ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随后

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随后-, *随后*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随后[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after, #1,394 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever it is, it's here, it flares up, burns hot, and it's gone.[CN] 不论它是什么,它就在这儿 它会引燃、燃烧随后消失 All About Eve (1950)
Along came the Depression and he was one of the first to go.[CN] 随后大萧条来了, 而他是第一批被裁掉的 Monsieur Verdoux (1947)
Maybe it'll be nice and cool, and maybe, if it's salty, it'll sting and burn, and then you'll sit there staring, waiting for the old man with the long whiskers.[CN] Maybe it'll be nice and cool, and maybe, if it's salty, 也许清凉美味,也许,如果是咸的, it'll sting and burn, and then you'll sit there staring, 会灼热刺痛,随后你只好坐着发呆 waiting for the old man with the long whiskers. Strange Cargo (1940)
They started arguing about God, and then they lost their tempers.[CN] 他们在争论有关神灵的问题 随后双方都大动肝火 Wild Strawberries (1957)
Give me five minutes, then we can talk.[CN] 稍等五分钟 我们随后再谈 The 39 Steps (1935)
He'll be coming over that.[CN] 他会随后而来的 Pursued (1947)
I've got to think this out. Could you go ahead with Kitty, and we'll follow?[CN] 我得去把这事儿弄清楚 你们能和吉蒂先过去,我们随后再来可以吗? The Lodger (1944)
I follow thee.[CN] 我随后就来 Hamlet (1948)
No.[CN] 他们有没有随后追来? Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
And did you subsequently test the blood of the dead woman?[CN] 随后您是否化验了死者的血样? Witness for the Prosecution (1957)
- Then the police![CN] - 随后是警察! The Big Night (1951)
Then she led him back to her tent.[CN] 随后带阿欣到了自己的住处 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top