ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การเดิน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเดิน, -การเดิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้กำกับการเดินสำรวจที่ดิน(n) Adjudication Team Leader

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
灯标[dēng biāo, ㄉㄥ ㄅㄧㄠ, ] (n) สัญญาณไฟ, สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเดินทะเล(n) navigation, Example: ทหารเรือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในการเดินทะเล
การเดินเรือ(n) navigation
สายการเดินเรือ(n) sea lane, See also: shipping route, sea route, Example: เพราะสหรัฐเข้มงวดกับการขนส่งสินค้ามากเกินไป ทำให้มีผลกระทบต่อสายการเดินเรือที่ต้องได้รับความเดือดร้อน, Count Unit: สาย, Thai Definition: บริษัทที่บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ
อุปกรณ์การเดินทาง(n) luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่อม ๑, กร่อม ๆว. ช้า ๆ เงื่อง ๆ แต่ทำเรื่อยไป (มักใช้แก่การเดิน พายเรือ หรือลุยนํ้า) เช่น เดินกร่อม ๆ กรำฝนฟ้า พายเรือกร่อม ๆ.
กระโจมไฟน. หอสูงซึ่งตามไฟฉายแสงอย่างแรงไว้บนยอดเพื่อใช้บอกสัญญาณในการเดินเรือเป็นต้น, ประภาคาร หรือ เรือนตะเกียง ก็เรียก.
กะเผลก(-เผฺลก) ก. อาการเดินเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เนื่องจากขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง.
กะโผลกกะเผลก(-โผฺลก-เผฺลก) ว. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลำบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.
การ ๑น. งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทำ, มักใช้เข้าคู่กับคำ งาน เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน, ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่, เช่น การบ้าน การครัว การคลัง การเมือง, ถ้าอยู่หน้ากริยา ทำกริยาให้เป็นนาม เช่น การกิน การเดิน.
การพาณิชยนาวีน. การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจการดังกล่าว.
โง่ง ๆ, โง่งเง่งว. โย่ง ๆ, อาการเดินก้าวยาว ๆ ของคนผอมสูง.
จันทรคติน. วิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก เช่น ขึ้น ๑ คํ่าถึงแรม ๑๕ คํ่า เป็นการนับวันทางจันทรคติ เดือนอ้ายถึงเดือน ๑๒ เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ.
จุดหมาย, จุดหมายปลายทางน. จุดหรือสภาวะที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง, เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต.
เจ้าท่าน. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและตรวจตราการเดินเรือ การใช้เรือ การจอดเรือ ร่องนํ้า ทางเดินเรือ และกิจการท่าเรือ.
ชังฆวิหารน. การเดินไปมา.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
ด้อมก. อาการเดินที่มีลักษณะก้ม ๆ เงย ๆ.
เดาะ ๓ว. อาการเดินอย่างกระปรี้กระเปร่า เช่น เดินเดาะเลาะทางมา.
ต้นหนน. ผู้ควบคุมทิศทาง ตำแหน่งของเรือ การเดินเรือในร่องน้ำ ในการเดินเรือทะเลหรือเดินอากาศยาน, (โบ) คนนำทาง เช่น ต้นหนบอกตำบล แลนา ให้หยุดพลเอาทัพ แลนา (ลอ).
ตบเท้าก. อาการเดินแถวเป็นจังหวะพร้อม ๆ กัน โดยกระแทกตีนกับพื้นแรง ๆ ของทหารหรือตำรวจเป็นต้น เรียกว่า เดินตบเท้า, (ปาก) อาการที่ทหารหรือตำรวจรวมกลุ่มกันไปแสดงเจตนารมณ์อย่างเดียวกัน.
ตาโป่งน. เรียกการเดินตัวม้าในหมากรุกไทยที่ผิดกติกา ว่า เดินตาโป่ง.
ทรเหล(ทอระเหน) น. ความลำบากในการเดินทางไป เช่น เขาก็บอกความทุกข์ทรเหล แก่ตูผู้บันเดนบันเดอรเทา (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ทุ่นน. สิ่งที่ลอยนํ้าสำหรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือเพื่อพยุงสิ่งอื่นให้ลอยนํ้า เช่น ทุ่นแพ ทุ่นทอดสะพาน หรือสำหรับเป็นที่ผูกจอดเรือ เช่น ทุ่นสมอ หรือสำหรับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เช่น ทุ่นนำร่อง, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่ให้สิ่งอื่นเกาะ เช่น พยัญชนะ อ เป็นทุ่นให้สระเกาะ อย่าง อา อี อู.
นอต ๑น. หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ ๑ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ ๑.๘๕๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น เรือแล่นได้เร็ว ๘ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า เรือมีความเร็ว ๘ นอต ลมมีความเร็ว ๕๐ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า ลมมีความเร็ว ๕๐ นอต.
นำร่องก. นำเรือกำปั่นหรือเรือใหญ่และกินนํ้าลึก เช่นเรือสินค้า เข้าหรือออกจากท่าเรือตามร่องน้ำในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ, เรียกเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่เช่นนั้น ว่า พนักงานนำร่อง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า นำร่อง, เรียกเรือเล็กที่ใช้ในการนำร่อง ว่า เรือนำร่อง
เบี้ยเลี้ยงน. เงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยไม่รวมถึงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทาง.
ป้อมบังคับการน. ที่ซึ่งมีที่กำบังแข็งแรงสำหรับใช้ในการควบคุมการใช้อาวุธและสั่งการเดินเรือในยามสงคราม.
ปูม ๑น. จดหมายเหตุของโหร, เรียกสมุดบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือหรือการเดินอากาศ เช่น เดินทางจากไหนถึงไหน วันที่เดินทาง จำนวนชั่วโมง ฯลฯ ว่า สมุดปูมเดินทาง.
เป่าหวูดก. ดึงสายเชือกเพื่อเปิดหวูดเรือกลไฟเป็นสัญญาณในการเดินเรือ.
ผ้ำ ๆว. อาการเดินหรือวิ่งอย่างหนัก.
โผลกเผลก(โผฺลกเผฺลก) ว. กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปรกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลำบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.
ฝีเท้าน. ความสามารถในการเดิน วิ่ง ช้าหรือเร็ว หนักหรือเบา เป็นต้น เช่น ม้าฝีเท้าดี ม้าฝีเท้าจัด คนฝีเท้าหนัก, ฝีตีน ก็ว่า.
พญาเดินน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบการเดินของตัวละครผู้สูงศักดิ์.
พยุหยาตรา(-ยาดตฺรา) น. กระบวนทัพ, การเดินทัพ, เช่น ยกพยุหยาตรา.
พอว. เท่าที่ต้องการ, ควรแก่ความต้องการ, เต็มเท่าที่จำเป็น, เต็มตามต้องการ, เช่น ในการเดินทางจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไรจึงจะพอ
ยวบยาบว. อาการเดินหนัก ๆ ช้า ๆ ทำให้พื้นไหวเยือก ๆ, อาการที่พื้นยุบขึ้นยุบลง เช่น เดินบนพื้นฟากยวบยาบ.
ย่องแย่งว. ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด), กระย่องกระแย่ง ก็ว่า.
ย้ายว. อาการที่ร่างกายบางส่วนเคลื่อนไหวไปมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีตามจังหวะการเดินเป็นต้น เช่น เดินย้ายสะโพก.
ยืนยันก. พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับว่ารู้เห็นหรือทำเป็นต้นโดยแน่นอน, เช่น เขายืนยันว่าเขาเห็นขโมยแน่, ยํ้าหรือแจ้งความจำนงโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เขายืนยันการเดินทางในเที่ยวหน้า, ใช้ว่า ยัน คำเดียวก็มี.
โยธวาทิตน. วงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่าและเครื่องกระทบเป็นหลัก เดิมใช้เรียกเฉพาะวงของทหาร ซึ่งมีหน้าที่บรรเลงประกอบการเดินแถวหรือยืนแถวประกอบพิธีการต่าง ๆ อย่างพิธีสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ต่อมาใช้เรียกวงทั่วไปในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย.
รถร่วมน. รถโดยสารเอกชนที่เข้ามาร่วมกับบริษัทหรือองค์การที่ได้รับสัมปทานในการเดินรถ เช่น รถร่วม บขส.
รุก ๑เดินตัวหมากรุกเข้าไปในตาซึ่งจะสามารถกินตัวขุนได้ในการเดินครั้งต่อไป (ใช้ในการเล่นหมากรุก).
เรือนำร่องน. เรือเล็กที่ใช้นำเรือกำปั่นหรือเรือใหญ่และกินน้ำลึก เช่นเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่าเรือในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ.
สมุดปูมเดินทางน. สมุดบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือหรือการเดินอากาศ เช่น เดินทางจากไหนถึงไหน วันที่เดินทาง จำนวนชั่วโมง ฯลฯ.
สวนสนามน. พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผย ความพร้อมเพรียง และอานุภาพของเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น.
สะดวกว. คล่อง, ไม่ติดขัด, เช่น ทางสะดวก การเดินทางสมัยนี้สะดวกกว่าสมัยก่อน, มักใช้เข้าคู่กับคำ สบาย เป็น สะดวกสบาย.
สัญจาระ(-ระ) น. การเดินไป, การเที่ยวไป.
สัมปทาน(สำปะทาน) น. การอนุญาตที่รัฐให้แก่เอกชนเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด เช่น สัมปทานการเดินรถประจำทาง สัมปทานทำไม้ในป่าสัมปทาน.
สาธารณูปโภคน. บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจำทาง โทรศัพท์.
สามหาบน. เรียกอาหารคาว ๑ หาบ หวาน ๑ หาบ และเครื่องหุงต้ม ๑ หาบที่เจ้าภาพหาบเดินรอบเมรุแล้วถวายพระสงฆ์ในเวลาเก็บอัฐิ ว่า สามหาบ, เรียกการเดินในพิธีเช่นนั้นว่า เดินสามหาบ.
สาย ๒น. สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว เช่น สายสร้อย สายไฟฟ้า สายรุ้ง สายนาฬิกา สายเข็มขัด, ทาง, เส้นทาง, เช่น รถไฟสายเหนือ รถไฟสายใต้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สายการบิน สายการเดินเรือ สายงาน
เสนอ(สะเหฺนอ) ก. ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ให้พิจารณา หรือให้สั่งการ เช่น เสนอรายงานการเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เสนอโครงการให้พิจารณา เสนอบันทึกความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ ลูก ๆ เสนอให้ไปพักผ่อนชายทะเล, แสดงให้เห็น เช่น เสนอตัวอย่างสินค้า เสนอละครเรื่องใหม่.
เสมอ ๓(สะเหฺมอ) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ประกอบการเดินของตัวละครในระยะใกล้ ๆ มีหลายทำนองขึ้นอยู่กับตัวแสดง เช่น เสมอมาร เสมอเถร เสมอผี เสมอตีนนกหรือบาทสกุณี (ใช้กับมนุษย์).
เสือกินวัวน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขีดเป็นตา ๑๖ ตา มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย ฝ่ายเสือมี ๔ ตัว ฝ่ายวัวมี ๑๒ ตัว โดยฝ่ายเสือวางเสือ ๔ ตัวไว้ที่มุมทั้ง ๔ แล้วฝ่ายวัวจะวางวัวลงในช่องทีละตัว พยายามไม่ให้เสือกินได้ การเดินต้องเดินทางตรงทีละช่อง เวลาเสือกินวัวต้องข้ามวัวไป ๑ ช่อง ถ้าเสือถูกล้อมจนเดินไม่ได้ ฝ่ายเสือก็แพ้ ถ้าฝ่ายวัวถูกเสือกินหมด ฝ่ายวัวก็แพ้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propulsion๑. การเดินหัวซุน๒. การเดินซุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lloyd's Shipping Indexข่าวสารการเดินเรือของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of navigationสิทธิในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air navigationการเดินอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident of navigationอุบัติเหตุในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementsค่าใช้จ่ายการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewing the sceneการเดินเผชิญสืบ (โดยศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacationingการเดินทางเพื่อพักผ่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
titubation๑. อาการเดินเซ๒. อาการหัวคลอน๓. อาการตัวหัวคลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
travelการเดินทาง, การเดินทางท่องเที่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transit clauseข้อกำหนดระหว่างการเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist trafficการเดินทางของนักท่องเที่ยว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hemiataxiaอาการเดินเซข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
navigation, right ofสิทธิในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nauticalเกี่ยวกับการเดินเรือ, นาวิก- [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigable riverแม่น้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigable watersน่านน้ำการเดินเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navigable watersน่านน้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigationการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation lawกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation risksภัยการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation servitudeภาระจำยอมในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waters, navigableน่านน้ำการเดินเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waters, navigableน่านน้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Time travelการเดินทางข้ามเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Air travelการเดินทางทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
International shipping legislationกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Shippingการเดินเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Electric wiringการเดินสายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Burst reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
Pulsed reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Yachtingการเดินเรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Bus linesการเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Convention on Code for Liner Conferences 1974อนุสัญญาว่าด้วยประมวลความประพฤติของชมรมสายการเดินเรือ (ค.ศ. 1974) [TU Subject Heading]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Electric wiringการเดินสายไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric wiring, Interiorการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร [TU Subject Heading]
Electric wiring, Outdoorการเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร [TU Subject Heading]
Hikingการเดินเที่ยวระยะไกล [TU Subject Heading]
Inland navigationการเดินเรือในประเทศ [TU Subject Heading]
Minibus linesการเดินรถประจำทางขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Navigationการเดินเรือ [TU Subject Heading]
Plumbingการเดินท่อ [TU Subject Heading]
School field tripsการเดินทางภาคสนามของนักเรียน [TU Subject Heading]
Shipping conferencesชมรมสายการเดินเรือ [TU Subject Heading]
Space flightการเดินทางในอวกาศ [TU Subject Heading]
Space flight to the moonการเดินทางไปดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
Tour bus linesการเดินรถท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทาง [TU Subject Heading]
Travel time (Traffic engineering)เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) [TU Subject Heading]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลก [TU Subject Heading]
Walk-a--thonsการเดินการกุศล [TU Subject Heading]
Walkingการเดิน [TU Subject Heading]
Pipingการวางท่อ, การเดินท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Habour or Navigation Wastesของเสียอันตรายจากท่าเรือ หรือการเดินเรือ, Example: สารเคมีตกค้าง ซากสารเคมีที่เกิดจากเพลิงไหม้ น้ำมัน และกากน้ำมัน จากการปฏิบัติการของเรือ [สิ่งแวดล้อม]
Piping Systemระบบการวางท่อ, ระบบการเดินท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong Riverความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน " ระหว่างไทย ลาว พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 และมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2544 " [การทูต]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
International Maritime Organizationองค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ " เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีระหว่างประเทศสมาชิก ในการกำหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบัน มีสมาชิก 155 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร " [การทูต]
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย หมายถึง การเดินทางไปเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือกรณีพิพาทโดยผู้ไกล่ เกลี่ยจะต้องเดินทางกลับไป-กลับมาระหว่างประเทศหรือคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง กัน เช่น การแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน Pinocchio (1940)
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่ Rebecca (1940)
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ Rebecca (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
Is this your first trip?นี่คือการเดินทางครั้งแรกของ คุณหรือไม่ The Old Man and the Sea (1958)
Until it is time... ... for your next journey. "จนกว่าจะมีเวลา สำหรับการเดินทางของคุณ ต่อไป The Old Man and the Sea (1958)
- The preparations for my departure...สำหรับการเดินทางของฉันทันที จะ ทำ Help! (1965)
What's it say? - You're going on a sea voyage...คุณกำลังในการเดินทางทะเลยาว Help! (1965)
Fix it to keep his mind from wandering.แก้ไขมันเพื่อให้จิตใจของเขาจาก การเดิน Yellow Submarine (1968)
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง Jaws (1975)
You know she's away on a trip.เธออยู่ระหว่างการเดินทาง. Suspiria (1977)
Have a nice trip.ขอให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี I Spit on Your Grave (1978)
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา Mad Max (1979)
There. Have a nice trip.นี่ค่ะ โชคดีในการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
There's no reason to become alarmed. We hope you enjoy your flight.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตกใจ หวังว่าคงสนุกกับการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว The Blues Brothers (1980)
And so began thejourney north......บทเริ่มการเดินทางสู่เหนือ สู่ความปลอดภัย... The Road Warrior (1981)
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี Gandhi (1982)
They've called for a parade on Victoria Road.จะมีการเดินพาเหรดบนถ.วิคตอเรีย Gandhi (1982)
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
We are going to get there first yet you have the knowledge to make the trip work.เราจะได้รับมีครั้งแรก แต่คุณมีความรู้ เพื่อให้การทำงานการเดินทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
On a Iong trip.ในการเดินทางนาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
We don't have enough fuel for an early departure.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับการเดินทางก่อนหน้านี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You have enough fuel in the Leonov for the trip home.คุณมีเชื้อเพลิงเพียงพอใน ลีอ นอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
She falls away and we use the Leonov for the trip home.เธอหลงออกไปและเราจะใช้ ลีอนอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน มันจะทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Safe journey. - Thank you.การเดินทางที่ปลอดภัย ขอบคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You must be tired after your journey.คุณจะต้องเหนื่อยหลัง จากการเดินทางของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
I used to love traveling on the trains from town to town.ผมเคยรักการเดินทางโดยรถไฟ จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง Field of Dreams (1989)
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I trust your trip down was comfortable, Dr.Jones.ผมมั่นใจว่า การเดินทางของคุณ คงได้รับความสะดวก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, in this sun, without transportation, they're as good as dead.ดีละ, ในแสงอาทิตย์นี้, ถ้าไม่มีพาหนะในการเดินทาง, พวกมัน... ก็เหมือนตายไปแล้ว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It tells me that goose-stepping morons like yourself should try reading books instead of burning them.มันบอกฉันว่า การเดินแบบปัญญาอ่อนเหมือนแก น่าจะอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ แทนที่จะเผามัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Three or four months ago. One of my trips.สามหรือสี่เดือนที่ผ่านมา หนึ่งในการเดินทางของฉัน The Russia House (1990)
I'll make a special journey just to talk about myself.ฉันจะทำให้การเดินทางพิเศษเพียงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง The Russia House (1990)
Well, I guess I've got some walking to do.ดีผมคิดว่าผมได้มีการเดินที่จะทำ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
But I got the basics of walking first.แต่ฉันก็ต้องมีพื้นฐานจากการเดินก่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where the caravan camels roamที่ซึ่งมีอูฐเป็นพาหนะในการเดินทาง Aladdin (1992)
Thank you for choosing Magic Carpet for all your travel needs.ขอบคุณที่ใช้บริการพรมวิเศษ สำหรับการเดินทาง Aladdin (1992)
It says... mode of transportation!รูปแบบของการเดินทาง! Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดิน[kān doēn] (n) EN: walking  FR: marche [ f ] ; déplacement à pied [ m ]
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [ f ]
การเดินข้าม[kān doēn khām] (n, exp) FR: traversée [ f ]
การเดินเขา[kān doēn khao] (n, exp) EN: hiking trip  FR: randonnée [ f ]
การเดินเรือ[kān doēn reūa] (n, exp) EN: navigation ; shipping
การเดินทาง[kān doēnthāng] (n) EN: journey ; trip ; travel  FR: voyage [ m ]
การเดินทางออก[kān doēnthāng øk] (n, exp) EN: departure
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[khāchaijāi nai kān doēnthāng] (n, exp) EN: travel expenses  FR: frais de voyage [ mpl ] ; dépenses de voyage [ fpl ]
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[khā sōhui kān doēnthāng] (n, exp) EN: travel expenses
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[khø hai sanuk kap kān doēnthāng] (xp) EN: have a good journey  FR: bon voyage !
สายการเดินเรือ[sāi kān doēnreūa] (n, exp) EN: sea lane ; shipping route ; shipping line ; sea route
อุปกรณ์การเดินทาง[uppakøn kān doēnthāng] (n, exp) EN: luggage ; baggage

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance(n) การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า, Syn. development
aeromedicine(n) วิชาแพทย์ทางอากาศ, See also: การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเดินทางในชั้นบรรยากาศของโลก
afoot(adv) โดยการเดิน
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
amble(n) การเดินช้าๆ สบายๆ
ambulatory(adj) เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
ambulatory(n) สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน
astronautics(n) ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปในอวกาศ
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา
beacon(n) ไฟนำทางในการเดินเรือ
bearing(n) ลักษณะบุคลิกประจำตัว, See also: ลักษณะการเดินหรือการยืน, Syn. manner
by shank's mare(idm) ทางเท้า, See also: โดยการเดิน
by shank's pony(idm) ทางเท้า, See also: โดยการเดิน
caravanning(n) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
carpetbag(n) กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง
carsick(adj) เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
clump(n) เสียงเดินลงส้น, See also: การเดินกระแทกเท้า
contraflow(n) การเดินรถบนถนนด้านหนึ่งชั่วคราว (เนื่องจากอีกด้านหนึ่งปิดซ่อมทาง)
convoy(vt) คุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort
convoy(n) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
crossing(n) การเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
connect with(phrv) เชื่อมต่อกับ (การขนส่งหรือการเดินทาง)
deck officer(n) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ
demonstration(n) การประท้วง, See also: การเดินขบวน
equipage(n) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
excursion(n) การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip
flight(n) การเดินทางด้วยเครื่องบิน
footwork(n) งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง
foray(n) การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ
gait(n) ท่าเดิน, See also: ความเร็วในการเดิน, Syn. step, pace, walk
Hijra(n) ฮิจเราะห์, See also: การเดินทางของมูฮัมหมัดไปยังกรุงเมกกะเพื่อหนีจากการล่าสังหาร
hobble(n) การกะโผลกกะเผลก, See also: การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
maiden voyage(idm) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
on foot(idm) ด้วยการเดิน
itinerary(n) แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route
jaunt(n) การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น, Syn. excursion, trip, ramble
jet lag(n) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
jet set(n) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. wealthy people
journey(n) การเดินทาง, See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว, Syn. voyage, trip, tour
knot(n) นอต, See also: ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง
landlubber(n) ผู้ที่ไม่ชำนาญการเดินเรือ
lightship(n) เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเตือนเพื่อช่วยการเดินเรือของเรืออื่น ๆ
light-year(n) ระยะการเดินทางของแสงในหนึ่งปี, See also: ปีแสง
lock step(n) วิธีการเดินแถวที่ก้าวเท้าให้พร้อมกับเท้าของคนที่อยู่ข้างหน้า
log(n) บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน, See also: บันทึก, Syn. record of journey
lunar(n) การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
meet halfway(phrv) พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)
manifestation(n) การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
march(n) การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade
march(n) ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
airing(แอ' ริง) n. การตาก, การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น, ข้อเสนอ) , การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล, การถอนทัพ -pl. catabases
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแทนกัน, การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน, การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า, การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า, เงินชดเชย, Syn. substitution
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
convoy(v. คอน'วอย, คันวอย' n. คอน'วอย) { convoyed, convoying, convoys vt. คุ้มกัน, คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort, -A. desert
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ, การใช้ให้ไปส่งจดหมาย, การใช้ให้ไปทำธุระ, ธุระ, ธุรกิจพิเศษ, จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง, คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
firewalkn. การเดินลุยไฟ
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น, รากฐาน, ที่วางเท้า, การเดินเท้า, ความมั่นคง, การลงเท้าอย่างมั่นคง, การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง, การเข้ามีความสัมพันธ์, การเพิ่มเข้า, Syn. foundation, basis
footpacen. การเดินก้าวเท้า, แท่น, ส่วนที่ยกขึ้นของพื้นห้อง
footworkn. ฟุตเวิร์ค, การใช้เท้า, จังหวะเท้า, การเดินทางด้วยการเดิน, การก้าวเท้า, งานที่ต้องเดิน, วิธีการจัดการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก, ปวดเท้า, เท้าบวม
foul(เฟาล์) adj. เหม็น, เน่า, สกปรก, เปรอะเปื้อน, เสีย, ชั่ว, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลวร้าย, น่าเกลียด, น่าชัง, เลวทราม, ทารุณ, ลามก, ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ, ผิดกติกา, ผิดกฎ, ยุ่ง, พันกันยุ่ง, ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย, เลว, เลวทราม, ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ, ประทะกับ, โจมต
gait(เกท) { gaited, gaiting, gaits } n. ท่าทางการเดิน, ท่าทางการย่างก้าว, ท่าทางการวิ่ง, ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing
gaited(เก'ทิด) adj. ซึ่งมีท่าทาง เฉพาะของการเดิน (การย่างเท้าและการวิ่ง)
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว, นิทาน, บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์, การกระทำ, คนประพฤติ, ลักษณะท่าทาง, ขั้นตอนในการเดินทาง
goosestepการเดินเท้าของทหารเยอรมันที่เหวี่ยงขาขึ้นสูงและเหยียดตรง.
gradient(เกร'เดียนทฺ) n. เนินลาด, ทางลาด, ผิวหน้าลาด. adj. ลาดขึ้น, ลาดลง, เหมาะสำหรับการเดิน, Syn. incline
hajj(แฮจ) n. การเดินทางไปนมัสการสิ่งที่เคารพที่กรุงเมกกะซึ่งชาวมุสลิมทุกคนต้องไปครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิต -pl. hajjis, Syn. hadj
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า, หัวข้อ, หัวเรื่อง, หัวจดหมาย, หัวข่าว, ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption, title
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก, ผูกปม, เกี่ยวกับ, ผูกกับ, สมรส, เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก, การผูกปม, การสะดุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การเดินขาเป๋, การดึงขึ้น, Syn. snag, obstacle, fasten
hop(ฮอพ) { hopped, hopping, hops } vi. กระโดด, รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม, ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด, การกระโดดขาเดียว, การขึ้นเครื่องบิน, การเดินทางในระยะสั้น, การเต้นรำ, งานเต้นรำ, การกระดอนของลูกบอล, ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ ใช้ปรุง
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, การธุดงค์, กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ , การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง, รายละเอียดของการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง, บันทึกการเดินทาง, คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan, route, path
journey(เจอร์'นี) { journied, journeying, journies } n. การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ระยะเวลาของการเดินทาง, ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage
leg(เลก) { legged, legging, legs } n. ขา, ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ, นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
lounge(เลาจฺ) { lounged, lounging, lounges } vi. เอน, พิง, เอกเขนก, นั่งเล่น, เดินทอดน่อง, เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น, สถานที่นั่งเล่น, ห้องนั่งพักหรือคอย, ห้องสังสรรค์ในรถไฟ, เครื่องบินหรือเรือ, ห้องดื่มค็อกเทล, ห้องพักสาธารณะ, การนั่งเล่น, การเดินเตร่
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง, การแสดง, การปรากฎ, วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้, การเดินขบวน, การแห่แหน, Syn. sign, grounds
march(มาร์ชฺ) vi., vt. (ทำให้) เดินแถว, เดินขบวน. n. การเดินแถว, การเดินขบวน, ความก้าวหน้า,
marine(มะรีน') adj. เกี่ยวกับ (ทะเล, การเดินเรือ) n นาวิกโยธิน, เรือเดินสมุทร, ภาพทะเล, กรมทางเรือ
maritime(แม'ริไทม์) adj. เกี่ยวกับ (การเดินเรือสมุทร, ทะเล, การอาศัยในทะเล)
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่, อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, วิธีการหรือท่าทางในการเดิน, กิริยาท่าทาง, ข้อเสนอเป็นทางการ, การขอร้องต่อศาล, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
motoring(โม'เทอริง) n. การเดินทางโดยรถยนต์
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ, จำหน่ายไป, จากไป, ถ่ายท้อง, มีบทบาท, ดำเนินการ, เสนอ. vt. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ, แหย่, ทำให้ถ่ายท้อง, จำหน่ายไป, เสนอ. n. การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่, การสู่จุดหมายปลายทาง, การเดินหมากรุก, แต้ม, การรกระทำ
nautical(นอ'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับชาวเรือหรือเรือ.
navigation(แนฟ วิเก'เชิน) n. การเดินเรือ
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน, ผู้สำรวจทะเล, คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง, กรรมกร
odyssey(ออด'ดิซิ) n. การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. expedition
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ, การทำงาน, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม, การเดินเครื่อง, การสู้รบ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก, การลบหรืออื่น ๆ) , กิจการ, ปฏิบัติการทางทหาร, ยุทธการ, Syn. working, act, maneuver
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป, นอกเขต, รายจ่าย, สิ่งที่ไหลออกไป, การกระทำได้ดีกว่า, การเดินทางได้ไกลกว่า -S.

English-Thai: Nontri Dictionary
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
circuit(n) วงจร, แผงไฟ, การเดินทางรอบ
constitutional(n) การเดินออกกำลัง
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน
excursion(n) การเที่ยว, การเดินทางท่องเที่ยว, การไปเที่ยว
expedition(n) การเดินทาง, ความว่องไว, ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว
gait(n) การย่างก้าว, ท่าเดิน, การเดิน, การก้าวเดิน
GOOSE goose step(n) การเดินทางเท้า
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง, หนังสือคู่มือ
hobble(n) การเดินกะเผลก, การพูดตะกุกตะกัก, ความไม่ราบรื่น
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, เกี่ยวกับการเดินทาง
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ, การไปเที่ยว, การท่องเที่ยว
journey(n) การเดินทาง, ระยะทาง, หนทาง
limp(n) การเดินกะเผลก, การเดินโขยกเขยก, การเดินกระย่องกระแย่ง
manifestation(n) การปรากฏ, การประกาศ, การสำแดง, การเดินขบวน
march(n) การเดินทัพ, การเดินขบวน, การเดินแถว, เพลงมาร์ช
marine(adj) เกี่ยวกับการเดินเรืธ, ที่อยู่ในทะเล, เกี่ยวกับทะเล
marine(n) การเดินเรือ, นาวิกโยธิน, เรือเดินทะเล, เรือเดินสมุทร
maritime(adj) ชายทะเล, เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับทะเล
marshal(n) จอมพล, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, นายอำเภอ, คนคุมการเดินแถว, คนจัดงาน
move(n) รอบ, คราว, อุบาย, แต้ม, การเดินหมากรุก, การเคลื่อนไหว
nautical(adj) เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับเรือ
navigation(n) การเดินเรือ
parade(n) ขบวนแห่, การสวนสนาม, การเดินขบวน
patrol(n) การลาดตระเวน, การตรวจตรา, การเดินยาม
pedestrian(adj) เดินเท้า, เดินตามถนน, เกี่ยวกับการเดิน
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า
performance(n) การแสดงละคร, การกระทำ, การปฏิบัติ, การเดินเครื่อง, การดำเนินการ
pilgrimage(n) การธุดงค์, การแสวงบุญ, การเดินทาง, การจาริก
prance(n) การเหยาะย่าง, การเดินอวด
progress(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความคืบหน้า, การเดินหน้า, ความรุดหน้า
promenade(n) การเดินทอดน่อง, การเดินเล่น, การเดินเอื่อยเฉื่อย
ramble(n) การเลื้อย, การเดินเล่น, การเดินเตร่, การพูดเรื่อยเปื่อย
route(n) เส้นทาง, ทางเดิน, ทาง, การเดินทาง
run(n) ทางน้ำไหล, การวิ่ง, การเดินเครื่อง, ทิศทาง, เที่ยวเรือ
safari(n) การเดินทางไกล, การเดินทางล่าสัตว์
sail(n) ใบเรือ, การล่องเรือ, การแล่นเรือ, การเดินเรือ
sailing(n) ใบเรือ, การล่องเรือ, การแล่นเรือ, การเดินเรือ
seafaring(adj) เกี่ยวกับชาวเรือ, ซึ่งเดินทางทางทะเล, เกี่ยวกับการเดินเรือ
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
shopping(n) การชอปปิ้ง, การเดินซื้อของ
shuffle(n) การสับไพ่, การเดินขาลาก, อาการยุกยิก, การสับเปลี่ยน, การหลบหลีก
sleepwalking(n) การเดินหลับ, การเดินละเมอ
stroll(n) การเดินเตร่, การเดินเล่น, การเดินทอดน่อง
totter(n) การเดินเซ, การเดินเตาะแตะ
tramp(n) การเดินย่ำ, คนจรจัด, หญิงสำส่อน
transit(n) การเดินทางข้ามไป, การขนส่ง, การผ่าน, การโคจร
travel(n) การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การทัศนาจร, ทางเลื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
channelise(vi) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
last-minute flight(n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ, See also: last-minute
last-minute trip(n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก, See also: last-minute
logbookสมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
noctambulism(n) การเดินขณะหลับ, การเดินละเมอ
perform(n) 1.กระทำ, ปฏิบัติ, ประกอบ, ปฏิบัติตาม(สัญญา) 2.แสดง(ละคร), การแสดง 3.(เครื่อง) เดิน, การเดินของเครื่อง 4.คุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใดๆ
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)
strollingการเดินเล่น
travel insurance(n) ประกันภัยการเดินทาง
trek(n) การเดินทางที่เป็นไปอย่างช้าๆ หรือด้วยความลำบาก
trekkingการเดินป่า, การเที่ยวป่า
zimmer(n) รถเข็นสี่เท้าสำหรับคนแก่ ช่วยพยุงตัวในการเดิน
แผนที่การเดินเรือพอร์โทลาน(Portolan chart) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歩行[ほこう, hokou] (n) การเดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
通勤時間[つうきんじかん, tsuukinjikan] (n) เวลาในการเดินทาง
日程[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
散策[さんさく, sansaku] 1.การเดินเล่น 2.การเดินเรื่อยเปื่อย(ไม่มีจุดหมาย)
空打ち[からうち, karauchi] (vt) การอุ่นเครื่อง การเดินเครื่องเปล่า, See also: S. ี運転
่しゅっちょう[しゅっちょう, shutchou] (n) การทำงานนอกสถานที่, การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ
時差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] TH: การเดินทางมาถึง  EN: arrival (vs)
出国[しゅっこく, shukkoku] TH: การเดินทางออกจากประเทศ  EN: exit from a country

German-Thai: Longdo Dictionary
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
Schifffahrt(n) |die, pl. Schifffahrten| การเดินทางโดยเรือ
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel), See also: last-minute
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top