ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(-, *(*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] 記者) 視聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
Go.[CN] 齐射) Salvo (2013)
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? 美國著名舞臺劇女演員) Applause (1929)
Well, I'm a couple of cockeyed sewing sewers.[CN] 啊哈,我是鬥雞眼裁縫滑稽表演的角色) Applause (1929)
(SQUEAKS)[CN] 吱吱声) Autumn (2009)
Filming has finally ended.[JA] プロデューサー) ドラマ終わったよ Emotions (2017)
(Sighing)[CN] 叹了口气)  ()
Are you sure you want to donate this much?[JA] 職員) こんなに 寄付していただいて いいんですか? Emotions (2017)
Of course.[JA] 職員)もちろんです Emotions (2017)
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.[JA] ひとみ) 毎日 ヨガするフリして見張ってた Emotions (2017)
But whether they come from Amsterdam or Birmingham or Siam... we let them do whatever they wish.[CN] 但是,不管他们来自阿姆斯特丹 伯明翰还是暹罗泰国的旧称) 我们都会尽量让他们的需求 得到满足 One Hour with You (1932)
Excuse me.[JA] ひとみ)失礼します 慎)あっ... Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan [Add to Longdo]
蘖;蘖え(io)[ひこばえ, hikobae] (n) (uk) (from 孫ひこ)生え) (See 余蘖) sprouts from a stump; buds from the base of a tree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top