Search result for

*การดำรงชีพ*

(25 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การดำรงชีพ, -การดำรงชีพ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าครองชีพน. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsistenceการดำรงชีพ, การยังชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต, ความรู้สึกพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นความต้องการของตัวบุคคล ที่มีการดำรงชีพของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคม หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมีเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องบรรลุแต่ละด้าน หรือกำหนดเป็นตัวชี้วัด จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระด [สุขภาพจิต]
predationการล่าเหยื่อ, วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
water pollutionมลพิษทางน้ำ, สภาวะของน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งสกปรกเจือปน อาจไม่เหมาะต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metabolismเมแทบอลิซึม, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต และมีผลต่อการดำรงชีพของสิ่งชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
physical factorปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต เช่น ดิน น้ำ อากาศ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
biological factorปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ, สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น สาหร่ายเป็นปัจจัยทางชีวภาพของปลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่ อากาศ น้ำ พืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Support life."สนับสนุนการดำรงชีพ City of Ember (2008)
You ever heard of survival of the fittest?เคยได้ยิน การดำรงชีพของผู้แกร่งที่สุดมั้ย Red in Tooth and Claw (2013)
While in sports, you have a salary that you can live on.ในขณะที่กีฬาอื่น ๆ คุณมีเงินเดือนสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพ Free to Play (2014)
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ Death Has a Shadow (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำรงชีพ[n.] (kān damrongchīp) EN: living   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
living[N] การดำรงชีวิต, See also: การดำรงชีพ
living[ADJ] เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่, See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ,วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ,แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ ,สิ่งที่มีอยู่,สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life,existence,sustenance
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,

English-Thai: Nontri Dictionary
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top