ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กราฟ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กราฟ, -กราฟ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราฟ(n) graph, See also: diagram, Syn. แผนภูมิ, ตารางรายการ, Example: กราฟที่ติดที่บอร์ดแสดงอัตราการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา, Count Unit: รูป, แผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราฟน. แผนภูมิที่ใช้เส้น จุด หรือภาพ เป็นต้น เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวอื่น
กราฟเซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามที่กำหนดขึ้นด้วยสมการหรืออสมการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pantographแพนโทกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane graphกราฟบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic graphกราฟลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple line graphกราฟเส้นเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิ[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stereographic projectionการฉายสเตอริโอกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semi-logarithmic graphกราฟกึ่งลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acyclic graphกราฟไม่มีวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bipartite graphกราฟสองส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bar graphกราฟแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken line graphกราฟเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple line graphกราฟหลายเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
color graphics adapter (CGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี (ซีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic graphกราฟมีวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chromatographyโครมาโทกราฟี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complete graphกราฟแบบบริบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer graphingการวาดกราฟด้วยคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colouring of a graphการให้สีกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
CGA (color graphics adapter)ซีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclographไซโคลกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diameter of a graphเส้นผ่านกลางกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digraphไดกราฟ [ มีความหมายเหมือนกับ directed graph ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
double logarithmic graphกราฟลอการิทึมเชิงคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
directed graphกราฟระบุทิศทาง [ มีความหมายเหมือนกับ digraph ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics๑. วิชาเรขภาพ [ อ่านว่า เรขะพาบ ]๒. ภาพกราฟิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics adapterตัวปรับภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ video board; video graphics board ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics adapterตัวปรับภาพกราฟิกส์ [ มีความหมายเหมือนกับ video board; video graphic board ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics interchange format (GIF)รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์ (จิฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics interchange format (GIF)รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์ (จิฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics modeภาวะภาพกราฟิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphics modeภาวะภาพกราฟิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphic displayหน่วยแสดงผลกราฟิ[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphic graduationการเกลี่ยเชิงเส้นกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphic graniteหินกราฟิกแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graphic representationการแสดงด้วยกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphicalเชิงกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graphical representationตัวแทนเชิงกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graphical solutionผลเฉลยเชิงกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphics๑. วิชาเรขภาพ [ อ่านว่า เรขะพาบ ]๒. ภาพกราฟิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graph plotterกราฟพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิ[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flexographyการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spectrographสเปกโทรกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas chromatographyแกสโครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Line graphกราฟเส้น [คอมพิวเตอร์]
Spectrumสเปกตรัม, กราฟหรือแถบแสดงความเข้มของรังสีที่เป็นฟังก์ชันกับความยาวคลื่น พลังงาน ความถี่ โมเมนตัม มวล หรือปริมาณอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรังสีนั้น, Example: [นิวเคลียร์]
Presentation graphicsกราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิ[คอมพิวเตอร์]
Color computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิกสี [คอมพิวเตอร์]
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์, Example: การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
Graphic calculatorเครื่องคำนวณกราฟิ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromatographic analysisโครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graphical user interface (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิ[คอมพิวเตอร์]
Graph theoryทฤษฎีกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thin layer chromatographyทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mass spectrographสเปกโทรกราฟมวล, อุปกรณ์สำหรับตรวจหาและวิเคราะห์ไอโซโทป ที่สามารถแยกนิวเคลียสที่มีอัตราส่วนประจุต่อมวลที่แตกต่างกันออกจากกันได้ โดยการผ่านนิวเคลียสเหล่านั้นไปในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คำนี้มีความหมายเหมือน mass spectrograph [นิวเคลียร์]
Tomographโทโมกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tomographyโทโมกราฟีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ, Example: วงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
graphical user interfaceส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
graphicกราฟิก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
graphicกราฟิ[คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
X-ray crystallographyเอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟี [TU Subject Heading]
Andrographisแอนโดรกราฟิ[TU Subject Heading]
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Chromatographic analysisโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Color computer graphicsคอมพิวเตอร์กราฟิกสี [TU Subject Heading]
Computer graphicsคอมพิวเตอร์กราฟิ[TU Subject Heading]
Engineering graphicsกราฟิกทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Gas chromatographyก๊าซโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Graph theoryทฤษฎีกราฟ [TU Subject Heading]
Graphic methodsกราฟ [TU Subject Heading]
Graphical user interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Harvard Graphicsฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ [TU Subject Heading]
Harvard graphics for Windowsฮาร์วาร์ดกราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
High performance liquid chromatographyไฮ เพอร์ฟอร์แม็นซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Holographic interferometryฮอโลกราฟิก อินเตอร์เฟียโรเมตรี [TU Subject Heading]
Holographyฮอโลกราฟี [TU Subject Heading]
Icons (Computer graphics)สัญรูป (คอมพิวเตอร์กราฟิก) [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Oscillographออกซิลโลกราฟ [TU Subject Heading]
Photolithographyโฟโตลิโทกราฟี [TU Subject Heading]
Presentation graphics softwareส่วนชุดคำสั่งการเสนองานรูปกราฟิ[TU Subject Heading]
Television graphicsโทรทัศน์กราฟิ[TU Subject Heading]
Thin layer chromatographyทิน เลเยอร์ โครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Tomography, X-rayการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ [TU Subject Heading]
Tomography, x-ray computedการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Trees (Graph theory)ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ) [TU Subject Heading]
Thermogramเทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ, Example: กระดาษกราฟ บันทึกค่าอุณหภูมิที่ได้จาก การตรวจวัดบน เครื่องเทอร์โมกราฟ ตามปกติจะบันทึกอุณหภูมิประจำวันหรือ ประจำสัปดาห์ (ดู thermograph ประกอบ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Graph 5... engage.แทรกกราฟระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
Graphic design.กราฟฟิคดีไซน์ Heat (1995)
Get your name into the National Geographic.จะได้มีชี่ออยู่ใน เนชั่นเเนล จีโอกราฟิ Jaws (1975)
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
Watch the response curve here.ดูกราฟตรงนี้สิ The Red Violin (1998)
If you graph the numbers of any system, patterns emerge.ถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ของระบบใด ๆ ก็ตาม จะต้องปรากฏ "รูปแบบ" ออกมาเสมอ Pi (1998)
The graphics on this one are better. There's no comparison.กราฟฟิคของอันนี้ดีกว่า ไม่มีการเปรียบเทียบ eXistenZ (1999)
She's a holographic representation of the Red Queen.มันคือโอโลกราฟฟิก ตัวแทนของเรทควีน Resident Evil (2002)
All right, let's move with a purpose. AK, I want you on holographics.เอาล่ะ เราจะไปดูกัน/เอ เค ช่วยคุมโฮโลกราฟฟิคด้วย The Matrix Revolutions (2003)
- What about the ship? - Holographic says the hull's still intact.แล้วเรือล่ะ โฮโลกราฟฟิคบอกว่าตัวเรือไม่เสียหายอะไร The Matrix Revolutions (2003)
- That's impossible. - Holographics are trying to confirm.เป็นไปไม่ได้ / โฮโลกราฟฟิคกำลังยืนยัน The Matrix Revolutions (2003)
Sir, holographic confirms. It's the Hammer, sir.ท่านครับ โฮโลกราฟฟิคยืนยันแล้ว เป็นยานแฮมเมอร์ครับ The Matrix Revolutions (2003)
Holographic reports Captain Mifune's APU is up and moving to Gate Three.โฮโลกราฟฟิคยืนยันเอพียูของกัปตันมิฟูเน่กำลังไปที่ประตูสาม The Matrix Revolutions (2003)
All right, you all have this graph, correct? Good.ต่อไป กราฟนี้หล่ะ ถูกต้องไหม? The Girl Next Door (2004)
Well, I did used to live between two pages of a National Geographic.ใช่รึเปล่า? เอ่อ ฉันดูระหว่าง 2 หน้า ของเนชันแนล จีโอกราฟฟิก James and the Giant Peach (1996)
-Very informative magazine, the National Geographic.- หา? - นิตยสารที่ให้ข้อมูลมาก เนชันแนล จีโอกราฟฟิก รูปสวยด้วย James and the Giant Peach (1996)
Henry David Thoreau, Robinson Jeffers, the national geographic society, all socialists?เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก เป็นสังคมนิยมหมดเหรอครับ - คุณกำลังพูดถึงสังคมนิยม I Heart Huckabees (2004)
Well isn't that how you plot coordinates on a graph?ดีไม่ว่าวิธีการที่คุณแปลงพิกัดบนกราฟ? Cubeº: Cube Zero (2004)
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- How'd you feel about the graphs?- คุณว่ากราฟยากมั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
Hate it.ใช่ค่ะ เดลี่ เทเลกราฟ The Holiday (2006)
I've made a graph. Did you look at it?ผมเคยเขียนกราฟ คุณอยากจะดูมั้ย The Astronaut Farmer (2006)
So I've confirmed your lunch for tomorrow and your 3:15 with the graphics department is set.โอ้ ฉันจะบอกคุณ พรุ่ทานกลางวันพรุ่งนี้ และ... ตอนบ่าย 3.15 พบฝ่ายกราฟฟิค Pilot (2006)
Now please look at this graph.โปรดดูกราฟนี้ Death Note: The Last Name (2006)
the graft's a perfect fit.กราฟดูดีนะ Let the Truth Sting (2007)
It is essential to show the entire graph of Algernon's various stages.มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงกราฟทั้งหมด ของขั้นตอนต่างๆของ แอลจะโนน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Who's ready for some chromamagnificence?มีใครพร้อมจะทำโครมาโทกราฟีแล้วบ้าง Juno (2007)
- I was thinking a graphic designer, mid-thirties, with a cool Asian girlfriend who dresses awesome and rocks out on the bass guitar.- ฉันคิดไว้ ประมาณกราฟฟิคดีไซเนอร์ อายุ30กลางๆ ที่มีแฟนสาวเอชียเจ๋งๆ แต่งตัวเท่ห์ๆ แล้วก็เล่นเบสมันส์ๆ Juno (2007)
-Choreography. -l don't know what "choreography" is.คอรีโอกราฟฟี่ ฉันไม่รู้หรอกนะ คอรีโอกราฟฟี่นี่คืออะไร Alvin and the Chipmunks (2007)
I got some in my car... if you want me to show you.วีจะพามึงเปิดโลกกว้าง เนชันแนลจีโอกราฟฟิค แล้วมึงจะลืมยาดองตะขาบของมึงไปเลย Sparks Fly Out (2008)
You assholes didn't leave the shit in the pick 'em up, did you?เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค Sparks Fly Out (2008)
The weather service graphs should be here on friday.กราฟรายงานสภาพอากาศ น่าจะมาถึงวันศุกร์ In the Beginning (2008)
The Grafton; it's a club.เดอะ กราฟตอน มันคือคลับแห่งนึง The Sunshine State (2008)
graphic design, sculpture and the techniques used by the old masters.ออกแบบกราฟิก ประติมากรรม แล้วก็เทคนิคที่เหล่าปรมาจารย์ใช้กัน It Might Get Loud (2008)
- Graffiti? - But for people.เหมือนกราฟิตี้น่ะหรอ / แต่สำหรับมนุษย์นะ Page Turner (2008)
I'm more of a national geographic kind of guy.เนชันเนลจีโอกราฟฟิก คงจะเหมาะกับผมมากกว่า The Damage a Man Can Do (2008)
I see two peaks throughout the loci that are similar in height so that should be our major contributor.มีอยู่สองตัวอย่างที่กราฟขึ้นสูงเหมือนกัน อาจจะเป็นของคนที่เราต้องการ Cheating Death (2008)
I like graphic novels and tokyo police club.- ชั้นชอบงานกราฟฟิกและชมรมตำรวจโตเกียว /N We're So Happy You're So Happy (2008)
As you can see, the graphic works just as wellเธอจะเห็นได้งานกราฟฟิคนี้เข้ากันกับ Back in Business (2008)
that graft is actually holding.กราฟยังคงตัวอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Flautist. For those of you without a photographic memoryน่าสงสาร ที่พวกเธอไม่มีความจำแบบโฟโตกราฟฟิค There's No 'I' in Team (2008)
My CG department will be making some adjustments to my photos, alright?เดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟฟิคของผมจัดการเรื่องภาพถ่าย, ตกลงมั้ย? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ready with the graphics?เตรียมกราฟฟิกส์ Vantage Point (2008)
And, uh, this is your chart.นี่เป็นกราฟของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Your chart tells us everything we need to know.กราฟบอกเราทุกอย่างที่เราอยากรู้ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Charts, graphs... I have no idea.แผ่นชาร์ต , กราฟ ผมไม่รู้อะไร I Lied, Too. (2009)
I don't make threats, mr. Mcgraff.ฉันไม่ได้ขู่ คุณแมคกราฟ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Maybe the Marbro or the Biograph.ก็ไม่มาร์โบร ก็ไบโอกราฟ Public Enemies (2009)
And we have not learned if he will go to the Marbro or the Biograph.และเราไม่รู้ว่าเขาจะไปมาร์โบรหรือไบโอกราฟ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Graph 5... engage.แทรกกราฟระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
Graphic design.กราฟฟิคดีไซน์ Heat (1995)
Get your name into the National Geographic.จะได้มีชี่ออยู่ใน เนชั่นเเนล จีโอกราฟิ Jaws (1975)
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
Watch the response curve here.ดูกราฟตรงนี้สิ The Red Violin (1998)
If you graph the numbers of any system, patterns emerge.ถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ของระบบใด ๆ ก็ตาม จะต้องปรากฏ "รูปแบบ" ออกมาเสมอ Pi (1998)
The graphics on this one are better. There's no comparison.กราฟฟิคของอันนี้ดีกว่า ไม่มีการเปรียบเทียบ eXistenZ (1999)
She's a holographic representation of the Red Queen.มันคือโอโลกราฟฟิก ตัวแทนของเรทควีน Resident Evil (2002)
All right, let's move with a purpose. AK, I want you on holographics.เอาล่ะ เราจะไปดูกัน/เอ เค ช่วยคุมโฮโลกราฟฟิคด้วย The Matrix Revolutions (2003)
- What about the ship? - Holographic says the hull's still intact.แล้วเรือล่ะ โฮโลกราฟฟิคบอกว่าตัวเรือไม่เสียหายอะไร The Matrix Revolutions (2003)
- That's impossible. - Holographics are trying to confirm.เป็นไปไม่ได้ / โฮโลกราฟฟิคกำลังยืนยัน The Matrix Revolutions (2003)
Sir, holographic confirms. It's the Hammer, sir.ท่านครับ โฮโลกราฟฟิคยืนยันแล้ว เป็นยานแฮมเมอร์ครับ The Matrix Revolutions (2003)
Holographic reports Captain Mifune's APU is up and moving to Gate Three.โฮโลกราฟฟิคยืนยันเอพียูของกัปตันมิฟูเน่กำลังไปที่ประตูสาม The Matrix Revolutions (2003)
All right, you all have this graph, correct? Good.ต่อไป กราฟนี้หล่ะ ถูกต้องไหม? The Girl Next Door (2004)
Well, I did used to live between two pages of a National Geographic.ใช่รึเปล่า? เอ่อ ฉันดูระหว่าง 2 หน้า ของเนชันแนล จีโอกราฟฟิก James and the Giant Peach (1996)
-Very informative magazine, the National Geographic.- หา? - นิตยสารที่ให้ข้อมูลมาก เนชันแนล จีโอกราฟฟิก รูปสวยด้วย James and the Giant Peach (1996)
Henry David Thoreau, Robinson Jeffers, the national geographic society, all socialists?เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก เป็นสังคมนิยมหมดเหรอครับ - คุณกำลังพูดถึงสังคมนิยม I Heart Huckabees (2004)
Well isn't that how you plot coordinates on a graph?ดีไม่ว่าวิธีการที่คุณแปลงพิกัดบนกราฟ? Cubeº: Cube Zero (2004)
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- How'd you feel about the graphs?- คุณว่ากราฟยากมั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
Hate it.ใช่ค่ะ เดลี่ เทเลกราฟ The Holiday (2006)
I've made a graph. Did you look at it?ผมเคยเขียนกราฟ คุณอยากจะดูมั้ย The Astronaut Farmer (2006)
So I've confirmed your lunch for tomorrow and your 3:15 with the graphics department is set.โอ้ ฉันจะบอกคุณ พรุ่ทานกลางวันพรุ่งนี้ และ... ตอนบ่าย 3.15 พบฝ่ายกราฟฟิค Pilot (2006)
Now please look at this graph.โปรดดูกราฟนี้ Death Note: The Last Name (2006)
the graft's a perfect fit.กราฟดูดีนะ Let the Truth Sting (2007)
It is essential to show the entire graph of Algernon's various stages.มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงกราฟทั้งหมด ของขั้นตอนต่างๆของ แอลจะโนน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Who's ready for some chromamagnificence?มีใครพร้อมจะทำโครมาโทกราฟีแล้วบ้าง Juno (2007)
- I was thinking a graphic designer, mid-thirties, with a cool Asian girlfriend who dresses awesome and rocks out on the bass guitar.- ฉันคิดไว้ ประมาณกราฟฟิคดีไซเนอร์ อายุ30กลางๆ ที่มีแฟนสาวเอชียเจ๋งๆ แต่งตัวเท่ห์ๆ แล้วก็เล่นเบสมันส์ๆ Juno (2007)
-Choreography. -l don't know what "choreography" is.คอรีโอกราฟฟี่ ฉันไม่รู้หรอกนะ คอรีโอกราฟฟี่นี่คืออะไร Alvin and the Chipmunks (2007)
I got some in my car... if you want me to show you.วีจะพามึงเปิดโลกกว้าง เนชันแนลจีโอกราฟฟิค แล้วมึงจะลืมยาดองตะขาบของมึงไปเลย Sparks Fly Out (2008)
You assholes didn't leave the shit in the pick 'em up, did you?เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค Sparks Fly Out (2008)
The weather service graphs should be here on friday.กราฟรายงานสภาพอากาศ น่าจะมาถึงวันศุกร์ In the Beginning (2008)
The Grafton; it's a club.เดอะ กราฟตอน มันคือคลับแห่งนึง The Sunshine State (2008)
graphic design, sculpture and the techniques used by the old masters.ออกแบบกราฟิก ประติมากรรม แล้วก็เทคนิคที่เหล่าปรมาจารย์ใช้กัน It Might Get Loud (2008)
- Graffiti? - But for people.เหมือนกราฟิตี้น่ะหรอ / แต่สำหรับมนุษย์นะ Page Turner (2008)
I'm more of a national geographic kind of guy.เนชันเนลจีโอกราฟฟิก คงจะเหมาะกับผมมากกว่า The Damage a Man Can Do (2008)
I see two peaks throughout the loci that are similar in height so that should be our major contributor.มีอยู่สองตัวอย่างที่กราฟขึ้นสูงเหมือนกัน อาจจะเป็นของคนที่เราต้องการ Cheating Death (2008)
I like graphic novels and tokyo police club.- ชั้นชอบงานกราฟฟิกและชมรมตำรวจโตเกียว /N We're So Happy You're So Happy (2008)
As you can see, the graphic works just as wellเธอจะเห็นได้งานกราฟฟิคนี้เข้ากันกับ Back in Business (2008)
that graft is actually holding.กราฟยังคงตัวอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Flautist. For those of you without a photographic memoryน่าสงสาร ที่พวกเธอไม่มีความจำแบบโฟโตกราฟฟิค There's No 'I' in Team (2008)
My CG department will be making some adjustments to my photos, alright?เดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟฟิคของผมจัดการเรื่องภาพถ่าย, ตกลงมั้ย? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ready with the graphics?เตรียมกราฟฟิกส์ Vantage Point (2008)
And, uh, this is your chart.นี่เป็นกราฟของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Your chart tells us everything we need to know.กราฟบอกเราทุกอย่างที่เราอยากรู้ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Charts, graphs... I have no idea.แผ่นชาร์ต , กราฟ ผมไม่รู้อะไร I Lied, Too. (2009)
I don't make threats, mr. Mcgraff.ฉันไม่ได้ขู่ คุณแมคกราฟ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Maybe the Marbro or the Biograph.ก็ไม่มาร์โบร ก็ไบโอกราฟ Public Enemies (2009)
And we have not learned if he will go to the Marbro or the Biograph.และเราไม่รู้ว่าเขาจะไปมาร์โบรหรือไบโอกราฟ Public Enemies (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราฟ[krāp] (n) EN: graph  FR: graphe [ m ]
กราฟฟิก[krāpfik] (n) EN: graphic  FR: graphique [ m ]
กราฟเส้น[krāp sen] (n, exp) EN: line graph

English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar graph(n) กราฟแท่ง, Syn. bar chart
chart(n) ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
graph out(phrv) แสดง (ข้อมูล) ด้วยกราฟ
graph(n) เส้นกราฟ, Syn. chart, diagram
graph paper(n) แผ่นกราฟ
graphic(adj) เกี่ยวกับภาพ, See also: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน
graphics(n) ภาพพิมพ์, See also: ภาพกราฟฟิก
histogram(n) กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง
hydrograph(n) กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา
plotter(n) เครื่องมือที่ใช้ในการวาดกราฟ (คอมพิวเตอร์)
voiceprint(n) กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
wallpaper(n) ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์
waveform(n) รูปแบบของคลื่น โดยเฉพาะที่เป็นกราฟ
y-axis(n) แกนในแนวตั้งของกราฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
arcograph(อาร์ค'โคกราฟ) n. เครื่องมือวาดรูปโค้ง, วงเวียน, Syn. cyclograph
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง, เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) , สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง, ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน, เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bmp(บีเอ็มพี) ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพหรือกราฟิกที่มีลักษณะเป็นจุดภาพ (pixel) เล็ก ๆ ที่เรียกว่าบิตแมป เช่น WINLOGO.BMP ดู bitmap ประกอบ
cardiogramn.บันทึกกราฟการทำงานของหัวใจจากเครื่องelectrocardiograph, Syn. electrocardiogram
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
cryptograph(คริพ'ทะกราฟ) n. = cryptogram, ระบบการเขียนอักษรลับหรือรหัสลับ, เครื่องเขียนรหัสหรืออักษรลับ
digraph(ได'กราฟ) n. อักษรคู่ที่ออกเสียงเดี่ยว
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
eidograph(ไอ'โดกราฟ) n. เครื่องมือขยายภาพวาด
electrographn. บันทึกเป็นกราฟที่ได้จากวิธีการทางไฟฟ้า
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
gif(จิฟ) ย่อมาจาก Graphic Interchange Format (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิก) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน, ทาบกิ่ง, พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย , การกินสินบน vt., vi. ตอนกิ่ง, ทาบกิ่ง, ปลูกถ่าย, ตอนต่อ, ย้ายปะ, ย้ายเพาะ, รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง, การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
graph(กราฟ) n. กราฟ
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
graphic modeภาวะกราฟิกหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนจอภาพออกมาเป็นภาพ
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา, กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
heliograph(ฮี'ลีอะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ v, See also: heliographer n. heliographic adj. heliography n.
lithograph(ลิธ'ธะกราฟ) n. สิ่งพิมพ์หิน, สิ่งพิมพ์เรียบ, สิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการ ดู lithography ประกอบ
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
monograph(มอน'นะกราฟ) n. เรื่องราวหรือเรื่องเขียนหรือตำราที่เกี่ยวกับเรื่อง ๆ เดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ, เอกสาร. vt. เขียนเรื่องดังกล่าว, เขียนเอกสาร., See also: monographer, monographist n. monographal adj., Syn. tome
multimedia(มัลทิ'มีเดีย) n. หลายสื่อ, สื่อรวมของเสียง กราฟฟิกส์ และ วีดีโอ
nephograph(เนฟ'ฟะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายเมฆ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
odograph(โอ'ดะกราฟ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
oleograph(โอ'ลิโอกราฟ, -แกรฟ) n. ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบหรืออื่น ๆ, See also: oleographic adj.
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
graph(n) กราฟ, เส้นกราฟ
graph(vi) เขียนกราฟ
graphic(adj) โดยกราฟ, เกี่ยวกับภาพวาด, เกี่ยวกับการขีดเขียน
graphically(adv) โดยกราฟ, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n, computer) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Markgraf"มาร์คกราฟ" เป็นบรรดาศักดิ์เยอรมัน เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ "มาร์ควิส" ของอังกฤษ, See also: Marquess, Marquis, Landgraf, Syn. Margrave

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top