Search result for

*การเกษตร*

(143 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเกษตร, -การเกษตร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกษตร[N] agriculture, Syn. การกสิกรรม, Example: การพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการให้ความรู้แก่เกษตรกร, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
ทำการเกษตร[V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
ภูมิศาสตร์การเกษตร[N] agricultural geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และการประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร[N] Department of Agricultural Extension, Example: กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูการเกษตร ใน 42 จังหวัดเสร็จสิ้นลงแล้ว
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต[N] Bachelor of Agricultural Technology, See also: B.Ag. Tech, Syn. ทษ.บ.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร[N] Office of Agricultural Economics
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต[N] Master of Agricultural Technology, See also: M.Ag. Tech, Syn. ทษ.ม.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิศาสตร์การเกษตรน. วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และการประมง.
เกษตรและสหกรณ์น. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การชลประทาน การประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน และการสหกรณ์.
แกมมาน. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร/วินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุได้สูง สามารถเจาะทะลุแผ่นตะกั่วหนาหลายเซนติเมตรได้ เกิดจากการเสื่อมสลายของสารกัมมันตรังสี เช่น ธาตุเรเดียม ธาตุโคบอลต์-๖๐ หรือเกิดจากการที่อนุภาคบีตาพุ่งชนอะตอมของธาตุ ใช้ประโยชน์ในการแพทย์รักษาโรคมะเร็งและในการเกษตร.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาทดลองงานทางด้านการเกษตร ภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับปฏิบัติตามหรือปรับปรุงแก้ไขในการประกอบอาชีพของราษฎร แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการไม่ใช่ธุรกิจ เช่น บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลอง และโครงการกึ่งธุรกิจ เช่น โรงงานผลิตและแปรรูปนมสดครบวงจร โรงสีข้าว.
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
ฟาร์มน. อาณาบริเวณที่ใช้ทำการเกษตรกรรม มีเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เช่น ทำฟาร์มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่าง เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นต้น.
สหกรณ์น. องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย.
อ่างเก็บน้ำน. แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บนํ้าเพื่อบริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reform, agrarianการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agrarian reformการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural microbiologyจุลชีววิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungi in agricultureเชื้อราในการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural virologyไวรัสวิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agribusinessธุรกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural based petroleum substituteสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural censusสำมะโนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperativeสหกรณ์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural creditสินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural development การพัฒนาการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural economicsเศรษฐศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural economyเศรษฐกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural educationศึกษาศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural extension การส่งเสริมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural incentiveสิ่งจูงใจทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural innovationนวัตกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural insuranceการประกันภัยการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural lawกฎหมายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural legislationบทบัญญัติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural managementการจัดการทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural mechanizationการใช้เครื่องจักรในการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural planningการวางแผนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural policyนโยบายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural potentialศักยภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural projectionการคาดคะเนทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural researchการวิจัยทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural resource ทรัพยากรการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural statisticsสถิติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural storageการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural structureโครงสร้างการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural surplusผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agroindustryอุตสาหกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Woment in agricultureสตรีในภาคการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural mathematicsคณิตศาสตร์การเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม The Corporation (2003)
now, he's not much older than you are, and yet he's turned his father's agribusiness into a leading defense contractor.ตอนนี้เขาอายุไม่มากไปกว่าคุณเท่าไร เขาเปลี่ยนธุรกิจการเกษตรของพ่อไปเป็นบริษัทรับเหมาระบบป้องกันประเทศชั้นแนวหน้ว Aqua (2005)
Maybe something in business or agriculture.บางทีบางสิ่งในธุรกิจ\หรือการเกษตรBlack Snake Moan (2006)
This is a notice from the town hall: The next duty stand will be Sakai's Agricultural Cooperative Fuel...นี่มันข้อความจากศาลาว่าการ\ตรงป้ายถัดไปคือสหกรณ์น้ำมันทางการเกษตรแห่งซาเกอิ... 5 Centimeters Per Second (2007)
I'm just off highway 99, the whole drive up from modesto,all i see are crops.ฉันเพิ่งออกจากทางหลวงหมายเลข 99 ตั้งแต่ออกมาจาซาคราแมนโตฉันเห็นแต่พื้นที่การเกษตร Catching Out (2008)
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ The Bad Fish Paradigm (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
It is an agricultural industry.มันคืออุตสาหกรรมการเกษตร Home (2009)
Florida has laws against the disparagement of agricultural productsฟลอริด้ามีกฎหมายปกป้อง ผู้ผลิตทางการเกษตรที่ถูกหมิ่นประมาท Bad Seed (2009)
Farmers across the Midwest and here's Karl Witherman.การเกษตรแพร่ข้ามไปถึงด้านตะวันตก... ..และนี่คือ คาร์ล วิทเทอร์แมน. ดูเหมือนถูกย่างทามกล่างสายลม. Knowing (2009)
Yep, U.S. Department of Agriculture keeps a soil database.ใ่ช่แล้ว ทางกระทรวง การเกษตรของสหรัฐ มีฐานข้อมูลดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
How was the farmers' market?ตลาดนัดการเกษตรเป็นไง Consumed (2010)
The ex-minister of the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries sent them to me... If it's not agriculture or forestry, it's food. A health food.ท่านอดีตรมต.กระทรวงเกษตรส่งกวางมาให้ เเต่ทว่า พวกมันไม่ใช่การเกษตร ป่าไม้เเละประมงหรอกนะ Episode #1.4 (2010)
And that's how paleolithic hunting tribes overtook early agricultural civilizations.และนั่นคือเหตุที่ทำให้ชนเผ่านักล่าในยุคเพลิโอลีธิค ก้าวทันอารยธรรมการเกษตรยุคแรก Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Agricultural detail is down a man.คนงานด้านการเกษตร กำลังขาดคน Genesis: Part 1 (2011)
The agricultural department, a quarter mile that way, dad.ภาคการเกษตร อยู่ห่างไปทางนั้น 1/4 ไมล์ พ่อ Genesis: Part 1 (2011)
Ain't you heard of the urban farming revolution?ไม่เคยได้ยินเรื่องการพัฒนาของการเกษตรในเมืองหรือไง The Hot Potato Job (2011)
We'll settle for Department of Agriculture.เราลดลงเหลือกระทรวงการเกษตรก็ได้ Taking Account (2011)
When you've been farming a while, you get the hang of it.คนที่เคยทำการเกษตรมามาก จะรู้ประเด็นสำคัญ Poseidon (2011)
And now we turn our attention to agriculture, where an unlikely personality has now come on to the scene in a major way.ตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปดูกันที่เรื่อง ทางการเกษตร ซึ่งใครบางคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เข้ามาสนใจในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง There Will Be Blood (2012)
Don't forget to turn in your agricultural declaration forms to a flight attendant.อย่าลืมคืนเอกสารการครอบครอง ผลิตผลการเกษตรของคุณ \ แก่พนักงานต้อนรับด้วยนะครับ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
- It's Mom's birthday. - So, Perry, Julie tells me you've been working in Agriculture.แพร์รี่ จูลี่บอกฉันว่า นายทำงานอยู่ส่วนการเกษตร Warm Bodies (2013)
The things we'll accomplish together, my friend-- breakthroughs in the Third World, vertical farming, water delivery systems...สิ่งที่เราจะทำร่วมกันนะเพื่อน เราจะเปิดตลาดประเทศโลกที่สาม การเกษตรแนวดิ่ง ระบบขนส่งน้ำ Closer (2013)
- Dude. It's DOA. - Jesus.เพื่อนมันเป็นกรมวิชาการเกษตร พระ เยซู Transformers: Age of Extinction (2014)
Agriculture.การเกษตร Some of the Things That Molecules Do (2014)
It's a striking departure from the CO2 levels that prevailed during the rise of agriculture and civilization.มันเป็นการเดินทางที่ โดดเด่นจากระดับ ซีโอ2 ที่ชนะ ในระหว่างการเพิ่มขึ้น ของการเกษตรและอารยธรรม The World Set Free (2014)
They invented agriculture.พวกเขาคิดค้นการเกษตร พวกเขาให้ขึ้นเดินไม่หยุดหย่อน The World Set Free (2014)
People all over the world made the difficult transition from nomadic cultures to agricultural ones that used solar energy more efficiently.ผู้คนทั่วโลกทำให้การ เปลี่ยนแปลงที่ยากลำบาก จากวัฒนธรรมกับคน เร่ร่อนการเกษตร ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น The World Set Free (2014)
Climate change, the domestication of fire, the invention of tools, language, agriculture all played a role.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไฟ การประดิษฐ์เครื่องมือ ภาษาการเกษตร ทุกบทบาท Hiding in the Light (2014)
Yet you also invest in numerous agricultural projects.แต่คุณยังลงทุนในการพัฒนาการเกษตรหลายแห่งด้วย Fifty Shades of Grey (2015)
Sustainable methods of farming for third world countries.ความยั่งยืนทางการเกษตรของประเทศโลกที่3 Fifty Shades of Grey (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกษตร[n.] (kānkasēt) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kānkasēt) EN: Ministry of Agriculture   FR: ministère de l'Agriculture [m]
ภูมิศาสตร์การเกษตร[n. exp.] (phūmisāt kān kasēt) EN: agricultural geography   
ทำการเกษตร[v. exp.] (thamkān kasēt) EN: cultivate ; farm ; plant   
ทางการเกษตร[adj.] (thāng kān kasēt) EN: agricultural   FR: agricole
อุปกรณ์การเกษตร[n. exp.] (uppakøn kān kasēt) EN: agricultural equipment   FR: machine agricole [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming
agrology[N] วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
agronomics[N] วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร, Syn. agronomy
agronomy[N] วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร, Syn. agronomics
ARS[N] การวิจัยทางการเกษตร
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives[N] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
country[N] พื้นที่ทำการเกษตร, Syn. farmland, farming district
fair[N] งานออกร้านขายสินค้า, See also: งานประกวดสินค้าด้านการเกษตร, Syn. market, show
land[N] พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
plant[N] การเพาะปลูก, See also: การกสิกรรม, การเกษตร
rural[ADJ] เกี่ยวกับการเกษตร, See also: เกี่ยวกับไร่นา, เกี่ยวกับการทำเรือกสวนไร่นา, Syn. agricultural
seed[ADJ] ที่เก็บไว้เป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร), See also: ที่เก็บพันธุ์เอาไว้, เก็บเมล็ดไว้เป็นพันธุ์
wain[N] รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร, See also: (คำโบราณ) (ทางวรรณคดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
rural(รู'เริล) adj. เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับไร่นา, See also: ruralism n. ruralist,ruralite n. ruralness n., Syn. country,rustic
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
rural(adj) เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับการเกษตร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不作[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
特産品[とくさんひん, tokusanhin] สินค้าพื้นเมือง/สินค้ามีชื่อของท้องถิ่น/ของดีประจำเมือง (สินค้าเหล่านี้ได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตผลทางการประมง และ สินค้าชนิดอื่นๆ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นต้น)

German-Thai: Longdo Dictionary
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top