ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การอนุมัติ*

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การอนุมัติ, -การอนุมัติ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุมัติ[N] approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำสั่งทางปกครองน. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การอนุมัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exequaturอนุมัติบัตร หมายถึง การอนุมัติจากรัฐผู้รับไม่ว่าจะเป็นในรูปใดก็ตาม ยอมรับให้หัวหน้าสถานทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ (อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ The Blues Brothers (1980)
Has the committee approved the mission? There's been talk of delay.คณะกรรมการอนุมัติรึยังครับ ได้ข่าวว่าจะเลื่อน Gattaca (1997)
I can't give any of that information without the approval of the United States.ผมยังไม่สามารถให้ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการสหรัฐอเมริกาได้ The Host (2006)
You can't access my file to know about Argentina unless you have a G6 clearance or higher.คุณเข้าดูข้อมูลอาร์เจนติน่าของฉันไม่ได้... นอกจากจะได้รับการอนุมัติ ระดับจี 6 ขึ้นไป Chuck Versus the Wookiee (2007)
You're pre-approved for $2,000.ซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่มั้ย? คุณได้รับการอนุมัติไปก่อนเลย $2,000. Bang, Bang, Your Debt (2007)
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
You are clear to engage.ได้รับการอนุมัติ The Day the Earth Stood Still (2008)
Before i can authorize an air strike.ในการอนุมัติการโจมตีทางอากาศ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Nothing can happen without the approval of this office.มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับ การอนุมัติจากที่นี่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
If it's sanctioned, probably.ถ้ามีการอนุมัติแล้ว เป็นไปได้ Demonology (2009)
Look, this is sanctioned.ฟังนะ เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว The Culling (2009)
You mean, without his authorization?ท่านหมายถึง ปราศจากการอนุมัติจากเขาน่ะรึ? Trespass (2009)
These are all the approvals that you asked for, Agent Booth.นี่เอกสารการอนุมัติตามที่คุณ เคยเสนอไว้ เจ้าหน้าที่บูธ A Night at the Bones Museum (2009)
A tact, I believe, you've taken without prior approval or proper authorization.ประสาทสัมผัส ฉันเชื่อว่าคุณเคย รู้ว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ หรือได้รับการอนุมัติให้ทำ Gimme Some Truth (2009)
Why, exactly, has your office set up its own investigation without getting authorization from FBI Headquarters?ทำไมถึงมีความชัดเจนว่า สำนักงานของคุณดำเนินการ สืบสวนเรื่องนี้เอง โดยปราศจากการอนุมัติ จาก FBI สำนักงานใหญ่ Gimme Some Truth (2009)
I wanted to let you know your liquor license has been approved.ฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบว่า ใบอนุญาตขายเหล้าของคุณ ได้รับการอนุมัติแล้ว How to Succeed in Bassness (2009)
How can I have this approved?ฉันจะให้เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติได้อย่างไร Astro Boy (2009)
A new drug has just been approved. Authority.ยาตัวใหม่ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง Shutter Island (2010)
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา I Got a Right to Sing the Blues (2010)
My recommendation that the federal automatic weapons charges be reduced from 15 to three years, parole in 14 months.เอกสารชี้เเจงของฉันต่อรัฐบาลกลาง เรื่องอาวุธปืนได้รับการอนุมัติแล้ว ถูกลดโทษติดคุกจาก 15 ปี เหลือ 3 ปี พักการลงโทษใน 14 เดือน NS (2010)
Absolutely. I got clearance.แน่นอนที่สุด ผมได้รับการอนุมัติ The Predator in the Pool (2010)
In fact, I not only granted permission,อันที่จริง ผมไม่ยินยอมการอนุมัติเท่านั้น The Predator in the Pool (2010)
Once Cole's deal went through, he was gonna tear it down, wasn't he?แต่เมื่อการตกลงการซื้อขายของโคลได้รับการอนุมัติแล้ว เขาต้องการจะรื้อถอนมันทิ้งใช่ไหม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
We're hanging back. Saw a deal go down.เราถูกลงโทษทางวินัย ระงับการอนุมัติ I.F.T. (2010)
The more invisible he is, the more arbitrary in his punishment and rewards, the more they crave his approval.มากกว่าสิ่งที่เขามองไม่เห็น มากกว่าอำนาจเผด็จการ ในการลงโทษของเขาและรางวัลตอบแทน มากกว่าที่พวกเขาโหยหาการอนุมัติของเขา Episode #1.2 (2010)
How long do you think it'll take to get the treaty ratified?ท่านคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่าสนธิสัญญาจะผ่านการอนุมัติThe Zillo Beast (2010)
Paul can't open a halfway house on this street without approval from the homeowners' association.พอลจะเปิดบ้านพักฟื้น ที่นี่ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก กลุ่มของเจ้าของบ้านละแวกนี้ไม่ได้ Pleasant Little Kingdom (2010)
No, the activation's provisional.ไม่ใช่ การอนุมัติเป็นแบบชั่วคราว เธอต้องกลับมาที่นี่ Rough Trade (2010)
The world bears witness to the sanctioned murder of a foreign political figure by the United States.ทั้งโลกได้เห็นกับตาถึงการอนุมัติให้ฆ่า นักการเมืองต่างถิ่นที่ออกโดย สหรัฐอเมริกา Dark Matter (2010)
It all points to a single black-budget organization funded and sanctioned from within our government.มันชี้ลงไปที่ เงิน ขององค์กรนั้น รับเงินและการอนุมัติในรัฐบาลของเรา Dark Matter (2010)
Oh, for this, you're going to need the Board's approval.แบบนั้นต้องรอคณะกรรมการอนุมัติ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Look at what the dodgers are going through with the mccourts.ดูพวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบกำลังจะผ่านการอนุมัติกับพวกแมคคอร์ท While You Weren't Sleeping (2011)
Once your bid goes through. Right now I'm just gratefulครั้งนึงการประมูลของคุณได้รับการอนุมัติ ตอนนี้แค่ฉันรู้ซ้าบซึ้ง While You Weren't Sleeping (2011)
Uh, let me tell you that I am a lawyer, so if you need any help at all navigating the whole green card immigration hassle.ผมขอบอกคุณละกันว่าผมเป็นทนาย ฉะนั้นถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไร เรื่องการอนุมัติกรีนการ์ด ตรวจคนเข้าเมือง Competitive Wine Tasting (2011)
Passed clinical trials, got FDA approval.ผ่านการทดลองใช้ ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา Deadline (2011)
What if she couldn't get approval to run the operation, so instead she puts herself out there, knows they'll all come to back her up?อาจจะเป็นไปได้เธอไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำภารกิจนี้ เธอก็เลยออกไปจัดการตามลำพัง โดยรู้ว่ายังไงๆ พวกเขาก็ต้องตามมาช่วยเธอ Lange, H. (2011)
But I didn't go through a breakup.ผมยังไม่ได้รับการอนุมัติการลาออก Who, What, Where, Wendigo? (2011)
[Authorization failed][การอนุมัติล้มเหลว] Midas (2011)
[Authorization failed][การอนุมัติล้มเหลว] Midas (2011)
Actually, there's four guys, but it takes fucking forever to get the okay around here.ที่จริงมีสี่คน, แต่มันจะใช้เวลาร่วมเพศตลอดที่จะได้รับการอนุมัติรอบที่นี่ Killing Them Softly (2012)
If the board approves, and I can't see why they wouldn't, you would need to be in Louisiana by the beginning of the month.ถ้าคณะกรรมการอนุมัติ และฉัน ก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่อนุมัติ คุณจะต้องไปอยู่ที่หลุยเซียนา ในต้นเดือนหน้า A Kiss Before Lying (2012)
Gain your father's approval to dissolve your marriage and find me as wet with desire as you now stand.ได้รับการอนุมัติของบิดา ให้เลิกการแต่งงานของคุณ และหาฉันเป็นเปียกด้วยความปรารถนา ในขณะที่คุณยืนอยู่ในขณะนี้ Chosen Path (2012)
Gain your father's approval to dissolve your marriage... and find me as wet with desire as you now stand.ได้รับการอนุมัติของบิดา ให้เลิกการแต่งงานของคุณ ... และหาฉันเป็นเปียก ด้วยความปรารถนาที่คุณยืนอยู่ในขณะนี้ Empty Hands (2012)
It's always something small-- a static pop on your safe house phone, a slight delay in authorization using your credit cards, or the almost imperceptible pauses in conversations with your handler.มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆ-- เสียงเบาๆ ที่ดททรศัพท์ในเซฟเฮ้าท์ รวมทั้งการอนุมัติบัตรเครดิต ที่ช้าเกินไป Linchpin (2012)
"are a secretly sanctioned government organization,ยังคงมีการอนุมัติลับๆจากทางรัฐบาล Identity Crisis (2012)
If this bill had not been passed today, it would have been put aside indefinitely, which we feel would be detrimental to the State of New York.ถ้าวันนี้ไม่มีการอนุมัติเกิดขึ้น มันจะถูกกักเอาไว้อย่างแน่นอน ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันจะส่งผลร้าย Risk (2012)
The bill passed overnight.การอนุมัติผ่านไปเมื่อคืน Risk (2012)
Someone got to the senators, someone powerful enough to push that shale fracking bill through the system.ใครบางคนติดต่อพวกรัฐมนตรี บางคนที่มีอำนาจมากพอ ที่จะผลักดันให้มีการอนุมัติ Risk (2012)
Someone had the brokers pump up the price and then sold high, because they knew that the bill was gonna pass and kill Tritak.ใครบางคนมีโบรคเกอร์คอยปั่นราคา แล้วขายไปในราคาสูง เพราะพวกเขารู้ว่า การอนุมัติจะต้องผ่าน และทำให้ไทรแท็คพินาศ Risk (2012)
No, there was someone else behind the scenes, someone who hired a team of assassins, who knew a bill would pass in state government weeks before it did, someone who could use $300 million to finance a personal war.ไม่สิ มีคนอื่นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ใครบางคนที่จ้างทีมนักฆ่า คนที่รู้ว่าจะมีการอนุมัติจากรัฐ Risk (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การอนุมัติ[v. exp.] (hai kān anumat) EN: authorize   
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approval[N] การอนุมัติ, See also: การอนุญาต
be in someone's bad books[IDM] ยังไม่ได้รับการยอมรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับการอนุมัติ, Syn. get into
be in someone's black books[IDM] ยังไม่ได้รับการยอมรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับการอนุมัติ, Syn. get into
be in someone's good grace[IDM] ยังไม่ได้รับการยอมรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับการอนุมัติ, Syn. get into
clear with[PHRV] ผ่านการอนุมัติจาก, See also: ยอมรับจาก
go down with[PHRV] ได้รับการยอมรับ, See also: ได้รับการอนุมัติจาก, Syn. come across
go down[PHRV] ได้รับความเห็นชอบ, See also: ได้รับการอนุมัติ, Syn. come across
go through[PHRV] ได้รับการอนุมัติ, See also: ได้รับการยอมรับ
go through[PHRV] ขอความเห็นชอบจาก, See also: ได้รับการอนุมัติจาก
imprimatur[N] การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
OK[N] การเห็นด้วย, See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
ratification[N] การอนุมัติ, Syn. approval
green light[SL] ไฟเขียว, See also: การยอมรับ, การอนุมัติ, การยอมให้
sanction[N] การอนุมัติ, See also: การอนุญาตเป็นทางการ, Syn. approval, permit, permission, Ant. refusal, rejection
woo[VT] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
awlabbr. absent with leave ไม่ได้มาโดยรับการอนุมัติให้ลา
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval

English-Thai: Nontri Dictionary
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
特採承認[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UNAPPROVED (adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top