ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

零度

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -零度-, *零度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零度[líng dù, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, ] zero degree, #33,771 [Add to Longdo]
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
零度[れいど, reido] (n) zero; absolute zero (temp.); freezing point [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Thermometers often go below zero.寒暖計はしばしば零度以下になる。
It was below zero this morning, but I cycled to school.今朝は零度以下でしたが、自転車で学校へ行きました。
The temperature fell below zero last night.昨晩は零度以下に下がった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got about five minutes before his body temperature raises that helium well above zero.[CN] 在他的体温 让氦气提升到零度以上之前 我们还剩下大约五分钟 The Man with the Golden Gun (1974)
The kind of fracturing that would occur if the surface reached absolute zero.[JA] 表面が絶対零度に達した場合、 そういう破砕は起こる。 Red Faced (2015)
Absolute zero.[JA] 絶対零度 Going Rogue (2014)
Especially those reaching absolute zero, Like captain cold's gun.[JA] 絶対零度に達する 冷凍銃に対抗するためです Revenge of the Rogues (2015)
The chamber is cooled to within a few degrees of absolute zero.[JA] 薬室は2. 3度以内に冷却される 絶対零度 Root Path (2014)
What happens when it drops below zero?[JA] 零度低下になったらどうする? Lethe (2013)
The chamber is cooled to within a few degrees of absolute zero.[CN] 内室的制冷温度 只比绝对零度高了几度 Root Path (2014)
Surface temp in current position is holding at absolute zero.[JA] 現在地の表面温度は ほぼ絶対零度です Europa Report (2013)
I designed a compact cryo engine to achieve absolute zero.[JA] 絶対零度を成し遂げるために あの銃を設計した Going Rogue (2014)
Alfred.[CN] 那些利爪不能在零度以下活动 阿尔弗雷德 Batman vs. Robin (2015)
Well, it's-it's possible at absolute zero, but we would have to remove the temperature restrictions.[CN] 这东西... 只适用于绝对零度 但我们得想办法解决 The Focus Attenuation (2014)
- We will freeze. It is below zero. We'll get pneumonia.[CN] 现在不到零度,会染上肺炎 Some Like It Hot (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
零度[れいど, reido] -Null, Nullpunkt, Gefrierpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top