ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

首脳会談

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首脳会談-, *首脳会談*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
首脳会談;主脳会談(iK)[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (n) leadership conference; summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The summit talks are to be broadcast around the globe.首脳会談のことは世界中で放映される予定だ。
The summit talks are to be broadcast simultaneously throughout the world.首脳会談は世界中で同時に放送される予定だ。
The summit conference made for the peace of the world.首脳会談は世界平和に貢献した。
They carried on the summit conference till late.彼らは遅くまで首脳会談を続けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The worst thing about Switzerland is the altitude.[JA] ライヘンバッハで和平首脳会談だぞ あんな標高の高いとこ... Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Another summit meeting.[JA] 別の首脳会談 Pom Poko (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top