ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鱼竿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鱼竿-, *鱼竿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼竿[yú gān, ㄩˊ ㄍㄢ, 竿 / 竿] fishing rod, #66,477 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, come on with me, over here. I'm gonna give each and every one of youse a rod.[CN] 到我这边来 我要把鱼竿分派给大家 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Now... out into the gymnasium of the city...[CN] 首先要不要到那些都市的 竞技场中去呢 在那里用鱼竿垂直插到水里 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
... watchingmypole,and looking at the sky...[CN] ...盯着我的鱼竿, 看着天空... The Blair Witch Project (1999)
Let's see... two rods,[CN] 我看看... 两根鱼竿 Hide and Seek (2005)
Throw that pole down. Get in the car. In the car.[CN] 把鱼竿丢下,上车 Walk the Line (2005)
Look, sweetheart, eat some Turkish Delight or you'll find yourself in the rockery holding a fishing rod![CN] 听着,甜心,吃点软糖 不然在我院子里拿鱼竿的命等着你! Flood (1982)
Shorty, get the rods ready.[CN] 矮子,把鱼竿准备好 The Return (2003)
Don't forget the rods.[CN] 还有鱼竿 The Return (2003)
Let's get some fishing poles and sleeping bags...[CN] 我们去拿钓鱼竿和睡袋 Buried Alive (1990)
These are beginner rods.[CN] 这些是新手用的鱼竿 Hide and Seek (2005)
Where can those fishing poles be?[CN] 钓鱼竿能在哪? The Granddaughter's Model (1971)
Guys actually think there's other fish in the sea.[CN] "留得鱼竿在,不怕钓不到"。 Chris Rock: Never Scared (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top