Search result for

*การเลี้ยง*

(174 entries)
(0.7878 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเลี้ยง, -การเลี้ยง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพอก ๑การเลี้ยงกัน, ที่เลี้ยงกัน.
กินแรงก. เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
เกษตรกรรม(กะเสดตฺระกำ) น. การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้.
เจ้ามือผู้รับออกเงินในการเลี้ยง, เจ้าภาพ ก็ว่า.
ทางสายกลางน. มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ประกอบด้วย ๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ ๓. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ ๖. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ รวมเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง
ทำบุญก. ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น, ทำบุญทำกุศล ก็ว่า.
เพาะชำน. การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เป็นเมล็ดจนโตถึงระยะพอที่จะนำไปปลูกที่อื่นได้, การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่ตัดกิ่งไปปักในดินที่ชุ่มน้ำจนกระทั่งรากงอกและแตกใบแล้วนำไปปลูกที่อื่นได้.
ฟรีบาร์ว. เปิดบาร์ให้กินฟรีโดยไม่จำกัด ในคำว่า เปิดฟรีบาร์ (มักใช้แก่การเลี้ยงสุราเมรัย).
ภาร, ภาร-, ภาระ ๑หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น พ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูก ครูมีภาระในการอบรมสั่งสอนศิษย์, ความรับผิดชอบ เช่น พ่อแม่ตายหมด พี่ต้องรับภาระส่งเสียเลี้ยงดูน้อง.
ภูมิศาสตร์การเกษตรน. วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และการประมง.
มรรค, มรรค-, มรรคาในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม คู่กับ ผล มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค, ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็น ๑ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เรียกเต็มว่า มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ–ความเห็นชอบ ๑ สัมมาสังกัปปะ–ความดำริชอบ ๑ สัมมาวาจา–การเจรจาชอบ ๑ สัมมากัมมันตะ–การงานชอบ ๑ สัมมาอาชีวะ–การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ สัมมาวายามะ–ความพยายามชอบ ๑ สัมมาสติ–ความระลึกชอบ ๑ สัมมาสมาธิ–ความตั้งใจชอบ ๑ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง.
มฤจฉาชีพน. มิจฉาชีพ, การเลี้ยงชีวิตผิดทาง.
มิจฉาอาชีวะน. การเลี้ยงชีพในทางผิด.
ส่งท้ายพูดหรือทำท้ายสุดเพื่ออำลา เช่น เขียนบทส่งท้ายต้องไว้ฝีมือหน่อย ส่งท้ายการเลี้ยงด้วยการให้พร.
สมโภช(-โพด) น. การกินร่วม, การเลี้ยงอาหาร
สัตวบาลน. การเลี้ยงและดูแลสัตว์
สัมภาระการเกื้อหนุน, การเลี้ยงดู.
สัมมาอาชีวะน. การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ.
อัษฎางคิกมรรค(อัดสะดางคิกะมัก) น. ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ตามหลักพระพุทธ-ศาสนา ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ ๓. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ ๖. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ รวมเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง.
อาชีพ, อาชีว-, อาชีวะน. การเลี้ยงชีวิต, การทำมาหากิน
อาปาน-, อาปานะ(-นะ-) น. การดื่ม, การเลี้ยง.
อิ่มหมีพีมันว. ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่.
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) น. การคํ้าจุน, การคํ้าชู, การสนับสนุน, การเลี้ยงดู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nurtureการเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Animal cultureการเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Breast feedingการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา [TU Subject Heading]
Child rearingการเลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Crab cultureการเลี้ยงปู [TU Subject Heading]
Crocodile farmingการเลี้ยงจระเข้ [TU Subject Heading]
Dairy farmingการเลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Deer farmingการเลี้ยงกวาง [TU Subject Heading]
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Fish cultureการเลี้ยงปลา [TU Subject Heading]
Frog cultureการเลี้ยงกบ [TU Subject Heading]
Maricultureการเลี้ยงสัตว์ทะเล [TU Subject Heading]
Pheasant cultureการเลี้ยงไก่ฟ้า [TU Subject Heading]
Quail cultureการเลี้ยงนกกระทา [TU Subject Heading]
Sericultureการเลี้ยงไหม [TU Subject Heading]
Shellfish cultureการเลี้ยงหอย [TU Subject Heading]
Shrimp cultureการเลี้ยงกุ้ง [TU Subject Heading]
Turtle cultureการเลี้ยงเต่า [TU Subject Heading]
Wild boar farmingการเลี้ยงหมูป่า [TU Subject Heading]
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]
Placementหมายถึง วิธีจัดที่นั่งโต๊ะในการเลี้ยงอาหารสำหรับนักการทูต โดยคำนึงถึงลำดับอาวุโส เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือหัวเสีย เรื่องการจัดที่นั่งในการเลี้ยงอาหารโดยคำนึงถึงลำดับอาวุโสนี้ นักการทูตส่วนใหญ่ไม่ว่าที่ไหน มักจะถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดที่นั่งเช่นนี้ได้แก่ กรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนลำดับของอาวุโสก็ถือตามวันเวลาที่นักการทูตแต่ละคนได้เข้าประจำตำแหน่ง ที่ในประเทศผู้รับ กล่าวคือ ผู้ที่เข้าประจำตำแหน่งก่อนก็คือผู้ทีมีอาวุโสกว่าผู้ที่มาประจำตำแหน่ง หน้าที่ทีหลัง [การทูต]
Anaerobic Cultureการเลี้ยงเชื้อโรคโดยไม่อาศัยออกซิเจน [การแพทย์]
Artificial Feedingการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]
Breast Feedingเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา;น้ำนมมารดา,การเลี้ยงลูก;การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่;การให้นมมารดา;ให้นมมารดา;ให้นมบุตร;การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ [การแพทย์]
Child Careเด็ก,การดูแล;การบริบาลทารก;การเลี้ยงดูและอบรมเด็ก [การแพทย์]
Child Rearingเด็ก,การเลี้ยงดู;เด็ก,การเลี้ยง;การเลี้ยงดูเด็ก;การอบรมเด็ก [การแพทย์]
Coffee Sipsการเลี้ยงน้ำชาขนมเล็กน้อย [การแพทย์]
Cultureการเพาะเลี้ยง,การเพาะหาเชื้อแบคทีเรีย,การเพาะเชื้อ,การเลี้ยงเชื้อ,เพาะเชื้อ,การเพาะเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Diarrhea, Non-Infectiveท้องเดินจากการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี [การแพทย์]
Feeding, Artificialการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]
Feeding, Improperการเลี้ยงดูเด็กไม่ถูกต้อง [การแพทย์]
Filtrate, Cultureน้ำกรองจากการเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Habit, Dietaryลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย [การแพทย์]
Lactation, Prolongedการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ระยะเวลานาน ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the custody battle for my kid coming up,คดีสิทธิในการเลี้ยงดูลูก ทำให้ผมตัดสินใจ... And How Does That Make You Kill? (2008)
And your ex is gonna get full custody.และสามีเก่าคุณก็จะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียว And How Does That Make You Kill? (2008)
Since Lee Dong Wook's welcome ceremony might be linked to an illegal gathering...ในเมื่อการเลี้ยงตอนรับ อีดงอุค มันอาจ เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
You know, there's nothing like the experience... of raising your first dog.คุณรู้ไหม ไม่มีอะไรจะเหมือนประสบการณ์ ในการเลี้ยงหมาตัวแรกของคุณหรอก Marley & Me (2008)
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู Safe and Sound (2008)
No, no, I don't want to keep him. I don't.เปล่า เปล่า ผมไม่ได้ต้องการเลี้ยงมัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
This isn't a boarding service, it's a pound, pal!ที่นี่ไม่มีบริการเลี้ยงดู แต่เป็นกักขังสุนัข Hachi: A Dog's Tale (2009)
you want to keep it.คุณต้องการเลี้ยงมัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
We fought... over custody, and we went to court.เราต่อสู้กันเรื่องสิทธิการเลี้ยงดู เราขึ้นศาล Look What He Dug Up This Time (2009)
You also have a failed marriage, two stints in rehab, a kid you never see, and you're in one hell of a custody battle.ชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลว เลิกลาไปถึง2ครั้ง มีลูกที่ไม่เคยเจอ และคุณก็ สู้เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูอยู่ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- Also, how you can adopt your very own slug worm, when we come back...ในการเลี้ยงหนอนของคุณเอง พบกันช่วงหน้าครับ The Ugly Truth (2009)
It was like if he got a taste of that comforting childhood treat, the world would become innocent again and everything would return to normall.มันก็คงเหมือนกับว่า เขาคงได้รับการเลี้ยงดูตอนเด็กเป็นอย่างดี โลกคงดูไร้เดียงสาอีกครั้ง และทุกอย่างคงกลับเป็นเหมือนเดิม Zombieland (2009)
Fear is the foundation of all good parenting.ความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงลูกให้ดีนะ Connect! Connect! (2009)
After all these years, people will want to say good-bye, and... you know, maybe throw you a party or somethin'.รู้จักกันมาตั้งหลายปี ทุกคนคงอยากร่ำลาคุณ แล้วบางทีอาจจะมีการเลี้ยงส่ง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I like that. Perfect way to end my time on Wisteria Lane.ดีเลยครับ เป็นการเลี้ยงส่งจากวิสตีเรียเลน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
- Well, that stupid little exercise class is filled with women who bust their asses three times a week while raising kids and holding down full-time jobs.เต็มไปด้วยผู้หญิงที่พยายามหาเวลา3วันต่ออาทิตย์ ที่ว่างจากการเลี้ยงลูก และทำงานประจำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
When I got divorced,I gave him full custody,so I kinda know how you feel.ตอนฉันหย่า ฉันยกสิทธิการเลี้ยงดูลูกให้เขาหมด ฉันจึงรู้ว่าเธอรู้สึกยังไง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
My mom and me, we're real close. But being a single parent can be hard.แม่กับผม เราสนิทกันมาก แต่การเลี้ยงลูกคนเดียว ก็หนักใช่เล่น Pilot (2009)
We'd better get some baby books, because I plan on being the most overinformed dad in Chicago.งั้นเราควรซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กแล้วล่ะ เพราะว่าผมวางแผน จะเป็นพ่อที่มีความรู้เยอะที่สุดในชิคาโก้ Killing Your Number (2009)
- there's only one person who can help me. - arthur mitchell. - kyle butler.มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ในการเลี้ยงดูเด็ก The Getaway (2009)
Because of this man's inability to be a proper parent,เพราะว่าความไร้ความสามารถ ในการเลี้ยงดูลูก อย่างเหมาะสมของชายคนนี้ Of Human Action (2009)
the closest relative should take custody.คนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด จะได้สิทธิ์การเลี้ยงดู Cradle to Grave (2009)
So your mother has custody of you and your daughter, and you're on her budget?หมายความว่าแม่ของเธอได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูเธอ แล้วก็ลูกของเธอ Precious (2009)
"Being a good mother might mean letting Abdul be raised"การเป็นแม่ที่ดีอาจหมายถึง ให้อับดุลได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี Precious (2009)
And I would see him well fed.และข้าต้องการให้เขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีด้วย Delicate Things (2010)
Reid: Keeping him could explainการเลี้ยงเขาไว้คงอธิบายได้ Mosley Lane (2010)
Who ended up losing a daughter.แล้วจบท้ายด้วยการที่เขาต้องเสียสิทธิ ในการเลี้ยงดูลูกสาวไป The Fight (2010)
Who ended up losing custody.แล้วจบท้ายด้วยการเสียสิทธิการเลี้ยงดู The Fight (2010)
"Smother." And no child benefits by being raised by a smother."แม่ที่เหนื่อย" และเด็กได้อะไรจาก การเลี้ยงแบบแม่เหนื่อยๆหรอ Back to School (2010)
Whatever. Just pay me back for the pasta. (bell rings)ช่างมันเหอะ.ชดใช้ด้วยการเลี้ยงพาสต้าละกัน. กินแล้วหนีมันเป็นความคิดโง่ๆ. Never Been Kissed (2010)
Was it nature or not enough nurture, Chuck?เป็นเพราะสันดานหรือว่าการเลี้ยงดูนะ Spider and the Fly (2010)
"Thanks for raising our daughter for the last eight years."ขอบคุณสำหรับการเลี้ยงลูก ของเราในช่วงแปดปี The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
We're all exhausted taking care of that baby as it is.พวกเราเหนื่อยมากนะ กับการเลี้ยงดูเด็กคนนี้น่ะ Dream Hoarders (2010)
Since you've flipped the office upside down on your first day, let's try to make up for it at dinner.เป็นการเลี้ยงฉลองที่เธอมาทำงานวันแรก เราจะเป็นกินอาหารมื้อเย็นกัน Prosecutor Princess (2010)
It all depends on their care.ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูน่ะค่ะ Pasta (2010)
I did everything I was supposed to do already by raising him!แม่คิดว่าแม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำไปแล้วโคยการเลี้ยงดูเขา Episode #1.16 (2010)
Their insolence has a price. Like children, they need to be reminded of the order of things.เหมือนการเลี้ยงลูกต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าคารวะ Clash of the Titans (2010)
Something like a better place to raise kid, and loving grandparents.เกี่ยวกับสถานที่ที่ดีกว่าในการเลี้ยงเด็ก กับคุณตาคุณยายที่รัก The Switch (2010)
I see. And I thought you were just buying me a coffee.เข้าใจล่ะ ตอนแรกผมคิดว่า\ N คุณแค่ต้องการเลี้ยงกาแฟผม The Rite (2011)
I have prepared this feast in honor and appreciation of Belladonna.ข้าเตรียมการเลี้ยงฉลอง เพื่อเป็นเกียรติแก่เบลลาดอนน่า Your Highness (2011)
I have to say, this is probably the best birthday dinner ever.ผมอยากจะบอกว่านี่อาจเป็นการเลี้ยงอาหารเย็นวันเกิดผมที่ดีที่สุดแล้ว No Strings Attached (2011)
It was a parenting issue.มันเรื่องการเลี้ยงลูก ฉันไปรอในรถได้ไหม 255 00: 15: The Legacy (2011)
I want to raise her right. So many shifter kids are fucked up.ฉันต้องการเลี้ยงเธอให้ดี พวกเด็กเปลี่ยนร่างหลายคนเสียคนไปมาก I'm Alive and on Fire (2011)
Two different parenting philosophies and a talent show to prove which one of us is right... in front of hundreds of people.พ่อแม่สองบ้านที่มีหลักการเลี้ยงลูกแตกต่างกัน และงานแสดงของโรงเรียนต่อหน้าคนนับร้อย จะได้พิสูจน์กันว่าใครถูกกันแน่ Searching (2011)
But raising kids is an amazing experience.การเลี้ยงเด็กนี่เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆนะ Searching (2011)
A baby would change all that.การเลี้ยงเด็กจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอทั้งหมด Searching (2011)
Babysitting somehow fits into the scenario he's trying to recreate.เขากำลังตีกรอบเข้าหาเหยื่อในอุดมคติของเขา การเลี้ยงเด็กน่าจะตรงกับฉาก ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้น The Stranger (2011)
Yep. Sometimes quitting can be the best form of parenting.ใช่ บางทีการปล่อยวาง ก็เป็นการเลี้ยงลูกที่ดี The Bridge (2011)
Then why did you give up custody?ทำไมเลิกต่อสู้เรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูล่ะ? Big Sea (2011)
So look for custody disputes, injunctions, allegations.งั้นหาคำสั่งศาล,ข้อหา, หรือข้อพิพาทเรื่องการเลี้ยงดู. Big Sea (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) FR: festin [m] ; banquet [m]
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การเลี้ยงดูเด็กอ่อน[n. exp.] (kān līengdū dek-øn) EN: baby care   
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ [n. exp.] (kān līeng høi malaēngphū) FR: mytiliculture [f]
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี่ยงหลีก[n. exp.] (kān līeng līk) EN: avoidance   
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng phāsī) EN: tax avoidance ; avoidance of tax   
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimentary[ADJ] เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, See also: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู, Syn. nourishing
animal husbandry[N] การเลี้ยงสัตว์
apiarian[ADJ] เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping
festal[ADJ] เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: เกี่ยวกับงานรื่นเริง, Syn. convivial
get-together[N] การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน, Syn. informal gathering
nurture[N] การให้การอบรม, See also: การให้การเลี้ยงดู, การอบรมบ่มนิสัย, การเลี้ยงดู, Syn. nutriment, sustenance
pisciculture[N] การเลี้ยงปลา
rearing[N] การเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กให้เติบโต
saturnalia[N] การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า, Syn. revelry, spree
upbringing[N] การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing
well-fed[ADJ] บำรุงดี, See also: ได้รับการเลี้ยงดูดี
woolgrowing[N] การเลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดขนไปขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ,ชอบกินเลี้ยง,ชอบดื่มหาสำราญ,เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
festal(เฟส'เทิล) adj.เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง., See also: festally adv., Syn. celebration
festive(เฟส'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง,รื่นเริง., See also: festiveness n., Syn. joyous,merry
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง,ท่าปลา,เทคนิคการเลี้ยงปลา,เทคนิคการจับปลา,สิทธิในการจับปลา,สัมปทานในการจับปลา
gavage(กะวาจ') n. การเลี้ยงทางหลอด
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
nursling(เนิร์ซ'ลิง) n. ทารกเด็กเล็กหรือลูกสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงดู,ลูกเลี้ยง,บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์., Syn. nurseling
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.
pasturage(แพส'เชอะริจ) n. ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หญ้าสำหรับสัตว์ กิจการเลี้ยงสัตว์
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing
well-fed(เวล'เฟด) adj. บำรุงดี,ได้รับการเลี้ยงดูด', Syn. fat,plump)

English-Thai: Nontri Dictionary
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
fete(n) พิธี,งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงฉลอง
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ
treat(n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา
treatment(n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top