ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雪柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪柜-, *雪柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪柜[xuě guì, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] ice box; refrigerator (common in Hong Kong), #107,190 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A garden with white flowers sweet music an open kitchen and Coca-cola in the refrigerator[CN] 会在花园种着白色的花 听听萧邦的音乐 开扬的厨房,雪柜内排满可口可乐 Early Summer (1951)
It's a refrigerator.[CN] 这是雪柜 Back to the Future Part III (1990)
In the icebox![CN] 放进雪柜 The Seven Year Itch (1955)
Maybe if I took the fan, put it in the icebox and left the door open then left the bedroom door open and soaked the sheets in ice water...[CN] 或许我可以把 那小电风扇放进雪柜雪柜门打开 再把睡房的门打开 The Seven Year Itch (1955)
-Did you check my mini-bar too?[CN] 你也看过我房间的雪柜 The Red Violin (1998)
You'll find everything you need here in the refrigerator.[CN] 雪柜里什么都有 The Sicilian Clan (1969)
I'm not selling refrigerators here.[CN] 我这不卖雪柜 The Basketball Diaries (1995)
Not the maid, not to check the minibar, no chocolates on the pillow.[CN] 包括女工、点算雪柜食物的人 枕头不要放巧克力 The Red Violin (1998)
There may be some. I never know what's in the icebox.[CN] 也许有 我不肯定雪柜有什么 Double Indemnity (1944)
It's in the icebox with the potato chips and my underwear.[CN] 我把它和薯片 及内衣放在雪柜 The Seven Year Itch (1955)
A motorcycle, a cupboard, an electric iron for your mother, a large refrigerator.[CN] 电单车 橱柜 电熨斗给你妈妈 和大雪柜 Children of Heaven (1997)
When it's hot like this, I keep my undies in the icebox.[CN] 对,当天气这么热时... 你知我会怎么做吗? 我把内衣放进雪柜 The Seven Year Itch (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top