Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠใใใ ඃ

(0 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠใใใ ඃ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠใใใ ඃ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ARQの履歴データは 心臓部の... 燃料電池に... ! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠใใใ ඃ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ARQ履歴(りれき)データ 心臓(しんぞう)()... 燃料(ねんりょう)電池(でんち)... !

 


  

 
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
履歴
 • (りれき) (n) personal history; background; career; log; record; (P) [EDICT]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
心臓
 • (しんぞう) หัวใจ [LongdoJP]
 • (しんぞう) (n) heart; (P) [EDICT]
 • (ぶ) (n,n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) [EDICT]
 • (べ) (n) hereditary occupational group (Yamato period) [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc) [CE-DICT-Traditional]
燃料
 • (ねんりょう) (n) fuel; (P) [EDICT]
 • (rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ) fuel [CE-DICT-Simplified]
 • (rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ) fuel [CE-DICT-Traditional]
電池
 • (でんち) (n) battery; (P) [EDICT]
 • (diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ) battery [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top