ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การสูญเสีย*

   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสูญเสีย, -การสูญเสีย-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss of limbการสูญเสียอวัยวะแขนขา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desilicationการสูญเสียซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freespace lossการสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ในสุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary wasteการสูญเสียที่ก่อขึ้นโดยเจตนา (ของผู้เช่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat lossการสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Linear energy transferการถ่ายโอนพลังงานเชิงเส้น, แอลอีที, การสูญเสียหรือการถ่ายโอนพลังงานของรังสี ขณะผ่านสสาร ต่อหน่วยระยะทาง
[นิวเคลียร์]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน [TU Subject Heading]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Amnesia, Anterogradeการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่ [การแพทย์]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Basal Lossesการสูญเสียขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Desolvationการสูญเสียตัวทำลาย [การแพทย์]
Diarrhea, Chronicท้องร่วงเรื้อรัง,โรคท้องเดินเรื้อรัง,อาการท้องเดินเป็นประจำ,การสูญเสียอาหารมากผิดปกติ,ท้องร่วงเรื้อรัง,ท้องเดินเรื้อรัง [การแพทย์]
Disability Evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [การแพทย์]
Earnings, Foregoneการสูญเสียรายได้ [การแพทย์]
Economic Lossความเสียหายทางเศรษฐกิจ,การสูญเสียทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]
Eye, Impairment Worseการสูญเสียของตาข้างเลว [การแพทย์]
conveyance lossesconveyance losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transmission lossestransmission losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
minor lossesminor losses, การสูญเสียรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
major lossesmajor losses, การสูญเสียหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transpirationการคายน้ำ, การสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat Loss Centerศูนย์ควบคุมการสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]
Impairment, Rating ofการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Impairment, Wholemanการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Incoordinationการเคลื่อนไหวไม่สละสลวย, ไม่ประสานกัน, กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน, ขาดการประสานงาน, การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว, การไม่ประสานงาน [การแพทย์]
Lossการลด, การสูญเสีย [การแพทย์]
Loss of Vision, Sudden Painlessการสูญเสียการมองเห็นไปทันทีทันใดโดยไม่มีอาการเจ [การแพทย์]
Loss, Acuteการสูญเสียชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Loss, Completeการสูญเสียอย่างสิ้นเชิง [การแพทย์]
Loss, Delayedการสูญเสียในระยะต่อมา [การแพทย์]
Loss, Projectedการฉายภาพการสูญเสีย [การแพทย์]
Memory, Impairment ofการสูญเสียความจำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก How I Won the War (1967)
I do not enjoy wasting money.ฉันไม่สนุกกับการสูญเสียเงิน Mad Max (1979)
It will reduce our loss.มันจะลดการสูญเสียของเรา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร First Blood (1982)
It seems to be losing its chemical strength.มันดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสีย ความแข็งแรงทางเคมีของมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน Day of the Dead (1985)
I don't mind losing my lifeผมไม่คิดการสูญเสียชีวิตของฉัน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
A great loss to the Soviet scientific community.การสูญเสียที่ดีในชุมชนวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
The three of you might have overpowered me with the loss of but one.สามของคุณอาจจะมีการสู้ฉันกับการสูญเสีย แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You think that burning houses and breaking windows and killing on both sides is going to bring about a good change?- ลูกคิดว่า การเผาบ้าน ทุบหน้าต่าง และการสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการนำความเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Losing him does not matter.การสูญเสียเขาไม่ใช่เรื่องสำคัญ The Joy Luck Club (1993)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
I have no doubt losing a love like this... can be very painful, .... but why lose hope along with life?ผมไม่สงสัยเลยการสูญเสียความรักเช่นนี้ มันสามารถเจ็บปวดมากได้ แต่ทำไมชีวิตต้องหมดสิ้นความหวัง Don Juan DeMarco (1994)
I hope you're not pining for the loss of Miss Eliza Bennet.ฉันหวังว่าคุณจะไม่ถูกตรึงเพราะการสูญเสีย มิสอีไลซ่า เบนเน็ตหรอกนะ Episode #1.5 (1995)
that loss of virtue in a female is irretrievable.พวกเราจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ว่า การสูญเสียคุณค่าความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้ Episode #1.5 (1995)
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน Contact (1997)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
One man's loss is another man's gain.ฝ่ายนึงได้ประโยชน์จากการสูญเสียของอีกฝ่าย Gattaca (1997)
You don't know about real loss, 'cause that only occurs when you love something more than you love yourself.เธอไม่เคยรู้จักการสูญเสีย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเธอรักคนอื่น มากกว่ารักตัวเอง Good Will Hunting (1997)
Sir, a casualty report came.นี่รายงานการสูญเสีย The Man in the Iron Mask (1998)
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ Fight Club (1999)
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย Resident Evil (2002)
I can only imagine what an awful loss that would be to the school.ไม่อาจเดาได้ว่า จะเป็นการสูญเสียร้ายแรงแค่ไหน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The loss of 15 years the pain of losing your wife and child you can forget all this15 ปีที่เสียไป ความเจ็บปวดจากการสูญเสีย เมียกับลูกของนาย นายลืมได้ Oldboy (2003)
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ The Corporation (2003)
Loss of limb will not excuse you.การสูญเสียอวัยวะจะไม่ถูกยกเว้น Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
We're all tired of condolences, but I miss Lauren too.เราก็เหนื่อยกับการสูญเสียไปทั้งคู่ แต่ฉันก็คิดถึงรอเลนด้วย The Forgotten (2004)
With a perfect stranger than to talk to Albert... About what for a small boy is a large tragedy.ที่จะคุยกับอัลเบิร์ต เรื่องการสูญเสียของลูก I Heart Huckabees (2004)
If we turn back now, Ben's death would be for nothing.และถ้าเราหันหลังกลับตอนนี้ การสูญเสียเบนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I don't want to lose herผมไม่ต้องการสูญเสียเธอไป 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Because I didn't want to lose Eunchae!และผมก็ไม่ต้องการสูญเสียอึนเช Sorry, I Love You (2004)
Believe me, I'm sorry for your loss.เชื่อผมสิ ผมเสียใจ สำหรับการสูญเสียของคุณ Pilot (2004)
I'm so sorry for your loss.ฉันเสียใจด้วยกับ การสูญเสียของเธอ Crusade (2004)
I am sorry you lost your wife and child.ข้าเสียใจด้วย กับการสูญเสียภรรยาและบุตร. Kingdom of Heaven (2005)
I'm very sorry about your losses.เสียใจกับการสูญเสียด้วยนะครับ The Great Raid (2005)
I wanna help bring her back.เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ และเราจะจำเขาจนตาย King Kong (2005)
Tough thing to lose a father. I remember when I lost mine.การสูญเสียพ่อมันเลวร้ายมาก ฉันจำตอนที่พ่อฉันเสียได้ Goal! The Dream Begins (2005)
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
I'm sorry about your loss,ขอโทษด้วยกับการสูญเสีย The Constant Gardener (2005)
And from those deaths we derive the benefits of civilization,และจากการสูญเสียนั้น เราได้ประโยชน์จากความก้าวหน้า The Constant Gardener (2005)
Sorry for your loss, bro.เสียใจกับการสูญเสียของเฮียนะ Just Like Heaven (2005)
Most people who deal with loss really find it helpful to talk about things.คนที่ผ่านการสูญเสีย ควรจะพูดอะไรบ้างนะ จะได้ดีขึ้น Just Like Heaven (2005)
Japan must win after having suffered so much casualtiesญี่ปุ่นต้องชนะ หลังจากที่มีการสูญเสียชีวิตมากมาย Grave of the Fireflys (2005)
It's a terrible loss. He was one of those teachers.นี่เป็นการสูญเสียอย่างมาก/Nเขาเป็นหนึ่งในอาจารย์พวกนั้น... Compulsion (2005)
Losing him, you know,การสูญเสียเค้า คุณรู้มั้ย Dead in the Water (2005)
That's a short-term gain, long-term loss, but it's workin' for him.นั่นคือมีกำไรในระยะ สั้นการสูญเสียในระยะยาว Cars (2006)
- Congrats on the loss, me bucko!ขอแสดงความยินดีในการสูญเสียผม Cars (2006)
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน Loving Annabelle (2006)
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ Firewall (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสูญเสีย[n.] (kān sūnsīa) EN: loss   
การสูญเสียความทรงจำ[n. exp.] (kān sūnsīa khwām songjam) EN: amnesia   FR: amnésie [f]
การสูญเสียเงินทอง[n. exp.] (kān sūnsīa ngoenthøng) EN: waste of money   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia[N] การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness
anesthesia[N] การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
aphasia[N] การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
at the expense of[IDM] ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน, See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
blindness[N] การสูญเสียสายตา, See also: การมองไม่เห็น, Syn. sightlessness
cover for[PHRV] ป้องกัน, See also: ปกป้อง, รับประกัน (การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ), Syn. insure for
deflation[N] การสูญเสียความมั่นใจ
discredit[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
eclipse[N] การสูญเสียความสำคัญ, See also: การเสียอำนาจ
incapacitation[N] การสูญเสียความสามารถ, See also: การสูญเสียพลังอำนาจ
incapacity[N] การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity
loss[N] ความสูญเสีย, See also: การสูญเสีย, การเสีย
minus[N] ข้อเสีย, See also: การสูญเสีย, Syn. drawback, Ant. plus
preservative[N] สิ่งที่ป้องกันการสูญเสียตามธรรมชาติได้ เช่น สารกันบูด, Syn. preserving agent
save-all[N] อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสีย
stall[N] การสูญเสียการทรงตัวของเครื่องบิน
toll[N] การสูญเสีย, See also: การถูกทำลาย, Syn. damage, deaths, losses
wastage[N] การสูญเสีย, Syn. loss
waste[N] การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: การหมดเปลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
minus(ไม'นัส) prep.,adj. ลบ,ลบออก,ปราศจาก,ไร้,เป็นลบ. n. เครื่องหมาย"-",จำนวนลบ,การขาดแคลน,การสูญเสีย
recuperable(รีคิว'เพอระเบิล) adj. ฟื้นตัวได้,ฟื้นตัวจากการสูญเสียเงินได้ -ability n.
salvation(แซลเว'เชิน) n. การช่วยเหลือให้พ้นภัยหรือการสูญเสีย,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,วิธีการช่วยเหลือดังกล่าว,การช่วยให้พ้นนรก,การทำให้พ้นบาป., See also: salvational adj., Syn. preservation,redemption
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
wastage(เว'สทิจฺ) n. การสูญเสีย,การสิ้นเปลือง,ความเปล่าประโยชน์,ของเสีย

English-Thai: Nontri Dictionary
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismemberment (n ) การสูญเสียอวัยวะ
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
Trabeculationของกระเพาะปัสสาวะเกิดจากสิ่งกีดขวางซ้ำในท่อปัสสาวะ เมื่อเกิดการอุดตัน, ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะต้องทำงานยากเกินไปที่จะย้ายปัสสาวะที่ผ่านการกีดขวาง. นี้นำไปสู่ความหนาของผนังกล้ามเนื้อและการสูญเสียความยืดหยุ่น.

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top