ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

难受

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -难受-, *难受*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So sad[CN] 好难受 Our Little Sister (2015)
I know how hard this must be for you, but I'm leaving with the Grounders, and I need you to keep working on the radio.[CN] 我知道这对你来说有多难受 但是我要跟地表人走了 我需要你继续监听无线电 Remember Me (2015)
THIS IS THE DAY THAT WE JUST ALL DREADED.[CN] (13人确定死亡,3人依然失踪) 这一天让我们很难受 Sherpa (2015)
What will I do in my spare time?[CN] 空闲了又该难受了? High Sparrow (2015)
An unpleasant truth to be sure, but one of great significance to you.[CN] 这真相确实令人难受 但对您来说关系重大 Hardhome (2015)
Do you know how hard it was for me to let her go the first time?[CN] 你知道这是多么难受,让她去。 第一次? The Ouija Experiment 2: Theatre of Death (2017)
Yes, it hurts.[CN] -很难受 Alpine Shepherd Boy (2015)
Your marriage is causing her pain?[CN] 是因为你们的婚礼让她难受吗? Your marriage is causing her pain? The Matrimonial Momentum (2015)
I understand your frustration. I do.[CN] 我知道你很难受 真的 Alpine Shepherd Boy (2015)
Places like this must be hard for you.[CN] 这种地方对于你来说一定很难受 Places like this must be hard for you. Nothing Gold Can Stay (2015)
After all this time, I know how frustrated you must be.[CN] 咱也这么长时间了 我明白你很难受 How to Plan an Orgy in a Small Town (2015)
When did you first experience these symptoms?[CN] 没错 很难受 你什么时候开始出现这种症状的 Alpine Shepherd Boy (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top