ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雄鹰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雄鹰-, *雄鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄鹰[xióng yīng, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄥ, / ] male eagle; tercel (male falcon used in falconry), #33,430 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eagle! Eagle! Do you read me?[CN] "雄鹰"你听到我了吗 Ballad of a Soldier (1959)
Eagle! This is Finch.[CN] "雄鹰"这是"山雀" Ballad of a Soldier (1959)
- Mimino is "falcon" in Georgian.[CN] - 米米诺是格鲁吉亚语里雄鹰的意思。 Mimino (1977)
Run more like photographs of the Rock of Gibraltar or eagles.[CN] 更喜欢用直布罗陀岩或雄鹰的照片 Pitfall (1948)
This is Finch! Eagle![CN] 这是"山雀"喂喂"雄鹰" Ballad of a Soldier (1959)
Falcon and Hawk![CN] - "雄鹰"和"鹞雀"! Mimino (1977)
And now I've just blossomed into a bigger eagle.[CN] 现在我要变成一只 雄鹰 Blonde Ambition (2007)
Without the imperial eagle.[CN] 没有雄鹰 Memories of Underdevelopment (1968)
Eagle! Eagle! I see tanks![CN] "雄鹰"我发现坦克 Ballad of a Soldier (1959)
Just three more months.[CN] 雄鹰,等一等 我们有他的儿子 Alexander (2004)
Look at the Master. He's a real eagle, isn't he?[CN] 我们的老爷是雄鹰 War and Peace (1966)
"The eagle of the rock"[CN] "象岩石上的雄鹰" American Splendor (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top