ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高評

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高評-, *高評*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion [Add to Longdo]
高評[こうひょうか, kouhyouka] (adj-no,n) highly rated; well-liked [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That West of theirs is highly overrated.[CN] 他們的西部被過高評 WR: Mysteries of the Organism (1971)
And that's high praise coming from me.[CN] 這可是我的高評價哦 Homecoming (2011)
We've arranged a meeting between their high council and you and the Senator.[JA] 高評議会とあなたと議員の会議を設定した Trespass (2009)
Admiral Krell has convinced the High Council to call off their sterilization program.[JA] クレル提督は、壊滅命令を撤回するよう 最高評議会を説得した Divergence (2005)
The Vulcans told that to the High Council.[JA] ヴァルカン人は最高評議会にそう言った Affliction (2005)
If we're successful, you could use them as leverage... force the High Council to give us more time to find a cure.[JA] 成功すれば武器として使える 最高評議会に治療法発見の 時間を強要できる Affliction (2005)
To evacuate the Vulcan High Council. Their task will be protecting our cultural history.[JA] 歴史を守るため バルカン最高評議員を Star Trek (2009)
He's a huge fan of you and Tom thinks Heaven on Earth is the best musical on Broadway, in spite of its hideous title.[JA] 君とトムの事も高評価 "地上の天国" はブロードウェイ史上で最高だと "陳腐なタイトルにも拘らず" Pilot (2012)
It's still difficult to get quality teachers.[CN] 它仍然是困難的 獲得高評價的教師 To Sir, with Love (1967)
I have news for the High Council.[JA] - 最高評議会への報告があります Divergence (2005)
Medical research isn't a priority for the High Council.[JA] 医療研究は最高評議会の 優先事項ではない Affliction (2005)
The High Council has dispatched the fleet.[JA] 最高評議会は艦隊を出動させた Affliction (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top