ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验尸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验尸-, *验尸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验尸[yàn shī, ㄧㄢˋ ㄕ, / ] an autopsy; a postmortem examination (to determine cause of death etc), #42,280 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. So that no autopsy could be possible.[CN] 处理掉它,以便没人能验尸 Leave Her to Heaven (1945)
The coroner says he was plugged at 1:00 or 2:00 this morning.[CN] 验尸官说他是今天早上 1: 00或者2: 00被打死的。 The Asphalt Jungle (1950)
So they had an autopsy and she didn't get away with it.[CN] 他们要求验尸 结果她被拘捕 Double Indemnity (1944)
We have the report of the coroner's inquest.[CN] 我们收到验尸官的报告 Double Indemnity (1944)
I've had some postmortem photographs made of this fellow Lund.[CN] 我拿到了拉恩的验尸照片 The Killers (1946)
I think I'm going to have to tell a coroner to go to blazes, Sid.[CN] 我要让一个验尸官去死了 The Maltese Falcon (1941)
Rip, there's something I didn't tell the coroner because Johnny wouldn't let me.[CN] 浪子 有事情我没有告诉验尸官... 因为约翰尼不让我 Dead Reckoning (1947)
You can't explain why Ellen's body was cremated so as to make an autopsy impossible.[CN] 你不能解释为什么 艾伦被火化,以至于不能验尸 Leave Her to Heaven (1945)
- What have they got so far? - Autopsy report.[CN] 暂时有什么资料 验尸报告 Double Indemnity (1944)
For you I'll stretch a point and show you Hale's medical report.[CN] 我给你看一下黑尔的验尸报告来佐证 Brighton Rock (1948)
Available for the coroner's inquest.[CN] 验尸官询问时要随叫随到 Pitfall (1948)
Why those girls told the coroner he said he wasn't Fred. He was Fred.[CN] 那些女孩告诉验尸官他不叫弗莱德,但他是 Brighton Rock (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top