ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陣痛

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陣痛-, *陣痛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] labor pains, #29,326 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陣痛[じんつう, jintsuu] (n) labour (birth) pains; labor pains; (P) [Add to Longdo]
陣痛[じんつうしつ, jintsuushitsu] (n) labor room; labour room [Add to Longdo]
陣痛促進剤[じんつうそくしんざい, jintsuusokushinzai] (n) (See 陣痛) labor-inducing drugs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have labor pains every thirty minutes.陣痛が30分おきに起こります。
My labor has started.陣痛が始まりました。
My contractions last about forty-five seconds.陣痛が約45秒続きます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. The part where she wakes you up.[JA] 違う 陣痛が来て ママは パパを起こす The Truth About Emanuel (2013)
I think she's going into labor.[JA] 陣痛が始まった様です Endangered (2013)
The pain comes and goes.I didn't want to worry[CN] 陣痛來得快 去得也快 我不想你擔心 P.Y.T. (Pretty Young Thing) (2011)
Myhead, myleg...[CN] 陣痛、酸痛、抽痛、刺痛 Cheng shi zhi guang (1984)
Once every ten minutes, when the pains[CN] 每十分鐘就陣痛一次的時候 Hra o jablko (1977)
Eventually, I'll succeed and all this unpleasantness will be seen as nothing more than birth pangs.[JA] いずれは成功し 全ての不快は単なる − 陣痛だと思える Self/less (2015)
John, your wife's going into labor.[JA] 陣痛だよ The Hollars (2016)
Your wife just texted you, possibly her contractions have started.[JA] 奥さんからのメール 陣痛が始まったようだ The Empty Hearse (2014)
Pains appeared[CN] 陣痛出現了 Hra o jablko (1977)
Only a new, painful development can bring change.[CN] 只有全新的、經歷陣痛的變革才能孕育新生 Rosa Luxemburg (1986)
It's really painful![CN] 我陣痛、陣陣痛、酸痛 Cheng shi zhi guang (1984)
If that chick goes into labor, they storm the bus, hostages be damned.[JA] 妊婦が陣痛を起こしたら 奴らはバスを襲い人質が危険だ Heist (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陣痛[じんつう, jintsuu] -Wehen, Geburtswehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top