Search result for

#夜莺啊夜莺,伤痕累累的夜 [...] 里危机四伏,有人暗藏杀机#

(1 entries)
(0.7526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -#夜莺啊夜莺,伤痕累累的夜 [...] 里危机四伏,有人暗藏杀机#-, *#夜莺啊夜莺,伤痕累累的夜 [...] 里危机四伏,有人暗藏杀机#*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A head in conflict is in difficulty indeed[CN] #夜莺啊夜莺,伤痕累累的夜莺# #这里危机四伏,有人暗藏杀机# Haider (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

夜莺 (yè yīng) (a)夜莺 (yè yīng)伤痕累累 (shāng hén lèi lèi) (de)夜莺 (yè yīng)# #这里 (zhè lǐ)危机四伏 (wēi jī sì fú)有人 (yǒu rén)暗藏杀机 (àn cáng shā jī)

 


  

 
夜莺
 • (yè yīng, ㄧㄝˋ ) nightingale [CE-DICT-Simplified]
 • (ā, ) (interj.); ah [CE-DICT-Simplified]
 • (á, ㄚˊ) an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress [CE-DICT-Simplified]
 • (ǎ, ㄚˇ) (interj. for surprise) [CE-DICT-Simplified]
 • (à, ㄚˋ) oh (interjection) [CE-DICT-Simplified]
 • (a, ㄚ˙) (a modal particle showing affirmation, approval, or consent) [CE-DICT-Simplified]
 • (ā, ) (interj.); ah [CE-DICT-Traditional]
 • (á, ㄚˊ) an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress [CE-DICT-Traditional]
 • (ǎ, ㄚˇ) (interj. for surprise) [CE-DICT-Traditional]
 • (à, ㄚˋ) oh (interjection) [CE-DICT-Traditional]
 • (a, ㄚ˙) (a modal particle showing affirmation, approval, or consent) [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
这里
 • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT-Simplified]
有人
 • (ゆうじん) (n,adj-no) (ant [EDICT]
 • (yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ) someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ) someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top