ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验方

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验方-, *验方*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验方[yàn fāng, ㄧㄢˋ ㄈㄤ, / ] a tried and tested medical prescription, #41,608 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While its Departments and Module 1 has failed,[CN] 在人体试验方面取得的成就, Guardians (2017)
With all due respect for your youthfull idealism l'm afraid you don't have our level of experience.[CN] 尽管我尊重你们年轻人的理想主义 但我想经验方面你们不如我们 We Shall Overcome (2006)
God bless you, Einstein.[CN] 其中没有科学可言 但却可以用实验方法进行探究 Einstein: Chapter Eight (2017)
Well, I warn you from experience that there's no negotiating with Calles.[CN] 好吧,我从经验方面提醒你, 和卡列斯从来就没有什么协商可言 For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)
Pitted loved ones against each other. Other. bradculpepper.[CN] 以一种前所未有的体验方式 考验人类情感的核心 Suck It Up and Survive (2014)
- you proposed the experiment. I think you should present your findings first.[CN] 你提出的实验方案 该由你先说说实验的发现 The Fuzzy Boots Corollary (2007)
The Nazis had already discovered that these guys special.[CN] 二战时纳粹德国发明了这种实验方 Little Deaths (2011)
If you're having trouble deciding where to sit I suggest One Potato, Two Potato or as I call it, the Leslie Winkle Experimental Methodology.[CN] 如果你不知道该坐哪儿 我建议你念 "一个土豆 两个土豆"(一种美国小孩玩的顺口溜) 或者按我的叫法 Leslie Winkle的实验方法论 The Codpiece Topology (2008)
I think it's incredibly unfair that it's acceptable for men to be sexually experimental, then with a woman, if she wants to try something-- A kiss or a threesome.[CN] 我觉得在性体验方面非常不公 男人可以比女人 更放荡 而对于女人 如果她想要尝试下... Alfie (2004)
It's a tested method, Calvin.[CN] 这是试验方法 凯文 Leviathan (2013)
It's the fastest way to test the theory.[CN] 这是最快的试验方 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top