ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙王

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙王-, *龙王*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙王[Lóng Wáng, ㄌㄨㄥˊ ㄨㄤˊ, / ] the Dragon King of the Eastern Sea (in mythology), #22,434 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold it.[CN] 别动,如果你们要我们去见阎罗王 你们就去见海龙王 Carry on Pickpocket (1982)
Oceana?[CN] 海龙王 Down to You (2000)
I am not a shrimp. I am a king prawn.[CN] 我不是小虾子 我是海龙王 Muppets from Space (1999)
1000 Year Dragon![CN] 千年龙王 Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
And in the Dragon King's palace it will feed you a red pearl[CN] 最后,到了龙王宫 {\cH00FFFF}{\3cH000000}And in the Dragon King's palace... 它就会喂你吃一种红色的珍珠 {\cH00FFFF}{\3cH000000}... it will feed you a red pearl Tropical Fish (1995)
Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk.[CN] Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk. 他随时会从他的小册子里放出龙王行云施雨 Strange Cargo (1940)
-Have you ever been to Oceana?[CN] 你去过"海龙王"? Down to You (2000)
You've brought drought and pain to our people.[CN] 你这龙王拿着水喉不放水 令民间没水喝 The Miracle Fighters (1982)
1000 year Dragon![CN] 千年龙王 Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
-I was thinking about... giving Paul John Breslin at Oceana a call.[CN] 我想... 去"海龙王"应征 Down to You (2000)
So it's General Turtle and General Shrimp. I need to see the Dragon King. Please tell him quickly.[CN] 原来是乌龟 虾米二将 俺老孙要见老龙王 快快通报 Havoc in Heaven (1963)
Wake the 1000 Year Dragon, too.[CN] 一定要把千年龙王也唤醒过来 Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top