ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙山

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙山-, *龙山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙山[Lóng shān, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ, / ] (N) Longshan (place in Hunan); Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #30,830 [Add to Longdo]
龙山文化[Lóng shān wén huà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Longshan culture, #83,068 [Add to Longdo]
龙山[Lóng shān qū, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #179,529 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- At Yongsan train station.[CN] 龙山 Helpless (2012)
Sgt. Lee is being sent to Yongsan Hospital today.[CN] 李秀赫军士今天会被送去龙山病院 Joint Security Area (2000)
Lives in Yongsan, Seoul.[CN] 首尔市 龙山区 同子洞3 -21号 The Man from Nowhere (2010)
The train station? Hodu's mom?[CN] 龙山火车站 小胡桃的妈妈 Helpless (2012)
Get your team over to Yongsan Station.[CN] 诚植 出事了 快把那边撤了 立刻来龙山火车站 Helpless (2012)
- Request a backup at Yongsan.[CN] 快点请求龙山警察的支援 Helpless (2012)
21 Dongja district in Yongsan...[CN] 龙山区 同子洞 3 -21号 The Man from Nowhere (2010)
Yongsan?[CN] 龙山 Helpless (2012)
Hey, Takiringo...[CN] 龙山寺,我问你 Paco and the Magical Book (2008)
Dig half a mile towards Yongsan district, and there's a water vein.[CN] 在西冰库朝着龙山方向挖一里 会有个水源 The Grand Heist (2012)
We should take Sky Dragon Mountain Lane.[CN] 我看还是走天龙山顶的小路 Dragon Inn (1992)
Its suspected that Kang died in the spring of 2009 and she resided in Cheongpa.[CN] 据了解 姜氏死于2009年的某一天 生前居住在龙山区青坡洞的住处 Helpless (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top