ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄龙-, *黄龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄龙[Huáng lóng, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Huanglong (place in Shaanxi), #26,089 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dragon turn around[CN] 黄龙转身 Mismatched Couples (1985)
-And Yellow Dragon?[CN] - "黄龙"? The Maiden Heist (2009)
- I'd thought they'd come in after us.[CN] -我以为他们会直捣黄龙 Robin and Marian (1976)
OK, a little force may help[CN] 好,直捣黄龙 The Fearless Hyena (1979)
That way I destroy the whole sect.[CN] 我要直捣黄龙 Once Upon a Time in China II (1992)
I'm taking my time.[CN] 所以我才没有马上直捣黄龙 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Because if it's true, I swear to God I will march into hell myself and I will slaughter each and every one of you evil sons of bitches, so help me, God.[CN] 否则如果那是真的 我对上帝发誓 我会独自直捣黄龙 宰了所有的恶魔 Devil's Trap (2006)
It is time for us to get back into their kitchen, put our foot on their throats.[CN] 我们要趁现在直捣黄龙 把敌人一网打尽 Lions for Lambs (2007)
Straights![CN] 直捣黄龙! Trailer Park Boys: The Movie (2006)
We are going to march in and take the prize.[CN] 我们要直捣黄龙,一网打尽 Osmosis Jones (2001)
You were so sure of your mission[CN] 你们不是说过要直捣黄龙不胜无归 Project A (1983)
Gates marched us straight at the Redcoats.[CN] 盖兹带着我们直捣红衫军黄龙 The Patriot (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top