Search result for

*การผลิต*

(268 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การผลิต, -การผลิต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ระบบการผลิต[N] production system, See also: mode of production, Example: ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม และบริการจากสถาบันอันซับซ้อนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ แต่ถ้าระบบการผลิต และบริการขยายตัวมากขึ้น ผลเสียก็จะปรากฎชัดเจน
วิทยาการผลิต[N] technology, Example: เขาได้นำวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนานาประการของชาวตะวันตกมาใช้, Thai definition: การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการ
ศูนย์การผลิต[N] manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor
อุตสาหกรรมการผลิต[N] manufacture industry, Example: ประเทศเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[N] production control manager, Example: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากน้ำตาลน. ของเหลวสีดำ เหนียวข้น ไม่สามารถตกผลึกน้ำตาลได้อีก ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย.
การจัดรูปที่ดินน. การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาที่ดินนั้น.
คลอรีน(คฺลอ-) น. ธาตุลำดับที่ ๑๗ สัญลักษณ์ Cl เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นฉุนชวนสำลัก เป็นแก๊สพิษ ใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคในนํ้าในอุตสาหกรรมผลิตกรดเกลือในการผลิตผงฟอกจาง ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสำคัญ.
เครื่องจักรน. กลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
ทุนนิยมน. ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิตและการค้า.
นายทุนน. ผู้เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ.
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
ผลิตผลน. ผลที่ทำขึ้น, ผลที่ได้จากการผลิตด้วยอาศัยแรงหรือเครื่องจักรเป็นต้น.
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจน. วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้.
แรงงานความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงานทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์.
เศรษฐกิจ(เสดถะกิด) น. งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน.
เศรษฐศาสตร์(เสดถะสาด) น. วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน มี ๒ สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชน หรือ ปัญหาการหาตลาดเป็นต้น และ เศรษฐศาสตร์มหัพภาค ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม เช่น ปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชาติ การออมทรัพย์ของประชากร ปัญหาการลงทุน.
สหกรณ์น. องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย.
สังคมนิยม(สังคมมะ-, สังคม-) น. ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต.
หัตถศิลป์น. ศิลปะในการผลิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ โดยถือความงามเป็นหลัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductionการทำซ้ำ, การผลิตซ้ำ, การจำลองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spermatism; gonepoiesis๑. การผลิตน้ำอสุจิ๒. การหลั่งน้ำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer-aided manufacturing (CAM)การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม, แคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided manufacturing (CAM)การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม, แคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer integrated manufacturing (CIM)การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer integrated manufacturing (CIM)การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonepoiesis; spermatism๑. การผลิตน้ำอสุจิ๒. การหลั่งน้ำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wafer fabricationการผลิตแว่นผลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work-in processชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food productionเทคโนโลยีการผลิตอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing cellเซลล์การผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidizingวิธีการกระตุ้นการผลิตด้วยกรด
วิธีการกระตุ้นการผลิต (Stimulation) โดยใช้กรด คือ ใช้วิธีปั๊มกรดไฮโดรคลอริคลงไปในหลุมเจาะ เพื่อขยายช่องว่างของหินให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำมันไหลได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Flowการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Artificial Liftการช่วยการผลิตจากหลุม
การช่วยการผลิตจากหลุม ถ้าทำโดยใช้วิธีอัดก๊าซลงไปในหลุมเพื่อช่วยให้น้ำมันไหล เรียก gas lift หรือใช้ปั๊มแบบต่างๆปั๊มน้ำมันขึ้นมา เรียก pumping ซึ่งการช่วยการผลิตจากหลุมนี้จะช่วยทำให้ผลิตน้ำมันขึ้นมาได้มากกว่าการที่จะปล่อยให้ไหลขึ้นมาเอง นอกจากนี้แหล่งกักเก็บบางแหล่งมีความดันต่ำ ไม่สามารถดันน้ำมันขึ้นมาถึงปากหลุมได้ จำเป็นต้องใช้การช่วยการผลิตจากหลุมตั้งแต่เริ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Perforationsการยิงท่อกรุ ซีเมนต์ และชั้นหินที่จะทำการผลิตให้เป็นรู
เพื่อให้น้ำมันหรือก๊าซไหลขึ้นมาในหลุมเจาะได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Secondary Recoveryการผลิตขั้นทุติยภูมิ
การผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้ (เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่มีทั้งหมด) สำหรับน้ำมันชนิดหนัก ชนิดหนักปานกลาง และชนิดเบา มีค่าประมาณ 5-10%, 5-15% และ10-25%ตามลำดับ [ปิโตรเลี่ยม]
Primary Recoveryการผลิตขั้นปฐมภูมิ
การผลิตที่ใช้พลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ ทำให้เกิดการไหลของน้ำมันดิบจากแหล่งกักเก็บเข้ามาในหลุมผลิต ขบวนการผลิตแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ (เมื่อเทียบกับน้ำมันทั้งหมดที่มีในแหล่งกักเก็บ) จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหินกักเก็บ คุณสมบัติของน้ำมันดิบ และชนิดของพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบ ที่ผลิตได้โดยกระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิสำหรับน้ำมันดิบชนิดหนักมาก (extra heavy crude oil) ชนิดหนัก (heavy crude) ชนิดหนักปานกลาง (medium crude) และชนิดเบา (light crude) มีค่าประมาณ 1-5%, 1-10%, 5-30% และ 10-40% ตามลำดับ ช่วงของเปอร์เซ็นต์แสดงถึงกลไกการผลิตในแหล่งกักเก็บที่ต่างกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Stimulationการกระตุ้นการผลิต
การผลิตปิโตรเลียมอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บเข้าหลุมผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกักเก็บบริเวณใกล้หลุมผลิต ถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจะมีการใช้วิธีการกระตุ้นการผลิต อาจใช้วิธีการใช้กรด (Acid zing) หรือวิธีทำให้หินแตก (fracturing) เพื่อช่วยให้การผลิตได้ผลดียิ่งขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิ
เมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้ว
เพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Enhanced Oil Recoveryวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติ, วิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และ การผลิตขั้นตติยภูมิ (ดูคำ Secondary Recovery และ Tertiary Recovery) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นา [เศรษฐศาสตร์]
Crop diversification การกระจายการผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Animal productionการผลิตสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production functionพันธภาพการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production goodsสินค้าเพื่อการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided manufactureการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Economy of scaleการประหยัดโดยเพิ่มขนาด (การผลิต) [เศรษฐศาสตร์]
Manufacturing productionการผลิตทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Cyclotronไซโคลทรอน, เครื่องเร่งอนุภาคที่อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าและถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไปคล้ายก้นหอย เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการ อนุภาคจะถูกปล่อยให้ชนกับวัสดุที่ใช้เป็นเป้า เครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์มูลฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ประดิษฐ์ คือ เออร์เนสต์ โอ. ลอว์เรนซ์ (Earnest O. Lawrence) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2482 [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสี, นิวไคลด์ที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมา นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ และที่มาจากการผลิตของมนุษย์มีมากกว่า 1,300 ชนิด ตัวอย่างนิวไคลด์กัมตรังสีที่มีในธรรมชาติ เช่น $ _{92}^{235} $U $ _{92}^{238} $U $ _{19}^{40} $K และที่มนุษย์ผลิตขึ้นเช่น $ _{27}^{60} $Co $ _{43}^{99} $Tc $ _{95}^{241} $AM [นิวเคลียร์]
Radiological surveyการสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด
ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (131I) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na131I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5
[นิวเคลียร์]
Radioactivationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Computer aided manufacturคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต [คอมพิวเตอร์]
Computer integrat manufacturing systemคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน [คอมพิวเตอร์]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Still got meth labs outside of Lodi.ยังมีฐานการผลิตยาเสพติดอยู่ด้านนอก โลได Pilot (2008)
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก WarGames: The Dead Code (2008)
The data is missing, and I want you to find it.ส่วนข้อมูลการผลิตยาก็หายไปด้วย เพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้คุณช่วยหา Death Note: L Change the World (2008)
"Speaking of Production Control.""การพูดของการควบคุมการผลิต". Revolutionary Road (2008)
"Speaking of Production Control"?"การพูดของการควบคุมการผลิต"? Revolutionary Road (2008)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
The result is that it takes 100 liters of water to produce 1 kilogram of potatoes,ผลคือเราต้องใช้น้ำ 100 ลิตร ในการผลิตมันฝรั่ง 1 กิโลกรัม Home (2009)
Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.นี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ถูกผลาญไปในกระบวนการผลิตและขนส่ง Home (2009)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
It can feed the whole planet if meat production doesn't take the food out of peoples' mouths.มันสามารถเลี้ยงคนทั้งโลก ถ้าการผลิตเนื้อไม่แย่งอาหารไปจากคน Home (2009)
Manufacturing accounts for 40...การผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 40-- Invictus (2009)
To manufacture weapons of mass destruction.ฐานนั้นใช้ในการผลิตอาวุธทำลายล้างสูง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We're here because it's no longer enough to have the best ideas, or the best manufacturing, or the best pipeline to deliver your product.เรามาที่นี่เพราะว่าไม่จำเป็นอีกแล้ว สำหรับความคิดดีๆ การผลิตชั้นยอด หรือแม้กระทั่งวิธีการส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม Duplicity (2009)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
We control production and distribution.เราควบคุมการผลิต และการกระจายยา Breakage (2009)
Dr. Hall invented the first reproducible process... ..for making synthetic diamonds.ดอกเตอร์ฮอลล์เป็นผู้ค้นพบคนแรก ขั้นตอนการผลิตสังเคราะห์เพชร Peekaboo (2009)
All right, look. We got an entire lab right here.คุณมีฐานการผลิตครบทั้งหมดอยู่ตรงนี้ 4 Days Out (2009)
All you're pressing are 9 mil.นายมีกำลังการผลิตถึ้งเก้าล้าน Balm (2009)
We find the right one, clear it out, burn it down.เราหาฐานการผลิตให้ถูกต้อง จัดการมันให้สิ้นซาก เผามันให้วอด Fix (2009)
That info on the lab, that's bogus.ข้อมูลฐานการผลิตนั่น มันไม่จริง Fix (2009)
Your country would handle the manufacturing and distribution.ประเทศของคุณจะจัดการเรื่องการผลิตและการจำหน่าย VS. (2009)
Pseudoephedrine is an ingredient In the manufacturing of methamphetamines.ซูโดเฟดริน เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเมทแธมเฟตามีน Vitamin D (2009)
Yeah,they're into food produce and pharmaceuticals.ใช่ พวกเขาทำการผลิตอาหารและยา Bad Seed (2009)
The factory is operating at 50% production capacity.โรงงานดำเนินการผลิตอยู่ที่ 50% ของความสามารถในการผลิต Weapons Factory (2009)
What we're trying to do is to reproduce the kind of energy levels that existed just after the Big Bang on a more controllable scale.สิ่งที่เราพยายามทำก็คือ การผลิตซ้ำค่าระดับต่างๆ ของพลังงาน ที่ปรากฎขึ้นทันทีภายหลัง การระเบิดของบิ๊กแบงในระดับ ที่พอควบคุมได้ดีขึ้น A561984 (2009)
But I guess I was wrong. Look.ดูสิ พวกเราเพิ่มจำนวน การผลิตได้มากขึ้น ภายใน2วัน Daybreakers (2009)
Get out the road, fool!เซบาร์ ต้องรู้เรื่องอาวุธนี้ ว่าทั้งหมดมันเป็นสายการผลิต G-Force (2009)
Well, its never been generated in significant quantities before.เนื่องจากป่านนี้ไม่ได้รับการผลิต ในปริมาณที่สำคัญ. Angels & Demons (2009)
Call the police!เนื่องจากป่านนี้ไม่ได้รับการผลิต ในปริมาณที่สำคัญ. Angels & Demons (2009)
The resulting goo gained consciousness and became an indistructible gelatinous massผลของมันทำให้เกิดการผลิตวุ้นจำนวนมาก Monsters vs. Aliens (2009)
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
As heavy loses add up a group of senators lead by Halle Burtoni of Comino propose an escalation of troop productionเมื่อความสูญเสียทบทวีมากขึ้น กลุ่มวุฒิสมาชิก นำโดยฮาลเล เบอร์โตนีแห่งคามิโน ได้เสนอให้มีการ เพิ่มอัตราการผลิตกองทัพ Senate Murders (2010)
And the continued manufacturing of clone troopers shall proceed as scheduledการผลิตโคลนทรูปเปอร์เพิ่มเติมนั้น จะดำเนินไปตามกำหนดการ Senate Murders (2010)
The publicity killed the line.การประชาสัมพันธ์ทำลายสายการผลิต The Uncanny Valley (2010)
Those are production markings.มันมีเครื่องหมาย การผลิตอยู่ The Precious Fragmentation (2010)
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป The Beginning in the End (2010)
Production cannot stop.หยุดการผลิตไม่ได้ Full Measure (2010)
I'm convinced that Mr. Pinkman was involved in the manufacture and distribution of phenyl-2 methamphetamine, specifically what we're calling the blue meth.ผมมั่นใจว่านายพิ้งแมน มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการผลิตและจัดจำหน่าย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 2 One Minute (2010)
Well, if there's one thing you learn from being in Iraq, it's how to make an IED.อ้อ ถ้าสิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้มาจากสงครามอิรัก นั่นก็คือการผลิตระเบิดแสวงเครื่อง Episode #1.2 (2010)
The 100 millionth GM vehicle rolled off the line at the plant in Janesville...รถจีเอ็มคันที่ร้อยล้าน ถูกปล่อยจากสายการผลิต ที่โรงงานในเจนสวิลล์... Swan Song (2010)
cellular regeneration.การผลิตเซลส์ใหม่ Chuck Versus the Subway (2010)
John finds it difficult to imagine that the fine-tuning of our universe has happened by accident, that there is no divine hand behind it.ที่มีกองกำลังมีความ คล้ายกับคนที่เราพบ จะมีความสามารถใน การผลิตชีวิตคาร์บอน จอห์นพบว่ามัน ยากที่จะจินตนาการ Is There a Creator? (2010)
Dominica has been shut inside the chamber without light or sound, alone with her thoughts...ในการผลิตความรู้สึกที่ เกี่ยวกับความต้องการ Is There a Creator? (2010)
Our world bears all the hallmarks of one that is smiulated.จากพื้นความสามารถใน การผลิตของพระเจ้า อะไรคือความน่าจะเป็น Is There a Creator? (2010)
WITHOUT PLANETS, THERE WOULD BE NO LIFE.ในที่สุดการผลิตดาว Beyond the Darkness (2010)
So, gravity keeps on pulling in, and when there's nothing producing pressure to sustain it, it will just collapse.ฮึ ไม่มีการเกิดความร้อนมากขึ้น, การผลิตพลังงาน ไม่มากเกิดขึ้นที่หลักของ The Riddle of Black Holes (2010)
And it actually blows up the entire star, and that's the phenomenon we call supernova.การผลิตความดันที่จะรักษามัน มันก็จะล่มสลาย The Riddle of Black Holes (2010)
The higher energy levels of the LHC produced bigger collisions that spurt out more massive particles.นี้ทำให้เกิดการต่อรอง ที่ออกมาจากพันล้านของการ ชนการผลิตในแต่ละครั้งที่สอง เอลแอชสี จะได้พบกับ มนุษย์สิ่งที่ได้เคยเห็นมาก่อน What Are We Really Made Of? (2010)
With both machines running, the Higgs particle could be found in the next few years, unless everyone's secret fear comes true -- what if it's not there at all?ณ จุดนี้ เฟอมีแลบ ก็ไม่ สามารถสร้างพลังงานเพียงพอ เดือนธันวาคม 2009 ของ เซอน เอลแอชสี รีสตาร์ท ภายในสัปดาห์อำนาจมันได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมากำลังการผลิตของ เฟอมีแลบ What Are We Really Made Of? (2010)
Enough raw material for a low yield nuclear bomb.ซึ่งเพียงพอ ต่อการผลิต ระเบิดนิวเคลียร์ซักลูก 2.0 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān phalit sūngsut) EN: peak capacity   
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkhum kān phalit) EN: production control   FR: contrôle de production [m]
การลดปริมาณการผลิต[n. exp.] (kān lot parimān kān phalit) EN: production cuts   
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]
การผลิตแบบยังชีพ[n. exp.] (kān phalit baēp yangchīp) EN: self-sufficiency   
การผลิตไฟฟ้า [n. exp.] (kān phalit faifā) FR: production d'électricité [f]
การผลิตจำนวนมาก[n. exp.] (kān phalit jamnūan māk) EN: mass-production   
การผลิตกระแสไฟฟ้า[n. exp.] (kān phalit krasaē faifā) FR: production de courant électrique [f] ; production d'électricité [f]
การผลิตมากเกินไป[n. exp.] (kān phalit māk koēnpai) EN: overproduction   
การผลิตมวลรวม[n. exp.] (kān phalit mūan rūam) EN: mass production   
การผลิตเป็นชุด[n. exp.] (kān phalit pen chut) EN: series-type production   
การผลิตเป็นรุ่น[n. exp.] (kān phalit pen run) EN: batch production   
การผลิตส่วนเกิน[n. exp.] (kān phalit suankoēn) EN: overcapacity   FR: surcapacité [f]
การผลิตเต็มกำลัง[n. exp.] (kān phalit tem kamlang) EN: full capacity   
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān phalit) EN: overhead costs   
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān phalit) EN: production capacity   FR: capacité de production [f]
กิจกรรมการผลิต[n. exp.] (kitjakam kān phalit) EN: productive activity   FR: activité de production [f]
กระบวนการการผลิต[n. exp.] (krabūankān kān phalit) EN: production process   
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān phalit) FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
กระตุ้นการผลิต[v. exp.] (kratun kān phalit) EN: stimulate production   FR: stimuler la production
งบต้นทุนการผลิต[n. exp.] (ngop tonthun kān phalit) EN: cost of goods manufacturing statement   
เป้าหมายการผลิต[n. exp.] (paomāi kān phalit) EN: production target   FR: objectif de production [m]
ปริมาณการผลิต[n. exp.] (parimān kān phalit) EN: output   FR: volume de production [m]
ปริมาณการผลิตรายปี[n. exp.] (parimān kān phalit rāipī) EN: annual amount of production   FR: volume annuel de production [m]
ปัจจัยการผลิต[n. exp.] (patjai kān phalit) EN: means of production ; capital goods   
แผนการผลิต[n. exp.] (phaēn kān phalit) EN: production plan   FR: plan de production [m]
พัฒนาการผลิต[v. exp.] (phatthanā kān phalit) EN: develop production ; expand production   FR: développer la production
เพิ่มการผลิต[v. exp.] (phoēm kān phalit) EN: step up production ; increase production   FR: augmenter la production
ผู้อำนวยการผลิต[n. exp.] (phū-amnūaykān phalit) EN: producer   
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[n. exp.] (phūjatkān fāi khūapkhum kān phalit) EN: production control manager   FR: directeur du contrôle de la production [m]
ผู้จัดการผลิต[n. exp.] (phūjatkān phalit) EN: production manager   FR: directeur de production [m]
ผู้ควบคุมการผลิต[n. exp.] (phū khūapkhum kān phalit) EN: producer   
ผู้วางแผนการผลิต[n. exp.] (phū wāngphaēn kān phalit) EN: production planner   FR: planificateur de production
เปลี่ยนแปลงเป้าการผลิต[v. exp.] (plīenplaēng pao kān phalit) EN: change production targets   
ระบบการผลิต[n. exp.] (rabop kān phalit) EN: production system ; mode of production   FR: système de production [m] ; mode de production [m]
ส่งเสริมการผลิต[v. exp.] (songsoēm kān phalit) EN: give an impetus to production   
ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์[n. exp.] (tamnaeng phūjatkān phalittaphan) EN: product manager   
เทคโนโลยีการผลิต[n. exp.] (thēknōlōyī kān phalit) EN: production technology   
ทฤษฎีการผลิต[n. exp.] (thritsadī kān phalit) EN: theory of production   
ต้นทุนการผลิต[n. exp.] (tonthun kān phalit) EN: manufacturing costs ; production costs   FR: coût de production [m]
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam kān phalit) EN: manufacture industry   FR: industrie manufacturière [f]
วิธีการผลิต[n. exp.] (withīkān phalit) EN: production process ; mode of production   FR: mode de production [m]
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam kān phalit) EN: production engineering   

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coinage[N] การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
dramatics[N] การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
Emmy[N] รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene
industrial[N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
lead time[N] ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
line[N] การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
make[N] กระบวนการผลิต, See also: แบบ, วิธีการผลิต, Syn. process and output
making[N] การผลิต, See also: การสร้าง, การสร้างสรรค์, Syn. creation, manufacture, production
manufacture[N] การผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ, Syn. production, development, making
manufacturing[N] อุตสาหกรรมการผลิต, See also: การผลิต, การสร้าง
mass production[N] การผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-production[N] การผลิตเป็นจำนวนมาก, Syn. automated production, manufacturing
perfumery[N] การผลิตเครื่องหอม, See also: ธุรกิจขายน้ำหอม, Syn. perfumer
production[N] การผลิต, Syn. creation, reproduction
productivity[N] ความสามารถในการผลิต
tinseltown[SL] ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับฮอลลีวู้ดและอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกา
sebaceous[ADJ] เกี่ยวกับการผลิตไขมัน (ทางชีววิทยา), See also: เกี่ยวกับไขมัน, มีลักษณะเป็นไขมัน
stud[N] ผู้ชายที่เก่งในการผลิตลูก
waster[N] ของที่เสียระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเซรามิก
wet[N] ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต,ทำ,สร้าง,ประดิษฐ์,กุเรื่องขึ้น,ปลอมขึ้น. n. การผลิต,การสร้าง,การทำ,การประดิษฐ์,สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา
paedogenesis(พีโดเจน'นิสซิส) n. การผลิตลูกโดยตัวอ่อน (larva), See also: paedogenetic adj. paedogenic adj.
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pedogenesis(พีโดเจน'นิสซิส) n. การผลิตลูกโดยตัวอ่อน (larva), See also: paedogenetic adj. paedogenic adj.
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล, Syn. manufacture
re-creation(รีครีเอ'เชิน) n. การสร้างใหม่,การผลิต,การประกอบใหม่
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
speed-upn. การเพิ่มความเร็ว,การเร่งการผลิต (แต่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างตาม), Syn. speedup,step up
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
stream(สทรีม) n. ลำธาร,สายน้ำ,แม่น้ำเล็ก ๆ ,กระแส,กระแสน้ำ,ลำแสง,การไหลที่ต่อเนื่อง,on stream ในกระบวนการผลิต. vi.,vt. ไหล,ไหลเวียน,พุ่ง,ปลิวเป็นทาง,หลั่งไหล,สะบัดพริ้ว., Syn. creek,brook,river
technological(เทคนะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคโนโลยี,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม,เกิดจากการเจริญทางด้านเทคนิคการผลิต., Syn. technologic
underproduction(-โพรดัค'เชิน) n. การผลิตไม่เพียงพอ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
uranium(ยูเร'เนียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีกัมมันตภาพรังส'ใช้ในการผลิตระเบิดอะตอม
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิต
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
economy of scale (phrase ) การประหยัดจากขนาดของธุรกิจหรือกำลังการผลิต
Erythropoietinสารที่ควบคุมการผลิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง
flowsheetผังการผลิต
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
lean (n jargon) ศัพท์ธุรกิจ หมายถึง การปรับลดหรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของโตโยต้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรียกว่า TPS: Toyota Production System
See also: S. -, A. -,
mass balance (n uniq ) สัดส่วนการผลิต (ปาล์มน้ำมัน)
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต
take-or-pay contract (n ) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ,บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ,สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน
See also: S. throughput arrangement,
Thromboxaneสารต่างๆที่มีการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกล็ดเลือด, จะเกิดขึ้นจากการแทรกขนาดกลางในการเปลี่ยนแปลงของขา endoperoxides, ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดและหลอดลมกล้ามเนื้อเรียบ, และส่งเสริมการแข็งตัวของเลือด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発電[はつでん, hatsuden] (n) การผลิตกระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バリ[bari] (n) ครีบที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก
量産完了[ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว
特に[とくに, tokuni] (adj ) [ADV] specially, See also: particularly; extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
図面[ずめん, zumen] (n ) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
ポカヨケ[pokayoke] (adv ) การป้องกันการผลิตงานเสียจากไลน์การผลิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top