ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

非典

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非典-, *非典*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're using the same protocols established for SARS.[CN] 他们使用的是特地为非典建立的应急方案 Contagion (2011)
"Atypical nerve impairment."[CN] 非典型神经损坏 Awakenings (1990)
"Atypical hysteria," this one.[CN] 非典型歇斯底里"这一个 Awakenings (1990)
Typhus, I-II N1, SARS.[CN] 斑疹伤寒, I - - II N1 ,非典型性肺炎. World War Z (2013)
But his chest X-ray and C.T. scan show an atypical pattern for pneumonia. Pneumonia! That's it.[CN] 不过他的肺部X光片和CT扫瞄图显示 这是非典型的肺炎 对了,叫"肺炎" Cursed (2005)
You've got SARS, bird flu, AIDS.[CN] 现在有非典、禽流感、艾滋病。 The Thaw (2009)
And we've had 30 so-called new diseases that have emerged just in the last quarter century.[CN] 其中有像"非典"般可怕的 除抗药性的肺炎外,还有其他 An Inconvenient Truth (2006)
It's axiomatically atypical.[CN] 显然非典型啊 The Dead Hooker Juxtaposition (2009)
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...[CN] 然而Chloe的血液持续出现 非典抗体反应(全免疫) Trial and Error (2010)
This is "atypical schizophrenia."[CN] 这是"非典型精神分裂症 Awakenings (1990)
"atypical chemical traces".[CN] "非典型化学痕迹"。 Final Prayer (2013)
Neal knows where he's headed... not typical of a captive.[CN] Neal知道要被劫去哪... 非典型人质 Borrowed Time (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top