Search result for

*กัลป์*

(33 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กัลป์, -กัลป์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต
ไฟกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อจุดสิ้นสุดของโลกมาถึงจะเกิดไฟกัลป์เผาวอดวาย, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
เพลิงกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อโลกสิ้นจะถูกเพลิงกัลป์เผาผลาญวอดวายจนหมดสิ้น, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัลป-, กัลป์(กันละปะ-, กัน) น. กัป, อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์มาล้างโลก ซึ่งได้แก่ช่วงเวลากลางวัน วันหนึ่งของพระพรหม คือ ๑,๐๐๐ มหายุค (เท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) เมื่อสิ้นกัลป์ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์ โลกจะไร้สิ่งมีชีวิตและอยู่ในความมืดมนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ แล้วพระพรหมก็จะสร้างโลกเป็นการขึ้นต้นกัลป์ใหม่ โลกจะถูกสร้างและถูกทำลายเช่นนี้สลับกันตลอดอายุของพระพรหม ทั้งนี้ตามคติของพราหมณ์, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ กัป เช่น ชั่วกัปชั่วกัลป์ นานนับกัปกัลป์พุทธันดร.
ชั่วกัปชั่วกัลป์น. ชั่วอายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์มาล้างโลก ซึ่งเป็นเวลาที่นานมาก เช่น ขอให้คงอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์.
บรรลัยกัลป์(บันไลกัน) น. เรียกไฟที่เชื่อกันว่าจะล้างโลกเมื่อสิ้นกัป ว่า ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟกัลป์ หรือ ไฟประลัยกัลป์ ก็ว่า.
ประลัยกัลป์น. บรรลัยกัลป์.
เพลิงกัลป์น. ไฟกัลป์.
ไฟกัลป์น. ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป, ไฟบรรลัยกัลป์ หรือ ไฟประลัยกัลป์ ก็ว่า.
ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์น. ไฟกัลป์.
กัป(กับ) น. อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์ มาล้างโลก, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ กัลป์ เช่น ชั่วกัปชั่วกัลป์ นานนับกัปกัลป์พุทธันดร. (ป. กปฺป; ส. กลฺป). (ดู กัลป-, กัลป์).
กัลปาวสาน(กันละปาวะสาน) น. ที่สุดแห่งระยะเวลากัลป์หนึ่ง คือ ช่วงเวลา ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์.
กัลปพฤกษ์ ๑ดูใน กัลป์-, กัลป์.
กัลปาวสานดู กัลป-, กัลป์.
มหายุค๑,๐๐๐ มหายุค หรือ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์ เป็น ๑ กัลป์ เท่ากับช่วงกลางวันของพระพรหมเมื่อถึงเวลาค่ำ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยเพลิง และปล่อยให้โลกอยู่ในความมืด จนกว่าพระพรหมจะสร้างโลกขึ้นใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น.
ล้างโลกทำให้โลกหมดความชั่ว เช่น ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repent your sins, Travis, or you will burn for all eternity.สำนึกบาปของแกซะทราวิส ไม่งั้นแกจะถูกแผดเผา ไปจนชั่วกัปชั่วกัลป์ Get Gellar (2011)
Forever.ชั่วกับชั่วกัลป์ Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
It's an eternity.มันชั่วกัลป์ Birth (2011)
My beloved brother, who banished me here for eternity to look after our father, now seeks reconciliation.พี่ชายสุดที่รักของข้า ผู้เนรเทศข้าลงนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อมาดูแลพ่อ แต่ตอนนี้มองหา ความสมานฉันท์ Wrath of the Titans (2012)
And when your neck snaps, I will rejoice as you are sent to boil in eternal damnation's hellfire.และเมื่อคอของแกหัก ฉันจะมีความสุข ที่แกถูกส่งไปตกกระทะทองแดง อยู่ในขุมนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ Episode #1.3 (2012)
I hate him with the fire of a thousand suns!ความเกลียดชังของข้าที่มีต่อเขา ประดุจไฟบรรลัยกัลป์The Serpent (2013)
But instead to be alone, sealed up in your unmarked grave for all eternity, listening to the world go on around you, even until that world is no more.แต่กลับต้องอยู่เพียงลำพัง ผนึกฝังไว้กับโรงศพที่ไร้ซึ่งตราไปตลอดชั่วกัลป์ คอยฟังโลกดำเนินไป รอบๆตัวแก Boy Parts (2013)
My ears shall remain eternally open to your admonition.หูของผมจะคงอยู่ไปชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อฟังการตักเตือนของคุณ The Sin Eater (2013)
Trapped in your own personal hell for eternity.ติดอยู่ในนรกของตัวเองไปชั่วกัปชั่วกัลป์ Brujo (2015)
Ten seconds is an eternity, Harry. It's a third of the way to Mars.สิบวินาทีเหมือนชั่วกัปชั่วกัลป์นะ แฮร์รี่ หนึ่งในสามส่วนของทางไปดาวอังคารนะ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Should this have remained unseen at the bottom of the ocean for eternity?สิ่งนี้สมควรถูกทอดทิ้งไว้ใต้ท้องทะเล ชั่วกัปชั่วกัลป์มั้ย Titanic (1997)
Convert now... or fall forever.จะยอมสยบหรือพบจุดจบชั่วกัลป์ The Chronicles of Riddick (2004)
Our kind is forever shared between the ocean which feeds us and on the other side beyond the great plain the ice covered ocean, ...a meeting.เผ่าพันธ์ของเราใช้ชีวิตเช่นนี้มาชั่วกัลป์ ระหว่าง ท้องทะเลที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรา และในอีกฟากหนึ่ง March of the Penguins (2005)
Yeah, I don't like how they keep taking stuff away.ติดอยู่กลางราตรีชั่วกัลป์ โหยหาแสงอันริบหรี่ Burning House of Love (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top