ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高科技

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高科技-, *高科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose it had better be the modern suit with the hi-tech furniture and the yellow wallpaper.[CN] 还是时髦服装 高科技布景 better be the modern suit with the hi -tech furniture 和高亮黄色墙纸吧 and the yellow wallpaper. The Ministerial Broadcast (1986)
I told you I want high-tech and I want it now.[CN] 我说过我要高科技... ...而且现在就要 Short Circuit 2 (1988)
He arranged for the Russians to buy high-tech weapons.[CN] 他安排俄罗斯人买高科技武器 The Living Daylights (1987)
We've uncovered a plot by a Russian General Koskov to purchase American high-tech weapons.[CN] 我们揭发了俄罗斯科斯克夫上将 跟美国购买高科技武器的计划 The Living Daylights (1987)
I suggest a very modern suit, hi-tech furniture, high-energy yellow wallpaper, abstract paintings.[CN] 我建议穿时髦点 高科技布景 I suggest a very modern suit, hi -tech furniture, 高亮度黄色墙纸 抽象画 high The Ministerial Broadcast (1986)
Whitaker's put together a few samples of high-tech stuff but he's placed no big orders yet.[CN] 惠特克 带了几个高科技东西样本 但现在还没做成大买卖 The Living Daylights (1987)
Gosh.[CN] 天 真没想到意大利人也懂这种高科技 Gosh. The Whisky Priest (1982)
- [Laughing] Modern technology.[CN] - 高科技啊... Unfaithfully Yours (1984)
This, this is a highly sophisticated robot for $19.95, no tax.[CN] 高科技机器人一个只卖 19块9毛5,不用加税 Short Circuit 2 (1988)
And of course, it's a complex and highly technical matter.[CN] 当然 这是件复杂并具有高科技的事情 And of course, it's a complex and highly technical matter. Big Brother (1980)
Made his first fortune in oil and gas trading... now a second in electronics and high-tech.[CN] 石油汽油贸易 为他带来第一批财富 现在轮到电子和高科技工业 A View to a Kill (1985)
You boys definitely get an A in high-tech.[CN] 你们的高科技绝对能得高分 Beverly Hills Cop II (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top