ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陣形

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陣形-, *陣形*
Japanese-English: EDICT Dictionary
陣形[じんけい, jinkei] (n) (military) formation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happened to the formation?[JA] 陣形ってどうなってるんだ Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
Form up! Come on, lads![JA] 陣形を組め! The Spoils of War (2017)
It's gone.[JA] 陣形はもうない Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
Row 1-5: Recon our formation's on a collision course.[JA] このままじゃ 陣形はあそことぶつかるな Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
A green round? only changing course...[JA] な... 緑の煙弾だと 陣形の進路だけを変えて 作戦続行するみたいだね Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
It's my decision, Lightning. Stay in formation.[CN] 聽我的命令"閃電" 保持陣形 Red Tails (2012)
Back into formation![JA] 陣形を再展開 Erwin Smith: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 4 (2013)
His security detail is using a three-man wedge formation.[JA] 彼の警備部隊は使ってる 3人のくさびの陣形 Lethe (2013)
Form the line![CN] 保持陣形 Blackwater (2012)
Shield formation![JA] 盾の陣形 Warcraft (2016)
And if that happens, the formation falls apart and we all die![JA] そうなりゃ 陣形は崩壊して全滅だ Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
let's fire a smoke round... the row 4-3 team should be nearby.[JA] その前に煙弾を撃ってみよう 陣形が直進してたら 四列三班あたりが近くに来ているはずだ Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top