ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การประดิษฐ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การประดิษฐ์, -การประดิษฐ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประดิษฐ์(n) invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
เครื่องมือน. สิ่งของสำหรับใช้ในการประดิษฐ์ สร้าง หรือทำ, โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ เช่น อย่าตกเป็นเครื่องมือของโจรผู้ร้าย, ส่วนเครื่องมือที่มีคม ราชาศัพท์ว่า พระแสง เช่น พระแสงสิ่ว พระแสงกบ พระแสงเลื่อย.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
พิกัติน. การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ.
วิกัติการประดิษฐ์ทำ, การจัดทำให้เป็นต่าง ๆ กัน.
สิทธิบัตรน. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์.
หัตถศึกษาน. การศึกษาที่เน้นในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ.
อุตสาหกรรมศิลป์(อุดสาหะกำสิน) น. วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joint inventionการประดิษฐ์ร่วม, การต้นคิดประดิษฐ์ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invention, title by๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title by invention๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyการประดิษฐ์ขี้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรตามการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Titleชื่อเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
IPC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรตามการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Petty Patentอนุสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, Example: ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Familyกลุ่มของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันในนหลายประเทศแบบมีความเสมอภาคกัน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patenabilityความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, Example: รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, Example: มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Specificationรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent)คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Wooden toy makingการประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Box craftการประดิษฐ์กล่อง [TU Subject Heading]
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]
Floristryการประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่น [TU Subject Heading]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util, Example: <p>สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร <p>สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้ <p>1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty) <p>2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step) <p>3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illuminationการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียน, Example: จากคำว่า <b>"Illuminaire"</b> ในภาษาละตินหมายถึง <b>"เพื่อให้แสงสว่าง"</b> ดังนั้นจึงปรากฎว่าต้นฉบับตัวเขียนหรือหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501 จะประดิษฐ์ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยมือ มีการประดับประดาโดยใช้ตัวอักษรหลายสี มีการออกแบบและวาดภาพประกอบด้วยความวิจิตรบรรจงที่เน้นสีสดสวยด้วยสีทองหรือสีเงิน การประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมกันมากในยุคกลางเมื่อมีการคัดลอกหนังสือด้วยมือลงบนแผ่นหนังสัตว์ แต่เดิมเป็นการสร้างสรรค์โดยพระในศาสนาคริสต์ซึ่งผลิตหนังสือสำหรับใช้ในพิธีสวด เพื่อการสักการะบูชาและเพื่อการแลกเปลี่ยนกับราชวงศ์อื่น ๆ ในช่วงต้นของยุคกลางการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนนี้ส่วนใหญ่ทำในวัดและมีการผลิตหนังสือเหล่านี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีศิลปินอิสระที่เริ่มใช้ทักษะการเป็นผู้ประดิษฐ์ตกแต่งนี้ในทางการค้า และส่วนใหญ่ทำงานให้กับลูกค้าที่ร่ำรวยที่มีห้องสมุดส่วนตัวมีหนังสือที่สวยงามจำนวนมาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My most 'great creation.การประดิษฐ์ที่เยี่ยมที่สุดของพ่อ Chuck Versus the Dream Job (2009)
The wire free invention was the goal all along.การประดิษฐ์เครื่องไร้สาย เป็นแค่เกมส์เท่านั้น Sherlock Holmes (2009)
Harvard undergraduates believe that inventing a job is better than finding a job.พวกนักศึกษาเชื่อว่าการประดิษฐ์อะไรสักอย่าง ย่อมดีกว่าการหางานทำ The Social Network (2010)
Whenever I make analogies about physics, it always seems that they have something to do with plumbing.การประดิษฐ์ของทฤษฎีสตริง, ซึ่งมีจำนวนมากจะ ทำอย่างไรกับหลอด บางคนก็บอกว่า The Riddle of Black Holes (2010)
Just one of your species' most inspired inventions.แค่คนหนึ่งในสายพันธุ์ของพวกคุณ สร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ได้อย่างยอดเยี่ยม How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
In these tough economic times, necessity is often the mother of invention.ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ความจำเป็นมักผลักดันให้เกิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่นี่ก็เช่นกันค่ะ Deadline (2011)
With high-speed Internet, you have at your fingertips the greatest advancement in the field of sex since the invention of the washcloth.กับเน็ตhi-speed นายมีฝีมือนี่ ยิ่งเหมาะมากในการใช้เล่นเซ็กส์ ตั้งแต่การประดิษฐ์ที่ซักผ้า The Infestation Hypothesis (2011)
Clearly, they haven't invented a camera that can do right by you.เห็นชัดว่ายังไม่มีการประดิษฐ์ กล้องที่ถ่ายคุณได้สวยเท่าตัวจริง The Bump in the Road (2012)
Yeah, or maybe you were busy inventing fire.หรือบางทีอาจจะยุ่งกับการประดิษฐ์ไฟอยู่ There's Always a Downside (2012)
Necessity truly is the mother of invention.ความจำเป็นคือหัวใจของการประดิษฐ์ American Hustle (2013)
Are you familiar with the Instantel seismograph?คุณคุ้นเคยกับการประดิษฐ์เครื่องวัดเเรงสั่นสะเทือนเเผ่นดินไหวเเบบทันใจไหม ? Proteus (2013)
But, with the invention of the rail road, many of these are gone now.แต่ด้วยการประดิษฐ์ของทางรถไฟ, หลายเหล่านี้จะหายไปในขณะนี้ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Principia also happened to include the invention of calculus, and the first sound theoretical basis for an end to our imprisonment on Earth-- space travel.การประดิษฐ์ของแคลคูลัส และเป็นครั้งแรกเสียงพื้นฐานทางทฤษฎี ให้ยุติการจำคุกของเราบนโลก When Knowledge Conquered Fear (2014)
My invention concentrates the free energy of the sun and converts it into mechanical motion.การประดิษฐ์ของฉันมุ่งเน้น พลังงานของดวงอาทิตย์ และแปลงเป็น การเคลื่อนไหวทางกล The World Set Free (2014)
Climate change, the domestication of fire, the invention of tools, language, agriculture all played a role.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไฟ การประดิษฐ์เครื่องมือ ภาษาการเกษตร ทุกบทบาท Hiding in the Light (2014)
News of Faraday's invention spread quickly, and suddenly, Davy's assistant was the toast of London.ข่าวการประดิษฐ์ของคูลอมบ์ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และก็ช่วยเดวี่เป็นขนมปังปิ้ง ของกรุงลอนดอน เดวี่ไม่ได้ใช้มันได้ดี The Electric Boy (2014)
The invention of a motor that could work continuously, eliminating countless human hours of drudgery, would be more than enough to make you a fortune and land you in the history books.การประดิษฐ์ของมอเตอร์ที่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กำจัดชั่วโมงของมนุษย์นับ ไม่ถ้วนของน่าเบื่อหน่าย จะมากกว่าพอที่จะ ทำให้คุณมีโชคลาภ The Electric Boy (2014)
Are you working on your artificial intelligence program tonight?คุณกำลังทำงานในการประดิษฐ์ของคุณ โปรแกรมปัญญาคืนนี้? Chappie (2015)
This isn't about plugging in numbers, this is about inventing the math.นี้ไม่เกี่ยวกับการเสียบในจำนวน นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์คณิตศาสตร์ Hidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดิษฐ์[kān pradit] (n) EN: invention  FR: invention [ f ]
การประดิษฐ์ไทย[kān pradit thai] (n, exp) EN: Thai invention  FR: invention thaïlandaise [ f ] ; invention thaïe [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
formulation(n) การกำหนด, See also: การบัญญัติ, การคิดขึ้น, การประดิษฐ์ขึ้น, Syn. creation, construction
invention(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention(n) สิ่งประดิษฐ์, See also: ความคิดในการประดิษฐ์, Syn. device, creation, contrivance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย, เพทุบาย, การประดิษฐ์, การออกอุบาย, การออกแบบ, Syn. mechanism
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์, การออกแบบวางแผน
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์ใหม่, การสร้างสรรค์, การเสกสรร, การกุเรื่อง, เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity, Ant. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เป็นการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต, ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, กุเรื่องขึ้น, ปลอมขึ้น. n. การผลิต, การสร้าง, การทำ, การประดิษฐ์, สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.
weaponry(เวพ'เพินรี) n. อาวุธ, การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, Syn. arms

English-Thai: Nontri Dictionary
contrivance(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย
creation(n) การสร้าง, การตั้ง, การก่อ, การประดิษฐ์, การรังสรรค์
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์, ความช่างคิด, ความฉลาด, ความคล่องแคล่ว
invention(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, การคิดค้น, การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้น
manufacture(n) หัตถกรรม, การประดิษฐ์, การสร้าง, การผลิต
origination(n) การคิดขึ้น, การริเริ่ม, การประดิษฐ์, ที่มา, บ่อเกิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top