Search result for

*การแจก*

(123 entries)
(0.067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การแจก, -การแจก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแจกแจง[N] distribution, Syn. การปัน, การจ่าย, การจ่ายแจก, Example: ีมีการแจกแจงข้าวปลาอาหารไปยังชนบท
การแจกแจง[N] explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ
การแจกจ่าย[N] distribution, Example: รัฐบาลเริ่มทำการแจกจ่ายถุงยังชีพส่งไปให้แก่ประชาชนในชนบทที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริจาค(บอริจาก) น. การสละ, การให้, การแจก, ความเสียสละ, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม).
พิภาคน. การแจก, การแบ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Rayleigh distributionการแจกแจงเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
skew distributionการแจกแจงเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symmetric distributionการแจกแจงสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint cumulative distributionการแจกแจงสะสมร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint distribution functionฟังก์ชันการแจกแจงร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint cumulativedistribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial distributionการแจกแจงทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bimodal distributionการแจกแจงทวิฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bivariate normal distributionการแจกแจงปรกติสองตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta distributionการแจกแจงบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multivariate distributionการแจกแจงหลายตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal distributionการแจกแจงตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multinomial distributionการแจกแจงอเนกนาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chi-square distributionการแจกแจงไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [มีความหมายเหมือนกับ distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distribution๑. การแจกแจง๒. การจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
distributionการกระจาย, การแจกแจง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributionการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distribution functionฟังก์ชันการแจกแจง [มีความหมายเหมือนกับ cumulative distribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distributive propertyสมบัติการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gamma distributionการแจกแจงแกมมา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric distributionการแจกแจงเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exponential distributionการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
time distributionการแจกแจงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
handout๑. คำแถลง, ใบปลิว๒. การแจกเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal distributionการแจกแจงปรกติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
normal distributionการแจกแจงปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unimodal distributionการแจกแจงฐานนิยมเดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniform distributionการแจกแจงเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
univariate distributionการแจกแจงหนึ่งตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Weibull distributionการแจกแจงไวบุลล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซองส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pareto distributionการแจกแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parsing (Computer grammar))การแจกแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lognormal distributionการแจกแจงลอกนอร์มอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age distribution (Demography)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [TU Subject Heading]
Distribution (Economic theory)การแจกแจง (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distribution (Probability theory)การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [TU Subject Heading]
Gaussian distributionการแจกแจงแบบปกติ [TU Subject Heading]
Negative binomial distributionการแจกแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
Poisson distributionการแจกแจงแบบปัวซง [TU Subject Heading]
Sex distribution (Demography)การแจกแจงเพศ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Analysis of Variance, One Wayการแจกแจงทางเดียว, การทดสอบความปรวนแปรทางเดียว [การแพทย์]
Analysis of Variance, Two-Waysการแจกแจงสองพวกหรือมากกว่า [การแพทย์]
Binomial Distributionการแจกแจงทวินาม [การแพทย์]
Distributionการกระจาย,การแจกแจงข้อมูล,การกระจายตัว [การแพทย์]
Distribution Curveลักษณะโค้งการแจกแจงของคะแนน [การแพทย์]
Distribution in Bodyการแจกแจงในร่างกาย [การแพทย์]
Distribution, Asymmetricalการแจกแจงไม่สมมาตร [การแพทย์]
Distribution, Spectralการแจกแจงสเปกตรา [การแพทย์]
Distribution, Symmetricalการแจกแจงสมมาตร,การกระจายเท่าๆกันทั้ง2ข้าง [การแพทย์]
Frequency Distributionการแจกแจงความถี่ [การแพทย์]
frequency distributionการแจกแจงความถี่, รูปแบบการกระจายของความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maxwell's distribution of speedsกฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์, อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ย  โมเลกุลที่เร็วมากและช้ามากจะมีอยู่จำนวนน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน Kung Fu Panda (2008)
We'll be giving away a complete set of Mr. Brain DVDs, which go on sale 9/30, to 20 viewers.เราจะทำการแจก Mr. Brain DVDs ชุดสมบูรณ์ ที่จะออกจำหน่าย ในวันที่30 กันยายน แก่ผู้ชม 20 ท่าน Episode #1.8 (2009)
- the bernoulli distributionแฟนสาวชาวแคนาดาของลูกเป็นไงบ้าง? การแจกแจงแบบ Bernoulli Introduction to Statistics (2009)
Is the number of successesคือการแจกแจงความน่าจะเป็น... Introduction to Statistics (2009)
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่ Daybreakers (2009)
Distributive principles...กฎการแจกแจง Precious (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
You need to access the ship's distribution network.คุณต้องเข้าระบบ เครือข่ายการแจกจ่ายของยาน Awakening (2010)
Sorry, I was running a diagnostic on the ship's power distribution network, and I think--ขอโทษครับ ผมกำลังดำเนินการ หาต้นตอ ของเครือข่ายการแจกจ่ายพลังงานของยานลำนี้อยู่ และผมคิดว่า... Resurgence (2010)
Later, when receiving the medal, he suddenly appeared.ต่อมาเมื่อมีการแจกเหรียญ เขาปรากฏตัวขึ้นปุ๊บปั๊บ The Fugitive: Plan B (2010)
He sure has strict guidelines.เค้ามีกฎที่เคร่งครัดในการแจกของขวัญ Episode #1.11 (2010)
Not a request. A special dispensation.ไม่ได้ขอหรอก แค่การแจกจ่ายพิเศษ I Am Number Nine (2011)
If there's one thing internet porn has taught me, you don't get rich by giving it away.หากมีอย่างหนึ่งที่การขายหนังโป๋ ทางอินเตอร์เน็ตจะสอนผม ก็คือ คุณจะไม่รวยด้วยการแจกฟรีหรอกครับ Head Case (2011)
These "I come" people have been giving out lots of money.นี้ถ้า"ข้ามาแล้ว"ผู้คนจำนวนมากคงได้รับการแจกเงิน The Duo (2011)
Carlos has taken it upon himself to make things right by writing each of them a check for $50,000.คาร์ลอสบอกว่าจะทำเรื่องนี้ให้ถูกต้อง โดยการแจกเงินคนละ ห้าหมื่น เหรียญ You Take for Granted (2012)
By giving away all the company money?โดยการแจกเงินของบริษัทไปหมดนี่นะ? You Take for Granted (2012)
No autographs till we've concluded business.ไม่มีการแจกลายเซ็นจนกว่าเรื่องจะจบ. Bears to the Rescue (2012)
You're about to get a medal.สงสัยงานนี้จะมีการแจกเหรียญ King's Castle (2013)
In Ancient Rome, the emperor would distract the populace from their problems by allocating money for free bread and circuses.ในโรมสมัยก่อน จักรพรรดิเบนความสนใจประชาชน จากปัญหาโดยการแจกจ่ายขนมปัง และจัดละครสัตว์ Herstory of Dance (2013)
I'm not even supposed to have this any more, they gave me special dispensation to keep it.ฉันไม่ควรจะมีชุดนี้อีกต่อไป พวกเขาให้การแจกจ่ายแบบพิเศษ ให้ฉันมา The Sign of Three (2014)
This unprecedented giveaway by the philanthropist Richmond Valentine... has already seen over a billion cards distributed.การแจกที่ไม่เคยมีมาก่อนของ ริชมอนด์ วาเลนไทน์... ทำให้มีพวกได้รับแจกซิมการ์ดไปแล้วนับพันราย Kingsman: The Secret Service (2014)
Hold it. We haven't given out the prizes yet.ถือไว้ เรายังไม่ได้ทำการแจกรางวัลเลยนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
"By providing contraception on demand, our school nurse is little more than a cheerleader for promiscuity." Wow.การแจกห่วงคุมกำเนิดของอ.พยาบาล ก็ไม่ต่างจากการเห็นควรให้มั่วเซ็กซ์ Mona Lisa Smile (2003)
We were just debating the basic economic theories of wealth distribution.เราเพิ่งจะโต้เถียงกัน เกี่ยวกับทฤษฎีธุรกิจเบื้องต้น.. ..ของการแจกจ่ายความมั่งคั่ง Bandidas (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaēng) EN: distribution   
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaēng) EN: explication   
การแจกแจงแบบปกติ[n. exp.] (kān jaēkjaēng baēp pakati = kān jaēkjaēng baēp pokkati) EN: normal distribution   FR: distribution normale [f]
การแจกเงิน[n. exp.] (kān jaēk ngoen) EN: cash giveaways   
สมบัติการแจกแจง[n. exp.] (sombat kān jaēkjaēng) EN: distributive property   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal[N] การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
dispensation[N] การแจกจ่าย, See also: การให้, Syn. dispersion
distribution[N] การแจกจ่าย, See also: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
enumeration[N] การแจกแจง, See also: การระบุ, การจาระไน
explication[N] การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation
issue[N] การแจกจ่าย, See also: การออกมา, การประกาศ, Syn. distribution, promulgation
talon[N] ไพ่ที่เหลือจากการแจก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
配付[はいふ, haifu] (n ) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top