Search result for

*กบฏ*

(156 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กบฏ, -กบฏ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กบฎ (n ) เป็นคำที่สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ กบฏ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบฏ[V] revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบฏ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
การกบฏ[N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบฏ(กะบด) ก. ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ทรยศ, ขบถ ก็ว่า.
กบฏ(กะบด) น. การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ความทรยศ
กบฏผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
กบฏขบถ ก็ว่า
กบฏเป็นฐานความผิดอาญา ที่เกี่ยวกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครอง.
กันลง ๓, กันลอง ๓น. การกบฏ, การบุกรุก.
ขบถ(ขะบด) ก. ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ทรยศ, กบฏ ก็ว่า.
ขบถกบฏ ก็ว่า.
ทดโทร่ห์(-โทฺร่) ก. การคิดประทุษร้าย, ใช้เข้าคู่กับคำ กบฏ เป็น กบฏทดโทร่ห์, ทดโท่ ก็ว่า.
ทรยศก. คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ, กบฏ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebellionการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebellionการกบฏ, การก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attainderการริบทรัพย์ของผู้เป็นกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corruption of bloodการที่ผู้เป็นกบฏหมดสิทธิรับและให้มรดก (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurrectionการก่อการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurrectionการก่อการกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasonการกบฏ, การทรยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasonการกบฏ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กบฏการประทุษร้าย การทรยศต่ออาณาจักร
คำที่มักเขียนผิด คือ กบฎ [คำที่มักเขียนผิด]
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
Consular office Declared ?Non grata?เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะถูกประกาศว่าไม่พึงปรารถนา หรือไม่พึงโปรดได้ ดังข้อ 23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความดังนี้?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ว่าพนักงานฝ่ายกงสุลเป็น บุคคลที่ไม่พึงโปรด หรือบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีนั้นรัฐผู้ส่งจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นต่อสถานที่ทำการทางกงสุล แล้วแต่กรณี2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่นำพาภายในเวลาอันสมควรที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของ ตนตามวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับอาจเพิกถอนอนุมัติบัตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น หรือเลิกถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลก็ได้ แล้วแต่กรณี3. รัฐผู้รับอาจประกาศว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล เป็นผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้ ก่อนที่บุคคลนั้นจะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับ หรืออยู่ในรัฐผู้รับแล้ว แต่ก่อนเข้ารับหน้าของตนต่อสถานที่ทำการทางกงสุลก็ได้ ในกรณีใด ๆ เช่นว่านั้น รัฐผู้ส่งจะเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลนั้น4. ในกรณีที่ได้บ่งไว้ในวรรค 1 และ 3 ของข้อนี้ รัฐผู้รับไม่มีพันธะที่จะต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัยของตนแก่รัฐผู้ส่ง?การ ที่รัฐผู้รับปฏิเสธที่จะออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตรหลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วนั้น เป็นสิทธิของรัฐผู้รับอันจะถูกโต้แย้งมิได้ ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือ รัฐผู้รับมีพันธะที่จะต้องอธิบายเหตุผลอย่างใดหรือไม่ ในการที่ปฏิเสธไม่ยอมออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตร หลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วข้อนี้ น้ำหนักของผู้ทรงอำนาจหน้าที่ดูแลจะเห็นคล้อยตามทรรศนะที่ว่า รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้นในการกระทำดังกล่าวเหตุผลของการไม่ยอมออกอนุมัติบัตรให้นั้นคือว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือไปแสดงสุนทรพจน์อันมีข้อความเป็นที่เสื่อมเสียแก่รัฐผู้รับ หรือเคยมีส่วนร่วมในการก่อการกบฏต่อรัฐผู้รับหรือเข้าไปแทรกแซงกิจการการ เมืองภายในของรัฐผู้รับ เป็นต้น [การทูต]
Political Offensesความผิดทางการเมือง หลักการข้อหนึ่งของการส่งตัวผู้กระทำความผิดไปให้อีก ประเทศหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ ผู้ที่กระทำผิดทางการเมืองจะถูกส่งข้ามแดนไปให้อีกประเทศหนึ่งไม่ได้เป็นอัน ขาด แต่อย่างไรก็ดี มีปัญหาในปฏิบัติคือว่า จะแยกความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างความผิดทางการเมือง กับที่มิใช่ด้วยเหตุผลทางการเมือง นักวิชาการบางท่านนิยามความหมายของคำว่าความผิดทางการเมืองไว้ว่า คือ ความผิดฐานกบฏ (Treason) ซึ่งในกฎหมายของหลายประเทศหมายถึงการประทุษร้าย หรือพยายามประทุษร้ายต่อประมุขของประเทศ หรือช่วยฝ่ายศัตรูทำสงครามกับประเทศของตน ความผิดฐานปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ (Sedition) หรือการประกอบจารกรรม (Espionage) อันเป็นการคุกคามต่อความั่นคงหรือต่อระบบการปกครองของประเทศผู้ร้องขอ (หมายถึงประเทศที่ร้องขอให้ส่งตัวผู้กระทำผิดไปให้ในลักษณะผู้ร้ายข้ามแดน) ไม่ว่าจะกระทำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ Destroy Malevolence (2008)
They're charging him with treason!เขาจับพ่อข้อหากบฏ To Kill the King (2008)
Treason! ?กบฏTo Kill the King (2008)
Yes, Morgana, treason.ใช่ มอร์กานา กบฏ To Kill the King (2008)
Father, the blacksmith committed a crime, but we don't know for certain he meant treason?เสด็จพ่อ ช่างตีเหล็กทำผิดจริง แต่เราไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นกบฏ To Kill the King (2008)
You speak treason, Morgana.เจ้าพูดเหมือนกบฏ,มอร์กานา To Kill the King (2008)
Only a mad man hears the truth as treason!เพียงคนบ้าเท่านั้นที่ได้ยิน \ Nแล้วคิดว่าเป็นกบฏจริง! To Kill the King (2008)
A coup?ก่อกบฏHong Gil Dong, the Hero (2008)
A coup. They were planning a coup.การกบฏ พวกเขาวางแผนที่จะก่อกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If it really was a coup, the government will find the culprit.ถ้ามันเป็นการกบฏจริงๆ ราชสำนักก็จะจับคนผิดได้เองแหละ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Who cares if there was a coup attempt?ใครจะสนหล่ะว่าจะมีคนพยายามที่จะก่อกบฏHong Gil Dong, the Hero (2008)
Are you trying to defend a traitor?เจ้ากำลังพยายามแก้ต่างให้กบฏรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Is this... the reason why Yongmun is trying to attempt a coup?นี่หรือเปล่า... คือเหตุผลว่าทำไมยองมันถึงพยายามก่อการกบฏHong Gil Dong, the Hero (2008)
Is this related to this coup attempt you mentioned?นี่มันเกี่ยวโยงกับการพยายามก่อกบฏอย่างที่เจ้าอ้างใช่ไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They accused all the construction workers as traitors?พวกเขากว่าหาว่าพวกคนงานทั้งหมดเป็นคนกบฏอย่างนั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister has accused innocent men of treason!ท่านเสนามหาดไทยกล่าวหาว่าผู้บริสุทธิ์เป็นกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The man who accused them of treason is your master, the Interior Minister.คนที่กล่าวหาว่าพวกเขากบฏก็คือนายของท่าน เสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Why would he let him go for treason?ทำไมถึงเขาปล่อยให้กิลดงไปกบฏได้นะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
rebel patrol.หน่วยลาดตระเวนของพวกกบฏ 24: Redemption (2008)
We're looking for Doon Harrow. He's charged with treason against the city.เราตามหา ดูน ฮาโรล เขามีความผิด กบฏ ต่อเมือง City of Ember (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I... don't know yet.ท่านโนบุนากะ.. อาเคมิจิก่อกบฏ Goemon (2009)
This is a rebellion.แต่นี่คือการก่อกบฏ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
So long, high fashion. Hello, high school.แล้วเธอจะเลิกการเป็นกบฏของเธอด้วยรึป่าว In the Realm of the Basses (2009)
He incited the crew to riot, possibly mutiny.เขาปลุกเร้าลูกเรื่อให้ก่อจลาจล อาจนำไปสู่การกบฏ Today Is the Day: Part 2 (2009)
What makes you think the rebels are this way, General?อะไรที่ทำให้ท่านคิดว่า พวกกบฏอยู่ทางนี้เหรอครับ ท่านนายพล? Liberty on Ryloth (2009)
- I have a feeling the rebels will do it for us.- ข้าสัมผัสได้ว่า พวกกบฏจะจัดการมันให้เราเอง Liberty on Ryloth (2009)
Gay parents encourage rebellion. There are studies on this. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.พ่อแม่เกย์ มักสนับสนุนการกบฏ มีผลการวิจัยอยู่ Showmance (2009)
AN ISOLATED, UNCHARACTERISTIC ACT OF REBELLION.มันเป็นการกบฏลักษณะที่แบ่งแยกออกไป Valley Girls (2009)
I rebelled, I was cast out.ฉันกบฏ ฉันถูกไล่ออกมา Abandon All Hope (2009)
You rebelled. You were cast out.นายกบฏ นายก็ถูกไล่ออกมา Abandon All Hope (2009)
Then I find you guilty of treason.งั้นเจ้ามีความผิดโทษฐานเป็นกบฏ The Witch's Quickening (2009)
Arrest them immediately. I would shoot them for treason.จับพวกเขาไว้เดี๋ยวนี้ พวกเขาจะต้องถูกยิงเป้าฐานก่อการกบฏ Astro Boy (2009)
You're a rebel spy and a traitor to the empire.แกเปนสายลับกบฏ และเปนผูทรยศตออนาจักร. Planet 51 (2009)
Was it to satisfy your emotional need to rebel?เพื่อแสดงความกบฏของเธอให้สาแก่ใจอย่างนั้นเหรอ Star Trek (2009)
Moron, mutiny, murder, malice.ปัญญาอ่อน กบฏ ฆาตกรรม... มุ่งร้าย Alice in Wonderland (2010)
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้ Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)
It was Chechen rebels.แต่เป็นกบฏเชเชน MacGruber (2010)
Desecration of the blood or treason against your regent?การดูหมิ่นด้วยเลือด หรือกบฏต่อต้านผู้แทนพระองค์? 9 Crimes (2010)
You realize, of course, you're committing treason, throwing your queen under the bus as you are.คุณตระหนักแล้วว่า คุณเป็นกบฏ โยนราชินีคุณให้รถทับ เหมือนกับตัวเอง Hitting the Ground (2010)
What's the matter? Why are you so upset?นี่กำลังเข้าข่ายการก่อกบฏ The King's Speech (2010)
You could be charged with treason.พวกนายอาจถูกจับข้อหากบฏได้นะ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
They will rebel.พวกเขาจะก่อกบฏ The Mandalore Plot (2010)
What, you think I'm gonna rebel?คิดว่าฉันจะกบฏหรอ Swan Song (2010)
You did more than rebel.นายทำมากกว่าเป็นกบฏ The Third Man (2010)
Anyway, I'm not sure she's the best fit for our little-- how should we call it-- rebel alliance.อย่างไรก็ตาม ฉันไม่แน่ใจ เธอเหมาะกับฉันที่สุด สำหรับพวกเรา เราควรเรียกว่่าพันธมิตรกบฏ The Zazzy Substitution (2010)
Oh, I never identified with the rebel alliance.โอ้... ฉันไม่เคยระุบุิอยู่ในพันธมิตรกบฏ The Zazzy Substitution (2010)
Oh. So you never rebelled?- คุณไม่เคยกบฏเหรอ? Hot & Bothered (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason   
เป็นกบฏ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel   FR: se révolter ; se rebeller
พวกกบฏ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents   FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ปราบกบฏ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion   FR: mater une révolte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterinsurgency[N] การกระทำทางการทหารหรือการเมืองที่ใช้ต่อต้านการกบฏ
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
insurgent[ADJ] ซึ่งต่อต้านรัฐบาล, See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ, Syn. rebellious
insurrection[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การต่อต้าน, Syn. insurgence, rebellion, uprising
insurrectionary[N] การกบฏ, See also: การจลาจล, การต่อต้าน, Syn. uprising, insurgence, rebellion
insurrectionary[ADJ] เกี่ยวกับการกบฏ, See also: ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน, Syn. insurgent, rebellious
mutineer[N] ผู้ก่อการกบฏ, See also: ผู้ก่อการกระด้างกระเดื่อง, ผู้ที่ลุกฮือขึ้นต่อต้าน, ผู้ที่ก่อการกำเริบ
mutiny[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ, Syn. uprising, overthrow
rebel[N] ผู้ก่อการกบฏ, See also: ผู้ทรยศ, ผู้ก่อกบฏ, Syn. mutineer, revolter
rebel[VI] ก่อกบฏ, See also: ต่อต้าน, Syn. multiny, revolt
rebellion[N] การก่อกบฏ, See also: การกบฏ
rebellious[ADJ] ซึ่งก่อการกบฏ, See also: ขบถ, ดื้อรั้น, หัวรั้น, Syn. disobedient, mutinous
renegade[N] คนทรยศ, See also: คนกบฏ, Syn. deserter, tergiversator
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
revolt[N] การปฏิวัติ, See also: การกบฏ, จลาจล, Syn. rebellion, revolution
rise[VI] ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt
rise[N] การก่อจลาจล, See also: การลุกฮือ, การกบฏ, Syn. rebellion
rise up[PHRV] ลุกฮือ, See also: ลุกขึ้นสู้, กบฏ
sedition[N] การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล, See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ, Syn. rebellion, revolt, revolution, agitation
treason[N] การกบฏ
treasonable[ADJ] ซึ่งก่อกบฏ
witch-hunt[N] การสอบสวนและเปิดเผยแผนการกบฏ หรือศัตรูทางการเมือง, See also: (มักเป็นการอาศัยหลักฐานที่คลุมเครือ หรือแค่ความสงสัยเท่านั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
insurrectionary(อินซะเรค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการกบฏ,ซึ่งทำให้เกิดการกบฏ. n. กบฏ
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
reb(เรบ) n. ทหารฝ่ายกบฏ (ย่อจาก rebel)
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S.,treacherous
treason(ทรี'เซิน) n. การกบฏ,การทรยศ, Syn. disloyalty,deceit ###A. loyalty
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ,ทรยศ,หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspirator(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้คิดการกบฏ
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebel(vi) ก่อจลาจล,ก่อกบฏ,ขัดขืน,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ
rising(n) การเพิ่มขึ้น,การลุกขึ้น,การกบฏ,การแข็งข้อ,การคืนชีพ,สิ่งที่ปรากฏขึ้น
traitorous(adj) ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,เป็นกบฏ
treason(n) การกบฏ,การขายชาติ
treasonable(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
treasonous(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top