ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電流

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電流-, *電流*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternating current (elec.); also written 交流, #281,238 [Add to Longdo]
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] direct current (elec.); also written 直流 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] (n) กระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

Japanese-English: EDICT Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] (n) electric current; (P) [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] (n) {comp} coincident-current selection [Add to Longdo]
電流[でんりゅうけい, denryuukei] (n) amperometer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An electric current can generate magnetism.電流は磁力を発生することができる。
When a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.電流が流れる電線にコイルを近づけると、コイルにも電気が流れます。
Noise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.ソレノイドへの突入電流でノイズが発生します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you're looking at a big-ass bomb wired to blow when the power comes back on,[JA] お前がどでかい爆弾を見ない限り 停電が終って電流が流れたら/ I 配線で爆破する Deus Ex Machina (2014)
We need something that can transmit the load from the generator to Barry's body without shorting out.[JA] 発電機からバリーの身体に 電流を伝えるものが必要だ Power Outage (2014)
So I wrote an algorithm to monitor variations in meter usage around the city, and it all leads to that warehouse.[JA] だから僕は、街の周りで メートル単位で電流量の 変化をモニターする、 アルゴリズムを書いた。 すべてその倉庫に つながった。 Worlds Finest (2016)
Looks like it went into your neck and came out your foot.[CN] 電流擊中了你的脖子然後從你的腳離開體內 Shock to the System (2010)
Even if it feels like the shock is coming over and over again...[CN] 即使能感到陣陣的電流傳來 Shock to the System (2010)
The sound is clean without noise.[CN] 聲音很乾淨 沒有電流 SuckSeed (2011)
Because there were two power surges.[JA] 2回電流が流れたから The Master in the Slop (2014)
Cisco, bring the generator online. Make sure Barry gets the charge.[JA] 発電機に接続して バリーに電流を送れ Power Outage (2014)
Happens when high-amperage currents travel or arc through the air.[JA] 高アンペアの電流が 空気中を進む時できる Power Outage (2014)
Something electric flowed between us[CN] 咱倆之間 好像有一股電流一樣 Dhoom 3 (2013)
When you're hit with 30,000 ampers of electricity, you feel it.[CN] 當你被三萬安培的電流擊中以後 你一定會有反應的 Shock to the System (2010)
At 8:55 a bolt of lightning struck the vehicle discharging half a billion volts of electricity and producing 60,000 amperes of current.[JA] 8時55分に車が 落雷に打たれて約半分を放電した 10億ボルトの電力と 6万アンペアの電流が生じた The Age of Adaline (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] electric current [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top