Search result for

*กระจายเสียง*

(116 entries)
(0.0558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระจายเสียง, -กระจายเสียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจายเสียง[V] broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป
วิทยุกระจายเสียง[N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
เครื่องกระจายเสียง[N] amplifier, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: วิทยุสมัยแรกๆ ยังมีกำลังต่ำจึงมักมีเครื่องกระจายเสียงรวมไว้ด้วย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปขับลำโพงให้เสียงดังสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก
สถานีวิทยุกระจายเสียง[N] radio station, Syn. สถานีวิทยุ, Example: คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย[N] Radio Thailand, Example: ผมรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจายเสียงก. ส่งเสียงแพร่ไกลออกไป.
วิทยุกระจายเสียงน. การแพร่สัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช้คลื่นวิทยุ.
ช่องย่านความถี่ที่ใช้สัญญาณภาพและเสียงที่กำหนดไว้ต่าง ๆ กัน ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์, (ปาก) คำเรียกสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี เช่น ดูละครช่อง ๗
ถ่ายทอดก. กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่นหรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์), โดยปริยายหมายความว่า นำเรื่องที่รู้ไปเล่าต่อ.
สัมภาษณ์ก. สนทนาหรือสอบถามเพื่อนำเรื่องราวไปเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียงเป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์สัมภาษณ์นายกราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับความเป็นมาของราชบัณฑิตยสถาน.
ออกวิทยุก. กระจายเสียงทางวิทยุ.
ออกอากาศก. กระจายเสียงทางวิทยุ, กระจายเสียงและแพร่ภาพทางโทรทัศน์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
International broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Internet radio broadcastingการกระจายเสียงวิทยุทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Radio broadcastingการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Radio broadcasting policyนโยบายการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Weather broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพการพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
Webcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางเว็บ [TU Subject Heading]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
Digital broadcastingการแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล
การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
frequency modulation (FM)การกล้ำทางความถี่, การผสมคลื่นชนิดที่ทำให้ความถี่ของคลื่นพาหะแปรเปลี่ยนไปตามคลื่นสัญญาณ ใช้ในระบบการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
carrier waveคลื่นพาหะ, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณเสียงและภาพในการส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unidirectional transmissionการส่งทิศทางเดียว, ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน The Happening (2008)
This is the emergency broadcast network.นี่คือเครือข่ายกระจายเสียงฉุกเฉิน Chapter Ten '1961' (2009)
Put it on the speaker.- เปิดกระจายเสียงซิ.. The Breath (2009)
Becker, we need to get this to the PA system.เบคเกอร์ เราต้องเอาสิ่งนี้ ไปที่ระบบกระจายเสียง Episode #3.3 (2009)
In campus news, the debate over our library's PA system continues with some students suggesting its volume be lowered, while others question its very purpose.สำหรับข่าวของวิทยาลัย การโต้ว้าทีเรื่องระบบกระจายเสียงในห้องสมุดยังคงดำเนินต่อ นักศึกษาบางคนแนะนำว่าควรเบาๆเสียงลง Spanish 101 (2009)
Chekov, Pavel Andrejevic, begin ship wide mission broadcast.เชคอฟ พาเวล แอนเดรวิช เริ่มกระจายเสียงภายในยานได้ Star Trek (2009)
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge The King's Speech (2010)
The teacher's in the studio, right?ยัยครูนั่นอยู่ที่ห้องกระจายเสียงใช่ไหม Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
He put on airs and said...มันพูดกระจายเสียง The Front Line (2011)
I now have to turn off the P.A. system so I can save our precious generator resources for the coffee machine and my plug-in lower back vibrator.ตอนนี้ผมต้อง ปิดระบบกระจายเสียง และผมต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่า Lights Out (2013)
We're gonna get you to the hospital. I can't even grab a regular broadcast signal.เป็นหมอ เราจะพาคุณไปโรงพยาบาล ฉันจับสัญญาณกระจายเสียงปกติไม่ได้เลย Pilot (2013)
Regular receivers can't pull a signal through whatever has-has cut us off, but I once used our broadcast tower like a giant antenna to pull feedback loops for my band's cover album.เครื่องรับปกติไม่สามารถดึงสัญญาณ มาจากอะไรก็ตามที่ตัดขาดเราได้ แต่มีครั้งหนึ่งที่ฉันใช้หอกระจายเสียงของเราเป็นเสาอากาศยักษ์ Pilot (2013)
That's from a pirate radio broadcastนั่นเสียงจาก วิทยุกระจายเสียง The Survivor in the Soap (2013)
They're gonna make an announcement over the P.A.พวกเขาก็จะแพร่กระจายเสียง The Girl Who Knew Too Much (2013)
The broadcast room is off limits to unauthorized people.ห้องกระจายเสียงน่ะ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามานะ Episode #1.12 (2013)
I didn't win it to make you come to the broadcast room.ฉันไม่ได้ชนะรางวัลนั้น เพื่อทำให้นายเข้ามาในห้องกระจายเสียงนะ Episode #1.12 (2013)
Yeah, I just went to the broadcasting room.รุ่นพี่ ฉันเพิ่งไปที่ห้องกระจายเสียงมา Episode #1.14 (2013)
You stopped me like this at the broadcasting room.เธอรั้งฉันแบบนี้ ที่ห้องกระจายเสียง Episode #1.14 (2013)
- Go to the broadcasting station.ไปที่ห้องกระจายเสียงนะ Episode #1.13 (2013)
Broadcasting room.ฉันจะไปห้องกระจายเสียง มีอะไร Episode #1.13 (2013)
- Choi Young Do! Is this your playground?ชอยยองโด ห้องกระจายเสียง เป็นสนามเด็กเล่นของนายเหรอ Episode #1.13 (2013)
This is Station 7 in Nebraska, broadcasting on the shortwave band.นี่คือสถานี 7 ในเนบราสก้า กระจายเสียงด้วยคลื่นสั้น... World War Z (2013)
Radio and television broadcasting may be only a brief passing phase in our technological development.และข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีของเรา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ผ่าน The Immortals (2014)
Broadcasting status.สถานะการกระจายเสียง The Martian (2015)
Someone's hacked into the emergency broadcast system.มีบางคนได้แฮกเข้ามาใน ระบบกระจายเสียงฉุกเฉิน Green Arrow (2015)
I went over to the PA and made the last announcement and said that we were abandoning the rig.แอนเดรีย เฟลตัส อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เธอไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว ฉันไปที่ระบบกระจายเสียง เพื่อทำการประกาศครั้งสุดท้าย ฉันพูดว่าเรากำลังจะสละหลุม Deepwater Horizon (2016)
, broadcasting from my own little corner of the world,กระจายเสียงจากสถานีวิทยุชุมชน มุมเล็กๆโลกส่วนตัวของดิฉัน The Fog (2005)
A radio transmission from the homeland.วิทยุกระจายเสียง จากฝั่งแผ่นดินใหญ่ Letters from Iwo Jima (2006)
I know where he has to be broadcasting from.Heroes ฉันรู้ ว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหน กระจายเสียง Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre
สื่อกระจายเสียง[n. exp.] (seū krajāisīeng) EN: broadcast media   
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VI] ออกอากาศ, See also: กระจายเสียง, Syn. broadcast, put on the air, transmit
airwaves[N] สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
broadcaster[N] ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission
bullhorn[N] เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า), Syn. loudhailer
beam to[PHRV] กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
close down[PHRV] ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์), See also: เลิดกระจายเสียง, งดถ่ายทอด
commentate on[PHRV] รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)
go off[PHRV] หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ)
go out[PHRV] กระจายเสียง
go over to[PHRV] (วิทยุ)ส่งกระจายเสียงไปยัง(คนหรือสถานที่), See also: ออกอากาศไปยัง
off the air[IDM] หยุดกระจายเสียง (ทางวิทยุโทรทัศน์), See also: หยุดออกอากาศ
on the air[IDM] กำลังถ่ายทอด, See also: กำลังกระจายเสียง
loudspeaker[N] เครื่องกระจายเสียง, See also: ลำโพง
megaphone[N] โทรโข่ง, See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง, Syn. bull horn, amplifier
megaphone[VI] พูดผ่านโทรโข่ง, See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
megaphone[VT] พูดผ่านโทรโข่ง, See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
megaphonic[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียง
mike[N] ไมโครโฟน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องกระจายเสียง, Syn. loudspeaker, speaker, mike
NBC[ABBR] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอเมริกา, See also: คำย่อของ National Broadcasting Company
on-air[ADJ] กำลังออกอากาศ, See also: กำลังกระจายเสียง, Ant. off-air
on-air[ADV] กำลังออกอากาศ, See also: กำลังกระจายเสียง, Ant. off-air
over-the-air[ADJ] ซึ่งกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
radiobroadcast[N] การกระจายเสียงทางวิทยุ
relay out[PHRV] ส่งออกไป, See also: กระจายเสียงออกไป
relay to[PHRV] ส่งไปยัง, See also: กระจายเสียงไปยัง
send[VI] ส่งข่าว, See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send[VT] ส่งข่าว, See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
sign off[PHRV] หยุดกระจายเสียง, See also: เลิกกระจายเสียง
transmittance[N] การส่งสัญญาณ, See also: การกระจายเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
mike(ไมคฺ) n. เครื่องกระจายเสียง vi. หลบงาน
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-Thai: Longdo Dictionary
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top