ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การผสม*

   
232 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การผสม, -การผสม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องคู่น. ลักษณะการผสมของวงดนตรีไทย โดยมีเครื่องดนตรีประเภทเดียวกัน ๒ ชิ้น บรรเลงร่วมอยู่ในวงเดียวกัน เช่น วงปี่พาทย์เครื่องคู่ที่มีปี่ในกับปี่นอกผสมคู่กัน.
เงินแดงน. เงินปลอม เช่นปลอมเงินพดด้วงโดยใช้ทองแดงชุบด้วยเงิน หรือปลอมเงินเหรียญด้วยการผสมโลหะอื่นที่มีค่าน้อยกว่า, เงินเก๊ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงคนที่ใช้งานใช้การไม่ได้.
น้ำมันลินสีดน. น้ำมันที่ได้จากเมล็ดของต้นแฟลกซ์ มีลักษณะข้น เหนียว เมื่อถูกอากาศจะแข็งตัว ใช้ประโยชน์ในการผสมสี หมึกพิมพ์ นํ้ามันชักเงา เป็นต้น.
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.
ปี่พาทย์น. ชื่อเรียกการผสมวงดนตรีไทย มีขนาดวงอยู่ ๓ ขนาด คือ ปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์เครื่องคู่ ปี่พาทย์เครื่องใหญ่, เดิมเรียกว่า พิณพาทย์.
ล่อ ๑น. สัตว์พันทางที่เกิดจากการผสมระหว่างลากับม้า ใช้เป็นสัตว์ต่าง.
ลินสีดเรียกนํ้ามันที่สกัดจากเมล็ดของต้นแฟลกซ์ ว่า นํ้ามันลินสีด มีลักษณะข้น เหนียว เมื่อถูกอากาศจะแข็งตัว ใช้ประโยชน์ในการผสมสี หมึกพิมพ์ นํ้ามันชักเงา เป็นต้น.
ลูกประสมน. ต้นไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน, ลูกผสม ก็ว่า.
ลูกผสมน. ต้นไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน เช่น กล้วยไม้ลูกผสม สุนัขลูกผสม, ลูกประสม ก็ว่า.
ลูกสังกะสีน. ชื่อปลากัดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดลูกหม้อหรือปลากัดหม้อกับปลากัดลูกป่าหรือปลากัดป่าหรือปลาป่าซึ่งต่างก็เป็นชนิด Betta splendens Regan ในวงศ์ Belontiidae เช่นเดียวกัน ปลากัดพันธุ์นี้มีสีลำตัวและครีบออกแดง รูปร่างก้ำกึ่งระหว่างพันธุ์ทั้งสองเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติด้านความทะมัดทะแมงและสีสันตลอดจนชั้นเชิงการต่อสู้ จึงไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน.
โลหะเจือน. โลหะที่เกิดจากการผสมโลหะต่างชนิดกัน เช่น นาก ทองบรอนซ์, โลหะผสม ก็ว่า.
สัดส่วนน. ส่วนผสมของสิ่งต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนด เช่น ในการผสมปูนโบกฝาผนังจะใช้ซีเมนต์ ทราย และปูนขาว ตามสัดส่วน ๓ : ๒ : ๑
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก. สืบพันธุ์โดยการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การผสมของเชื้ออสุจิกับไข่ของเพศหญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syngamyการผสมเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oögamy; heterogamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autocarpผลเกิดจากการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autogamyการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial fecundation; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fertilizationการทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial insemination; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
backcrossการผสมกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monohybrid crossการผสมพิจารณาลักษณะเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleistogamyการผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coefficient of inbreedingสัมประสิทธิ์การผสมพันธุ์ระหว่างญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double crossการผสมลูกรุ่นที่หนึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dihybrid crossการผสมพิจารณาสองลักษณะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertilization; fecundation; fertilisationการผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilizationการทำให้มีลูก, การผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundation; fertilisation; fertilizationการผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fecundation, artificial; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilisation; fecundation; fertilizationการผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inseminationการผสมเชื้อ, การใส่เชื้ออสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insemination, artificial; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isogamy; homogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vacuum mixingการผสมในสุญญากาศ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
triturationการผสมปรอทกับโลหะเจือ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogamy; isogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamy; oögamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Radiation induced F1-sterilityการชักนำให้เป็นหมันในรุ่นลูกด้วยรังสี, การใช้รังสีชักนำให้แมลงศัตรูพืชในกลุ่มผีเสื้อเป็นหมันแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดความเป็นหมันแบบสมบูรณ์ในรุ่นลูก โดยไม่ทำให้พฤติกรรมและความสามารถในการผสมพันธุ์เสียไป ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมประชากรแมลงอีกวิธีหนึ่ง
วิธีการนี้ประสบความสำเร็จใน หนอนเจาะสมอฝ้ายสีชมพู (pink bollworm) และหนอนทำลายแอปเปิล (codling moth) โดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 80-200 เกรย์

(ดู sterile insect technique ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]
Cultural assimilationการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Drug compoundingการผสมยา [TU Subject Heading]
Inbreedingการผสมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Mixingการผสม [TU Subject Heading]
Assimilation การผสมกลมกลืน
การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]
ดีเซลมะพร้าวน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันมะพร้าวโดยอาจมีการผสมน้ำมันก๊าดหรือติดตั้งอปุกรณ์ สำหรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันเพื่อช่วยให้สามารถติดเครื่องยนต์ได้ง่าย [ปิโตรเลี่ยม]
Embrypเอ็มบริโอ, สิ่งมีชีวิตในช่วงการพัฒนาระยะต้น (ภายในฟองใช่หรือในมดลูก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการพัฒนาเต็มที่ เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและพัฒนาของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ อย่างมาก ในมนุษย์มักจะใช้เรียกระยะเจ็ดถึงแปดสัปดาห์แรกภายหลังการปฏิสนธิ (การผสมของไข่กับอสุจิ) หลังจากนั้น นิยมเรียกเป็น ฟีตัส (Fetus หรือ Foetus) [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]
Batch1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผสมในแต่ละครั้ง 2.รอบของการผลิตในกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Dispersion1.ดิสเพอร์ชันหรือการแตกตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติม เข้าไปในยางแห้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแรงเฉือนในการผสมที่ทำให้แอกโกลเมอเรตของอนุภาคสารตัวเติม แตกตัวต่อไปจนได้เป็นแอกกรีเกตซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสารตัวเติมที่ได้ จากการผสม ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกระจายตัว เพื่อให้ได้สารตัวเติมที่มีการแตกตัวดีและการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในยาง 2.สารเคมีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Distributionการกระจายตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติมเข้าไปในยางแห้ง จะเกิดขึ้นหลังจากที่สารตัวเติมเข้าไปในเนื้อยาง (incorporation) กล่าวคือ การไหลของยางจะทำให้สารตัวเติมที่ถูกโอบล้อมด้วยยางเกิดการกระจายตัวในเนื้อ ยาง ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการผสม [เทคโนโลยียาง]
Facticeแฟกทิซ เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวได้จากปฏิกิริยาคงรูปของน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ โดยใช้กำมะถันหรือสารประกอบที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ เมื่อเติมเข้าไปในยางจะช่วยประหยัดพลังงานในการผสม ช่วยเพิ่มความเสถียรทางรูปร่างให้แก่ยางที่ขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย (Extrudate) และมีผิวเรียบมากขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Incorporationขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติมเข้าไปในยางแห้ง โดยจะเกิดจากการที่สารตัวเติมถูกรวมเข้าไปในเนื้อยางซึ่งเกิดผ่านกลไก 2 แบบ ได้แก่ กลไกที่หนึ่ง แรงเฉือนจะทำให้ยางเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งทำให้ยางมีพื้นที่สัมผัสกับสารตัวเติมได้มากขึ้น เมื่อแรงเฉือนหมดไป ยางจะคลายตัวกลับคืนสู่สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโอบล้อมเอาสาร ตัวเติมไว้ภายในยาง และกลไกที่สอง ยางชิ้นใหญ่ที่ได้รับแรงเฉือนสูงๆ จะเกิดการฉีกขาดจนได้ยางที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเหล่านี้จะเข้าไปโอบล้อมสารตัวเติมไว้ภายในยางเช่นกัน [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Kneaderนีดเดอร์ คือ เครื่องนวดยาง ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องผสมแบบบานบูรี แต่มีประสิทธิภาพในการผสมที่ต่ำกว่า [เทคโนโลยียาง]
Masterbatchของผสมระหว่างยางและสารเคมีต่างๆ ที่รู้ปริมาณที่แน่นอนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมการผสมขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบทซ์อาจจะใช้เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือเพื่อเพิ่มสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง เช่น ใช้ในกรณีที่สารเคมีกระจายในยางได้ไม่ดี หรือในกรณีที่มีการใช้สารเคมีนั้นน้อยมาก อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ถ้าสารเคมีฟุ้งกระจายหายไป [เทคโนโลยียาง]
Peptizerสารช่วยในกระบวนการผลิตที่เติมลงไปในยางเพื่อลดความหนืดของยาง โดยการย่อยหรือตัดโมเลกุลของยางโดยทางเคมี (chemical scission) ในขั้นตอนการบดยาง (mastication) ช่วยลดเวลาในการบดยางและทำให้ประหยัดพลังงานในกระบวนการผสมมากขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Processing aidสารช่วยในกระบวนการผลิต คือ สารตัวเติมที่ใส่ลงไปในยางเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เช่น การผสม (mixing) หรือการขึ้นรูป (shape forming) เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น สารบางตัวในกลุ่มนี้ช่วยลดความหนืดของยางคอมพาวด์ ทำให้ยางไหลได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Two-roll millเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้งเป็นเครื่องผสมยางระบบเปิดที่ประกอบด้วย ลูกกลิ้ง 2 ลูก หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วต่างกัน ทำให้เกิดแรงเฉือนที่จำเป็นต่อการบดผสมยางกับสารเคมียาง ในการผสมยางกับสารเคมียางจะใส่ยางลงช่องระหว่างลูกกลิ้ง ยางจะถูกรีดออกมาเป็นแผ่นรอบลูกกลิ้งด้านหน้า จากนั้นจึงเติมสารเคมียาง โดยผู้ผสมต้องทำการกรีดยางแผ่นและพับไปมาในขณะที่เติมสารเคมีลงไปในยาง ซึ่งยางที่ถูกตัดพับจะถูกใส่กลับไปช่องระหว่างลูกกลิ้ง แรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สารเคมีต่างๆ กระจายตัวเข้ากับเนื้อยางได้ดี เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้งใช้ผสมยางในปริมาณไม่มาก เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญและกำลังคนในการผสม [เทคโนโลยียาง]
Air-Mixการผสมออกซิย์เจนกับอากาศ [การแพทย์]
Blendingการผสม [การแพทย์]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Capacitationการผสมกับไข่ได้ง่าย,ความสามารถที่จะรับเอาไว้ได้ [การแพทย์]
Coupulatoryการผสมพันธุ์ [การแพทย์]
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]
Drug Compoundingการผสมยา [การแพทย์]
Emulsificationกลมกลืนกัน,อีมัลซิฟีเคชั่น,การผสมกลมกลืนกัน [การแพทย์]
Fertilizationการทำให้มีลูก,การปฏิสนธิ,ระยะผสม,การผสมพันธุ์,การผสมเชื้อ [การแพทย์]
Fertilization in Vitroการผสมเทียมในหลอดทดลอง,เด็กหลอดแก้ว,ขบวนการผสมเทียมในหลอดแก้ว,ทารกในหลอดแก้ว [การแพทย์]
Fertilized Ovumไข่ที่ถูกผสมแล้ว,ไข่เมื่อผสมแล้ว,ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว,ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว [การแพทย์]
Fertilizing Capacityความสามารถในการผสมพันธุ์ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Nice college boy. Didn't want to get mixed up in the family business.มีความสุขเด็กวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการผสมขึ้นมาในธุรกิจของครอบครัว The Godfather (1972)
There's been a mix-up. This is not my grandma.มีการผสมขึ้น นี่ไม่ใช่ยายของฉัน Idemo dalje (1982)
And what do you see? What do I see? I see a mysterious counterplay of light and dark.เห็นอะไรเหรอ ผมเห็นการผสมผสาน อย่างลึกลับของแสงและความมืด *batteries not included (1987)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
Yes!การผสมกันระหว่างบ้องกัญชากับเครื่องทำกาแฟ Aladdin (1992)
- I want us to merge. ͧüҹҴ¡ѹ. Ghost in the Shell (1995)
A unification.การผสมผสาน. Ghost in the Shell (1995)
He's not terrible in that way. He won't get mixed up in some scandal.เขาไม่ได้น่ากลัวในทางที่ เขาจะไม่ได้รับการผสมขึ้นมาในเรื่องอื้อฉาวบาง The Birdcage (1996)
The perfect marriage of science and beauty.เป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบ ของวิทยาศาสตร์กับความงาม The Red Violin (1998)
Maybe one reproduction will inspire another.บางทีการผสมพันธุ์ อาจช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนอื่น The Dreamers (2003)
(Doctor) Mary, you understand that even if the operation is successful artificial insemination doesn't always work.แมรี่,คุณเข้าใจนะว่าถึงการผ่าตัดจะสำเร็จ การผสมเทียมก็อาจจะไม่สำเร็จ 21 Grams (2003)
Uh-huh.สร้างนิยายทั้งหมด เกี่ยวกับการผสมเทียม 21 Grams (2003)
Viktor feared a blending of the species.วิกเตอร์หวาดกลัวการผสมข้ามสายพันธ์ Underworld (2003)
Actually, it's nothing to do with the father.... มันเป็นเรื่องพื้นๆของการผสมพันธุ์นั่นแหละ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And this, it's some kind of combination lock.มันเหมือนกันการผสมกันของล๊อก AVP: Alien vs. Predator (2004)
What are we doing, some sort of inbreeding program?นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย คล้ายๆรายการผสมพันธุ์สัตว์เหรอ? Madagascar (2005)
I'm an expert in one thing, and one thing only, Sake.ฉันเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งนะ แค่อย่างเดียว การผสมสาเก Memoirs of a Geisha (2005)
Think about pollination.ดูอย่างการผสมเกสรซิ My Boyfriend Is Type-B (2005)
The odds are 10 million to 1 for pollen to be pollinated.มีโอกาสแค่1ใน10ล้าน ที่จะเกิดการผสมกันได้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
continuedมันเป็นการผสมระหว่างคาบาเร่ต์และไนต์คลับ พร้อมด้วยหญิงสาวที่ตะหนักว่ามันเป็นการแสดง Shimokita Glory Days (2006)
The blending of high-test rocket fuel is clearly not a project for amateurs.การผสมเชื้อเพลิงสำหรับการทดสอบจรวด ขั้นสูงไม่ใช่โครงการสำหรับมือสมัครเล่น The Astronaut Farmer (2006)
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ The City of Violence (2006)
DeeDee wants to breed Mr. Muggles with her poodle.ดีดีต้องการผสมพันธุ์พุดเดลกับคุณมักเกลอส์ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว Smiles of a Summer Night (2007)
Nigel just called us a curious cocktail of inbreeding and type 2 diabetes.ไนเจิลเพิ่งเรียกเรา ค๊อกเทลประหลาด ของการผสมกัน และเบาหวานชนิดที่ 2 American Duos (2007)
Like just a while ago, we had piano and flute.เมื่อกี้นี้คือการผสมประสาน ระหว่างเปียโนและขลุ่ย Secret (2007)
Now, imagine every great taste in the world being combined into infinite combinations.ทีนี้ก็ลองจินตนาการถึงรสชาติอร่อยๆ ในโลกนี้ รวมเข้าเป็นการผสมที่ไม่มีที่สิ้นสุด Ratatouille (2007)
The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female.ฟิโรโมนไอหนูนี่บอกว่า เค้าอยากทำการผสมพันธ์กับเพศหญิง Transformers (2007)
Is it your hobby to add ghee to everything?การผสมเนยเป็นงานอดิเรกของเบเบ้หรอคะ? Namastey London (2007)
- Or are you just curious to know... what children from mixed marriages looked like.-หรือว่าเธอแค่อยากมีประสบการณ์แปลกๆ... การแต่งงานที่มาจากการผสมปนเป มองดูเหมือนเด็ก Namastey London (2007)
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
If you want a true edge you have to used tempered steel.ถ้าคุณต้องการมีดที่คมกริปอย่างแท้จริง คุณต้องใช้เหล็กที่มีการผสม Saw V (2008)
He said it was the perfect culmination to your line,เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ The Serena Also Rises (2008)
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ The Happening (2008)
A volumetric flask is for general mixing and titration.ขวดวัดปริมาตร สำหรับใช้งานทั่วไปการผสมและความเข้นข้นสารละลาย Pilot (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
All right, get an apb out on her hybrid, check her house, check every parking lot within a five-mile radius.เอาล่ะ เอาเจ้าเอพีบีออกจากการผสมของหล่อน ตรวจสอบบ้านหล่อน ตรวจทุกที่จอดรถ ในรัศมีห้าไมล์ The Good Wound (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
Is mixing pop rocks and coke... protect them from the real evil.คือการผสม ป็อบร็อคกับโค้ก -- ปกป้องพวกเขา จากปีศาจตัวจริง I Believe the Children Are Our Future (2009)
For dog breeding, you think i had any friends?ในการผสมพันธุ์สุนัขขาย คิดรึ ผมจะมีเพื่อนมากมายนัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It got basically thrown into the mix.มันกลับกลายเป็น การผสมโรงกันไป Playing Cards with Coyote (2009)
I believe that, fusing brownies with the, internet is going to create the next napsterฉันเชื่อว่า เอ่อ... การผสมบราวนี่กับอินเตอร์เน็ต จะก่อให้เกิด Napster พันธุ์ใหม่ Environmental Science (2009)
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ Kick-Ass (2010)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)
I used Marlene Dietrich and Gary Cooper in Morocco as my inspiration.เป็นการผสมอย่างลงตัว ของชายและหญิง Theatricality (2010)
New frontiers in genetic hybridization.ขอบเขตใหม่ในการผสมข้ามพันธุกรรม ของคุณ White Tulip (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   

English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
artificial insemination[N] การผสมเทียม
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
combination[N] การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
commixture[N] การผสม, Syn. mixture
compost[N] การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
cross[N] การผสมข้ามพันธุ์, See also: ลูกผสม, Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross[N] การผสมผสาน, Syn. mixture
crossing[N] การผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridization, interbreeding, cross-fertilization
ebonite[N] ยางแข็งมาจากการผสมยางกับกำมะถัน, Syn. vulcanite
fertilization[N] การผสมพันธุ์, See also: การทำให้เกิดผล, Syn. insemination, impregnation, implantation
filial[ADJ] เกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์
gouache[N] เทคนิคการวาดรูปด้วยการผสมสีน้ำกับกาว
homogamy[N] การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
hotchpotch[N] การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hybrid[N] สิ่งที่เกิดจากการผสมขึ้นมา, See also: ลูกผสม, พันธุ์ผสม
insemination[N] การผสมเทียม, See also: การผสมพันธุ์
integration[N] การรวมเข้าด้วยกัน, See also: การผสมผสาน, Syn. composition, unification
intermixture[N] การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน
interweave[N] การผสมผสาน, Syn. blend, mix
meld[N] การรวมตัว, See also: การผสม
mergence[N] การผสมผสาน, See also: การทำให้ลบเลือน
miscibility[N] การผสมกันได้
mix[N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix[N] การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation
mixture[ N] การผสม, See also: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย, Syn. commixture, blend, fusion, variety, Ant. sameness, homogeneity
pidgin[N] ภาษาผสม, See also: ภาษาที่เกิดจากการผสมของระบบภาษาของสองภาษาขึ้นไป
purebred[ADJ] ที่เกิดมาจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน, See also: ที่ไม่ได้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์, Syn. pedigreed
purebred[N] สัตว์หรือพืชที่เกิดจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน
xenogamous[N] เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xanthan gum[N] การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic,gamogenetical adj.
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
miscegenation(-ซิจะเน'เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
panmixian. การผสมพันธุ์ทั่วไป
pollenation(พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้
rgbอาร์จีบี <คำอ่าน>ย่อมาจาก red, green, blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือ สีแดง เขียว และน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สี นี้ต่างกัน จะทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมายหลายร้อยสีดู cmyk ประกอบ
self-pollination(เซลฟฺ'พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้ในดอกเดียวกัน หรือต้นเดียวกัน หรือจำพวกเดียวกัน.
stock raisingn. การผสมและเลี้ยงปศุสัตว์, See also: stock raiser n.
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก,การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anodize (n ) เป็นการปรับสภาพของผิวโลหะที่มีส่วนผสมของ allumimium โดยให้ Al ทำปฎิกิริยากับ O2 ให้กลายเป็น alluminium-oxide ทำให้มีความคงทนต่อการขูดขีดสูงขึ้น ตัวอย่างที่อาจจะเห็นชัดเจนก็เช่น หัวน๊อต สีดำๆ หรือ หัวน๊อตมอเตอร์ไซต์ ที่ทำเป็นสีสันต่างๆ ซึ่งสีสันนั้น เกิดจากการผสมออกไซต์ของโลหะบางชนิดเข้าไป
Image:
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
シアン[しあん, shian] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด) , See also: R. シアン

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top