ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การฝึกฝน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การฝึกฝน, -การฝึกฝน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝึกฝน(n) training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai Definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียน ๑ก. เข้ารับความรู้จากผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ, เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้, ฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ เช่น เขาเรียนแก้พัดลมด้วยตนเอง
เรื้อก. ขาดการฝึกฝนเสียนาน เช่น ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสมานานเลยเรื้อไป, ห่างไปนาน เช่น เรื้อเวที เรื้อสังเวียน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nations Universityมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันอิสระที่บริหารปกครองตนเองภายในโครงร่างของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเชิงวิชาการ ในอันที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านโครางสร้างและแบบอย่างการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีนิสิตนักศึกษาของตนเอง ไม่มีคณะในมหาวิทยาลัย และไม่มีบริเวณมหาวิทยาลัย (campus) ดำเนินงานภายในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งศูนย์ฝึกและศูนย์วิจัยของตนเอง ทั้งยังรวมไปถึงผู้คงแก่เรียนเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกเป็นจุดสำคัญเรื่องที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติกำลังกังวลและสนใจอยู่ใน ขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลายที่มนุษย์ทั่วโลกจะพึงมี เรื่องทิศทางใหม่ ๆ ในภาวะเศรษฐกิจที่กลังปรากฏอยู่ในโลก รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีเรื่องพลัง ที่ทำให้เกิดความผันแปรระหว่างพลเมืองของโลก ตลอดจนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัย และการฝึกในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย และภายในมหาวิทยาลัยเองก็กำลังสนใจด้านวิจัยและการฝึกฝนในบางเรื่องโดยเฉพาะ [การทูต]
Exercise Trainingการฝึกฝนออกกำลังกาย [การแพทย์]
Law of Exerciseกฎแห่งการฝึกฝน [การแพทย์]
Mechanismกลไก, กลวิธาน, ระดับของการฝึกฝน, กลไกการเกิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
Thought you said he was the best you ever trained!คิดว่าคุณบอกว่าเขาเป็นดีที่สุดที่คุณเคยไห้รับการฝึกฝน First Blood (1982)
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Shidoshi Tanaka trained me.Shidoshi ทานากะได้รับการฝึกฝนให้ฉัน Bloodsport (1988)
He'll have to be trained up a bit, of course.มันต้องได้รับการฝึกฝนกันหน่อยก่อน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Noboru, on Mars, it was training the whole time.โนโบรุ บนดาวอังคาร มันเป็นการฝึกฝนตลอดเวลา Hoshi no koe (2002)
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา Hoshi no koe (2002)
Yes, I suppose all that training does make it second nature.ใช่, ข้ารู้ว่า การได้รับการฝึกฝนนั้น ทำให้เจ้าแข็งแรงออกอย่างนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Practice makes perfect, right?การฝึกฝนย่อมทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เหรอ ? Love So Divine (2004)
When it comes to the Dark Arts... I believe in a practical approachมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับศาตร์มืด... ฉันเชื่อในการฝึกฝนด้วยคาถาจริง ๆ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
The geography of our planet has been replicated for your training.เป็นสถานที่ที่จำลองสภาพของดาวเราไว้ สำหรับการฝึกฝนของเจ้า Arrival (2005)
It was 140 years ago, in 1866 when myung-suh received training.ในปี 1866 myung-suh ได้รับการฝึกฝนที่นี่ Episode #1.3 (2006)
I congratulate you, Shin Chaegyung to be able to receive training here.หม่อมชั้นขอแสดงความยินดีด้วยที่พระองค์จะได้มีโอกาสรับการฝึกฝน ณ ที่แห่งนี้ Episode #1.3 (2006)
Note down carefully the things she learned, the things she did right and the things she did wrong during her training time.บันทึกสิ่งที่หล่อนได้เรียน สิ่งที่หล่อนทำถูกและผิด ในระหว่างการฝึกฝน Episode #1.3 (2006)
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ Episode #1.3 (2006)
Maybe someone whose training you had begun but never finished.ใครสักคนที่ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เริ่ม แม้จะไม่จบ The Da Vinci Code (2006)
To be trained by the Grand Master himself.เพื่อที่จะได้รับการฝึกฝนจากท่านประมุขเิอง The Da Vinci Code (2006)
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง The Astronaut Farmer (2006)
So they spent years training him, millions on the program, why are they trying to kill him?พวกนั้นใช้เวลาเป็นปีในการฝึกฝนเขา ผ่านการฝึกเป็นล้านโปรแกรม แล้วทำไมพวกนั้นต้องกำจัดเขาด้วย Hollow Man II (2006)
The practices I've learned are not effective enough.การฝึกฝนที่ข้าได้ร่ำเรียน ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ให้บรรลุผล Milarepa (2006)
What do you think is the fundamentals of training?นายคิดว่า อะไรเป็นพื้นฐานของการฝึกฝน? Fly, Daddy, Fly (2006)
For those days when you did squat, this is where you make up for it.ที่ผ่านมาเป็นการฝึกฝนก็เพื่อวันนี้วันเดียว Chuck Versus the Nemesis (2007)
It takes a little practice.ต้องมีการฝึกฝนนิดหน่อย No Such Thing as Vampires (2007)
I got that from practical experience.ผมได้จากประสบการณ์การฝึกฝน The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Think like the whelp.ดูเหมือนขาดการฝึกฝน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Why?ศพ สำหรับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ Rise Up (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
Every waking hour since that day, I devoted to the art of combat.ทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมา ผมจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนการต่อสู้ Lancelot (2008)
This is really good practice.เป็นการฝึกฝนที่ดี The House Bunny (2008)
This is my training.นี่คือการฝึกฝนของฉันค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
and being of a nautical discipline... turned his eyes to the Heavens and read the stars.เอาตัวรอดอย่างนาวิกที่ได้รับการฝึกฝน.. มองขึ้นไปบนท้องฟ้า และอ่านต่ำแหน่งดวงดาว Doubt (2008)
Noah is too well trained, and he's never off his guard.โนอาห์ได้รับการฝึกฝนมาดี และเขาป้องกันตัวดีตลอดเวลา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
She's a trained professional.เธอผ่านการฝึกฝนมาดี Duplicity (2009)
Look, in 13 years of practice, I've never witnessed something to this extent.ดูนี่, 13 ปีของการฝึกฝน, ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน The Fourth Kind (2009)
Ladies and gentlemen what you are about to see is not a trick or an illusion.มันเป็นเรื่องของความกล้า และการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
It usually takes a few hours.ถ้างั้นคุณก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ, การฝึกฝน Cold Comfort (2009)
It's an imagination-building exercise.จินตนาการเสริมสร้าง การฝึกฝน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Every dog, your dog is waiting from us to teach him how to behave.สุนัขทุกตัว, รวมถึงของคุณ ที่กำลังรอการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเรา ว่าจะเป็นสุนัขแบบไหน Dogtooth (2009)
Terrified, unskilled people should not be handling weapons.คนที่หวาดกลัว และไม่ได้รับการฝึกฝน ไม่ควรจะถืออาวุธ Gurgle (2009)
I blame instinct and training.ฉันโทษสัญชาตญาณ และการฝึกฝน A Bright New Day (2009)
Sorry, but a bunch of civilians up against the Colonel's training and experience?ขอโทษน่ะ แต่การรวมกลุ่มกันต่อต้าน ผู้การที่ได้รับการฝึกฝน และประสบการ์ณ ? Divided (2010)
To help with your training.เพื่อช่วยในการฝึกฝนของเจ้า Shadow Games (2010)
The day's training begins.วันแห่งการฝึกฝนเริ่มแล้ว. Great and Unfortunate Things (2010)
Of his upkeep and his training.ถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งการฝึกฝน Mark of the Brotherhood (2010)
Your training. Come on. * *การฝึกฝน มานี่ * * Chuck Versus the Pink Slip (2010)
He almost certainly has medical training.เขาต้องได้รับการฝึกฝนทางการแพทย์ The Uncanny Valley (2010)
High school is a dry run for the rest of your life.ชีวิตมัธยมคือการฝึกฝน สำหรับชีวิตที่เหลือของเธอ Furt (2010)
It takes practice.ต้องใช้การฝึกฝน Masquerade (2010)
You have earned the distinction of being the best trained, best prepared police officers in the world, ready to serve and protect the most vibrant city in the world, where every day brings a responsibility to keep all New Yorkers safe... safe from crime... and safe from terrorism.ที่พวกคุณได้มาจาก การฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการฝึกตำรวจที่ดีที่สุดในโลก พร้อมออกตรวจตราดูแล Pilot (2010)
ON THE MILKY WAY'S CLOSEST GALACTIC NEIGHBOR, ANDROMEDA.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหวของพวกเขาเกือบจะไม่มีอะไร วิระ แรกที่ได้รับการฝึกฝน กล้องโทรทรรศน์ของเธอ Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝึกฝน[kān feukfon] (n) EN: training ; drill

English-Thai: Longdo Dictionary
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buildup(n) การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน
discipline(n) การฝึกฝน, Syn. self-control, moderation, Ant. immoderation
drill(n) การฝึกฝน, See also: การฝึกหัด, Syn. practice, rehearsal
experienced(adj) ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful
out of practice(idm) แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน, See also: ไม่ได้ฝึกฝน, ไม่ได้ซ้อม
journeyman(n) ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
practice(n) การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
practise(n) การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
raw(adj) ไม่มีประสบการณ์, See also: ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, อ่อนหัด, Syn. inexperienced, immature, unskilled, Ant. experienced
rusty(adj) ขาดการฝึกฝน, Syn. stale, unpractised, unskillful
unbred(adj) ซึ่งไม่ได้รับการฝึกสอน, See also: ไม่ได้รับการอบรม, ไม่ได้รับการฝึกฝน, Syn. untaught
undisciplined(adj) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย, See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้, Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled, Ant. disciplined
uneducated(adj) ซึ่งไร้การศึกษา, See also: ซึ่งไม่มีการศึกษา, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝน, ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา, Syn. unschooled, untaught, uncultivated, Ant. educated, cultivated
workout(n) การฝึกฝนร่างกาย, See also: การฝึกซ้อม, Syn. drill, training

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย, ระเบียบวินัย, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, ศิลปปฎิบัติ, วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ, ผู้เจาะ, การฝึกฝน, ผู้ฝึกฝน
education(เอดจุเค, 'เชิน) n. การศึกษา, การสั่งสอน, การฝึกฝน, คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling, training
exercise(เอค'เซอไซซ) v., n. (การ) ออกกำลังกาย, ฝึกหัด, การฝึกฝน, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, เป็นห่วง, ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
fencern. ผู้ล้อมรั้ว, ผู้ฟันดาบ, นักดาบ, ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว, นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ, การปั้น, การหล่อ, การฝึกฝน, สิ่งที่หล่อขึ้น, สิ่งที่พิมพ์ขึ้น, คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
moulding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ, การปั้น, การหล่อ, การฝึกฝน, สิ่งที่หล่อขึ้น, สิ่งที่พิมพ์ขึ้น, คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
raw(รอ) adj. ดิบ, ยังไม่ได้เสริมแต่ง, หยาบ, ไร้ประสบการณ์, ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด, หนาวเหน็บ, เย็นแสบ, ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ, โหด, หยาบคาย, ต่ำช้า, ทารุณ, ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก, , See also: rawly adv.
seawise(ซี'ไวซ) adj. ผ่านการฝึกฝนทางทะเล
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร, หมู่ทหาร, กองทหาร, การฝึกฝนทางทหาร, อาชีพทางทหาร, ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers
training(เทรน'นิง) n. การฝึก, การฝึกหัด, การฝึกฝน
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบวินัย, การลงโทษ, การฝึกฝน
drill(n) การฝึกฝน, สิ่ว, สว่าน, เครื่องเจาะ, เครื่องไข, ช่องว่างในเมล็ด
exercise(n) แบบฝึกหัด, การบ้าน, การออกกำลังกาย, การฝึกหัด, การฝึกฝน
training(n) การฝึกหัด, การอบรม, การฝึกฝน, การศึกษา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top