจัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, financialข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parity clauseข้อกำหนดความเสมอภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponed labour; labour, postmatureการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period of prescriptionกำหนดอายุความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature๑. -ก่อนกำหนด๒. ทารกเกิดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature babyทารกคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature birthการเกิดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature confinement; premature deliveryการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature contact; interceptive occlusal contactสบก่อนตำแหน่งกำหนด [ มีความหมายเหมือนกับ deflective occlusal contact ๒ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature delivery; premature confinementการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature labour; labour, immatureการคลอดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prematurity๑. การเจริญด้อยกว่าวัย [ มีความหมายเหมือนกับ underdevelopment ]๒. สภาพทารกไม่ครบกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramount clauseข้อกำหนดสุดยอด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent employmentการจ้างงานโดยไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post diem (L.)ภายหลังวัน (ที่กำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of residence at a fixed past dateถิ่นที่อยู่ ณ วันที่กำหนดในอดีต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, indeterminateการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisoข้อกำหนดเป็นเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme๑. แผนงาน, กำหนดการ๒. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Public Authority clauseข้อกำหนดคำสั่งทางการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Frequencyกำหนดออก, Example: <p>ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้ <p>รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง <p>รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง <p>รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง <p>รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง <p>รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ <p>รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ <p>รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ <p>รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี <p>ตัวอย่างวารสาร วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดออก รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110315-frequency-1-3.jpg" alt="หน้าปกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"> <img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110315-frequency-2-3.jpg" alt="กำหนดออกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด, Example: ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date cardบัตรกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date dueวันกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date due slipบัตรกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ, Example: <p>สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน <p>โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ <p>รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง <p>รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง <p>รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง <p>รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง <p>รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ <p>รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ <p>รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Over dueเกินกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืม, Example: กระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง <p>ขั้นที่ 1 ส่งจดหมายทวงทาง e-mail โดยจะส่งจดหมายทวง 3 ครั้ง เมื่อหนังสือเกินกำหนดส่ง 7 วันจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 1 หลังจากนั้นอีก 7 วัน หากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 2 และหลังจากทวงครั้งที่ 2 อีก 7 วันหากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 3 <p>ขั้นที่ 2 ส่งบันทึกรายงานให้คณะ/สถาบันที่ผู้ใช้สังกัดให้เร่งรัดหรือแจ้งให้ผู้ใช้มาติดต่อสำนักหอสมุด ระหว่างการดำเนินการผู้ใช้จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยืมหนังสือทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาสัมพันธ์รายชื่อผ่านเว็บไซด์ สำนักหอสมุด <p>ขั้นที่ 3 ส่งจดหมายทวงหนังสือไปยังภูมิลำเนาเพื่อให้ติดต่อชำระหนี้สินกับสำนักหอสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radio frequency identification systemระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รั้วราชวัติเป็นเครื่องหมายกำหนดขอบเขตปริมณฑลพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute), Example: เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
American Society for Testing and Materialsสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา, Example: 1. Algeria's Saharah Blend 2. Indonesia's Minas, Nigerai's 3. Bonny Light 4. Saudi Arabia's Arab Light 5.Dubai's Fateh 6. Venezuela's Tia Juana Light 7. Mexico's Isthmus (a non-OPEC crude oil) [ปิโตรเลี่ยม]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Export costing and pricingการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Debt reschedulingการปรับกำหนดเวลาชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicingการชำระดอกเบื้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Purchasing power parityค่าเสมอภาคที่กำหนดโดยกำลังซื้อ, Example: การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้กำลังซื้อ [เศรษฐศาสตร์]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Nonlinear programmingกำหนดการที่มิใช่เชิงเส้น [เศรษฐศาสตร์]
Serial bondพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ [เศรษฐศาสตร์]
Escape clause actionการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้น [เศรษฐศาสตร์]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by teethการกำหนดอายุจากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Transfer pricingการกำหนดราคาโอน [เศรษฐศาสตร์]
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา [เศรษฐศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ, Example: รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต, Example: [นิวเคลียร์]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี, Example: [นิวเคลียร์]
Derived Air Concentrationค่ากำหนดความเข้มข้นนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ, ดีเอซี, ขีดจำกัดความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในอากาศ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นตลอดระยะเวลาทำงานใน 1 ปี ได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี โดยคำนวณจากแบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) (ดู annual limit on intake (ALI) ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
Emergency action levelระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Waste disposalการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
-Shut up and set the table.- หุบปากและกำหนดตาราง The Godfather (1972)
Running ten minutes behind schedule. Strong headwinds.จะช้ากว่ากำหนดเวลา 10 นาที ลมเเรงมาก The Little Prince (1974)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
She's scheduled for a heart transplant.เธอมีกำหนดการต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ Airplane! (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
I told you not to be premature in your communiqué to Berlin.ผมห้ามคุณว่า อย่าพึ่งติดต่อกับ เบอร์ลินก่อนกำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Man has determined a pig's lot.มนุษย์ได้กำหนดหมูไว้แล้ว Idemo dalje (1982)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think there's any way you can tell how long anything is going to take.ฉันว่าคุณกำหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได้หรอก Day of the Dead (1985)
you were bumped up on the list. you're scheduled for tomorrow morning. I'm sure I told you.แต่มีชื่อนาย กำหนดสอบวันพรุ่งนี้ ฉันอุตส่าห์บอกนายแล้ว Spies Like Us (1985)
I knew The $64, 000 Question was fixed.ฉันรู้ คำถาม 64000 ดอลล่า ถูกกำหนดไว้แล้ว Stand by Me (1986)
Do you know I was supposed to marry?รู้ไหม? ฉันยังถูกกำหนดให้แต่งงานแบบคลุมถุงชนอีกด้วย Mannequin (1987)
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ? Akira (1988)
I could take it back, but the work's gonna be done sooner or later.ผมสามารถจะกลับก็ได้แต่การทำงาน จะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ Akira (1988)
The future doesn't proceed along a single course.อนาคตไม่สามารถกำหนดได้ ด้วยเส้นทางยาวเพียงเส้นเดียว Akira (1988)
"If you can wait... for 100 days and 100 nights under my balcony... at the end of it, I shall be yours.""ถ้าเจ้าสามารถรอ... 100 วันและ 100 คืน ที่ใต้ระเบียงห้องข้าได้... พอครบกำหนดเวลา, ข้าจะเป็นของเจ้า." Cinema Paradiso (1988)
- Indefinitely.ไม่มีกำหนด Casualties of War (1989)
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
"If the princess has not chosen a husband by the appointed time, then the sultan shall choose for her.""หากเจ้าหญิง มิได้เืิลือกสามีในเวลาที่กำหนดไว้ องค์สุลต่านก็จะต้องเลือกให้เธอ" Aladdin (1992)
Now a respectable start time is 5.7 seconds.เวลาที่กำหนดไว้คือ 5. 7 วินาที Cool Runnings (1993)
Okay. Here it is.โอเค นี่ครับ กำหนดว่า... Cool Runnings (1993)
You haven't the maturity to take care of yourself, let alone your mother.ท่านยังไม่ได้กำหนดที่จะดูแล ของตัวเองให้คนเดียวของ? In the Name of the Father (1993)
Even if I'd known what it was, there's nothing I could have done about it... because you can't create this thing.ถึงรู้... ผมก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะสิ่งนี้เรากำหนดไม่ได้ Schindler's List (1993)
I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.ฉันหมายความว่าพวกเขาต้องการให้คุณสูบบุหรี่ในบ้านหรือสถานที่ที่กำหนดบางอย่างของคุณ Pulp Fiction (1994)
I've been reassigned to you.ฉันได้รับการกำหนดให้คุณ The Shawshank Redemption (1994)
I'm just trying to set your mind at ease, that's all. Sir, I...ฉันแค่พยายามที่จะกำหนดความคิดของคุณได้อย่างสะดวกสบายนั่นคือทั้งหมดที่ ครับผม ... The Shawshank Redemption (1994)
This is why... at 21... I have determined to end my life.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่ออายุ 21 ผมถึงได้กำหนดจุดจบชีวิตผม Don Juan DeMarco (1994)
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
'Cause they had no time. They were on a clock.มันไม่มีเวลา ทำตามกำหนดเป๊ะ Heat (1995)
I need to ask you about the secret talks scheduled with the Gavel Republic tomorrow.ผมแค่อยากถามคุณเกี่ยวกับกำหนดการประชุมลับ ของสาธารณะรัฐแกเวลในวันพรุ่งนี้ Ghost in the Shell (1995)
Procedure, of course.กำหนดการรึ.. Ghost in the Shell (1995)
We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel.เชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาลับ นั่นคือกำหนดการเกี่ยวกับสาธารณะรัฐแกเวล Ghost in the Shell (1995)
They're subjected to a stringent screening of their personal lives.พวกเขาถูกกำหนดให้มีการเข้มงวดและจริงจัง Ghost in the Shell (1995)
Our plans are not yet firmly settled, but I hope, I hope we shall stay some weeks.แผนของเรายังไม่ได้กำหนดแน่นอนครับ แต่ผมหวังว่าพวกเราจะอยู่ซักหลายสัปดาห์ Episode #1.6 (1995)
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก James and the Giant Peach (1996)
Little Miss Anya, it's time to take your place in life.มิสอันย่า ถึงเวลาที่จะกำหนด Anastasia (1997)
Must've been the glitch in the timing's what threw me. Must've been a starquake.คงจะผิดพลาดในการ กำหนดเวลาคือสิ่งที่โยนฉัน Contact (1997)
We're still trying to determine the nature of the malfunction but the important thing is you're okay.เรายังคงพยายามที่จะกำหนด ธรรมชาติของความผิดปกติ แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณโอเค Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [ m ]
โดยไม่กำหนด[dōi mai kamnot] (adv) EN: unlimited  FR: sans limite
จุดกำหนด[jut kamnot] (n, exp) EN: target
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [ f ]
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดชำระเงิน[kamnot chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng] (xp) EN: payable within 10 days after delivery
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดใจ[kamnotjai] (v) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [ m ] ; agenda [ m ]
กำหนดกฎเกณฑ์[kamnot kotkēn] (n, exp) EN: regulation ; decree ; rule ; law  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ]
กำหนดกฎหมาย[kamnot kotmāi] (n, exp) EN: laws and regulations  FR: lois et règlements [ mpl ]
กำหนดเลือกตั้ง[kamnot leūaktang] (v, exp) EN: call an election ; set an election  FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
กำหนดหน้าที่[kamnot nāthī] (v, exp) EN: allot work ; assign a job  FR: assigner un travail
กำหนดงาน[kamnot ngān] (v, exp) EN: estimate work
กำหนดรายการ[kamnot rāikān] (n, exp) EN: itinerary ; program
กำหนดราคา[kamnot rākhā] (v, exp) EN: set a price ; fix a price  FR: fixer le prix
กำหนดระยะทาง[kamnot rayathāng] (v, exp) EN: fix the distance  FR: déterminer la distance
กำหนดสิ้นอายุ[kamnot sin āyu] (n, exp) EN: maturity
กำหนดท่าที[kamnot thāthī] (v, exp) EN: determine a position ; determine a stance  FR: arrêter une position
กำหนดตัว[kamnot tūa] (v, exp) EN: select ; choose  FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
กำหนดไว้ให้[kamnot wai hai] (x) EN: assigned
กำหนดไว้ในใจ[kamnot wai nai jai] (v, exp) EN: have in mind
กำหนดวัน[kamnot wan] (v, exp) EN: fix the day  FR: fixer le jour
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (n, exp) EN: time limit ; schedule  FR: planification [ f ]
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (v, exp) FR: planifier ; programmer
กำหนดเวลาให้[kamnot wēlā hai] (v, exp) EN: set a deadline
การใช้เงินเมื่อถึงกำหนด[kān chai ngoen meūa theung kamnot] (n, exp) EN: payment in due course
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา[kān fāk ngoen dōi mī kamnot rayawēlā] (n, exp) EN: term deposit
การกำหนด[kān kamnot] (n) EN: allocation ; enactment ; appointment  FR: attribution [ f ]
การกำหนดค่าชดเชย[kān kamnot khāchotchoēi] (n, exp) EN: adjustment of damages
การกำหนดเขต[kān kamnot khēt] (n, exp) EN: demarcation
การกำหนดความหมาย[kān kamnot khwāmmāi] (n, exp) EN: definition
การกำหนดกลยุทธ์[kān kamnot konlayut] (n, exp) EN: strategy formulation ; strategy
การกำหนดมาตรฐาน[kān kamnot māttrathān] (n, exp) EN: standardization
การกำหนดงบประมาณ[kān kamnot ngoppramān] (n, exp) EN: budgeting
การกำหนดราคา[kān kamnot rākhā] (n, exp) EN: pricing
การกำหนดราคาให้คงที่เท่ากัน[kān kamnot rākhā hai khong thī thaokan] (n, exp) EN: price-fixing
การกำหนดศัพท์[kān kamnot sap] (n, exp) EN: coining
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[kān kamnot tamnaeng phalittaphan nai talāt] (n, exp) EN: market positioning   FR: positionnement sur le marché [ m ]
การกำหนดเวลา[kān kamnot wēlā] (n, exp) EN: time allocation
การกำหนดเวลาให้[kān kamnot wēlā hai] (n, exp) EN: setting a deadline
การเกษียณก่อนกำหนด[kān kasīen køn kamnot] (n, exp) EN: early retirement
การครบกำหนด[kān khrop kamnot] (n, exp) EN: maturity ; time for payement
การยืดกำหนดระยะเวลา[kān yeūt kamnot rayawēlā] (n, exp) EN: prolongation
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong] (v, exp) EN: be within the terms of the agreement
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[khøkamnot hai prap rākhā] (n, exp) EN: escalator clause
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi] (n, exp) EN: cancellation clause ; escape clause

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
overspeed(n, vi, vt, adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptor(n) ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
according to(prep) ที่กำหนดโดย, See also: ตามข้อกำหนดของ
agenda(n) กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule
antipope(n) สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
appoint(vt) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง, Syn. name, elect, select, designate
appoint(vi) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
appraise(vt) ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
assess(vt) กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assign(vt) กำหนด, See also: ระบุ, ตั้ง
allocate to(phrv) จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
appoint to(phrv) กำหนด (เวลา) สำหรับ, See also: ระบุ เวลา เพื่อ
assign to(phrv) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice), See also: กำหนดให้
bay(n) พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
between(prep) กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
bounds(n) ข้อกำหนดที่ยอมรับได้
by(adv) ก่อนเวลาที่กำหนด, Syn. before, Ant. after
be marked for(phrv) ถูกกำหนดเพื่อ
chart(vt) กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
chain down(phrv) จำกัด, See also: กำหนด, บังคับ, Syn. bind down, tie down
chain to(phrv) จำกัด, See also: กำหนด
choose sides(idm) กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
designate as(phrv) แต่งตั้งให้เป็น, See also: ถูกกำหนดให้เป็น
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ
dolly in(phrv) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อไปทางฉากที่กำหนดไว้, Syn. dolly out
dolly out(phrv) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อออกจากฉากที่กำหนดไว้, Syn. dolly in
doom to(phrv) (ชะตา) กำหนดให้, See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้, Syn. foredoom to, sentence to
fall below(phrv) ทำให้น้อยลง (กว่าจำนวนที่กำหนด), Syn. drop below
finish with(phrv) กำหนดวัน, See also: ภายในวันที่, Syn. end with
date(vi) ระบุวันที่, See also: กำหนดวัน, ลงวันที่, Syn. date stamp, mark with a date
deadline(n) กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ, See also: เส้นตาย, Syn. end, limit
deal(n) การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
decision(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination
declare(vt) ประกาศ, See also: กำหนด, แถลง, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declare(vt) สำแดง, See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า, Syn. make a declaration
declare(vi) ออกคำสั่ง, See also: กำหนด, ประกาศ, แถลงการณ์, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
dedicate(vt) อุทิศ, See also: กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ, Syn. devote, give
dedicated(adj) ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ, See also: ที่กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ, Syn. blessed, involved
definable(adj) ซึ่งกำหนดได้, See also: ซึ่งระบุได้
define(vt) กำหนด, See also: ระบุ, ทำให้ชัดเจน, Syn. identify, determine
define(vt) เป็นเครื่องหมายแสดง, See also: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน, Syn. restrict, limit, delimit
demarcate(vt) ปักเขต, See also: กำหนดเขต, กั้นเขตแดน, Syn. fence off, delimit
demarcation(n) การแบ่งเขต, See also: การกำหนดเขต, Syn. distinction, separation
depute(vt) แต่งตั้งให้ทำการแทน, See also: แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน, เลือกให้เป็นตัวแทน, มอบหมาย, ให้อำนาจ, กำหนดให้, Syn. delegate
deselect(vt) ยุติการฝึกงานก่อนกำหนด, See also: คัดออก
design(vt) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design(vi) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
designate(vt) กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
designation(n) การกำหนด, Syn. selection, indication
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
agree(อะกรี') vt., vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม, สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้, ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น %
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arrange(อะเรนจฺ') vt., vi. จัด, จัดการ, เตรียม, เตรียมการ, ปรึกษา, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง, กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust, Ant. disarrange
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด, มอบหมาย, นัด, ระบุ, จัดให้, มอบหมายให้, อ้างว่า, โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate, appoint, attribute
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ, ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ, คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้, การไตร่สวน, การนั่งพิจารณาคดี, มาตราการกำหนดราคาสินค้า
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ, ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
bus(บัส) 1. { bussed, bussing, buses } n. รถโดยสารประจำทาง, รถเมล์, รถบัส, รถม้า, เครื่องบินโดยสาร, ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร, สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
cae(ซีเออี) ย่อมาจาก computer-aided engineering (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
cantharides(แคนธาร์'ริเดซฺ) n., pl แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
cantharisn. แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้, การยืดได้, สิ่งที่ถูกยึด, คนที่ถูกจับ, เชลย vt. จับได้, ยืดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ ข้อมูล หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น Command + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด clipboard เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น <RETURN> หรือ <ENTER>
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ, สิ่งที่ถูกหล่อออกมา, การขว้าง, การโยน, การกำหนดบท, การทอดแห, , Syn. hurl
centring(เซน'ทริง) n. การกำหนดศูนย์กลาง
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
chromosome(โคร'มะโซม) n. โครโมโซม ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกรรมพันธุ์
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง, ล้อมรอบ, กำหนดเขต, จำกัด, บังคับ, ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
clench(เคลนชฺ) { clenched, clenching, clenches } vt. หุบแน่น (มือ, ฟัน, ปาก) , กำแน่น, ปิดแน่น, จับแน่น, กำหนดแน่นอน, ตกลง. vi. จับแน่น, กำแน่น, ตอกแน่น, บีบแน่น, ตอกติด
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
clinch(คลินชฺ) v., n. (การ) ตอกติด, ยึดติด, กำหนดแน่นอน, โอบกอด, กอดจูบอย่างรุนแรง, Syn. clench
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
coding formใบลงรหัสคำสั่งแบบพิมพ์ลงรหัสเป็นแบบฟอร์มสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หรือภาษาระดับสูง (high level language) อื่น ๆ แบบฟอร์มนี้จะมี 80 คอลัมน์อาจจะทำให้ดูเป็นสีต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นสีเดียวแต่กำหนดให้มีระดับสีต่างกัน อ่อนบ้าง เข้มบ้าง เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเวลานำมาเจาะข้อมูลจะได้กำหนดคอลัมน์ได้สะดวกขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง, คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง, ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
appoint(vt) แต่งตั้ง, กำหนด, มีโองการ, ออกคำสั่ง, นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง, การกำหนด, การนัดหมาย, เครื่องแต่งตัว
assess(vt) เก็บเงิน, กำหนดราคา, ตีราคา, ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา, การตีราคา, การกำหนด, เงินที่เก็บได้
assign(vt) กำหนด, มอบหมาย, แต่งตั้ง, จัดให้
assignment(n) การกำหนด, การมอบหมาย, การแต่งตั้ง
betimes(adv) ก่อนกำหนด, แต่เช้า, ไม่ชักช้า
bound(vt) จำกัด, กำหนดขอบเขต
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน, ซึ่งเชื่อมต่อ, ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ
covenant(n) สนธิสัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, บทบัญญัติ
date(vt) ลงวันที่, กำหนดวันที่, ระบุวันที่, นัดหมาย, ล้าสมัย
deadline(n) เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
define(vt) จำกัดความ, กำหนดเขต, จำกัดวง, บัญญัติศัพท์
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย, ตกลงแล้ว, กำหนดแล้ว, ซึ่งน่าเชื่อถือ
delimit(vt) กำหนดเขต, ปักปันเขต, กั้นเขต, จำกัดวง
demarcation(n) การกำหนดเขต, การปักปันเขต, เส้นเขตแดน, การแบ่งเขต, การแบ่งแยก
denominate(vt) ขนานนาม, ตั้งชื่อ, กำหนด, ได้ชื่อ
design(vt) ออกแบบ, คิด, กำหนด, เตรียมแผนการ, มุ่งหมาย, เจตนา
designate(vt) กะ, เรียกขาน, ระบุ, ตั้งชื่อ, บ่งชี้, กำหนด
destine(vt) วางจุดหมาย, กำหนดเป้าหมาย, เป็นเคราะห์กรรม
determinant(n) ตัวกำหนด, สิ่งที่แสดงผล, ลักษณะเฉพาะ, ปัจจัย
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, เด็ดขาด, ตามที่กำหนดไว้
determination(n) การตกลงใจ, ความตั้งใจ, ความแน่นอน, การกำหนด
determine(vi, vt) ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กำหนด, แสดงผล
disposition(n) อารมณ์, การจัดการ, การกำหนด, ความประสงค์, โองการ
due(adj) เป็นหนี้, ถึงกำหนด, ครบกำหนด, สมควร, เหมาะสม, ถูกต้อง
duly(adv) โดยสมควร, ตรงเวลา, อย่างเหมาะสม, ครบกำหนด
establish(vt) สถาปนา, ตั้ง, จัดตั้ง, ก่อตั้ง, กำหนด, สร้าง
fix(vt) กำหนด, เจาะจง, ซ่อมแซม, ทำให้คืนดี, ทำให้ติดแน่น, ตรึงตรา, จัดการ
fixation(n) การกำหนด, ความสำรวม, การเจาะจง
fixture(n) เครื่องติดตั้ง, ของประจำที่, กำหนดการ, สิ่งยึดติด
formulate(vt) บัญญัติ, วางเกณฑ์, กำหนด, คิดสูตร, คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ, การกำหนด, การวางหลักเกณฑ์, การออกกฎ
frame(vt) ประกอบ, ติดตั้ง, ทำโครงร่าง, วางโครง, ใส่กรอบ, กำหนด, วางแผน
impose(vt) ลงโทษ, เรียกร้อง, เอาเปรียบ, กำหนด, บังคับ
indefinable(adj) ไม่แน่นอน, ไม่มีกำหนด, คลุมเครือ, วินิจฉัยไม่ได้
indefinite(adj) ไม่จำกัด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่มีกำหนด
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน, ไม่ได้กำหนด, ไม่จำกัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตัดสิน
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง
lay(vt) วางลง, ออกไข่, จัด, กำหนด, วางเงินพนัน, ปู, ตีแผ่, เผยแพร่
limit(vt) จำกัด, กั้นวง, ขีดวง, กำหนดขอบเขต
maturate(vi) แก่, สุก, เป็นผู้ใหญ่, ถึงกำหนด, ครบอายุ
mature(adj) โตเต็มที่, ครบกำหนด, เจริญวัย, แก่, สุก, เป็นผู้ใหญ่
mature(vi, vt) โตเต็มที่, ครบกำหนด, ครบอายุ, ได้ที่, สุก, บ่ม, เป็นผู้ใหญ่
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่, ความสมบูรณ์, การถึงกำหนด
miscarriage(n) ความผิดพลาด, การคลอดก่อนกำหนด, การแท้งลูก, ความล้มเหลว
moment(n) ขณะ, ชั่วครู่, กำหนดเวลา, โอกาส, ความสำคัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
allocate(vt) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
beamforming(uniq) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
cathedral(n) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
CDM[ซี ดี เอ็ม] (n) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ CERs ในการบรรลุถึงพันธกรณี่ตามพิธีสารเกียวโตได้
channelise(vi) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
denominate(vi) กำหนดในรูปหน่วยค่าเงิน เช่น บาทต่อลิตร
effluxionการสิ้นสุดของสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา
Emergency Decree(n, phrase, uniq) พระราชกำหนด, Syn. Royal Ordinance
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
firewireFireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
global positioning system(n) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
indefinitely(adv) อย่างไม่มีกำหนด
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning, See also: tracking, Syn. kern
Image:
miscellaneous provisions(n) ข้อกำหนดทั่วไป , ข้อกำหนดอื่นๆ
monetize(vt) กำหนดค่าคงที่แก่เงินตรา, นำโลหะมาหมุนเวียนใช้เป็นเงิน
net dateวันครบกำหนด วันกำหนดส่ง
nine-to-five(adj) (informal) งานที่ต้องทำตามหน้าที่ (สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าขาดความตั้งใจที่จะทำงานนอกเหนือกรอบเวลาที่กำหนด หรือทำแบบไม่เต็มที่); ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม: ถ้าคุณมีทัศนคติในการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม คุณไม่มีทางได้เลื่อนขั้นแน่
overed right[over right] (n, phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ
post term infant(n) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์
protocol(n) ข้อตกลงในการทำการสื่อสาร การกำหนดความหมาย และวิธีการในการสื่อสาร
provision(n) ข้อกำหนด e.g provisions of the contract
puppet government(n) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
required by lawกฎหมายกำหนด
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
Royal Ordinance(n, phrase, name, uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance(n, phrase, name, uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance(n, phrase, uniq) พระราชกำหนด, Syn. Emergency Decree
RSV(abbrev) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
tenorกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน เช่น จ่ายล่วงหน้า จ่ายทันที หรือจ่ายแบบมีระยะเวลาในวันหน้า
term and condition(n) เงื่อนไขและข้อกำหนด
well over(phrase) มากกว่า (จำนวนหรือปริมาณที่กำหนดไว้)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
廃止[はいし, haishi] (n, vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
指定[してい, shitei] (vt) เลือก, กำหนด
暫定[ざんてい, zantei] (n) กำหนดไว้ชั่วคราว
締め切り日[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, Syn. 締め切り

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
定数[ていすう, teisuu] (n, vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง, จัดเตรียม, จัดตั้ง
延期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
日程[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
条項[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด
期日[きじつ, kijitsu] วันที่กำหนด
設定[きじつ, settei] (name) ค้นหาข้อมูลติดตั้ง, สร้าง, การกำหนด
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
振り仮名[ふりがな, furigana] (n) การกำหนดเสียงอ่านอยู่ด้านบนของตัวอักษรคันญิ
定番[ていばん, teiban] (n, adj) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ
格好[かっこう, kakkou] (n, vi, vt) (เชพ) n. สัณฐาน, รูป, รูปแบบ, รูปโฉม, ร่าง, รูปร่าง, โฉม, ทรวดทรง, การกำหนดสัณฐาน (รูป, รูปแบบ, รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ, การซ่อมแซม, วิถีทางชีวิต, สภาพการณ์, เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt., vi. ก่อร่าง, แสดงออกเป็นถ้อยคำ
策定[さくてい, sakutei] (n) การกำหนด
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
外出禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] TH: กำหนดการ  EN: schedule
付ける[つける, tsukeru] TH: กำหนด
固まる[かたまる, katamaru] TH: กำหนดแน่นอน  EN: to become certain
指定[してい, shitei] TH: การกำหนด  EN: assignment
処理[しょり, shori] TH: การกำหนด  EN: disposition
充てる[あてる, ateru] TH: กำหนดขึ้น  EN: to set aside
献立[こんだて, kondate] TH: กำหนดการ  EN: schedule
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: กำหนดการ  EN: schedule
与える[あたえる, ataeru] TH: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร)  EN: to give
予定[よてい, yotei] TH: กำหนดนัดหมาย  EN: schedule
既定[きてい, kitei] TH: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  EN: default
定める[さだめる, sadameru] TH: กำหนด
納める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay
納める[おさめる, osameru] TH: เอาของไปส่งตามกำหนด  EN: to supply

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.
Einsendeschluss(n) |der, pl. Einsendeschlüsse| กำหนดส่ง, See also: S.; der Abgabetermin
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ, Syn. Einsendeschluss
denn(konj) เพราะว่า เช่น Die Reisende mußten warten, denn der Zug hatte Verspätung. ผู้โดยสารต้องคอยเพราะว่ารถไฟมาช้ากว่ากำหนด, See also: da, Syn. weil
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: festlegen, Syn. vereinbaren
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, Syn. Abmachung

French-Thai: Longdo Dictionary
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top