ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鱼鹰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鱼鹰-, *鱼鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼鹰[yú yīng, ㄩˊ ㄧㄥ, / ] name used for many fishing birds; cormorant; osprey, #75,754 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fish eagles are their main enemy.[CN] 鱼鹰是它们最主要的敌人 Africa (2012)
He could spear the eagle with just one jab.[CN] 它一啄就可以致鱼鹰于死地 Africa (2012)
Fish eagles have become expert at hunting them.[CN] 鱼鹰已经成为捕食火烈鸟的专家 Africa (2012)
In the next journey across a continent, we will fly with vultures, flamingos and fish eagles as we experience a bird's-eye view of Africa.[CN] 下一场飞越大陆的旅程 我们将与兀鹫一起飞行 还有火烈鸟和鱼鹰 North America (2011)
This osprey has a brood to feed and will be back.[CN] 这只鱼鹰有一窝幼鸟要喂养 它还会回来 Summer (2009)
Fish eagles always know what's going on and want a piece of the action.[CN] 鱼鹰也总能知道这儿发生的一切 想要分一杯羹 Africa (2012)
Beaten by overwhelming force, the fish eagle has barely had a mouthful.[CN] 这头鱼鹰被对方以压倒性的优势击败 几乎连一嘴都没吃到 Africa (2012)
The fish eagle is still hungry.[CN] 鱼鹰仍然还是饥肠辘辘 Africa (2012)
The abundance in the ocean oasis attract so many of these fish hawks that they crowd the twigs sometimes building their nests less than 100 meters apart[CN] 海上绿洲丰富的食物吸引许多鱼鹰前来 他们挤在树枝上,通常距离不超过一百公尺 Ocean Oasis (2000)
The fish eagle is small and highly manoeuvrable.[CN] 鱼鹰个子小 机动性很强 Africa (2012)
Fish eagles are plucky birds, and don't give up their food easily.[CN] 鱼鹰是非常凶猛的 不会轻易放弃食物 Africa (2012)
Vultures are used to competing for their meals.[CN] 鱼鹰已经习惯了与其他动物争抢食物 Africa (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top