ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระบวนการ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระบวนการ, -กระบวนการ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rumor mill(n) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวนการ(n) procedure, See also: process, method, system, Syn. วิธีการ, ขั้นตอน, Example: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการทดสอบ, Count Unit: ขั้น, ตอน
กระบวนการยุติธรรม(n) process of judgement, See also: process of equity, Example: คุณภาพงานสอบสวนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น, Thai Definition: วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม
กระบวนการเรียนรู้(n) learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count Unit: กระบวนการ, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนการน. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
กระบวนการยุติธรรมน. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล.
กลไกกระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา เช่น กลไกการย่อยอาหาร กลไกของการสร้างอาหารของพืชโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง.
กากน้ำตาลน. ของเหลวสีดำ เหนียวข้น ไม่สามารถตกผลึกน้ำตาลได้อีก ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย.
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
คลอโรฟิลล์(คฺลอ-) น. สารสีเขียว มีปรากฏในพืช ซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้นํ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตคาร์โบไฮเดรตได้.
ควบแน่นน. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ ๒ โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของนํ้าหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ควบแน่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง.
จิตวิทยา(จิดตะ-, จิด-) น. วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต.
ชันเพชรน. ชันที่เคี่ยวกับน้ำมันยางและผงอิฐจนเหนียว เมื่อเย็นลงจะจับตัวแข็ง ใช้รองแผ่นโลหะในกระบวนการสลักดุนลาย.
ชี้สองสถานก. กระบวนการที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดี และระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง.
ชีวเคมีน. วิชาเคมีสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งที่มีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบเหล่านั้น ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ.
ตะกอนเศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม.
เตรียมทำให้เกิดสารเคมีที่ต้องการจากสารเคมีอื่นด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น เตรียมแก๊สออกซิเจนจากดินประสิว.
โทรทัศน์น. กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ, เรียกเครื่องที่มีหน้าที่ดังกล่าว ว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ และเรียกเครื่องที่มีหน้าที่เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องส่งโทรทัศน์ให้กลับเป็นคลื่นเสียงและภาพตามเดิม ว่า เครื่องรับโทรทัศน์.
น้ำดิบน. นํ้าที่ยังไม่ได้ต้มหรือยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำน้ำประปา.
น้ำประปาน. น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย.
นิติบัญญัติน. กระบวนการในการตรากฎหมาย.
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.
ประชาทัณฑ์น. การที่ฝูงชนกลุ้มรุมทำร้าย เป็นการลงโทษบุคคลที่ตนเข้าใจหรือนึกว่ามีความผิด โดยไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม.
ปุ๋ยเคมีน. ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมีให้มีธาตุอาหารหลักเพียงธาตุเดียวหรือหลายธาตุ
เภสัชศาสตร์(เพสัดชะสาด) น. วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค.
โภชนาการ(โพชะนา-, โพดชะนา-) น. วิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต.
ระบบข้อมูลน. กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บ รักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.
วิวัฒนาการ(วิวัดทะนากาน) น. กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม.
สิ่งตีพิมพ์น. ไปรษณียภัณฑ์ประเภทข้อความ รูป หรือรอยประดิษฐ์บนกระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในกิจการพิมพ์ ซึ่งทำขึ้นเป็นหลายสำเนาเหมือนกันทุกประการ ด้วยกระบวนการทางเครื่องกลไก หรือการถ่ายภาพอันเกี่ยวข้องกับการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ กระดาษไข เนกาทีฟ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในกิจการพิมพ์.
สืบพยานก. กระบวนการแสวงหาความจริงในศาล โดยวิธีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลหรือนำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
สื่อสารมวลชนน. กระบวนการติดต่อสื่อสารสู่มวลชนโดยส่งสารผ่านสื่อมวลชน.
สุขศึกษาน. การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procedural rightสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical processกระบวนการโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, processปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, conversionกระบวนการแปลงผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, dueกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, mental๑. คาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [ มีความหมายเหมือนกับ protuberance, mental ]๒. กระบวนการทางจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population processกระบวนการทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phlebography; venography๑. กระบวนการบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดดำ๒. การบันทึกชีพจรหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process democratผู้ยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process philosophyปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, abuse ofการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right, proceduralสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffusion๑. กระบวนการแพร่ซ่าน๒. ภาวะชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syneresisกระบวนการวุ้นหดตัวแยกน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stochastic processกระบวนการสโทแคสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airstream processกระบวนการกระแสลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulatory processกระบวนการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arithmetisation; arithmetization๑. การทำให้เป็นระบบเลขคณิต๒. กระบวนการเลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetization; arithmetisation๑. การทำให้เป็นระบบเลขคณิต๒. กระบวนการเลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abuse of processการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
judicial processกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial processกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth-death processกระบวนการเกิดดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metabolismกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mental process๑. คาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [ มีความหมายเหมือนกับ protuberance, mental ]๒. กระบวนการทางจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concretion๑. นิ่ว [ มีความหมายเหมือนกับ calculus ]๒. การเชื่อมผิดปรกติ๓. กระบวนการทำให้แข็งขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catabolismกระบวนการสลาย, แคแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conversion processกระบวนการแปลงผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denitrificationกระบวนการเปลี่ยนไนเตรตเป็นไนโตรเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
due processกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
final processกระบวนการบังคับคดี [ ดู execution proceedings ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrajudicialนอกกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
energy conversion processกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exergonic processกระบวนการเอกเซอร์โกนิก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ ดู final process ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endergonic processกระบวนการเอนเดอร์โกนิก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
in pais (Fr.)นอกกระบวนการทางกฎหมาย, นอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Morkov processesกระบวนการมาร์คอฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน, Example: ซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง, Example: เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด, Example: คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Microbial Enhanced Oil Recoveryกระบวนการทางจุลชีวะ, กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ, Example: พวก Micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Adjustment processกระบวนการปรับแก้ [เศรษฐศาสตร์]
Chemical process controlการควบคุมกระบวนการทางเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge processกระบวนการความรู้ [การจัดการความรู้]
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Conditioning wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Decay, radioactiveการสลาย(กัมมันตรังสี), การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Disintegration, radioactiveการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Waste packagingการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Waste conditioningการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย, สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อย ใช้ในกระบวนการทางชีวภาพ เคมี หรือกระบวนการอื่นๆ โดยติดตามการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีในกระบวนการนั้น [นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Radioactive decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive decayการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิ วไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Radioactivationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Radiative captureการจับยึดแบบปล่อยรังสี, กระบวนการจับยึดทางนิวเคลียร์โดยนิวเคลียสแล้วแผ่เฉพาะรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทันที เช่น เมื่อนิวเคลียสจับยึดนิวตรอนแล้วปล่อยรังสีแกมมาออกมา [นิวเคลียร์]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]
Packaging, wasteการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์, นิวเคลียร์เกจ, เครื่องวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ทำงานโดยการให้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึกผ่านออกมาทางช่องผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการวัด และมีหัววัดรังสีทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของรังสี หรือจำแนกชนิดและขนาดพลังงานของรังสีซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ใช้ควบคุมความหนาแน่นของวัสดุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก ซีเมนต์ ควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ควบคุมความชื้นของวัสดุในอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก แก้ว และควบคุมระดับของเหลวในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Neutron generationรุ่นนิวตรอน, นิวตรอนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในแต่ละรุ่น โดยนิวตรอนที่เกิดและปล่อยออกมาในรุ่นก่อน จะเกิดการเทอร์มัลไลซ์ และถูกดูดกลืนโดยวัสดุฟิสไซล์แล้วเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสให้นิวตรอนรุ่นถัดมา และเกิดตามกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ <br>ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังทั่วไป จะมีนิวตรอนเกิดขึ้นประมาณ 40, 000 รุ่นในทุก ๆ วินาที</br> <br>(ดู thermalization ประกอบ)</br>, Example: [นิวเคลียร์]
Neutron captureการจับยึดนิวตรอน, กระบวนการที่นิวเคลียสของอะตอมดูดกลืนหรือจับยึดนิวตรอนเอาไว้ โอกาสที่วัสดุจะจับยึดนิวตรอนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานของนิวตรอนและธรรมชาติของวัสดุนั้น <br>(ดู cross section ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย, Example: [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน Yellow Submarine (1968)
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Starting with the excavation of Naukratis by Flinders Petrie in 1885.เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Initiate brain stem.เริ่มต้นกระบวนการ The Lawnmower Man (1992)
Initiate second level.เริ่มต้นกระบวนการขั้นสอง The Lawnmower Man (1992)
Initiate brain stem.เริ่มต้นกระบวนการ The Lawnmower Man (1992)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Auto-physiological suggestion.เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางเพศน่ะ Junior (1994)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
The procedure comes with its own epidural.กระบวนการกำลัง ดำเนินการของมัน eXistenZ (1999)
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ eXistenZ (1999)
Mr. President, why do you think the public supports you during these impeachment proceedings?ท่านประธานาธิปดีครับ ท่านคิดว่าทำไมสังคมยังคงให้การสนับสนุนคุณ ในช่วงกระบวนการซักฟอกต่างๆนี้ครับ? Death Has a Shadow (1999)
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม Mulholland Dr. (2001)
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร Platonic Sex (2001)
- You print one word about that, I'll sue. - Lawsuits take years.ถ้านายเขียนข่าวพวกนั้นละก็, ฉันฟ้องนายแน่ กระบวนการศาลต้องใช้เวลา อาจจะเป็นปี X-Ray (2001)
You have many questions. Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human.คุณมีคำถามมากมาย ซึ่งจากกระบวนการทางความคิดของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
No state can deprive any person of life liberty or property without due process of law.ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม" The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก The Corporation (2003)
we don't see all that vacuuming up of money vacuuming out the insides of public processes but we do see the nice façade.เรามองไม่เห็นการดูดเงินออกไป ดูดเอาเนื้อในของกระบวนการทางสังคมออกไป เราเห็นแต่ภาพภายนอกที่สวยงามเท่านั้น The Corporation (2003)
And the public was totally unaware it was actually happening as a process was being engaged.มันเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง The Corporation (2003)
During this eight month re-review processระหว่างกระบวนการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมาตลอด 8 เดือน The Corporation (2003)
Corporations are not accountable to the democratic process.บรรษัทไม่มีความรับผิด (เอมี ฟิลด์ นักทำงานด้านสังคม) ต่อกระบวนการประชาธิปไตย นี่แหละคือประเด็น The Corporation (2003)
Begin the purging process.เริ่มกระบวนการชำระล้าง Resident Evil: Apocalypse (2004)
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด I Heart Huckabees (2004)
Until this process is finished...จนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จ... Windstruck (2004)
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
We should stay here until we can define the extent of our changes... and figure out how to reverse them.เราจะอยู่ที่นี่คนกว่าค้นพบว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรา... แล้วหากระบวนการย้อนกลับ. Fantastic Four (2005)
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย Extreme Aggressor (2005)
They will inject themselves into the investigation.พวกเขาจะเสนอตัว เข้ามาในกระบวนการสอบสวน Extreme Aggressor (2005)
lockdown initiated.เริ่มต้นกระบวนการปล่อยจรวด Hidden (2005)
lockdown complete.กระบวนการปล่อยพร้อม Hidden (2005)
We've detected an error in the testing process.เราตรวจพบความผิดพลาดในกระบวนการทดสอบ Super Rookie (2005)
Got her before there was any decomposition.ก่อนที่เธอจะถูกกระบวนการเน่าเปื่อยย่อยสลายเธอซะก่อน Fido (2006)
You know what might help speed up the process?คุณรู้ไหมอะไรจะทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้น Cashback (2006)
So now we have to use our political processes in our democracy, and then decide to act together to solve those problems.ถึงตอนนี้เราต้องใช้กระบวนการทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของเรา ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น An Inconvenient Truth (2006)
Measures taken to make sure that the process goes as smoothly as possible.ตั้งมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการจะราบรื่นที่สุด The Rat (2006)
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น The Rat (2006)
Had to wait another three weeks while they reset the whole process.ต้องรออีกสามสัปดาห์กว่ากระบวนการใหม่จะเสร็จ The Rat (2006)
You'll be conscious to see the whole procedure.เธอจะรู้สึกตัวตลอดทั้งกระบวนการนี้ Cinderella (2006)
To think that today, all around us, the evolutionary process continues so dramatically!ที่คิดว่าวันนี้ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา กระบวนการวิวัฒนาการ ดำเนินต่อเนื่องอย่างประหลาด Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Sometimes the process goes smoothly, as in your case, and other times-- well, let's just say some people misinterpret our motives, and then it can go...ผู้คนอย่างคุณ บางเวลากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างเช่นในกรณีของคุณ และในบางเวลา Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
All procedures will be discussed and overseen by an upper level.ทุกกระบวนการต้องได้รับการอธิบายและควบคุมโดยคนที่มีความชำนาญ Love/Addiction (2007)
Ryan broke protocol.ไรอันเขาทำผิดกระบวนการ Bang, Bang, Your Debt (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[kān damnoēn krabūankān dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of process  FR: abus de procédure [ m ]
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [ f ]
การควบคุมกระบวนการ[kān khūapkhum krabūankān] (n, exp) EN: process control
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[kān khūapkhum krabūankān thāng sathiti] (n, exp) EN: statistical process control
การวิเคราะห์กระบวนการ[kān wikhrǿ krabūankān] (n, exp) EN: process analysis
กระบวนการ[krabūankān] (n) EN: process ; procedure ; method ; system  FR: procédure [ f ] ; procédé [ m ] ; processus [ m ]
กระบวนการการผลิต[krabūankān kān phalit] (n, exp) EN: production process
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[krabūankān patibat ngān māttrathān] (n, exp) EN: standard operating procedure (SOP)
กระบวนการผลิต[krabūankān phalit] (n, exp) FR: processus de fabrication [ m ] ; procédé de fabrication [ m ]
กระบวนการพิจารณา[krabūankān phijāranā] (n, exp) EN: proceedings
กระบวนการพิจารณาคดี[krabūankān phijāranā khadī] (n, exp) EN: court proceedings
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย[krabūankān phijāranā tām kotmāi] (n, exp) EN: legal proceedings
กระบวนการเปลี่ยนแปลง[krabūankān plīenplaēng] (n, exp) FR: processus de transformation [ m ]
กระบวนการเรียนรู้[krabūankān rīenrū] (n, exp) EN: learning process  FR: processus d'apprentissage [ m ]
กระบวนการเรียนรู้ภาษา[krabūankān rīenrū phāsā] (n, exp) EN: language learning process  FR: processus d'apprentissage de la langue [ m ]
กระบวนการร้องทุกข์[krabūankān røngthuk] (n, exp) EN: grievance procedure
กระบวนการศาล[krabūankān sān] (n, exp) EN: judicial process
กระบวนการทางการตลาด[krabūankān thāng kān talāt] (n, exp) EN: marketing process
กระบวนการย่อยอาหาร[krabūankān yøi āhān] (n, exp) FR: processus de digestion [ m ]
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้[krabūankān yønklap mai dāi] (n, exp) EN: irreversible process
กระบวนการยุติธรรม[krabūankān yutitham] (n, exp) EN: judicial administration

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
WIP(n, slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept(vt) ทำให้ผ่านกระบวนการ
animal heat(n) ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
block(n) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
breathing(n) กระบวนการหายใจ
buildup(n) การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
calorimeter(n) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
cognitive(adj) เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้
cognitive(adj) ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด
coloring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี, See also: วิธีการใส่สี
colouring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี
combustion(n) กระบวนการเผาไหม้, See also: กระบวนการสันดาป
crude(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crudely(adv) อย่างดิบ, See also: อย่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด
cure(n) กระบวนการถนอมอาหาร
cycle(n) กระบวนการที่สมบูรณ์
decapitation(n) การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ
desalination(n) กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ
desalinization(n) กระบวนการแยกเลือกออกจากน้ำ, Syn. desalination
detox(n) กระบวนการขับสารพิษ (ทางชีวเคมี)
detoxification(n) กระบวนการขับสารพิษ
disposal(n) กระบวนการกำจัดสิ่งของ, Syn. dumping, elimination, riddance
documentation(n) การเตรียมเอกสาร, See also: กระบวนการจัดเอกสาร
electroplate(vt) เคลือบโลหะด้วยกระบวนการอิเล็กทรอโลซิส
electrotype(n) แม่พิมพ์โลหะหรือกระบวนการทำแม่พิมพ์โลหะ
enameling(n) การเคลือบ, See also: กระบวนการเคลือบ, Syn. enamel work
excavate(vi) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate(vt) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavation(n) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์), Syn. burrowing, digging, unearthing
filtration(n) กระบวนการกรอง, Syn. refinement
galvanometry(n) กระบวนการวัดกระแสไฟฟ้า
ignition(n) การจุดไฟ, See also: กระบวนการเผาไหม้, Syn. combustion
implantation(n) กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก, Syn. fertilization
induction(n) การให้เข้ารับตำแหน่ง, See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง, Syn. installation, inauguration
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด
intellection(n) การเข้าใจ, See also: การคิด, กระบวนการคิดและใช้เหตุผล
labor(n) กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labour(n) กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
lactic acid(n) กรดแล็กติก, See also: ของเหลวใสที่พบได้ในกระบวนการหมักของการทำนมเปรี้ยว
lavation(n) การชำระล้าง, See also: กระบวนการชำระล้าง
make(n) กระบวนการผลิต, See also: แบบ, วิธีการผลิต, Syn. process and output
metabolism(n) กระบวนการเผาผลาญอาหาร, See also: เมตาบอลิซึม, การสันดาป, Syn. digestion
mezzotint(n) กระบวนการแกะแม่พิมพ์, Syn. half tone, engraving
mitosis(n) กระบวนการแบ่งเซลล์, Syn. division
movement(n) กระบวนการ
mutation(n) การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ, See also: กระบวนการการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนรูป, Syn. deviation, modification, variation
natural selection(n) กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
nonscientific(adj) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
number crunching(n) กระบวนการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่
osmosis(n) กระบวนการซึมผ่าน, See also: กระบวนการออสโมซิส
pacification(n) กระบวนการสันติภาพ, See also: กระบวนการนำมาซึ่งความสงบ, Syn. appeasement, accommodation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน, การเชื่อมประกบ, กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน, ข้อต่อ, ปล้อง, ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, การย่อยและดูดซึม, การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า, กลุ่มสิ่งจักสาน, ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ, สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง, เอาความคิดยัดเยียดให้, กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง, เอาความคิดยัดเยียดให้, กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง, การหยุดพักหายใจ, การเอ่ยคำ, ความปรารถนา, ชั่วแวบเดียว, การโชยพัดเบา
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ, สิ่งที่ถูกหล่อออกมา, การขว้าง, การโยน, การกำหนดบท, การทอดแห, , Syn. hurl
cleanupn. การชำระล้าง, กระบวนการชำระล้าง
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้, กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้, ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม, กระบวนการผสม, ภาวะที่ถูกผสม, ของผสม
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน, กระบวนการกัดกร่อน, ภาวะที่ถูกกัดกร่อน, ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
data retrievalการค้นคืนข้อมูลหมายถึง กระบวนการในการเรียกหา หรือนำข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูล กลับมาแสดงบนจอภาพหรือเครื่องปลายทาง (terminal)
dialyse(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
dialysis(ไดแอล'ลิซิส) n. กระบวนการแยกcrystalloidsออกจากcolloidsในสารละลายโดยผ่านเยื่อบาง, See also: dialytic adj. ดูdialysis -pl. dialyses
dialyze(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น
distillation(ดิสทะเล'เชิน) n. การกลั่น, การต้มกลั่น, กระบวนการกลั่น, กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น, ผลิตผลจากการกลั่น, ภาวะที่ถูกกลั่น., See also: distillatory adj. ดูdistillation
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
electrolyze(อิเลค'ทระไลซ) vt. ทำให้สลายตัว ด้วยกระบวนการ electrolysis n., See also: electrolys z ation n. ดูelectrolyse electrolysation n. ดูelectrolyse electrolyzation n. ดูelectrolyse electrolyser n. ดูelectrolyse electrolyszer n. ดูelectrolyse
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
foundry(เฟา'ดรี) n. โรงหล่อ, โรงหลอม, กระบวนการหล่อ
frondescencen. กระบวนการหรือระยะการแตกใบ.
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา, กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
ignition(อิกนิช'เชิน) n. การติดไฟ, ภาวะที่ติดไฟ, กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่, ใส่, ฉีด, ซึมซาบ, แช่, ชง, เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่, ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง, ปานกลาง, n. สิ่งปานกลาง, ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) , รถยนต์ขนาดปานกลาง, คนไกล่เกลี่ย, คนกลาง, ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง, ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย, สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
loom(ลูม) { loomed, looming, looms } n. เครื่องทอผ้า, หูก, กี่, ศิลปะและกระบวนการทอ, ส่วนของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย vi. ปรากฎขึ้น ลาง ๆ ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น n. การปรากฎขึ้นลาง ๆ
lore(ลอร์) n. ความรู้, เรื่องเก่า ๆ , นิยายที่เล่าลือกันมา, ตำนาน, การสั่งสอน, กระบวนการสอน, บทเรียน
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ
marbling(มาร์'บลิง) n. ศิลปะหรือกระบวนการทำลายหินอ่อน, ลายหินอ่อน
mechanism(เมค'คะนิสซึม) n. ระบบเครื่องกลไก, เครื่องกลไก, กลวิธาน, วิธีการ, โครงสร้าง, ลัทธิวัตถุนิยม, กระบวนการและปฏิกิริยาของแรงจิต., See also: mechanismic adj. mechanist n. mechanistic adj.
metabolic(เมท'ทะบอล'ลิค) adj. เกี่ยวกับการสันดาป, เกี่ยวกับกระบวนการ
metabolite(มะแทบ'บะไลทฺ) n. ผลิตผลของกระบวนการสันดาปหรือ metabolism
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน, กระบวนการกลายเป็นหิน
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.
pilot systemระบบนำร่องหมายถึง วิธีการที่ทดลองนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน หรืออาจหมายถึง ระบบการนำข้อมูลตัวอย่างจำนวนหนึ่งมาประมวลผล เพื่อจะได้ประเมินผล แล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการที่จะทำจริงต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ, การปฏิบัติ, แนวทาง, กระบวนการ, กรรมวิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n, vi, vt) กระบวนการตายของเซลล์
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Complaint procedure(n, jargon) กระบวนการร้องเรียน
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
Downregulation and Upregulationคือกระบวนการที่เซลล์ลดจำนวนปริมาณของส่วนประกอบของในเซลล์เช่น RNA หรือโปรตีน เพื่อตอบกลับให้ตัวแปรภายนอก การเพิ่มขึ้นของส่วนประกอบเซลล์เรียกว่าการควบคุม
Druckbeaufschlagung { f }(n) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่ม หรือ ลด ความดัน
Epigenetic[อีพีเจเนติกส์] อีพีเจเนติกส์ หรือพันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม คือองค์ความรู้ทางชีววิทยาโดยเฉพาะพันธุศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนที่เกิดจากกระบวนการอื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงลำดับดีเอ็นเอ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนแบบนี้เช่นการเติมหมู่เมธิลบนดีเอ็นเอหรือการถอนหมู่อะเซทิลออกจากฮิสโตน เป็นการยับยั้งการแสดงออกของยีนนั้นๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลำดับดีเอ็นเอในยีนนั้นๆ
epitay(n) เป็นชื่อกระบวนการปลูกฟิล์มเป็นผลึกเชิงเดี่ยวบนผิวหน้าฐานรองที่เป็นผลึกเชิงเดี่ยว
extrajudicial killings(n, jargon) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
GIFT(n, abbrev) Gamete Intrafallopian Transfer เป็นกระบวนการช่วยให้มีบุตรสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
intrapersonalภายในตนเอง, ภายในบุคคล, กระบวนการภายในบุคคล
intrapersonalภายในตนเอง, ภายในบุคคล, กระบวนการภายในบุคคล
lean(n, jargon) ศัพท์ธุรกิจ หมายถึง การปรับลดหรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของโตโยต้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรียกว่า TPS: Toyota Production System, See also: A. -, Syn. -
obstruction of justice(n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
odorization(n) กระบวนการเติมกลิ่น
Ovarian biopsyกระบวนการนี้เรียกว่าการตรวจชิ้นเนื้อ สำหรับมะเร็งรังไข่, การตรวจชิ้นส่วนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดโดยการเอาเนื้องอกในระหว่างการผ่าตัด.
retributive justiceกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
retributive justice(n) (ก่อนหน้านี้ที่เสนอไปผิดค่ะ) ขอแก้ไขเป็น "กระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน", See also: A. restorative justice
Semispinalis capitisกล้ามเนื้อตามยาวลึกของหลังที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการตามขวางของทรวงอกหกหรือเจ็ดส่วนบนและกระดูกสันหลังส่วนคอที่เจ็ดถูกแทรกบนพื้นผิวด้านนอกของกระดูกท้ายทอยระหว่างสองสันหลัง (ช่องเปิดในกะโหลกศีรษะที่ไขสันหลังผ่านจนกลายเป็นไขกระดูก) และทําหน้าที่ขยายและหมุนศีรษะ
service of process(n) กระบวนการส่งหมายศาล
tracking system(n) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย
wholegrain(n) ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย, Syn. whole-grain; whole seed
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
測定[そくてい, sokutei] การวัด กระบวนการวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Physiologie(n) |die, nur Sg.| กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Physiologie(n) |die, nur Sg.| ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
physiologisch(adj, adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*rbeitsgang { m }; Bedienung { f } | Arbeitsgänge { pl }*(n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top