ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電卓

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電卓-, *電卓*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข

Japanese-English: EDICT Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] (n) (abbr) (See 電子式卓上計算機,電子卓上計算機) calculator (electronic); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The calculator on the table is mine.テーブルの上の電卓は私のです。
I've had my pocket calculator stolen.私は電卓を盗まれてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like all the buttons you never push on a calculator![JA] これは、すべてのボタンのようなものだ あなたが電卓に入れないでください! Transformers: Dark of the Moon (2011)
You know, there's a calculator on the phone you can use. Shush![JA] スマホの電卓、使えっての Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
Give a calculator to a retard, he's gonna turn on a TV with it.[JA] アホに電卓を渡したら それをテレビのリモコンだと思う Whiplash (2014)
We have one ten-year-old boy who can work out cube roots faster than a calculator, and recall Pi, to 22,000 decimal places.[JA] 10歳の少年の一人は 電卓よりも速く計算出来る 平方根です Gifted (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] electronic calculator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] Taschenrechner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top