ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

风暴

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -风暴-, *风暴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ, / ] storm surge, #55,419 [Add to Longdo]
热带风暴[rè dài fēng bào, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] tropical storm [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I call it a wind and a good one.[CN] I call it a wind and a good one. 什么风暴? 那正是行船的好风 Strange Cargo (1940)
There'll be wind and rain.[CN] 会有强风暴 Red River (1948)
More better you stay out in the hurricane[CN] 你最好呆在外面风暴 Romance on the High Seas (1948)
- But, monsieur, it will be a heavy storm.[CN] - But, monsieur, it will be a heavy storm. - 好了,上小船 - 可是,先生,大风暴就要来了 Strange Cargo (1940)
There's a storm coming up and you never can tell.[CN] There's a storm coming up and you never can tell. 风暴要来了,而且世事难料 Strange Cargo (1940)
I closed that window when the storm started.[CN] 风暴刚开始时我就关了这扇窗 The Spiral Staircase (1946)
All right! Ladies and gentlemen, it's just a storm.[CN] 女士们先生们 只是风暴 [ Man ] Ladies and gentlemen, it's just a storm. I Married a Witch (1942)
The storm troopers helped me up.[CN] 风暴骑兵队帮了我 The Great Dictator (1940)
I hear there may be a storm brewing.[CN] 听说有风暴来袭 Night Train to Munich (1940)
As you say, monsieur, but you should know there is a storm coming up.[CN] As you say, monsieur, but you should know there is a storm coming up. 遵命,先生,可是你要知道风暴要来了 Strange Cargo (1940)
The mighty call of the orchestra, bursting like a musical storm, crashed through walls and roofs and spread through the neighborhood.[CN] 气势磅礴的管弦乐 仿如一场音乐风暴般袭来 冲破墙壁屋顶,四处飘散 Le Plaisir (1952)
The storm[CN] 风暴 Warlock III: The End of Innocence (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top