ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿里山

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿里山-, *阿里山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿里山[Ā lǐ shān, ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ, / ] Alishan, mountain in Taiwan, #48,946 [Add to Longdo]
阿里山[Ā lǐ shān xiāng, ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Alishan (village in Taiwan) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grander than the A-Lee Mountain. Thank you.[JA] あの阿里山より高く Night Market Hero (2011)
A-Lee Mountain, Oo-Long Tea..[CN] 阿里山 乌龙茶 Night Market Hero (2011)
Four years ago, "The Damsel from Alishan".[CN] 四年前,阿里山的姑娘 The Way We Dance (2013)
Grander than the A-Lee Mountain.[CN] 比那阿里山 Night Market Hero (2011)
Take Typhoon Morakot for example, the rainfall in Mt.[CN] 以莫拉克台风为例 它在阿里山就创下了 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
I think if we had invited the Uncle from Alishan to dance for us, it would have been more touching.[CN] 我觉得如果 能把阿里山的姑丈也一起请来对跳 一定会更感人 The Way We Dance (2013)
One in Hua Lian. Even one in Ali Shan.[CN] 花莲有一个,阿里山也有一个 Comrades: Almost a Love Story (1996)
To you all, "The Damsel from Alishan".[CN] 送给大家,"阿里山的姑娘" The Way We Dance (2013)
This is Zhushan Train Station in Mt. Ali.[CN] 这是阿里山的祝山车站 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top