ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙江

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙江-, *龙江*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
龙江[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
龙江[Lóng jiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] (N) Longjiang (place in Heilongjiang), #34,144 [Add to Longdo]
龙江[Hēi lóng jiāng hé, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ, / ] Heilongjiang river; the Amur river the Amur River (the border between north east China and Russia), #384,029 [Add to Longdo]
龙江[Dú lóng jiāng, ㄉㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Dulong river in northwest Yunnan on border with Myanmar, tributary of Salween or Nujiang 怒江, sometimes referred to as number four of Three parallel rivers 三江並流|三江并流, wildlife protection unit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello.[CN] 你好,我们是从黑龙江来的 Crossing (2008)
The Japanese defeated the Russians in a series of battles on land and sea pushing the Russians drew retreat north of the Mo River.[CN] 日本发起一系列海战和陆战 击退俄国 俄军被逼撤退至黑龙江以北 Diaoyu Islands: The Truth (2014)
When father was arrested and I was sent to River Amur[CN] 在我爸爸被打成反对派, 我下放到黑龙江的时候 {\cH00FFFF}{\3cH000000}When father was arrested and I was sent to River Amur Ga joi Heung Gong (1983)
Her father died in Korea, and her mother fell ill.[CN] 她爹在黑龙江病死,娘也患病... Ballad of Orin (1977)
- Heilunjiang.[CN] - 黑龙江. Intruder (1997)
If China handed you over a month ago, why wouldn't the Government announce it?[CN] 黑龙江省不可能有这种喜鹊 They don't have magpies in Heilongjiang Provence. The Light on the Hill (2016)
Does my mother know I'm here?[CN] 你在黑龙江省哈尔滨的女子监狱 A Donation to the Struggle (2016)
There's no desert there. They only have mountains and fields.[CN] 黑龙江那里没有沙漠 只有大山和农田 Crossing (2008)
So our troop can launch an attack to their poisonous gas base in Amur River[CN] 令我军的大队能够成功轰炸黑龙江的毒气基地 A Moment of Romance III (1996)
Russia occupies Heilongjiang.[CN] 俄国占了黑龙江 Once Upon a Time in China (1991)
The history of this land between the Yellow Sea and the Mo River which forms its border with Russia has been written in blood and tears.[CN] 位于黄海和黑龙江之间 黑龙江与俄国接壤 这片土地充满了血泪史 Diaoyu Islands: The Truth (2014)
I used to crack ice from rivers to add it to a bowl like this.[CN] 严冬的时候在满洲里的黑龙江打水 把冰块放水里喝一碗 My Dictator (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top