Search result for

*การแตกร้าว*

(19 entries)
(0.1605 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การแตกร้าว, -การแตกร้าว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแตกร้าว[N] split, See also: division, disunion, break, separation, Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, , Ant. การสามัคคี, Example: การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค, Thai definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fracture mechanicsการแตกร้าว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The trauma to the posterior aspect of the skull shows fracturing, which reached a depth of ten to 14 millimeters.การบาดเจ็บด้านหลัง ของกะโหลกศีรษะ แสดงให้เห็นถึงการแตกร้าว ซึ่งมีความลึกถึง 14 มิลลิเมตร The Future in the Past (2012)
This fracturing looks like it was made while the victim was moving away.การแตกร้าวนี้ถูกกระทำ ในขณะที่เหยื่อกำลังเคลื่อนไหว The Future in the Past (2012)
So if we ID what caused the fracturing, then we can link it to the killer.ดังนั้นถ้าเราระบุได้ว่าอะไร ที่ทำให้เกิดการแตกร้าว เราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับนักฆ่าได้ The Future in the Past (2012)
The only fracturing I've seen like this is from a skydiver whose chute didn't open.การแตกร้าวอย่างเดียว ที่ฉันเคยเห็นแบบนี้ คือจากนักโดดร่ม ที่ร่มไม่กาง The Shot in the Dark (2013)
Note... the blowout fracture to the ocular orbit.ข้อสังเกต... มีการแตกร้าว บริเวณรอบๆ ดวงตา The Blood from the Stones (2013)
Still no fracturing of the ribs. Yeah.ยังไม่เกิดการแตกร้าวบนซี่โครง The Fact in the Fiction (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipathy[N] ความเกลียดชังอย่างมาก, See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว, Syn. aversion, hostility, hatred, Ant. attraction, affinity
bust-up[N] การแตกร้าว
cracking[N] การแตกร้าว
disagreement[N] ความขัดแย้งกัน, See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว, Syn. contradiction, contrast, disparity, Ant. agreement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า,การเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,รอยแยก,รูฉีก,รูขาด,การแตกร้าว vt.,vi. ให้เช่า,กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top