ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验明

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验明-, *验明*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验明正身[yàn míng zhèng shēn, ㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄕㄣ, / ] to identify; to verify sb's identity; identification, #68,435 [Add to Longdo]
验明[yàn míng, ㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to check and make clear; to ascertain; to verify sb's identity, #77,105 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Speaker will want to investigate this claim.[CN] 咏者会想要验明这说法的真伪。 Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008)
The identity of the criminal has been verified.[CN] 人犯俱在 验明正身 Brotherhood of Blades (2014)
Mum kept talking about getting Alice exhumed and she was keen on this idea of identifying her body.[CN] 妈妈一直在说,把爱丽丝找出来... ...只有这样她才能满足... ...验明那尸体的身份. Lake Mungo (2008)
Identifications gentlemen![CN] 验明身份! Jîn (2013)
Once the evidence is verified, you destroy it.[CN] 一旦证据被验明 你就毁掉它 Snow Maiden (2012)
Identify yourself by showing your spear[CN] 亮出银枪,验明正身! Hero (2002)
So we want to take a DNA swab just to be sure."[CN] "所以要先进行DNA测试 , 以验明正身" Reparation (2010)
There was a three-inch incision In Evelina's right palm.[CN] 我授命来正式验明她的身份 Evelina右手有个三英尺的切口 The Ghost Network (2008)
Dare you let us examine you?[CN] 你敢不敢让我们验明正身? Painted Skin (2008)
Well, first things first. Identify the source of the problem.[CN] 好,第一件事 验明问题的原因 Space Buddies (2009)
He wanted to show a thing that he/she had never seen before don't know him/it because[CN] 他想要验明一些 未知的东西 Meteor Apocalypse (2010)
Uh, I've been asked to officially ID her body.[CN] 我授命去验明她的身份 The Ghost Network (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top