ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กล้าหาญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กล้าหาญ, -กล้าหาญ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ต๋อง[ต๋อง] (n, vi) ไม่กล้าหาญ เพื่อนพิมพ์ ฝี ความดัน
ปวีร์ลดาหญิงที่มีความกล้าหาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าหาญ(adv) bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
กล้าหาญ(v) be brave, See also: be bold, dare, Example: เขากล้าหาญมากไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแม้สักนิด
กล้าหาญ(adj) brave, See also: bold, courageous, valiant, fearless, Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, อ่อนแอ, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เหรียญกล้าหาญ(n) decoration for bravery, See also: decoration for valour, Example: เธอได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญที่ให้ประดับเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก่งกาจก. กล้าหาญไม่กลัวอะไร.
ขวัญทำพิธี เช่น รดนํ้ามนตร์ให้ เสกเป่าให้ หรือกล่าวปลุกใจต่าง ๆ เพื่อให้ขวัญดีมีใจกล้าหาญ เรียกว่า <b><i>บำรุงขวัญ </i></b>
ขัน ๒ว. แข็งแรง, กล้าหาญ, เช่น กูนี้คนขัน จะขามคนใด (สมุทรโฆษ).
บำรุงขวัญก. ทำพิธีเช่นรดนํ้ามนต์ให้ เสกเป่าให้ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกล่าวปลุกใจเพื่อให้ขวัญดี มีใจกล้าหาญ.
ปลุกใจก. เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น.
พิริยโยธาน. พลรบผู้กล้าหาญ.
ยง ๓ว. กล้าหาญ เช่น ยงยุทธ์ เยี่ยมยง, เก่งกล้าสามารถ เช่น ตัวยง.
ยรรยง(ยัน-) ว. งามสง่า, กล้าหาญ.
ลูกผู้ชายน. เรียกผู้ชายที่มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และมีความรับผิดชอบ เป็นต้น.
วิกรม(วิกฺรม) ก. เก่งกล้า, ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ, มีชัยชนะ.
วิกรานต์(วิกฺราน) ว. กล้าหาญ, มีชัยชนะ, ก้าวหน้า.
วิร-, วิระ(วิระ-) ว. วีระ, กล้าหาญ.
วิร-, วิระ(วิระ-) น. ผู้กล้าหาญ, นักรบ
วิร-, วิระผู้เรืองนามในทางกล้าหาญ.
วีร-(วีระ-) ว. กล้าหาญ.
วีรกรรมน. การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ.
วีรชนน. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
วีรบุรุษ(-บุหฺรุด) น. ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
วีรสตรี(-สัดตฺรี, -สะตฺรี) น. หญิงที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ไว้ลายก. แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนฝากไว้ให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น เช่น ชาติเสือต้องไว้ลาย.
เศาร์ว. กล้าหาญ, เกี่ยวกับผู้กล้าหาญ.
เศารยะ(-ระยะ) น. ความกล้าหาญ
สมัญญา(สะมัน-) น. ชื่อที่มีผู้ยกย่องหรือตั้งให้ เช่น พระพุทธเจ้าได้รับสมัญญาว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ศาสดาของศาสนาเชนได้รับสมัญญาว่า มหาวีระ เพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญมาก.
สุร- ๑(-ระ-) น. ผู้กล้าหาญ, นักรบ
สุร- ๑(-ระ-) ว. กล้าหาญ, เข้มแข็ง.
สูร(สูน, สูระ) น. ผู้กล้าหาญ, นักรบ
สูร(สูน, สูระ) ว. กล้าหาญ, เข้มแข็ง.
สูริผู้กล้าหาญ.
หาญบังอาจ เช่น หาญสู้, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น กล้าหาญ หักหาญ เหี้ยมหาญ ฮึกหาญ.
เหิมหาญว. ลำพองใจด้วยความกล้าหาญ.
เหี้ยมหาญว. เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาด, ห้าวหาญปราศจากความปรานี.
อัศวิน(อัดสะวิน) น. นักรบขี่ม้า, นักรบที่กล้าหาญ, ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเก่ง
อาจหาญว. กล้าหาญ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ The Great Dictator (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish, พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Don't look.อนิจจาถ้าเขากล้าหาญ Help! (1965)
Oh, come on lads, where's that famous pluck?โอ้มาเด็กไม่ต้องมีลมแรง ที่ไหนที่กล้าหาญที่มีชื่อเสียง? Help! (1965)
- It came off! I just showed courage.มันออกมา ฉันเพียงแค่แสดงให้เห็น ความกล้าหาญเห็นนี้ Help! (1965)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่ How I Won the War (1967)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
You even dared to wipe yourself.คุณแม้แต่ความกล้าหาญให้การเช็ดที่ด้วยตัวเอง. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน Gandhi (1982)
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย Gandhi (1982)
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
But because everyone in Quan Zhen Sect is valiant.แต่เพราะทุกคนในช้วนจินกล้าหาญ. Return of the Condor Heroes (1983)
Tell me, Dr. floyd... what has happened to American bravery?บอกฉันดร. ฟลอยด์ เกิดอะไรขึ้นกับความกล้าหาญ ของชาวอเมริกัน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
to die in battle is glorious. to die in a tent is disgrace.ตายในสนามรบ คือความกล้าหาญ แต่ถ้าตายในเต็นท์ เป็นความอับอาย Spies Like Us (1985)
# Keep up your courage #จงกล้าหาญ An American Tail (1986)
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ Labyrinth (1986)
You are a valiant man, Sir Hoggle.นท่านกล้าหาญจริงๆ เซอร์ ฮอกเกิ้ล Labyrinth (1986)
I suppose you think you're brave, don't you?ท่านคิดว่าตัวเองกล้าหาญล่ะสิ ใช่มั้ย? The Princess Bride (1987)
I accept. I give you full marks for bravery.ข้าจะให้เหรียญกล้าหาญเจ้าเลย The Princess Bride (1987)
You must be very brave.นั่นแปลว่าเจ้าจะต้องกล้าหาญมาก The Princess Bride (1987)
You recommended Meserve for a Bronze Star!แกเสนอขอเหรียญกล้าหาญ ให้จ่ามีเซิร์ฟ Casualties of War (1989)
A heroic thought, Barley.ความคิดที่กล้าหาญ, ข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย? The Russia House (1990)
As great and valiant as there ever was.ผู้องอาจและกล้าหาญเท่าที่เคยมีมา Mannequin: On the Move (1991)
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ The Bodyguard (1992)
- Tumbleweed is running gamely, but Captain Video... - Don't!- ทัมเบิลวีด วิ่งอย่างกล้าหาญ แต่กัปตันวีดีโอ... Cool Runnings (1993)
We now come to the second chance for the four intrepid men from Jamaica.นี่คือโอกาสที่สอง ของชายผู้กล้าหาญทั้ง 4 จากจาไมก้า Cool Runnings (1993)
Yes. She's a very brave woman.ใช่ เธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญมาก In the Name of the Father (1993)
You're a brave man, Joe, a brave man.คุณเป็นคนกล้าหาญ, Joe, คนกล้าหาญ In the Name of the Father (1993)
I have swept the very bravest off their feetฉันเอาความกล้าหาญของพวกเขาออกไป The Nightmare Before Christmas (1993)
Four brave souls.สี่ดวงวิญญาณที่กล้าหาญ The Shawshank Redemption (1994)
What is your malfunction, you fat barrel of monkey spunk?อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดของคุณคุณบาร์เรลไขมันของความกล้าหาญลิง? The Shawshank Redemption (1994)
The skipper brave and sureมีผู้นำที่กล้าหาญและมั่นใจ Jumanji (1995)
Hold the knife boldly, with strength.ถือมีดอย่างกล้าหาญมีความแข็งแรง The Birdcage (1996)
Every bug on board displayed extraordinary courage.เหลวไหล! แมลงทุกตัวได้แสดง ความกล้าหาญผิดธรรมชาติ James and the Giant Peach (1996)
You are a brave boy.เธอเป็นเด็กกล้าหาญ James and the Giant Peach (1996)
But to brave those icy waters would mean certain death.- ไม่ต้องสงสัย แต่การกล้าหาญในน้ำแข็งนี้ หมายถึงตายอย่างแน่นอน James and the Giant Peach (1996)
I admire your bravery, Miss Spider. I really do.ฉันขอยกย่องความกล้าหาญของคุณ คุณแมงมุม James and the Giant Peach (1996)
You're an incredibly brave woman, Ellie.คุณผู้หญิงที่กล้าหาญ อย่างไม่น่าเชื่อเอลลี Contact (1997)
No heroics now, okay?ไม่มีความกล้าหาญตอนนี้โอเค? Dante's Peak (1997)
A brave people far to the east.... who used stone arrowheads and rode red elk.คนกล้าหาญอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออก... . ที่ใช้หี่หินและขี่กวางแดง Princess Mononoke (1997)
They certainly don't lack for courage.แน่นอนพวกเขาไม่ได้ตรวจการขาดเสื้อสำหรับความกล้าหาญ Princess Mononoke (1997)
To regale our group with your heroic tale.เล่าความกล้าหาญให้พวกเราฟัง Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[khwām klāhān] (n) EN: bravery ; courage ; valiance  FR: courage
ความกล้าหาญทางจริยธรรม[khwām klāhān thāng jariyatham] (n, exp) EN: moral courage
กล้าหาญ[klāhān] (adj) EN: courageous ;bold  FR: courageux ; audacieux ; brave
เหรียญกล้าหาญ[rīen klāhān] (n, exp) EN: decoration for bravery ; decoration for valour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audacious(adj) กล้าหาญ, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. fearless, brave
audaciously(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: ไม่เกรงกลัว, Syn. boldly, fearlessly, bravely
beard(vt) ต่อต้านอย่างกล้าหาญ, Syn. defy
bold(adj) กล้าหาญ, See also: ห้าว, กล้า, Syn. adventurous, fearless, Ant. cowardly
boldness(n) ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice
bravado(n) การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
bear up(phrv) กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
brave it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out
brazen it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out
courage(n) ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
courageous(adj) กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
decorate with(phrv) ติดเหรียญ (กล้าหาญ), See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา
die game(phrv) ตายอย่างกล้าหาญ
face out(phrv) กล้าเผชิญกับ, See also: จัดการกับ อย่างกล้าหาญ
dare(n) ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daring(adj) กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
daring(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
daringly(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly
decorate(vt) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
doughtily(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว
doughty(adj) กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
embolden(vt) ทำให้กล้าหาญ, See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า, Syn. encourage, inspirit, invigorate
epic(adj) เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic(adj) ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
epic(n) มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
exploit(n) การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly
gallant(adj) ที่กล้าหาญ
gallant(n) บุรุษที่กล้าหาญ, See also: ผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้กล้า, Syn. hero, heroine, knight, champion, Ant. dastard, coward
gallantry(n) ความกล้าหาญ
gamely(adj) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
godown(adv) มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. courageously
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful
gumption(n) ความกล้าหาญ, See also: ความใจแข็ง, ความอาจหาญ, Syn. courage, boldness
gut(n) ความกล้าหาญ, Syn. daring, courage, Ant. timidity
gutless(n) ความไม่กล้าหาญ, See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว, Syn. cowardice, disembowelment
gutsy(adj) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious
hardiness(n) ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven
heart-whole(adj) กล้าหาญ
heroic(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroic(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroics(n) ความกล้าหาญ
heroism(n) วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity
take heart(idm) กล้า, See also: กล้าหาญ, ใจถึง, ไม่หวาดหวั่น
intrepid(adj) กล้าหาญ, See also: ไม่กลัว, Syn. fearless, brave, bold, Ant. cowardly, craven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt., n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ, ใจกล้า, กล้า, หน้าด้าน, ถนัด, เด่น, ชัดเจน, หยาบใหญ่, ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous, Ant. timid
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน, กล้าหาญ, เอาใจสตรี, ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ, รักเกียรติ, โอบอ้อมอารี, ให้เกียรติสตรี) , ระบบอัศวิน, กลุ่มอัศวิน, การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี, ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า, กล้าหาญ, มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย, ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
epic(เอพ'พิค, -เคิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ, มหากาพย์, บทกวี, กล้าหาญ, สูงส่ง
epical(เอพ'พิค, -เคิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ, มหากาพย์, บทกวี, กล้าหาญ, สูงส่ง
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) { exploited, exploiting, exploits } n. ความสามารถ, พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ, ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, , See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
face(เฟส) { faced, facing, faces } n. ใบหน้า, หน้า, โฉม, รูปโฉม, หน้าตา, ด้านหน้า, ความหน้าด้าน, ความทะลึ่ง, การแสแสร้ง, ชื่อเสียง, ผิวหน้า, การเผชิญหน้า, ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้าโดยตรง, เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ, หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน, ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, ความกล้าหาญ, Syn. courage
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน, แข็งแกร่ง, ทรหด, กล้าหาญ
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ, ชอบช่วยเหลือคนอื่น, สง่างาม, สุภาพ, เอาอกเอาใจสตรี, เจ้าชู้, จีบผู้หญิงเก่ง, มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น, บุรุษที่สง่างาม, คนเจ้าชู้, คนรัก, ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก, กระทำเป็นคนรักของ, เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ, ความชอบช่วยเหลือคนอื่น, การชอบเอาอกเอาใจสตรี, การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
great-heartedadj. ใจกว้าง, มีน้ำใจเลิศ, กล้าหาญ
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ , เป็นเม็ดกรวด, กล้าหาญ, อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy, plucky
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม, ความกล้าหาญ, การรุก
gut(กัท) n. ไส้พุง, ไส้ใน, ความกล้าหาญ, ความอดทน, เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน, ทางแคบ, ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก, เอาเครื่องในออก, ปล้นสะดม, ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ, เป็นรากฐาน, Syn. lay, disembowel
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ, ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly, weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก, แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
gutty(กัท'ที) adj. กล้าหาญมาก, อาจหาญมาก
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า, ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา, อำนาจ, ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความกล้าหาญ
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, ลำบาก, ยาก, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ, Syn. enduring
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ, หน้าอก, แก่น, ไส้, จุดสำคัญ, ความกล้าหาญ, ความรู้สึก, ความรัก, ส่วนในสุด, จิตใจ, สุขภาพจิต, สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ, สนับสนุน, Syn. love, courage, core, center
heart-wholeadj.กล้าหาญ, จริงใจ, เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere, genuine, honest
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ, ไม่มีความรู้สึก, เหี้ยมโหด, ขาดความกล้าหาญ, ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless, cold
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก, ต้องใช้กำลังมหาศาล, มีกำลังมหาศาล, กล้าหาญมาก, ใหญ่มาก, เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก, หรูหรา, โอ่อ่า, สง่างาม,
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
intrepid(อินเทรพ'พิด) adj. ไม่กลัว, ปราศจากความกลัว, กล้า, กล้าหาญ., See also: intrepidity n.
knightly(ไนทฺ'ลี) adj., adv. เกี่ยวกับอัศวิน, สูงศักดิ์, สูงส่ง, กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous, gallant
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต, ราชสีห์, ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก, ผู้ที่มีชื่อเสียง, บุคคลสำคัญ, สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ, กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ทรหด, หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous, manly, Ant. timid
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย, ความกล้าหาญ, ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด, ผู้ชายทั้งหลาย, ความเป็นมนุษย์
martial(มาร์'เชิล) adj. ชอบรบ, เกี่ยวกับหรือคล้ายสงคราม, กล้าหาญ, เหมาะสำหรับการรบ, เกี่ยวกับนักรบ, เกี่ยวกับกองทัพ., See also: martialism n. martialist n. martially adv.
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ, ใจ, ความกล้าหาญ, น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
mettlesome(เมท'เทิลเซิม) adj. กล้าหาญ, มีอารมณ์, Syn. spirited, courageous
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท, กำลัง, พลังงาน, ความหนักแน่น, ความกล้าหาญ, ความหงุดหงิด, ความทะลึ่ง, เส้นใบ, ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ, กระตุ้น. vt. ให้กำลัง, ให้กำลังใจ, Syn. strength
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ, อย่างสง่างาม, อย่างกล้าหาญ, ชั้นเยี่ยม, ด'เลิศ, มีตระกูลสูง, มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ, ขุนพล
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก, เครื่องเจาะรู, เข็มเจาะรู, องคชาต, ความกล้าหาญ, จิตใจที่ฮึกเหิม
pluck(พลัค) vt. ดึง, เด็ด, ถอน, เก็บ, ปล้น, ปอกลอก, ดีดหรือกรีด (นิ้ว) , ไม่ให้สอบผ่าน, ทำให้สอบตก. vi. ดึง, เด็ด, เก็บ, ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ, กล้า, ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม, งดงาม, สละสลวย, น่ารัก, น่าเอ็นดู, ไพเราะ, ชวนตา, ชวนใจ, มาก, มากมาย, กล้าหาญ, แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร, มาก, ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม, ทำให้ชวนตาชวนใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ, ทะลึ่ง, เด่น, ชัดเจน
brave(adj) กล้า, กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, อาจหาญ, อดทน
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ, อย่างอาจหาญ, อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว
chivalric(adj) อย่างขุนนาง, อย่างอัศวิน, กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง, อัศวิน, ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ, ความห้าวหาญ, ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ, ใจป้ำ, ใจกล้า
dare(adj) กล้าหาญ, ใจกล้า, อาจหาญ, บังอาจ
dare(vt) กล้า, ท้าทาย, ก๋ากั่น, กล้าหาญ
daredevil(n) คนกล้า, คนบ้าระห่ำ, คนบ้าบิ่น, คนกล้าหาญ
daring(adj) กล้าหาญ, ใจกล้า, อาจหาญ, บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ, ความใจกล้า, ความอาจหาญ, ความบังอาจ
dauntless(adj) กล้าหาญ, อาจหาญ, ไม่ครั่นคร้าม, ไม่หวาดหวั่น, ไม่กลัว
doughty(adj) แข็งแรง, อาจหาญ, เก่งกล้า, เด็จเดี่ยว, กล้าหาญ
fearless(adj) กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, ไม่หวาดหวั่น
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ, ความบ้าบิ่น, ความมุทะลุ, ความไม่เกรงกลัว, ความบ้าระห่ำ
gallant(adj) กล้าหาญ, สง่างาม, เอาใจหญิง, สุภาพ, เจ้าชู้, ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ, ความสง่างาม, การเอาใจหญิง, ความเจ้าชู้
grit(n) ทรายกรวด, กองทรายละเอียด, หินกรวด, ความกล้าหาญ, ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ, ความบึกบึน, ความทรหด, ความอดทน, ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ, อย่างทรหด, อย่างทนทาน, อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน, ความแข็งแรง, ความทรหด, ความบึกบึน, ความกล้าหาญ
hardy(adj) กล้าหาญ, ทรหด, แข็งแกร่ง, อดทน, บึกบึน, ทนทาน
heart(n) หัวใจ, จิตใจ, ความรัก, ความรู้สึก, ส่วนสำคัญ, แก่น, ความกล้าหาญ
heroic(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ, ความเก่ง
intrepid(adj) กล้าหาญ, ไม่กลัว, ทรหด
intrepidity(n) ความกล้าหาญ, ความทรหด
knightly(adj) แบบขุนนาง, แบบอัศวิน, สูงส่ง, สูงศักดิ์, กล้าหาญ
manful(adj) กล้าหาญ, ทรหด, เด็ดเดี่ยว, หนักแน่น, อย่างลูกผู้ชาย
manhood(n) ความเป็นชาย, ความกล้าหาญ, ความเด็ดเดี่ยว
martial(adj) ชอบการรบพุ่ง, ฮึกเหิม, กล้าหาญ, เกี่ยวกับสงคราม
mettle(n) ความมีน้ำใจ, น้ำใสใจคอ, ความกล้าหาญ
mettlesome(adj) มีใจ, กล้า, มีอารมณ์, กล้าหาญ
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์, ถาวร, อย่างมหันต์, กล้าหาญ
nerve(n) เส้นประสาท, เส้นเอ็น, กำลัง, ความกล้าหาญ
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า
plucky(adj) กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ
prowess(n) ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ
redoubtable(adj) แข็งแรง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, กล้าหาญ, มีชื่อเสียง, เด่น
soldierly(adj) กล้าหาญ, เกี่ยวกับทหาร, เยี่ยงทหาร
spirited(adj) กล้าหาญ, มีกำลังใจ, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา
stalwart(adj) กำยำ, แข็งแรง, บึกบึน, กล้าหาญ, แข็งแกร่ง, ทรหด
stout(adj) อ้วน, แข็งแรง, มีพลัง, มั่นคง, กล้าหาญ
stoutness(n) ความอ้วน, ความแข็งแรง, ความกำยำ, ความมั่นคง, ความกล้าหาญ
strength(n) ความแข็งแรง, กำลัง, พลัง, ความกล้าหาญ, อำนาจจิต
valiant(adj) กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, องอาจ, ดีเลิศ
valorous(adj) กล้าหาญ, อาจหาญ, เป็นวีรบุรุษ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ravi(n, name, uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์, See also: rawee
Salinda[สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ, ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
勇気[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
勇気[ゆうき, yuuki] (n) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ.
侠気[きょうき, kyouki] (n) ความกล้าหาญของลูกผู้ชาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] TH: นักรบผู้กล้าหาญ  EN: brave warrior

German-Thai: Longdo Dictionary
mutig(adj, adv) ที่กล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ เช่น Sie ist ein mutiges Mädchen. เธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ
tapfer(adj, adv) ใจกล้า, กล้าหาญ, แน่วแน่, Syn. mutig
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ, ความใจกล้า, ความแน่วแน่, Syn. der Mut

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top